DeBronenLeven
Laatste artikelen

eenzaamheid1

DE BESTE WENSEN☻☻

Ik wens iedereen bij deze,

alvast een gezegend nieuwjaar.

Doe voorzichtig tijdens de jaarwisseling,

en denk een beetje aan elkaar.

Via deze weg een gezegend 2018,

bij deze een hartelijke groet.

dus het gaat jullie allen goed.

Ik wens jullie van alles het beste,

een glimlach en veel licht.

Veel liefde, geluk en gezondheid,

en een dankbaar blij gezicht.

☻☻☻ Geloof dus in het licht, zolang het licht bij jullie is. Want dan horen jullie bij het licht." Nadat Jezus dit had gezegd, ging Hij weg en verborg Zich voor de mensen. (Johannes 12:36)Reacties

EENZAAM

 

Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin.

Gevangenen bevrijdt Hij.

Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn,

laat Hij wonen in een dor land. (Psalm 68:7)

In de wereld van vandaag zijn er miljoenen mensen eenzaam. De wereldbevolking is toegenomen. Vele mensen wonen in drukbevolkte steden en toch is er aantallen mensen eenzaam. Je kan ook eenzaam zijn midden in een mensenmassa. In je huwelijk. Eenzaamheid is te vinden onder alle leeftijden. Jong, oud en bejaard.

Eenzaamheid is niet het plan van God voor een mensenleven. Al in het begin van de schepping voorzag God in een partner voor de eerste mens. Adam en Eva. Omdat God het niet goed vond dat de mens alleen zou blijven. God wil alle eenzamen redden uit hun eenzame isolement. Hij wilt u in een gezin plaatsen. Broeder en zusters (mensen vd kerk) geven met wie u Zijn liefde kunt delen. Misschien leidt u nu een eenzame leven of u voelt u eenzaam door bepaalde omstandigheden. God staat klaar om u te bevrijden en te helpen in voorspoed en blijdschap.

Alleen in God is er hoop voor de wezen, weduwen, gevangenen en alle andere eenzame mensen.

God van liefde als mensen zich eenzaam voelen dat ze de weg naar U mogen vinden. U wilt ze bevrijden en hen leiden naar voorspoed en blijdschap in hun leven.

Reacties

WIE DORST HEEFT

GOD zegt: Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. (Openbaring 21:6)☻

Het water dat leven geeft is het symbool van eeuwig leven. Het betekent de volkomenheid van het leven met God en de eeuwige zegeningen, die komen als we in Hem geloven en onze geestelijke dorst bij Hem lessen.☻

Kom. Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.(Openbaring 22:17) Wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

Reacties

‘Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd.’ – Lucas 4:18 ☻

Het christendom is helaas door veel kerken en predikanten teruggebracht tot een gewone godsdienst. Hierdoor is er geen verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. En dat speelt hen – die alle godsdiensten op één hoop willen gooien – precies in de kaart. Religie heeft binnen veel kerken een vrome, middeleeuwse theologie gemaakt van het christendom. Hierdoor heeft men de kracht van het evangelie van Jezus Christus verloren.☻

Het christendom is echter juist goed nieuws! Het echte christendom is geen gewone leerstelling dat de mensheid gezondigd heeft en daardoor zwaar moet lijden. Natuurlijk geeft de Bijbel duidelijk aan wat het gevolg van de zonde is, maar het goede nieuws is dat God de mens nooit heeft opgegeven, ook al heeft hij het zo verknald. God gelooft in u! Hij waardeert en respecteert u. Hij heeft u geschapen om van u te houden en Hij wil dat u geniet van het leven en succesvol, blij en gelukkig bent. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon gaf om ons te redden van de zonde. Hij nam de straf op Zich, zodat wij vrij kunnen zijn van alle schuld, veroordeling en straf. Helaas zijn zo veel mensen niet vrij en genieten niet van het leven. ☻

Michelangelo bracht eens een stuk steen mee naar huis. Men vroeg hem wat hij ermee ging doen. Zijn antwoord was: ‘Er zit een engel in die ik moet bevrijden.’ En zo is het ook vandaag. Er zijn veel mensen die nog gevangen zitten door godsdienst, ras, kleur, sociale of economische omstandigheden. Deze levende zielen hunkeren echter naar vrijheid. Het is onze taak om een manier te vinden om die zielen te bevrijden door ze bij Jezus te brengen.Bron:Maasbach

Reacties

 Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. (1 Johannes 5:13) Sommige mensen hopen dat zij het eeuwige leven zullen krijgen. Het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens, maar door feiten. Als u gelooft in de waarheid van God, mag je weten dat je eeuwig leven bezit. Als je geen zekerheid hebt of je christen bent, is het goed je af te vragen of jij je leven wel aan Hem hebt toegewijd, of Hij uw verlosser en Zaligmaker is. Als dat zo is, mag je door geloof weten dat je een kind van God bent. ☻☻

Een jongeman uit een christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen. ☻☻

Op een avond gaf zijn vader hem een Christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij hierin het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered? ☻☻

Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet echt was. ☻☻

Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt. Een tijdje later kreeg de man tijden een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. (Filippenzen 1:6) Wanneer God met iets begint, maakt Hij het ook af! God zal in jouw leven werken en je helpen te groeien in genade, tot Hij zijn werk in je leven heeft voltooid. Als je moed verliest, bedenk dan dat God het niet opgeeft. Hij belooft dat Hij het werk zal afmaken, waarmee Hij begonnen is. Kent u Jezus al? Geef Hem alle ruimte! Liefdevolle God dat mensen die u nog niet kennen achter de waarheid van het geloven mogen komen. Mensen die Christus reeds kennen dat ze mogen weten dat wat u in Hem bent begonnen het ook zal afmaken. Dat is hun wil en er open voor te staan voor Uw werk in hen. Amen

Reacties

 Als Hij de oorlogen zou laten ophouden, zou er morgen weer een nieuwe beginnen. Als Hij innerlijke pijn zou wegnemen, zouden we elkaar toch weer nieuw verdriet aandoen. Een gemakkelijke oplossing is er niet. Wij mensen zelf staan die in de weg. Zelfs als we bereid zijn te veranderen houden we dat niet vol, omdat ons hart egoïstisch blijft.

♠♠ HOE GOD INGEGREPEN HEEFT God heeft zich niet bij de situatie neergelegd. Hij heeft uit liefde een oplossing gegeven voor de zonde (onze ik-gerichtheid). Zijn Zoon Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood. Daarmee droeg Hij de straf voor wat wij verkeerd hebben gedaan, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Ook is er door het sterven en de opstanding van Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus geeft mensen die zichzelf aan Hem toevertrouwen een vernieuwing van binnen, vrijheid om het goede te doen en het verkeerde te laten.

♠♠ Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. (Romeinen 6:11) Bron:traktaat

Reacties

Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk: Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt."(Lukas 2:8-12)

☻☻ Lukas zegt dat Jezus geboorte werd aangekondigd aan herders in het veld. Wat een geboorteaankondiging! De herders waren doodsbang, maar hun angst veranderde in blijdschap toen de engelen de geboorte van de Messias aan kondigden. Eerst haastten ze zich om het kind te zien; daarna gingen ze het overal vertellen. Jezus is jouw Messias, jouw Redder.

☻☻ De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis had juist plaatsgevonden. De Messias was geboren! Eeuwenlang hadden de Joden hierop gewacht en toen Hij eindelijk kwam, werd zijn komst het eerst gemeld aan eenvoudige herders. Het goede nieuws over Jezus is dat Hij voor iedereen komt. Hij komt voor ieder die een hart heeft dat nederig genoeg is om Hem te aanvaarden. Wie u ook bent, wat u ook doet. Jezus wil in uw leven binnenkomen. Denk niet dat je bijzondere kwaliteiten nodig hebt, want Hij aanvaardt je zoals je bent.

☻☻ Er zit muziek in het verhaal van Jezus geboorte. Het heeft al tweeduizend jaar componisten geïnspireerd. Het lied van de engelen is nog steeds het meest geliefd. Vaak wordt het het Gloria genoemd (naar het eerste woord in de latijnse vertaling van dit vers) en het is de basis van moderne koraal werken, traditionele kerstliederen en eeuwenoude liturgische gezangen.

ReactiesVREDE OP AARDE?

Oorlog, Terrorisme, Conflict ver weg en dichtbij, groot en klein:

Vrede is ver te zoeken.


Maar is er dan niet een begin van een oplossing voor alle

geweld en alle haat? Gelukkig wel.

De oplossing heeft alles te maken met het feest dat in deze

periode van het jaar gevierd wordt.


WAAR HET KERSTFEEST OVER GAAT

Kerstfeest gaat over de geboorte van een jongen.

Een geboorte onder armoedige omstandigheden,

ruim 2000 jaar geleden. In een onbetekenend plaatsje, Bethlehem.

Geen mens zou opdat moment iets bijzonders achter dit kind hebben gezocht. T

ot op een spectaculaire manier de aandacht op hem gevestigd werd…


...Dezelfde nacht van de geboorte hielden enkele herders buiten

Bethlehem de wacht bij hun schapen.

Volkomen onverwacht werden ze omgeven door een fel stralend licht.

Een engel uit de hemel verscheen aan hen!

 De engel zei: Wees niet bang, ik kom juist om jullie goed nieuws te brengen.

Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Christus de Heer.

Zo kunnen jullie hem herkennen:

Hij ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.

Plotseling zagen de herders nog veel meer engelen. Zij eerden God met lied:

Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde

voor de mensen waar God blij mee is!(Lukas 2:14)

De engelen keerden terug naar de hemel en meteen gingen

de herders naar Bethlehem.

Ze vonden het kind en ook zij eerden God, vol van alles wat ze hadden.

Bron:traktaat

Reacties

LEVEN

Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.(Johannes 5:24)

Eeuwig leven-voor altijd met God leven-begint zodra je Jezus Christus aanvaardt als je Verlosser. Op dat moment begint het nieuwe leven binnen in je. Er bestaat nog wel een lichamelijke dood, maar als Christus terugkomt, zal je lichaam tot leven worden gewekt om voor altijd te leven.

Reacties

God laat zien dat Hij woedend is over de slechtheid van de mensen. Hij is boos omdat mensen geen eerbied voor Hem hebben, en omdat ze elkaar slecht behandelen. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. (Romeinen 1:18)

Waarom moet God zich keren van zondigen mensen? God is heilig en volkomen zonder kwaad. Hij heeft mensen geschapen om van Hem te houden en Hem te eren. Desondanks zijn Adam en Eva in opstand gekomen en volgden hun eigen wil. Nu zijn alle mensen zondig. Behalve Jezus heeft geen mens ooit perfect kunnen leven. De heilige God, die de bron is van alle leven en hoop, kan niet leven met zonde die dood tot gevolg heeft. Hij wil de zonde wegdoen en de zondaar herstellen-als de zondaar tenminste de waarheid niet afwijst. Maar zijn boosheid is bestemd voor mensen die stijfkoppig volharden in een zondig leven.


Hemels Vader dat mensen gehoor gaan geven aan uw boodschap. Dat ze mogen weten dat alleen God/Jezus perfect zijn en niet de mens. God roept u keer de wereld de rug toe. Leg uw zondige leven af amen.


Reacties

En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerten aan elkaar. Mannen die schadelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. (Romeinen 1:27)

Homoseksualiteit wordt in de Bijbel streng verboden. Tegenwoordig wordt homoseksualiteit door velen geaccepteerd, zelfs door sommige kerken. Velen geloven dat homoseksuele gevoelens normaal zijn en dat wie die heeft, en recht op heeft deze te praktiseren. Maar verlangens die in strijd zijn met Gods wetten, zijn zondig en moeten vermeden worden. Als je dit verlangen hebt, moet je je met de hulp van Gods Heilige Geest tegen verleiding verzetten. Vermijd heel bewust plaatsen en activiteiten waarvan je weet dat ze zulke verzoekingen aanwakkeren. Wees standvastig. Onderschat niet Satans macht om jou te verzoeken en bedenk dat het toegeven aan deze verleidingen ernstige gevolgen voor je leven kan hebben. God belooft vergeving ook voor seksuele zonden. Gods genade is groot. Vraag of Hij jou de weg uit de zonde naar het licht van zijn vrijheid en liefde wil laten zien. Gebed, bijbelstudie en een hechte band met andere christenen in een gemeente kunnen je de kracht geven om je te verzetten tegen moeilijke verleidingen. Wanneer je al diep in seksuele zonde betrokken bent geraakt, is het goed hulp te zoeken bij een betrouwbare organisatie die gespecialiseerd is in deskundige pastorale hulpverlening

Reacties

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.

Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.

Elke volgende dag spreekt daarover.

Elke volgende nacht laat dat weer zien.

Het is een taal zonder woorden.

Er is geen stem te horen.

Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.

De hele wereld hoort ervan.

God heeft aan de hemel

voor de zon een tent neergezet.

De zon komt stralend naar buiten,

stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,

en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.

Aan de ene kant van de hemel komt de zon op

en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.

Niets kan zich verbergen voor haar hitte. Psalm 19:2-7


Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

Reacties

Want al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! (Romeinen 1:20)

Wat voor God zien we in de natuur? De natuur laat ons een God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen ‘goden’ te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

 

God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijk orden.  Dorens en distels waren het directe gevolg en natuurrampen zijn sinds Adams tijd aan de orde van de dag. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring van Zijn Zoon Jezus Christus.

Reacties

Met alles wat ze heeft meegemaakt, zou Brenda Toet denken dat ze vier mensenlevens heeft geleefd: drank, drugs, verkeerde mannen en veel geld. Op een gegeven moment voelt haar leven ‘als een achtbaan die wel vijf keer over de kop ging’.Brenda verliest op jonge leeftijd haar moeder. Ze heeft net zelf een kind gekregen en is opnieuw zwanger wanneer haar moeder overlijdt. Brenda: “Ik had m’n moeder op dat moment hard nodig dus ik was boos dat ik haar moest missen.” Ze verlaat de vader van haar dochters en vlucht met beide kinderen in de armen van een man die haar op het eerste oog lijkt te begrijpen, omdat hij ook zijn moeder verloor. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Hij mishandelt een van haar dochters en Brenda moet de kost verdienen door haar lichaam te verkopen. Verblind door haar eigen verdriet doet ze dit een aantal jaren. Dan ontmoet Brenda ‘de man van haar leven’, zoals ze Johan zelf omschrijft. Brenda: “Iets in mij zei dat dit de man was met wie ik oud zou worden. Maar alhoewel hij mij gelijk uit het werk had getrokken en mij samen met m’n kinderen naar een veiligere omgeving bracht, was hij drugsverslaafd en zat hij in de drugshandel.” Een leven van feesten volgt en beiden gaan gevangenis in en uit.

 

Dan krijgt Johan -die 15 jaar komt vast te zitten-een wonderbaarlijke openbaring van God waardoor zijn leven compleet verandert. Brenda: “Toen hij me belde, dacht ik: o hemel wat heeft hij nou weer. Ik nam hem in het begin niet zo serieus, ook al zei hij dat ik maar eens naar de kerk moest gaan. Na tien jaar kwam hij thuis en ik had zoiets van: wat doet die man in mijn huis en dan was hij ook nog gelovig!” Brenda kan helemaal niks met de God waar Johan volgens haar zo hard voor moet werken. Toch laat ze zich uiteindelijk overhalen om mee te gaan naar de kerk, maar ze voelt niks en vraagt zich af waar God is. Dan hoort Brenda weer datzelfde stemmetje als toen ze Johan voor het eerst ontmoette.

 

Brenda: “Die stem zei: ‘Meisje, ik ben altijd bij je geweest.’ Ik zag alle momenten voor me dat ik dacht dat ik alleen was, maar God was bij me. Die avond was de mooiste avond van m’n leven. God had mij niet verlaten, maar ik Hem! Daarom staan Johan en ik nu op de barricades om het goede nieuws te vertellen, dat God liefde is en die liefde delen we nu uit!”Bron:cip/levensverhaal


Reacties

Als kind heb ik een hele fijne jeugd gehad. Er was genoeg geld, ik maakte snel vriendjes en leerde goed op school. Ook had ik super goede ouders die mij meenamen in de realiteit van de wereld. Omdat de wereld soms hard kan zijn leerden ze mij al snel om te incasseren. Sterk moest ik zijn en vooral niet bang, voor niemand niet! Zo leerde ik om met mes en vork te eten toen ik ongeveer 4 jaar oud was. Als ik dit goed deed kreeg ik een bemoedigende knik van mijn ouders maar zodra ik zat te stuntelen volgde onder de tafel een krachtige trap tegen mijn schenen van één van mijn ouders. Ik had slechts twee weken nodig om op de juiste manier te eten.

In het weekend voetbalde ik graag. Omdat ik wat groter was, had de trainer mij als laatste man gepositioneerd. Mijn taak was om de snelle spitsen van de tegenpartij te stoppen desnoods met een harde tackle. Vanwege mijn lengte en mijn snelheid lukte dit aardig. Mijn vader was dan ook trots op mij als ik aan het voetballen was. Toch gebeurde het wel eens dat de nummer 9 van de tegenpartij langs mij wist te lopen met een snelle actie. Of dit nu eindigde in een doelpunt of niet, mijn vader wilde mij klaar maken voor de echte wereld dus zodra ik thuis was werd ik harthandig getackeld en riep hij tegen mij: “dit is wat je met die kleine spitsen doet, GEEN GENADE”!

 

Dankzij mijn ouders liefdevolle en harde opvoeding ben ik nu klaar voor de wereld. Ik weet nu hoe ik met pijn om moet gaan!

Dit fictieve verhaal zou natuurlijk absurd zijn! Toch roepen de voorstanders van de Kinderboekenweek met als motto “gruwelijk eng”, dat het goed is om kinderen alvast te laten wennen aan angst. Net zoals de persoon in het verhaal hierboven alvast moest wennen aan pijn. Alsof een kind dan leert hoe hij met pijn of angst om moet gaan.

Sterker nog, het zal alleen maar angstiger worden. Net zoals het bij een drank- of drugsverslaving lijkt het alsof je niet meer zonder kan. De korte kik is verslavend. En toch weet je dat het je van binnen kapot maakt. Horror verteert je, want je zult merken dat kinderen steeds slechter kunnen slapen.

 

In de ontwikkeling van een mens gaat het verdedigingsmechanisme van nature wel werken. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Denk maar eens aan je eigen jeugd. Zonder dat je hebt moeten wennen aan horror, toch zaten er monsters onder je bed.

Het is aan ons als christenen om onze kinderen te leren dat angst niet van God is, maar dat we er wel mee hebben te dealen. Dit doe je niet door nog meer angst erin te stoppen maar door te kijken naar de persoon die sterker is dan jou angst. Jezus Christus! 1 Johannes 4 vers 4b zegt: “Hij die in mij is, is machtiger dan hij die in de wereld is”!

Ook zegt 1 Johannes 4 vers 18: “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit”!

Laat kinderen niet wennen aan angst maar leer ze het verslaan in de naam van Jezus!!!

Bron:Levensverhalen

Reacties

‘Tot de dood ons scheidt’, het klinkt zo mooi, maar de praktijk is weerbarstig en de cijfers zijn keihard: een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ook binnen het huwelijk kunnen allerlei scheuren en barsten ontstaan. Vreemdgaan, pornoverslaving, kinderen bij een andere vrouw. Ja, ook in de christelijke wereld gebeurt het.Triple Cord organiseert huwelijksconferenties, waarin het gaat om het werk van Gods Geest in het huwelijk. Om problemen te voorkomen en te herstellen. Initiatiefnemer Jan-Willem Grievink vertelt over wat deze conferenties betekenen in de levens van mensen.

Volgens Grievink zijn er ontzettend veel huwelijken waar onbedoeld toch ‘sleet’ in is gekomen. Want niet alleen voor stellen die vastlopen in hun relatie zijn de Triple Cord conferenties bedoeld. “Juist ook voor mensen die het dak van hun huwelijk willen repareren terwijl de zon nog schijnt of stellen die willen trouwen, zijn van harte welkom.” Het fenomeen huwelijk moet in ere worden hersteld, vindt hij. “Op de manier die God heeft bedoeld. Het is een drievoudig snoer, niet alleen in theologische betekenis, ook in de praktijk. Er moet meer aandacht komen voor de praktijk van die ‘Derde’ in onze huwelijken.”

 

En dat is waarin Triple Cord zich onderscheidt van soortgelijke initiatieven. “Huwelijksconferenties zijn er heel veel. Het gaat daarin vooral om de praktische stappen, wat je in een huwelijk moet doen. Bij ons gaat het vooral om de vraag wat de Heilige Geest daarin kan betekenen, wat er dan van binnenuit moet gebeuren. De meeste mensen trouwen omdat ze van elkaar houden, maar je brengt altijd je verleden mee. Als dat verleden niet schoon is en als je dat ook nog eens voor je partner verborgen houdt, dan heeft de duivel z’n zin en kan hij rechtmatig stoken in het huwelijk. Porno kan bijvoorbeeld als een geheim het huwelijk binnen komen en de liefde tussen man en vrouw flink besmetten. Hoe ga je dat repareren en wil je dat wel? Het opruimen van het verleden is een van de kernpunten die tijdens Triple Cord worden behandeld.”

 

Ruimte om opnieuw te groeien

Voorbeelden van huwelijken die herstellen of opnieuw tot bloei komen, ziet hij weerspiegeld in het TripleCord team. “Alles wat in een huwelijk mis kan gaan zit in ons eigen team van 18 echtparen. Gescheiden, hertrouwd met de eigen partner, porno, overspel, wat je ook maar kunt bedenken. God kan allerlei soorten huwelijksproblemen herstellen. Je kunt niet ongedaan maken dat je door je verleden bij een andere man of vrouw kinderen hebt, maar je kunt wel een geestelijke opruiming houden, helemaal schoon worden. Dat houdt in dat je erkent wat er is misgegaan, vergeving vraagt aan God, de kinderen en aan elkaar. Dat geeft ruimte om opnieuw te groeien. De sprekers op onze conferentie, Jan Pool en René Ruitenberg, zullen deze dingen uit hun eigen leven laten zien.”

 

Contractdenken versus verbondsdenken

Het tweede aspect waarvan Grievink het belang wil onderstrepen, is het verschil tussen contractdenken en verbondsdenken. Hij licht het toe. “Contractdenken is: voor wat, hoort wat. Als ik lever moet ik iets terug hebben. Denk maar aan het samenlevingscontract. Deze manier van denken is ook het christelijk huwelijk binnen geslopen.” Een voorbeeld, dat veel stellen bekend zal voorkomen, is ‘ik voel geen liefde meer, dus we gaan uit elkaar’. Verbondsdenken daarentegen, is heel anders, zegt Grievink. “Het huwelijk is een verbond, God verbindt zich er ook aan. Je hebt altijd een derde waar je op terug kunt vallen. Er kan een bepaald moment komen waarop je denkt: ik voel niks meer. Maar je hebt ook je verstand en je wil, die mag je ook leren gebruiken, vooral in een samenleving waar het gevoel de boventoon voert.”

 

"Een van onze voorgangers uit India zegt het als volgt: ‘Jullie trouwen met de vrouw van wie je houdt. Wij houden van de vrouw met wie we getrouwd zijn,’" vervolgt Grievink. "Ik zeg niet dat we terug moeten naar het uithuwelijken, maar de les is dat je ook kunt leren om (opnieuw) van elkaar te houden. Als het goed is, groeit verliefdheid door naar liefde. Maar als je verliefd bent, is het moeilijk om daar zo nuchter over na te denken.”

 

Het huwelijk als etalage

Het derde, leidende principe van Triple Cord is het huwelijk als etalage. “Kinderen mogen zich ontplooien op een warme plek, in het gezin. Als je je er bewust van bent dat je huwelijk een etalage is en dat mensen van buitenaf zien, dan is dat een extra stimulans om de goede keuze te maken, voor de vruchten van de Geest als liefde, geduld en blijdschap. Je kunt iets van het karakter van God laten zien in je huwelijk.” Al gaat dat met vallen en opstaan, bekent Grievink. “Kinderen zullen meteen zien of aanvoelen dat het niet goed gaat met papa en mama. Dan kun je het beter zelf transparant maken en het oplossen. Dat doet iets met het vertrouwen van kinderen. Al deze dingen kunnen we niet op één dag oplossen, maar wel het denken erover op gang brengen.”

Bron:levensverhalen

Reacties


Vandaag is het 31 oktober Halloween of All Hallows Eve. Misschien vind je dit een superleuk, spannend feest of misschien hou je je er niet zo mee bezig. Wat ons opvalt is dat het in Nederland steeds meer ‘gevierd’ wordt. Winkels spelen handig in op dit extra feestje en de schappen liggen vol met spookjes, spinnen en heksenneuzen. Maar eh; waar gaat het eigenlijk over?


Een vreemde mix

We beginnen bij de Kelten in de 5e eeuw voordat Jezus leefde. Voor hen eindigde de zomer op 31 oktober en zij vierden dan een soort ‘oud en nieuw’ of Samhain. Op die avond kwamen, zo dacht men, de geesten van de mensen die het jaar daarvoor gestorven waren op bezoek. Ze gingen op zoek naar lichamen om te bezitten en dat was de enige manier voor de Kelten om eeuwig leven te hebben. Alle vuren moesten uit en ze kleedden zich in vodden zodat de doden hun lichaam niet wilden hebben.

Later namen de Katholieken dit feest over en het veranderde langzaam in een meer ‘onschuldig’ verkleedfeestje. Men geloofde er niet meer in dat de doden langskwamen om lichamen op de eisen. Op 1 november vieren de Katholieken Allerheiligen of All Hallows; dat is de dag dat ze hun heiligen vereren. Vandaar die naam All Hellows Eve/ Halloween.

Het Trick-or-treat is een gewoonte die in Europa is begonnen. De Christenen gingen langs de deuren om te bedelen om ‘zielen cake’. Hoe meer cakejes ze kregen hoe meer ze moesten bidden voor de dode familieleden van de gever zodat ze de weg naar de hemel zouden vinden. Later werd dat meer het langs de deur gaan voor iets lekkers en zat dat bidden er niet meer bij.

Grappig feest of…?

Al met al een vreemde mix vind je niet? Als je de oorsprong van feesten gaat bekijken zal je dit vaker tegenkomen. In het Christelijke kerstfeest zitten ook allerlei tradities die ‘van buiten af’ zijn gekomen. Maar wat doe je met die informatie?

Is Halloween gewoon een grappig feest met wat rare oude tradities? Of zit er meer achter en kun je je beter met iets anders bezig houden op zo’n avond?

Misschien kun je hier eens over nadenken; Halloween is een feest waarin de dood en de geestenwereld centraal staan. Waarschijnlijk spreekt dit mensen aan die hier erg mee bezig zijn en zullen zij hier graag een spektakel van maken. Wil je weten hoe God hierover denkt? Vraag het hem! Vraag hem om je te laten voelen/ ervaren/ weten waar Hij/jij staat in dit hele verhaal.

Licht en Leven.

God is Licht en Leven en dat is het totaal tegenover gestelde van duisternis en dood. Als je alles rondom Halloween maar griezelig vindt en je je zorgen maakt over al die aandacht ervoor mag je weten dat Jezus de dood overwonnen heeft! (Lees daar meer over in 1 Korintiërs 15: 54-58.)

Laten we vandaag een ander geluid laten horen en het Leven vieren! Bijvoorbeeld;

– Bak een lekkere cake of taart en maak er een gezellige avond van met je familie.

– Luister het nummer Light of the world en dank Jezus dat Hij het Licht van de wereld is.

 

– Bid aan tafel voor jullie buurt. Wie kan er wat extra Licht gebruiken?

– Ga lekker een avondje foto’s kijken van vroeger. Vier het leven dat je hebt gekregen.

– Als kinderen aan de deur komen is het leuk om ze wel wat te geven. Heb je nog tijd om te fröbelen vanmiddag? Knutsel een leuk hartje en schrijf er een lieve boodschap op. Evangelische Tractaat Zending bedacht het Kadoosje; misschien inspireert het jou tot een variant daarop.

Heb jij nog een idee om het Leven te vieren?

(Bron:HuisvanBelle)


Reacties

Maar jullie (gelovigen) weten dat dat verkeerd is, want jullie kennen Christus.– Efeziërs 4:20


Vandaag de dag zijn er veel relaties, huwelijken en vriendschappen die stuk gaan door de leugen dat wij mensen recht hebben op geluk. Wij hebben het idee dat onze relatie, onze partner, onze ouders, kinderen, vrienden de verplichting hebben om ons gelukkig te maken. Wanneer dit niet het geval is, dan krijgen zij de schuld. De waarheid is dat geen enkel menselijk wezen op aarde u het ware geluk kan geven. Je kunt alleen het ware geluk in je leven vinden in hetgeen God in je leven wil doen. Dit is een groot probleem binnen de Kerk, in veel gezinnen en huwelijken.

Neem bijvoorbeeld het huwelijk. God heeft nooit bedoeld dat u uw geluk laat afhangen van uw man, vrouw of kinderen. Want wat gebeurt er als die ander plotseling wegvalt? Als man of vrouw zou u tegen elkaar moeten zeggen: ‘Ik hou van je, maar mijn ware geluk hangt af van mijn relatie met God.’ Als kind moet je zeggen: ‘Ik hou van mijn ouders, maar ook al gaan ze scheiden, mijn geluk hangt niet van hen af, maar het ware geluk vind ik in de Here Jezus Christus.’


Hij is zó belangrijk dat je dit gaat begrijpen in je leven. Elk mens heeft een basisbehoefte. Deze basisbehoefte bestaat uit water, voedsel en zuurstof. Zonder deze drie dingen kan een mens niet leven. We vergeten echter dat we ook een geestelijke basisbehoefte hebben. Natuurlijk doe je je best om elkaar zo veel mogelijk te helpen om gelukkig te zijn. Maar je kunt niet helpen in de geestelijke nood van je partner of kinderen, buiten God om. Een mens kan je troosten in je verdriet, maar telkens als je eraan denkt, komt het weer terug. Je kunt wel even door drank, drugs, seks enz. je gevoel van leegte wegdrukken, maar alleen God kan je het ware geluk geven. Hij alleen kan u eeuwige vreugde, eeuwige rust en eeuwig leven geven. Jezus zegt: ‘Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar Mijn vrede blijft altijd bij jullie(gelovigen)(Johannes 14:27).Reacties
MOP/GELOOF
boerderij-bewegende-animatie-0101 VALERIE & GELOOF☻ 29 december☻ BIDDEN HELPT!☻ In de kerstvakantie ga ik altijd logeren op de boerderij van mijn opa en oma. Dat vind ik erg gezellig. Vroeger was ik ‘s nachts bang voor alle vreemde geluiden. Dan had ik heimwee en wilde ik naar huis. Nu heb ik daar veel minder last van. Dat komt doordat ik er ‘s avonds altijd voor bid, samen met oma. We vragen dan of God mij wil beschermen en of ik lekker mag slapen. Nou, bidden werkt dus gewoon! Ik voel me dan niet meer alleen bang. Valerie, 10 jaar LEAH&GELOOF☻ samen-tegen-pesten_0 DOE IETS TEGEN PESTEN!☻ 23 december☻ In mijn klas worden twee jongens erg gepest door de andere jongens en ook een paar meiden. Waarom zou je zoiets doen? Toch vind ik het moeilijk om er iets van te zeggen. Ik wil niet zelf gepest worden. Dankzij het programma Anti Pest Club kwam ik op het idee om samen met de juf een gesprek in de klas te houden over pesten. Dit gaan we volgende week doen. Hopelijk helpt het. Ik wil iedereen oproepen om iets te doen tegen pesten. En als je dat moeilijk vindt mag je God om kracht vragen. Ik snap dat het eng is, maar het is wel belangrijk dat niemand gepest wordt. DEX&GELOOF☻ IK KRIJG KRIEBELS ALS IK HAAR ZIE☻ 14 December☻ Volgens mij ben ik verliefd op een meisje uit mijn klas. We zitten ook nog bij elkaar in de kerk, dus we zien elkaar bijna elke dag. Ik krijg kriebels als ik haar zie. En ze is grappig, aardig en kan heel goed voetballen. Ik weet niet of zij mij ook leuk vindt, maar dat hoop ik wel. Binnenkort wil ik haar verkering vragen, alleen dat durf ik niet. Ik heb al aan God gevraagd og Hij mij wil helpen, zodat ik het straks hopelijk toch durf. Dex, 10 jaar
SLIJPROTS
IK STOOR ME AAN ONRUSTIG WIEBELENDE KINDEREN IN DE KERK☻ 29 december☻ Ik stoor me er wel enigszins aan, omdat mijn concentratievermogen laag is en ik er dus erg door afgeleid wordt. Wiebelen hoort bij kinderen. Ze niet bij de dienst laten, zou ik zeker geen goede maatregel vinden. Ik probeer bijvoorbeeld wat meer voor in de kerk te gaan zitten, zodat ik minder prikkels opvang. Ik stoor me meer aan de ouders die niks zeggen als het te gek aan het worden is. depositphotos_99750080-stock-illustration-finger-on-lips-girl IK KAN NIET GOED TEGEN STILTE☻ 23 december☻ Is het bij u weleens helemaal stil? Ik kan niet goed tegen stilte. Volledige stilte geeft me onrust. Veel mensen die ouder zijn en alleen, vinden stilte niet altijd prettig. Voor mij, met een druk gezin, zijn momenten van stilte heerlijk. Zijn de mensen bang om te horen wat er van binnen te horen is? Helemaal stil en alleen vind ik het juist moeilijk om mij te focussen en te concentreren. Ik heb al vijf maanden last van tinnitus en kan intens genieten van (absolute) stilte. Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest. ALS CHRISTEN KUN JE HET NIET MAKEN OM TE ROKEN☻ 14 december♥ Roken is schadelijk voor ons lichaam; moeten we er daarom mee stoppen? Net zoals je het niet kunt maken als christen om te roddelen, door rood te rijden, te veel te drinken, te liegen, te… Een christen is een kind van God, zijn lichaam een tempel van de Heilige Geest. Ik ben gestopt, maar meer voor de mensen om mij heen dan voor God. Ik vind het wel een goede stelling. Een kind van Hem zijn, raakt alle aspecten van je leven, dus ook dit...God heeft ons geschapen om Hem te eren met ons lichaam en onze ziel. En daar hoort ook bij dat je verantwoord met je lichaam om moet gaan. Dus niet roken. Dat maakt je lichaam kapot. En als christen moet je daarin juist een voorbeeld zijn voor de ander.
MEDEDELINGEN

 

SCHOOL KERSTVAKANTIE☻

Image and video hosting by TinyPic

Kerstvakantie 2017 Alle regio's☻23-12-2017☻☻ 07-01-2018

d32b67d31525c52c923f5aab7be3dc7f

GENEZINGSDIENSTEN/EVANGELIS JAN ZIJLSTRA

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234

zondag, 21. januari-10:00- Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

19:00- Zalvingsdienst voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

☻maandag, 22. januari

19:30

Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)

☻woensdag, 24. januari

20:00

Doopdienst door onderdompeling; van tevoren inschrijven voor doop (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

☻vrijdag, 26. januari

19:30

Almere Genezingsdienst (House of Worship Almere; Parkwijklaan 44; 1326 AS; Almere; 06-22961832; www.houseofworshipalmere.nl)

☻zondag, 28. januari

10:00

Almere Genezingsdienst (House of Worship Almere; Markerkant 1206-01; 1314 AK; Almere; 06-22961832; www.houseofworshipalmere.nl)

10:00

Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

19:00

Kinderwensdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

☻maandag, 29. januari

19:30

Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)

☻woensdag, 31. januari

20:00

Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234

☻zondag, 4. februari

10:00

Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

19:00

Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

☻maandag, 5. februari

19:30

Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)

☻woensdag, 7. februari

20:00

Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

☻zondag, 11. februari

10:00

Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

19:00

Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

☻maandag, 12. februari

19:30

Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)

☻woensdag, 14. februari

20:00

Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

vrijdag, 19. januari 2018 19:30 Zaandam Genezingsdienst (JerehSalem; Galjoenstraat 1; 1503 AN; Zaandam; 075 - 202 6373; www.jerehsalem.nl)www.wingsofhealing.nl

NEMNIEUWS

bidden

GEBEDSDAG☻za 27 januari - 2018 ☻Op deze Gebedsdag van Near East Ministry, NEM, komt de stichter* van een gebedsbeweging voor ultraorthodoxe Joden in Israël. Ze organiseert wereldwijd gebedswandelingen en gebedsbijeenkomsten. Zij zal vertellen over Gods bedoeling met Israël en de ultraorthodoxe Joden en over wat God doet door haar werk onder hen. Natuurlijk gaan we bidden voor Israël en met name de noden onder de ultraorthodoxe Joden. Er zal ook gebed...Near East Ministry Voorthuizerweg 5 / Nijkerk,Nederland

54845_fullimage_amsterdam-light-festival-water-colors-boat

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL☻ 30-11-2017 — 21-01-2018 Amsterdam Ontdek de magische kant van Amsterdam tijdens het Amsterdam Light Festival. In december en januari geniet u van diverse verlichte kunstwerken op en rond het water

. 49865_fullimage_national_tulip_day

NATIONALE TULPENDAG☻ 20-01-2018 — 20-01-2018 Amsterdam Op Nationale Tulpendag wordt de opening van het tulpenseizoen gevierd op de Dam in Amsterdam. Komt u ook? 57858_fullimage_beelddragen_loving_vincent_xx_1120x700

LOVING VINCENT-DE TENTOONSTELLING☻ Het Noordbrabants Museum staat van 14 oktober t/m 28 januari 2018 in het teken van Loving Vincent – de tentoonstelling. Loving Vincent is de eerste volledig geschilderde animatiefilm, gebaseerd op 120 schilderijen van Van Gogh. Voor de film brachten 125 kunstenaars de beroemde schilder met ontelbare penseelstreken tot leven. Op die manier zijn er talloze afbeeldingen geschilderd, die tijdens de 94 minuten durende film op het doek voorbijkomen. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

5d0304d4237b52c371cc51580bfb2284

POWERVROUWEN EVENT “STA OP EN SCHITTER”☻Locatie regio Utrecht, 0000AA regio Utrecht 27 januari 2018 om 10:00 uur Speciaal voor vrouwen op zoek naar Gods unieke doel met hen! Er lijkt altijd wel een reden om niet vandaag te beginnen met het zetten van stappen op weg naar wat je zo graag wilt. De enige manier om verandering te weeg te brengen, is het omzetten van die knop: de beste tijd om de verandering in te zetten is NU. Een beter moment komt er niet. Schrijf je in voor dit Powervrouwen Event en ontdek de stappen om uit te zoeken wie je bent, wat je wilt en hoe je voortdurend kunt leven vanuit Gods kracht, zoals Hij het heeft bedoeld. Meer info op www.vrouwen-met-power.nl

NAMO66894---trap-watertoren-2

BEZOEK DE WATERTOORN IN SINTJANKLOOSTER☻zaterdag 20 jan 2018 - 12:30 uur tot 14:45 uur/ Bezoekerscentrum De Wieden Beulakerpad 1 8326 AHSint Jansklooster/ Beklim het baken in De Wieden en geniet van het fantastische uitzicht over dit natuurgebied! In de watertoren voert een spektakel van trappen (in totaal 207 treden naar boven) je door een 24 meter hoge ruimte. Bovenin het oude waterreservoir kijk je via vier grote vensters uit over De Wieden. Vanaf Bezoekerscentrum De Wieden wandel (15 minuten) of fiets je naar de watertoren. De watertoren is te beklimmen tussen 12.30 - 14.45 uur en duurt totaal ongeveer 1 uur. Opgave vooraf is niet nodig. www.natuurmonumenten.nl

zeilreis

ZEILREIS ROND DE CANARISCHE EILANDEN☻ 28 januari 2018 - 10:00 - 13:00 Wil je een week uitwaaien, alleen, met familie of met vienden? Of de best bewaarde, geheime plekjes van de Canarische Eilanden ontdekken? Ga dan mee met een reis met De Eendracht. koor

PROJECT KOOR NEEDED☻ 28 januari 2018 - 10:00 - 13:00 Wil je een week uitwaaien, alleen, met familie of met vrienden? Of de best bewaarde, geheime plekjes van de Canarische Eilanden ontdekken? Ga dan mee met een reis met De Eendracht

. mozes

VLIEGENDE SPEELDOOS MUSICAL MOZES☻ 3 februari 2018 - 16:00 - 17:15 Musical in één dag. Wilt u uw kind opgeven om mee te doen aan deze dag, mail dan naar gemeenteopbouw@gkvheemse.nl. Voor kinderen van groep 3 t/m 8.

NATUUR MONUMENTEN
MONUMENTEN NIEUWS afvoerputje3_0 KLIMAAT BUFFERS☻ 3 januari☻ Orkanen, overstromingen, bosbranden… De wereld kampt nu al met de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Ook in Nederland hebben we meer regen, aanzwellende rivieren en een opdringerige zee. Hoe houden we onze voeten droog? De natuur kan ons helpen. Nieuwe inzichten winnen gelukkig steeds meer terrein, zoals de inrichting van natuurlijke klimaatbuffers: gebieden waar de natuur water kan opvangen en vasthouden, waar het water kan wegzakken of op natuurlijke wijze kan wegvloeien. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering. Ze maken Nederland veiliger, mooier en dragen bij aan herstel van de natuur. Andere pluspunten: klimaatbuffers gaan vaak samen met een betere waterkwaliteit, een betere drinkwatervoorziening, duurzame landbouw en ruimte voor recreatie. Redenen te over voor Natuurmonumenten om zich op allerlei plekken in te zetten voor klimaatbuffers. Er liggen al prachtige voorbeelden en als het aan ons ligt, er komen er nog velen bij. We lichten er een aantal uit. leuv_0 LEUVENUMSE BEEK☻ 3 januari☻ Een plaatje, deze romantische Veluwse beek die onderweg regelmatig van naam verandert. Hij start als Staverdense beek, heet iets noordelijker Leuvenumse beek en eindigt als Hierdense beek. En dat over een afstand van amper 17 km, waarbij het stroompje 24 meter lager uitmondt in het Veluwemeer. De beek is in het verleden op diverse plaatsen rechtgetrokken, maar waaiert in de Leuvenumse Bossen nu weer breed uit. Het waterschap en Natuurmonumenten hebben het water er de afgelopen jaren weer de ruimte gegeven. De beek is minder diep gemaakt en meandert op verschillende plekken weer door zijn oude loop. En dat met beperkte machinale ingrepen; de natuur zelf gaf mede vorm aan het hernieuwde beeklandschap. Op zeven plaatsen werden in de bedding hopen zand gelegd, afkomstig uit het nabijgelegen Hulshorsterzand. Het water transporteerde het zand en zo ontstond een verontdiepte bedding. Ook werden op veel plekken takken en bomen in het water gelegd om de stoomsnelheid te verminderen en de variatie te vergroten. Het resultaat is een nieuw, dynamisch beekdal dat veel meer water vasthoudt dan voorheen. Bij langdurige regenval mag de beek over grote oppervlaktes buiten haar oevers treden. Het water zakt daarna geleidelijk af naar het grondwater en draagt zo bij aan de waterconservering. Benedenstrooms voorkomt het bovendien wateroverlast.
ISRAELISCH NIEUWS/REFDAG
ISRAELISCH NIEUWS 171219postzegelhalf_m GEZAMENLIJKE ISRAELISCH RUSSISCHE POSTZEGELS☻ 23 december☻ De Israëlische en de Russische posterijen hebben op 14 november een gezamenlijke postzegel uitgegeven, waarop het Corney klooster in het dorp Ein Karem, nabij Jeruzalem, staat afgebeeld. De christelijke traditie noemt het dorp Ein Karem, gelegen ten westen van Jeruzalem, de 'Stad van Judea'. De maagd Maria bezocht Ein Karem toen zij haar ongeboren kindje Jezus droeg, en volgens het Nieuwe Testament ontmoette zij daar haar nicht Elizabeth, die ook zwanger was van haar zoon Johannes de Doper. Op de heuvel boven het dorp ligt een grote, prachtige kerk met gouden koepels, die deel uitmaakt van het Russische kloostercomplex, dat ter ere van dat bezoek werd gebouwd. De bouw van het klooster en de kerk begon in de 19e eeuw, geïnitieerd door het hoofd van de Russische religieuze missie naar het Heilig Land. Deze gebouwen weerspiegelen de diepe Russische religieuze betrokkenheid bij Eretz Israël tegen het einde van de Osmaanse periode, toen tienduizenden toegewijde Russen elk jaar de pelgrimstocht naar het Heilige Land maakten… F171119_TNFF04_m.jpg WAT WORDEN ALLEEN IN ISRAEL VROUWEN LASTIG GEVALLEN? 23 december☻ Me Too is een campagne, die tijdens het Weinstein-schandaal in Hollywood is begonnen via sociale netwerken, en seksuele intimidatie en misbruik door bekende producenten, acteurs en politici aan de kaak stelt. Ook in Israël is deze campagne als een bliksem ingeslagen. Talrijke krantenkoppen over prominente figuren in het land sierden de titelpagina' s. In feite gebeurt 'Me Too' al lange tijd in Israël, met alle ernstige gevolgen van dien. In Israël is het geval van de voormalige Israëlische president Moshe Katzav een voorbeeld van iemand die door zijn seksueel wangedrag zijn carrière en persoonlijke vrijheid op de lange termijn verliest. Katzav werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Onze waarneming in Jeruzalem was duidelijk juist. Allereerst betekent het niet dat Me Too ook in Duitsland een belangrijke zaak moet worden. Aan de andere kant zijn de prominenten in Duitsland misschien echt betere mensen, en Duitse politici, acteurs en producenten molesteren de vrouwen misschien niet seksueel, zoals in Israël? Maar misschien zijn de Duitse vrouwen ook banger voor hun machtige mannen in het volk en houden ze liever hun mond dicht? Of kan het zijn dat de Duitse media samenwerken met beroemdheden in het volk en seksueel wangedrag verbergen? REFDAG/OPINIE 2017-12-12-pp_CON1-bijcolumn_Mariska16-5-_FC-_V-web KERST IS EEN SPROOKJE☻ 23 december☻ Kerst wordt nog altijd groots gevierd. Toch onttrekt Jezus’ geboorte zich aan elke vorm van wetenschappelijke controle. Is kerstfeest geen hoax? Natuurlijk is het kerstfeest een hoax, want alles waar het oorspronkelijk voor staat, is met zoetigheid en vaagheid omgeven. Dat Jezus’ aanhangers tweeduizend jaar geleden in het sprookje konden geloven, is al spijtig genoeg. Vandaag de dag kan niemand toch meer geloven in datgene waar de kerstboodschap ten diepste voor staat: God komt Zelf naar de wereld, wordt geboren uit een maagd, en hij komt als de Gezalfde –de Messias– voor Israël en de volken. Als dit als waar, dus als echt gebeurd, als feitelijk, wordt aangenomen, is het met de wetenschap gedaan of heeft het christelijk geloof niets meer met wetenschap te maken. Dit laatste is het meest waarschijnlijke. Dat God naar de wereld komt, is een onhoudbare theorie. Begrippen als controleerbaarheid, herleidbaarheid en herhaalbaarheid kunnen er niet op worden losgelaten. God definiëren is al lastig. Mogelijk is er geen God buiten de wereld, de kosmos. Dan kan er van ”komen” dus geen sprake zijn. Bovendien, wat is komen? Als God al buiten de wereld staat en moet komen, dan is God dus beperkt en gaat Hij ergens heen waar Hij nog niet was. Wat voor God is dat? REFDAG/KERK&RELIGIE☻ 171206224751.IMG-p05_ANP-52859424.shrinkcentercrop.702x306 VOORMALIGE GEREFORMEERDE KERK WOMMELS VERKOCHT☻ 23 december☻ De protestantse gemeente Wommels-Hidaard (Friesland) heeft haar voormalige kerkgebouw ”Foarhûstsjerke” in Wommels recent verkocht aan de plaatselijke horecaondernemer Metzlar. Het in 1904 vervaardigde Bakker & Timmengaorgel uit de kerk is aangekocht door Van den Heuvel Orgelbouw te Dordrecht, meldde deze vorige week. Van den Heuvel zal het instrument begin januari 2018 demonteren en opslaan „in afwachting van een nieuwe bestemming.” De gereformeerde kerk in Wommels ontstond op 25 maart 1888 als „Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) te Wommels en Hidaard.” In 1892 sloot de gemeente zich aan bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. In september 2013 werd in het bedehuis voor het laatst een dienst gehouden. De –gefuseerde– protestantse gemeente Wommels-Hidaard kerkte vanaf toen in de gerenoveerde Jacobikerk, de voormalige hervormde kerk. De ”Foarhûstsjerke” in Wommels heeft slechts een halfjaar officieel te koop gestaan, aldus Gerrit Kolkman, rentmeester van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) in Amersfoort. „Van dit kerkgebouw is de akte op 1 november gepasseerd bij de notaris.”
BEAM

BEAM

photo-e1478356678745

BEAM GELOOF

ZE VOELT ZICH SOMS EEN BUITENLANDER IN HAAR EIGENLAND☻ 19 januari☻ Maartje (24) was zeven toen zij, samen met haar ouders en haar oudere zus, op een hospitaalschip vertrok naar West-Afrika. Daar groeide ze op, in een hele andere cultuur dan Nederland. Nu ze weer terug is voelt ze zich soms een buitenlander in haar geboorteland: “Toen ik net in Nederland was, zag ik een koppel in het openbaar zoenen. Ik schrok mij wezenloos. In Afrika is dat heel disrespectvol!” “Ik was drie maanden toen mijn ouders een discipleship-training volgden, een scholing om dichterbij God te komen, om te ontdekken wat je eigen passies zijn en wat Gods doel voor je leven is. Toen ik zeven werd vonden zijn hun roeping in een hospitaalschip dat voer naar West-Afrika. Een hospitaalschip is eigenlijk een soort ziekenhuisschip, waar ze mensen behandelen die zelf niet makkelijk hulp kunnen krijgen. Tegelijkertijd wordt er op dat schip ook geëvangeliseerd." "In 2009 gingen we definitief weer terug naar Nederland en ik moest helemaal weer wennen aan deze cultuur. Het was zomer, dus alle meiden liepen hier in van die korte broekjes. Ik vond het bijna onderbroekjes, zo kort! Dat ben ik niet gewend, want in Afrika is dat gewoon disrespectvol. Ook zag ik een koppeltje zomaar in het openbaar zoenen, ik schrok mij wezenloos. Van Afrika mis ik vooral de vriendelijke mensen, hun openheid en warmte. Je kan in Nederland niet zomaar even langs voor een kop koffie, je moet echt een afspraak maken. In de landen waar ik ben geweest ben je altijd welkom. Daar zouden we nog wat van kunnen leren. Ik weet in ieder geval zeker dat ik ooit weer terugga naar Afrika. Ik heb met mijn eigen ogen gezien wat voor invloed wij kunnen hebben op die mensen. Het is erg dankbaar werk.”

download_1

BEAM

ZIJN FAMILIE WIL HEM DOOD OMDAT ZE DENKEN DAT HIJ HOMO IS☻ 19 januari☻ Iedereen die Nadal (19) op straat tegenkomt, mag hem vermoorden. Waarom? Omdat zijn vader denkt dat hij homo is en hem een schande voor de familie noemt. “Mijn vader zei tegen me: je bent mijn zoon niet meer.”“Mijn leven in Irak was goed. Ik had alles: een appartement, genoeg geld, een auto, een baan als automonteur en veel leuke vrienden. Op een dag liep ik bellend over straat, toen mijn iPhone door een motorrijder uit mijn handen werd gejat. De dief heeft mijn foto’s vervolgens online verspreid. Op één foto had ik een arm om een vriend van mijn geslagen. Toen mijn familie die foto zag, zeiden ze: ‘Je bent een schande voor onze familie.’ Een vriend van mij waarschuwde me: ze gaan je arresteren. Toen mijn vader me zag, sloeg hij me en zei hij: ‘Je bent homo, dus je bent mijn zoon niet meer. Ik wil je nooit meer zien, ga hier weg.’ Ik probeerde hem ervan te overtuigen dat hij ongelijk had, maar dat had geen enkele zin. Mijn broer wilde niks meer met me te maken hebben en mijn moeder kon niets beginnen tegenover mijn vader. Mijn oom stelde een officieel document op waarin ik vogelvrij werd verklaard. Iedereen die mij op straat tegenkwam, mocht mij vermoorden. Ik vluchtte naar Turkije, waar ik een paar vrienden heb. Het was nacht toen ik door de mensensmokkelaars werd gebeld: ‘Neem een taxi en kom naar de kust’. Eenmaal op het Griekse eiland Samos werden we opgepikt door auto’s die ons naar het vluchtelingenkamp brachten.

TOT HEILS DES VOLKS

TOT HEILS DES VOLKS☻

indexwe

EINDELIJK EEN THUIS☻ 19 januari☻ Zijn ouderlijk huis in Duitsland was voor Lukas geen echt ‘thuis’: z’n ouders gingen uit elkaar toen hij zes was. Op z’n zeventiende werd hij door z’n moeder uit het huis gezet, met de boodschap dat hij een mislukte zoon was en dat ze blij was haar leven weer terug te hebben. Nu woont en werkt hij als cleaner in Amsterdam bij hostel Shelter. ‘Voor het eerst voel ik me geliefd en thuis.' Toen de moeder van Lukas ontdekte wat haar man had uitgehaald, werd ze ontzettend boos. Haar diepe frustratie werd omgezet in een alcoholverslaving en ze rookte de hele dag. Toen Lukas zeventien jaar was, schopte zijn moeder hem buiten de deur. Zijn jongere zus en broer overkwam later hetzelfde, ook op de leeftijd van zeventien jaar. De kinderen kregen bij hun uitzetting de boodschap mee dat ze nietsnutten en mislukkelingen waren en dat ze blij was dat ze haar eigen leven weer terug had. ‘Vanaf mijn zeventiende heb ik wisselend bij vrienden gewoond. Toch kwam ik vaak terug bij mijn moeder, daar stond ze op, zodat ik haar erkenning kon geven in haar pijn, verdriet en haar manier van leven. Maar op een gegeven moment dacht ik: “Jij hebt mij eruit gegooid en het kan je allemaal niets schelen. Nu wil je me terug om je te helpen? Nee, dat ga ik niet doen.” Als een persoon van wie je in eerste instantie veel houdt, zegt dat je een nietsnut bent, dan ga je dat op een gegeven moment geloven. Daar ben ik depressief van geworden.’ De sfeer in het hostel waar Lukas als cleaner woont en werkt, ervaart hij als een droom: zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden en culturen die van elkaar houden. ‘Er is geen jaloezie of haat, dat is gewoon geweldig. Ik ben nog nooit op een plek geweest waar ik zo gewaardeerd en geliefd werd als hier. Dit is echt de eerste keer dat ik me ergens thuis voel.’

HEILS DES VOLKS

degebrokenen

Dominee Gert Hutten, directeur van Tot Heil des Volks, serveert soep. ‘Iedereen is welkom, ook als je elders niet binnenkomt.’ | CHRISTEN ZIJN IS VOOR MIJ:GAAN VOOR DE GEBROKENEN☻ 19 januari☻ De aanstelling van dominee Gert Hutten als directeur van Stichting Tot Heil des Volks ging gepaard met veel onrust. Nu het wat rustiger geworden is, blikt hij terug en vooruit. ‘Wij staan in een traditie van eenvoudige vroomheid.’ Amsterdam De activiteiten van de stichting Tot Heil des Volks (THDV) lijken op het eerste gezicht een ratjetoe: werk ­onder prostituees, verslaafden, daklozen en kinderen in armoede, hulp aan mensen met homoseksuele gevoelens, en het runnen van twee hostels en een vakantiepark. Toch loopt er een rode draad door al die activiteiten, zegt directeur Gert Hutten. ‘In al onze activiteiten zetten we Jezus centraal en speelt vrijheid een belangrijke rol.’ De oude drieslag ‘evangelisatie, profetisch geluid en hulpverlening’ is daarom nu verwoord in een motto: ‘Zie Jezus, leef vrij.’ Tot Heil des Vol …

’www.totheilsdesvolks.nl

LEGERDESHEILS

De_Heem_Veldwijk_2

STICHTING DE HEEM OVERGENOMEN DOOR LEGER DES HEILS☻ 19 januari☻ Stichting ‘De Heem’wordt per 1 januari overgenomen door het Leger des Heils Midden Nederland. Alle medewerkers en de 35 cliënten zijn per die datum overgenomen door het Leger des Heils. De meeste bewoners op ‘De Heem’hebben een lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problematiek. John Vork, bestuurder ‘De Heem’: “De organisatie is te klein om financieel en strategisch overeind te blijven, het Leger des Heils kan deze mogelijkheden bieden en past bij de missie en visie van De Heem.” De cliënten krijgen 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning en beveiliging geboden. Overdag is er opvang en worden er diverse activiteiten aangeboden. Jan Jans, directeur van het Leger des Heils Midden Nederland, is blij dat een plek als ‘De Heem’niet verloren gaat: “De bijzondere wijze van opvang past bij het Leger des Heils en de doelgroep ligt ons na aan het hart.” https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/winterkouderegeling/

LEGERDESHEILS

 strijdkreet

STRIJDKREET☻

HOE GA JE OM MET SOMBERHEID☻ 19 januari☻ Januari is de minst vrolijke maand, zeggen ze. De feestdagen zijn voorbij, het geld is op, we gaan nog lang niet met vakantie en het weer is grauw en koud. Dat zorgt bij veel mensen voor een winterdip. Voor een serieuze depressie moet je naar de huisarts. Maar als je gewoon een tikkie somber bent, heeft Strijdkreet hier een paar tips. Het liefst blijf je warm binnen met chocola en een fleecedekentje. Maar trek toch die laarzen aan, een dikke jas en een paar wanten, en ga buiten lopen of fietsen. Je krijgt er frisse lucht van, tijd om na te denken en: meer daglicht. Juist in deze tijd, wanneer er weinig licht is overdag, is het belangrijk om zoveel mogelijk daglicht mee te pakken om vitamine D en cortisol aan te maken. Als je je rot voelt, heb je vaak meer zin in ongezonde snacks en chocola. Maar daarvan krijgt je lichaam niet de energie die het nodig heeft. Begin 's morgens met een goed ontbijt zodat je lichaam wakker wordt. Eet genoeg groente en fruit, dan kan je lichaam alle stofjes aanmaken die het nodig heeft om energie te leveren. Het kan in de winter geen kwaad om dat een beetje aan te vullen met vitaminepillen. Zeker van de vitaminen B en D en Omega 3-vetzuur kun je wel wat extra's gebruiken. Men zegt dat Sint-Janskruid en Rhodiola helpen tegen een dip. Dus als je toch een kruidenthee wilde maken, weet je welke kruiden je moet kiezen.

www.legerdesheils.nl

NIEUWS

eenzaamheid

MAAK EENZAAMHEID BESPREEKBAAR IN DE KERK♣ 27 december♠ Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem dat niet eenvoudig is op te lossen. Tijdens de donkere winterperiode kunnen mensen zich nog eenzamer voelen. Want wat voor de één een tijd is vol gezelligheid en contacten is, is voor een ander de moeilijkste tijd van het jaar. Ook in de kerk kan dat helaas zo zijn! Opkijken.nl heeft daarom een pakket samengesteld voor een themadienst over eenzaamheid. “Al met al voel ik me eenzaam in de kerk. En dat merk ik ook tijdens de kerkdiensten. Ik heb het gevoel dat we er niet echt bij horen,” vertelt Mirthe. Zij heeft helaas ervaring met eenzaamheid. Voor deze situaties biedt Opkijken.nl het themapakket aan, om het onderwerp in de kerk bespreekbaar te maken. De kerk kan middels dit handvat, een belangrijke rol spelen bij mensen die zich eenzaam voelen. Het pakket bestaat uit een uitgewerkte preek, afbeeldingen, een kindermoment, suggesties voor liederen en tot slot bevat het voorbeelden van gebeden. Op de pagina opkijken.nl/eenzaamheid is het themapakket en aanvullende informatie en verhalen over eenzaamheid, te vinden. Door geloof en kerk dichtbij mensen te brengen, gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan.

NIEUWS

online-in-de-vangrail

EO MAAKT SERIE OVER APPEN ACHTER HET STUUR☻ 27 december☻ In de nieuwe serie ‘Online in de vangrail’ doet EO-presentator Joram Kaat er alles aan om van een gevaarlijke verslaving af te komen: hij wil stoppen met appen achter het stuur. Om zich bewust te worden van de omvang en impact van dit appgedrag spreekt hij met (familie van) jongeren die slachtoffer werden van appen achter het stuur, laat hij zich informeren door Michiel Christoph van wetenschappelijk instituut SWOV en rijdt hij mee met de verkeerspolitie. Ook test Joram een aantal slimme tools, gaat hij te rade bij Gert-Jan Segers en ervaart hij met 3FM-collega Domien Verschuuren hoe het is om een ongeval mee te maken. Net als veel jongeren is Joram altijd online. Ook onderweg. Het programma-idee ontstond dan ook bij de presentator zelf. Joram: “Regelmatig betrap ik mezelf erop dat ik half op de vluchtstrook rijd omdat ik op mijn telefoon kijk. Toen vrienden mij hierop aanspraken, besloot ik dat het genoeg was.” In ‘Online in de vangrail’ brengt de EO-presentator en 3FM-dj de gevaren in beeld en zoekt hij naar oplossingen. “Op deze manier wil ik mezelf en andere jongeren bewust maken van de gevaren. Dit moet stoppen!”

 

 

NIEUWS

EO NIEUWS

171227230335.IMG-vuurwerk.shrinkcentercrop.702x306

KERKEN GAAN CREATIEF OM MET OUDERJAARSDIENST☻ 29 december☻ Kerkelijke gemeenten moeten dit jaar creatief zijn bij het inroosteren van vieringen. Immers oudjaarsdag is dit jaar een zondag. Wat voor effect heeft dat op de avonddienst? En speelt een verwachte verstoring door vuurwerk daarbij een rol? Amersfoort Een snelle rondgang langs diverse kerken leert al snel dat kerken naast hun soms gebruikelijke twee zondagse diensten niet nog een extra oudejaarsavonddienst organiseren. Veel gemeenten houden vast aan de reguliere zondagse tijden. Dat geldt voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zutphen en ook voor de vrijgemaakt-gereformeerde Oosterkerk in Groningen. ‘Qua vuurwerk is het in de Oosterparkwijk rustiger dan vroeger’, vertelt Rinze Ybema, dominee in die laatste kerk. ‘Normaal is de oudejaarsdienst ’s avonds, maar omdat het zondag is, kiezen we nu voor de gebruikelijke zondagmidd … Bron:ND NIEUWS

csm_bible-2690295_1920_82c7793329

DIT IS DE MEEST GELEZEN ONLINE BIJBELTEKST VAN 2017☻ 29 december☻ 'Mensen ervaren dat de Bijbel je op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid' Liefde, licht en genade: dat waren de zoektermen waar bijbellezers in 2017 het meest naar zochten op de website debijbel.nl. De meest gelezen bijbeltekst was psalm 23. Naast liefde, licht en genade werd er afgelopen jaar ook veel gezocht op de woorden vrede, wijsheid en hoop. Ook waren afgelopen jaar de bijbelleesroosters populair. Ongeveer 45.000 mensen volgden dit jaar zo’n leesplan. Vooral in de 40-dagentijd en tijdens Advent werden de leesroosters veel gebruikt. Maar de tekst die het meest door internetbijbellezers werd gevonden, kwam uit psalm 23: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’, is de eerste tekst van dit Bijbelse lied. Het Psalmenboek was sowieso een van de meest gelezen boeken in de digitale bijbel. ‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’

 

REACTIES
DE BRON VAN LEVEN TELLER
E-CARDS

grotestap

☻☻16 januari☻☻

samen

GEBEDEN

kind

GEBED☻☻

29 december☻

 

Leer mij bidden

 

leer mij Heer

 

U te kennen

 

ja Uw wil

 

geef mij moed Heer

 

om te knielen

 

om te spreken

 

over U

 

leer mij op Uw weg

 

te wandelen

 

tot de dood

 

Uw wil te doen/E.Brunelli

bloem GEBED

ROEP UIT NOOD☻

29 december♥

Heer, hoor de mens die roept om vrede,

Steun en redding in zijn eindeloze strijd

Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede

Zie toch zijn ellende wereldwijd

Leer hem waarom U hem hebt geschonken

Zijn rede als enig schepsel hier op aard

Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken

U hem van verderf heeft gespaard

Toon hem steeds Uw liefde en genade

Troost waar hij geen uitkomst meer ziet

Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde/E.Jvd Scheer

Jesus

GEBED

HEEL ANDERE TRANEN☻

29 december☻

    Altijd weer, elke dag opnieuw Heer

    als ik nader in Uw voetlicht

    komen er tranen:

    Tranen van ontroering

    Tranen van ontmoeting

    Tranen om het heiligste klimaat.

    Niet in staat

    om te verwoorden, wat hier gebeurt.

    Als Uw licht mijn leven kleurt,

    met de weerschijn van Uw heiligheid,

    die doordringt van tijd tot in eeuwigheid.

    Jezus Christus, U raakt mijn diepste diepten aan.

    Knielen moet ik . -  Gods Geest breekt baan.

    Al kunnen mijn stramme knieën niet buigen meer,

    mijn diepste ‘ik’ buigt voor U neer.

    U God, die alles hebt volbracht,

    U, die mij zoekt in zwartste nacht.

    Jezus Christus, met U verbonden,

    die dood en hel en nacht hebt verslonden

    in uiterste zelfverloochening.

    Voor U is ’t dat ik loof en zing.

    In Uw kruik vloeien mijn geheiligde tranen

    o, de volmacht van Uw eeuwige namen:

    Redder, Verlosser, Koning en Heer!

    Als U komt in macht en majesteit,

    Uw armen teder uitgespreid

    naar de oogst van Uw geheiligd zaad,

    wanneer U door onze rijen gaat.

    Heer, wij verwachten U hier samen.

    Kom Heer Jezus, kom spoedig!

    Amen.

L.Dorlas

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

bloemenveld

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

HET WOORD VAN GOD

jongeling

GODSWOORD WAT IS EEN ZONDAAR, WAT IS EEN HEILIGE☻

6 januari☻ Een zondaar is iemand die slaaf is van de zonde. Hij moet zondigen (vergelijk Romeinen 3:23). Zondigen is iets doen wat God boos of verdrietig maakt. Zonde laat je het doel missen dat God met je heeft. Een heilige is iemand die is bevrijd van de zonde. Hij kan nog wel zondigen, maar het hoeft niet. Hij kan nee zeggen. Hij is geen slaaf meer van de zonde, maar hij heeft een nieuwe Heer, namelijk Jezus. Een heilige is iemand die opnieuw geboren is. Hij leeft geen werelds leven meer, maar een geestelijk leven, daarbij geleid en geholpen door de Heilige Geest van God. Een heilige is ook iemand die apart gezet is door God. Dat doet God alleen bij mensen die door het offer van Jezus Christus geheiligd zijn! Tot slot nog een vers uit de brief aan de Romeinen. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Romeinen 6:16-17 (NBV) We zijn nu in dienst van de gerechtigheid. We zijn geen zondaren meer, die vastzitten aan hun zonden, maar heiligen, in dienst van de allerhoogste God.

f56f9d9c27da57eb4bd9f755ccc88ba9

GODSWOORD☻

GODS GOEDHEID EN VERDRAAGZAAMHEID♠♠

6 januari☻ Het verachten van Gods goedheid♠♠ Wanneer u weet dat God de zonde haat en u daar toch mee doorgaat, veracht u de goedheid van God. Gods goedheid is onbegrensd, maar niet eindeloos. In de vertalingen van de NBG en de HSV wordt gesproken over de rijkdom van Gods goedheid. Gods goedheid, dat Hij een oplossing aanbiedt in Zijn Zoon Jezus Christus, is nog steeds van toepassing, maar het aanbod houdt een keer op. Heeft u Gods goedheid aangegrepen en de vergeving door Jezus Christus ontvangen? HET DOEL VAN GODS VERDRAAGZAAMHEID♠♠ Ondertussen, terwijl God aanziet dat we zondigen en Hem niet vragen om de oplossing, is God geduldig en verdraagzaam. Hij is geduldig omdat Hij niet ingrijpt. Hij laat ons de vrije keus om bij Hem te komen en het goed te maken. Hij is verdraagzaam omdat Hij de zonden, die gedaan worden, (nog) niet straft. Waarom verdraagt God zoveel lijden, moeite en verdriet, die mensen elkaar aandoen? Omdat Zijn goedheid nog steeds mensen tot inkeer brengt!

BEMOEDIGENDE TEKST

851c826f8bab9c58756aec7173f50fee

BEMOEDIGENDE TEKST

VAN HARTE ALS VOOR DE HERE/GOD☻ 19 januari☻ Wat u ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; U weet toch, dat u van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient Christus als heer. Kolossenzen 3:23-24 Het is een bewuste beslissing met verstrekkende gevolgen om Christus als heer te gaan dienen. Je gaat je afvragen wat Christus gedaan zou hebben in jouw situatie en ook of je leven overeenkomt met Gods wil. Dat deed Jezus zelf ook toen hij op aarde was. Hij vond de wil van zijn Hemelse Vader in “de boekrol”. Wij kunnen ook in de Bijbel vinden hoe we zullen leven. Deze verzen leren ons bijvoorbeeld om met Christus onze heer rekening te houden en niet wat andere mensen van ons vinden. Er kunnen vervelende dingen zijn, die niemand graag doet, maar als voor de Here, doe je die toch van harte, zonder te mopperen. Het geeft je een innerlijke vrede en geluk, terwijl je weet dat er een eeuwig durende erfenis op je wacht.

donky

BEMOEDIGENDE TEKST

DANK GOD WAT ER OOK GEBEURT☻ 19 januari☻ dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 1 Thes.5:18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (NBV) Als je gelooft dat God alle dingen doet meewerken ten goede (Rom.8:28) zullen we Hem dan niet danken voor alles wat Hij goed voor ons vindt? Dat is niet zo moeilijk als je omstandigheden prettig zijn, zonder tegenslag. Maar zelfs dan kan het zijn dat je er niet voor dankt omdat je het zo vanzelfsprekend vindt. Komt er tegenslag, dan wordt het echt anders. Dan moet je vechten om niet ondankbaar, of zelfs opstandig te worden. “dankt onder alles” is in dat geval een bemoediging die je echt nodig hebt, en komt het aan op het geloof dat juist dit goed voor je is. God wil ons vormen, want in zijn eeuwige koninkrijk passen alleen mensen die door en door dankbaar zijn. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, Hebr.12:28

DAGBOEK
800_300_1_232797_0_nl_9789055605248_bijbels_dagboek_kracht_voor_ DAGBOEK DE GOEDE STRIJD☻ HEBREEEN 12:1-11☻ 3 januari☻ De Bijbel zegt dat we alle last en zonde die ons in de weg staan, moeten afleggen! Dat is een actieve daad van onszelf! We moeten het doel voor ogen houden, namelijk: het volmaakte, het eeuwige leven met Jezus. Dat is de goede strijd des geloofs strijden waarvan Paulus spreekt (1Tim.6:12). Natuurlijk kunnen we onmogelijk het eeuwige leven grijpen wanneer we in eigen kracht strijden. Ons oog moet alleen op Jezus gericht zijn. Alleen in Hem is de overwinning. En wanneer we onze aandacht geheel op Hem richten, dan strijden wij de goede strijd, omdat Hij ons daar volkomen in is voorgegaan en ons steeds zal voorgaan! Zo in afhankelijkheid van de Here te leven, is het meest zinvolle en harmonische leven dat bestaat: met die bedoeling heeft God de mens geschapen!! Wat een zegen dat God ons dit gelukkige en zinvolle leven ook nu nog aanbiedt, nu, terwijl we deze woorden lezen. Alles heeft Hij in Christus voor ons gereed gemaakt. Het enige wat Hij van ons vraagt, is samen met onze kinderen voor dit leven te kiezen, opdat wij leven! ☻☻☻ bijbels-dagboek-1994 BESTE WENSEN☻ 3 januari 2018☻ Beste wensen voor het nieuwe jaar! Een gezegend 2017 toegewenst! Het nieuwe jaar begint met nieuwe voornemens, nieuwe verwachtingen… Laten we dit nieuwe jaar beginnen bij onze God, de Schepper van hemel en aarde, over Wie Jesaja schreef: “Hoor naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene. Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste. Ook heeft Mijn hand de aarde gegrondvest en Mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen.” Luister naar Mij, volk van Israël dat Ik heb uitgekozen. Ik ben altijd Dezelfde. Ik ben de Eerste en Ik ben ook de Laatste. Ik heb Zelf de aarde gemaakt en de hemel als een tent daar overheen neergezet. Ik hoefde ze alleen maar te roepen en ze waren er. (Jesaja 48:12-13)
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
SPREUKEN 6 januari☻ Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam. Het zal goed met je gaan. (Spreuken 3:8) f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac PSALM 6 januari☻ Wat God doet is volmaakt. Wat Hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar Hem toe komt voor hulp. (Psalm 18:31)
BIJBELTEKST/EVANGELIE
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c

BIJBELVERS ☺☺

6 januari☻ "In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf God."(Johannes 1:1) ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc

EVANGELIE ☺☺

6 januari☻ "De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige genoegens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God."(Titus 2:11-12)
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
e4489e8618524b50429153631b09ffc6 GEZEGDE 6 januari☻ Als je moe bent en het leven je te zwaar wordt, kom dan naar Mij, Ik zal je rust geven. deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 CITAAT 6 januari☻ Er is onwetendheid van het kwaad bij wie jong is; er is nog diepere onwetenheid bij wie het bedrijft.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
dansen KORTE GEDACHTE 6 januari☻ Voor Christus mag de ene mens nooit rechter spelen over de andere. Het evangelie maakt ons attent om lief te hebben en dit te tonen door onze manier van leven. hemel OVERDENKING☻ 6 januari☻ In een wereld die geen zekerheden heeft, in een wereld die op zoek is naar morele normen, vraagt de verlossing door de kostbare genade van God aan ons om onze levensstijl te veranderen in antwoord op Gods genade. Iedereen die genade ontvangt en weigert om gerechtigheid na te streven, toont zijn/haar onwetendheid of hardheid van het hart. Nu, in onze tijd, zoals in alle tijden betekent gered zijn: het nastreven van gerechtigheid - niet zo dat wij ons heil verdienen, maar dat Gods reddende genade niet vruchteloos zal zijn in ons.
QUOTE/BEMOEDIGING
hemel1 QUOTE☻ 6 januari☻ "De tijd heeft geen markeringen om het voorbijgaan te markeren, er is geen donderstorm of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of jaar in te luiden. Zelfs als een nieuwe eeuw begint zijn het alleen wij, stervelingen, die de kerkklokken luiden en vuurwerk afsteken." donkys BEMOEDIGING 6 januari☻ Slechts weinig woorden passen in een tijd van ziekte en pijn moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.
WIJSHEDEN

ba2811884333d0385916137befa7d536

WIJSHEID 6 januari☻ Weet wat je zegt. Zegt niet wat je weet

TIJD MET JEZUS
66dfa1536a1ea9da3858981b508cea35

TIJD MET JEZUS☻

GEWOND☻ 19 januari☻ Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Jesaja 53: Ons lijden, onze pijn, ons verdriet, onze wonden: het zijn even zovele uitnodigingen om Jezus te leren kennen als onze gewonde genezer. Zeker, Jezus’ wonden droeg hij als straf voor onze zonden. Onze wonden horen bij het lijden waaraan de wereld onderworpen is. Ze zijn geen straf van God, want God heeft Jezus al gestraft. Maar die wonden van Jezus leren ons heel veel over hem: hij staat niet op afstand toe te kijken hoe wij lijden. Hij kent dat lijden van binnenuit. En juist dat is zo genezend. Als iemand die zelf kerngezond is zegt dat het allemaal goed komt, dan klinkt dat heel anders dan wanneer een medegewonde dat zegt. Jezus is onze gewonde genezer. Gebed: Dank u, Heer Jezus, voor uw wonden. Dank u dat u mijn wonden kent. Genees mij. Amen. 245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

TIJD MET JEZUS☺

GOEDHEID EN WAARHEID☻ 29 december☻ De wet is door ​Mozes​ gegeven, maar ​goedheid​ en waarheid zijn met ​Jezus​ ​Christus​ gekomen. Johannes 1:17 Vierde Kerstdag. Het is belangrijk om nog wat langer naar de Kerstboodschap te luisteren. Want dan horen we ook dat er echt iets nieuw gebeurt met de komst van Jezus. Het tijdperk van Mozes is nu voorbij! Dat is het tijdperk van de wet, die wet die ons alleen maar schuldig stelt voor God, die wet die ons keer op keer terneer drukt omdat we weten en ervaren dat de weg van die wet onbegaanbaar is. Want we kunnen niet leven onder de wet. We kunnen niet leven, echt leven, zonder Jezus. Hij wordt onze nieuwe 'wet'. Zijn goedheid en waarheid zijn vanaf nu leidend op de weg van het geloof en de navolging. We staan, als we Jezus ontvangen en omhelzen, niet meer onder Gods wet, maar leven onder Gods goedheid. Wat een genade! Gebed: Heer Jezus, dank u dat u een volkomen nieuw begin maakt en een volkomen nieuw begin maakt. Dank u dat u ons verlost van de wet en ons laat leven onder Gods goedheid. Amen.
MEDITATIE
vrouw MEDITATIE☻ DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻ 19 januari☻ Lieve vrienden, sta nu eens ernstig stil bij deze gedachte, laat alles los en onderzoek uzelf of uw leven geborgen is in Christus of dat u nog steeds leeft voor eigen rekening. Hoe zult u straks de Rechter antwoorden op al Zijn vragen? Wij hebben gezondigd en zoals wij weten vanuit Gods Woord kan God geen gemeenschap hebben met de zonde. Een rechter zal te allen tijde de zonde moeten veroordelen. Als wij straks, misschien vandaag voor Zijn Rechterstoel verschijnen dan is het de vraag of onze zonden al geoordeeld zijn of dat ze nog geoordeeld moeten worden. God de Vader heeft Zijn Zoon gezonden om geoordeeld te worden. Hij nam de schuld en zonden op Zich, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft (Joh. 3:16). Jezus, is Borg geworden, allen die Hem gelovig aannemen zijn voor eeuwig in Hem geborgen. Geen schuld, geen zonden kan hen meer aanklagen voor Gods Rechterstoel, zij zijn al geoordeeld op Golgotha. Voor hen is de dood een doorgang tot het eeuwige leven dat zij nu op aarde al bezitten. Maar o, lieve vrienden, als u dan uw schuld nog zelf moet dragen, wat een verschrikkelijk oordeel staat u dan te wachten. U zult verwezen worden naar het helse vuur, ‘Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, Matth. 9:44.’ 6f178c9d5643340f753690120d5863ed MEDITATIE☻ WIE IS ONZE MEDICIJNMEESTER☻ 29 december☻ Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar zich mag overgeven in de handen van de levende God. Wat een diepe vrede vervult het hart van diegene die het leven vonden in de dood en opstanding van hun Zaligmaker. Hoewel het bij iedere persoon op een andere wijze kan toegaan, komt toch iedere gelovige tot dezelfde belijdenis: “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie”. Ja iedere gelovige moet bekennen dat er een moment van overgave is gekomen, een moment waarin de zondaar moest bekennen verloren te gaan vanwege de zonden maar het behoud, het eeuwige leven vond uit genade om Jezus wil. Sommigen hebben lang gezocht, gebeden, geschreeuwd om genade en alles in het werk gesteld om tot eer van de Heere te leven, om uiteindelijk als het ware alles te verliezen en het leven in de Heere Jezus alleen te vinden. Anderen, zijn vanuit een diepe onverschilligheid, vaak levend in openbare zonden, in korte tijd getrokken vanuit de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Toch is er één overeenkomst; er gaat een streep door het eigen leven om het leven in Christus alleen te leven. Deze roepen met David: De HEERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Het is de Persoon, Jezus Christus, Die het middelpunt van het leven, het verlangen en de liefde van het hart vervuld. Hij is de medicijnmeester geworden voor ieder persoon die ontdekte dat er buiten Hem geen leven te vinden was. De Heere Jezus trok de vergelijking van het komen tot Hem door naar het gaan van de zieke mens naar de medicijnmeester: ‘Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn, Matth. 9:12.’
BEMOEDIGINGSSITE

Jezuslord

BEMOEDIGINGSSITE☻☻

DE BESTE WENSEN☻ 6 januari☻ Als mijn wensen toch eens geborgen zijn in het AMEN van Jezus Christus... Er ging voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in. Vuurwerk dat voor even de hemel rijk versierde en inkleurde, maar kort daarna verdween en de nacht weer even donker liet zijn als daarvoor. Veel van onze nieuwjaarswensen lijken op dat spetterende vuurwerk. Het hoort zo mooi... Mag ik je een andere nieuwjaarswens doen: alles wat ik je wensen kan in Jezus Christus, wens ik jou toe. Dat is het beste deel dat ik kan bedenken voor 2018. Het mooie van deze wens is dat hij niet na enkele seconden vervliegt, maar veilig geborgen is in Jezus. Hij koestert en bewaart voor jou en mij zulke positieve beloften die in Hem 'Ja en Amen' zullen worden! Ontvang een hartelijke groet, Gerry

opa

BEMOEDIGINGSSITE☻ WIL JE WEL MIJN KIND ZIJN☻ 19 januari☻ Ben je soms te groot geworden om nog kind te zijn van Vader God? LIEVE GROTE EN KLEINE MENSEN☻ Wil je wel Mijn kind zijn, vraagt Vader God aan ons. Een prachtige bemoediging van Wieger Sikkema. Ken jij het antwoord dat jij op deze vraag moet geven? Kind van de hemelse Vader, kind van de Allerhoogste Abba (papa) van de hele wereld. Wil jij Zijn kind zijn en hoe toon je dat aan God, maar vooral ook aan jezelf? Mag deze bemoediging je dichter bij je antwoord brengen. Vader zoekt ook jou, als zijn kind! Met liefs, Gerry

fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

BEMOEDIGINGSSITE

ER WAS ER EENS☻ 29 december☻ Ik heb een mooi verhaal voor je! LIEVE MENSEN, We tellen de laatste dagen van 2017 af. Hoe stap je straks 2018 in? Traag of haastig, vlug of aarzelend, onnadenkend of behoedzaam? Ik stap over de drempel aan de hand van Jezus, de koning. Die Ene waar ik je vorige week over vertelde. Als je dat verhaal nog niet gehoord heb, dan nodig ik je van harte uit het alsnog te doen. Alle anderen wens ik een gezegende jaarwisseling met een prachtig gedicht van Jelly Verwaal, zie hieronder. Tot de eerste vrijdag in 2018, nog voor de zon is ondergaan. Vaya con Dios! Liefs, Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6

DE SPIL☻

THEMARETRAITE☻

OMGAAN MET VERLIES☻vr 9 Feb 2018 19:30 t/m zo 11 Feb 2018 14:30☻☻

VERLIES HOORT BIJ HET LEVEN. WAAR KUN JE LEREN ERMEE OM TE GAAN?

Het overkomt je. Je staat er niet bij stil. Het gebeurt meestal bij anderen.

En dan….. plotseling komt het jouw leven binnen.

Je raakt je baan kwijt. Je gezondheid gaat achteruit.

Je verliest je partner en staat er nu alleen voor. Je kunt je eenzaam voelen. Hoe ga je ermee om?Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

 d0e841f80209de6431f088277aee0afe

DE SPIL☻

INDIVIDUELE RETRAITE☻Week 3: 16 t/m 19 januari☻

De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2

DE SPIL☻

HEMARETRAITES☻

STILTE WEEKEND☻

 

vr 26 Jan 2018 19:30 t/m zo 28 Jan 2018 15:00☻

 

Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stiltewandeling.

 

Als je van creatieve uitingsvormen houdt, neem het materiaal mee waar je graag mee werkt, je camera of je schetsblok. Drie maal per dag bidden we in de kapel. Natuurlijk is het stil in huis.

 

Begeleiding: Marianne Groen en Everlien van Blijderveen

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

OASEDAGEN☻Donderdag 15 februari 2018☻

THEMA-Aangespoord door Zijn liefde  In het gewone bijzonder☻

Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag.

Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te

gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag

wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld

met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte

opdracht de stilte in.

Max. aantal deelnemers 12 Prijs

€ 40,- incl. koffie/thee/lunch

Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-

Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en

Frans Hoogendijk

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

BETHANIE

STILTE WEEKEND☻☻

16 t/m 19 februari:'Leer van Mij'  Van Jezus leren! Dat geeft ons alles wat we nodig hebben in ons dagelijks leven in een wereld vol onrust en nood. Jezus is verrassend anders. Van Hem blijven leren totdat Hij terugkomt, daar komt het op aan.LEIDING:Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

 

POEZIE

boot

POEZIE GEDICHTEN

DRAAG JE LICHT☻ 29 december☻ Draag je licht al is het klein, Draag het hoog geheven, Wellicht zal die zachte schijn, Anderen in leed of pijn, Vreugde geven.

bootje

POEZIE

DAT GOD U MOGEN ZEGENEN☻ 29 december☻ Vooral niet in een album waar iedereen in ziet. ‘k Wil toch niet achter blijven, een wens ligt mij op ‘t hart: Dat God u moge zegenen, bewaren voor de smart.

VISJES
visjes ☻☻16 januari☻☻ Het-geloof
BIJBEL STUDIE
79dd04a091da091ca410fb77291b369a KERSTNACHT☻ 29 december☻ In de Kerstnacht kwam de Zoon van God op aarde. Daarover schrijft Johannes: 'Het Woord is vlees☻☻Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. (Joh. I: 14) geworden en heeft onder ons ge-woond'. En als de nieuwe wereld er zal zijn: 'Zie, de tent van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen ☻☻Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: "Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. (Openb.21 : 3), en zij zullen zijn volk zijn. , dieren5 HEILBRENGEND☻ 29 december☻ De Here Jezus kwam als Heiland (heelmeester) om mensen te genezen. “U is heden de Heiland geboren” hoorden de herders op de velden van Efrata door de engelen verkondigen. Tijdens zijn aardse leven heeft Hij veel zieke mensen genezen. Al deze wonderen deed de Here Jezus om te laten zien, dat Hij werkelijke Gods Zoon was en voor een nog belangrijker taak op aarde gekomen was, namelijk om de mensheid te verlossen van de zonde. De zonde is de ergste ziekte die in onze samenleving voortwoekert en waarmee alle mensen besmet zijn. Het is een ziekte die uiteindelijk leidt tot de eeuwige dood. De Here Jezus daalde onbesmet, zonder zonde, vanuit de hemelse heerlijkheid af naar de in zonde gevallen mensheid. Hij liet zich met onze zonden besmetten en droeg al onze zondeschuld naar het kruis om daar in onze plaats voor de zonden te boeten. U kunt hierover lezen in 1 Petrus 2:21-24. Dit prachtige stukje uit de Petrusbrief eindigt met de woorden: “en door zijn striemen zijt gij genezen.” Door het geloof in Hem wordt Hij ook onze Heiland. Is hij ook uw Heiland geworden?
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING schoonmoeder MIJN VROUW HEEFT GENOEG VAN MIJN MOEDER☻ 19 januari☻ Mijn vrouw Ria wil niet meer mee naar mijn ouders. Ze heeft het helemaal gehad met hen, zegt ze. Of eigenlijk vooral met mijn moeder. Het heeft eigenlijk nooit zo geklikt tussen die twee, maar onlangs liep het echt uit de hand. Het is over, zegt ze. Voortaan ga je maar alleen! Ria voelt zich bedreigd en geïntimideerd. Haar schoonmoeder kan haar man niet loslaten. Ze is bezorgd, dat ze mij voortdurend wil vertellen hoe ze met hem moet omgaan. De schoonmoeder zet het huwelijk van haar zoon immers op scherp als ze de vrouw van haar zoon niet accepteert. Huwelijks partners zullen dus op zoek moeten naar de manier waarop ze inhoud geven aan die verbondenheid met de wederzijdse ouders. En andersom moeten de ouders, die nu schoonouders geworden zijn, dat ook. Terwille van het huwelijk van hun kinderen en daarmee ook terwille van de zorg voor hun kleinkinderen. Ria en haar schoonmoeder zullen misschien geen dikke vriendinnen worden. Maar ze leren elkaar steeds beter de ruimte te geven die recht doet aan de aard van de relatie. Ria als de vrouw van haar man, en haar schoonmoeder als moeder van haar man, en haar grootmoeder van haar kleinkinderen. v4-728px-_Deal-_With-_Difficult-_Teenagers-_Step-3-_Version-2 WAT MOET IK MET DE MOEILIJKE JEUGD VAN MIJN MOEDER? 16 januari☻ Mijn moeder heeft het niet zo makkelijk gehad in haar jeugd. Ik heb er nooit naar gevraagd; blijkbaar voelde ik onbewust aan dat ze er liever niet over praatte. Nu ik zelf moeder ben, vraag ik me af: heeft die geschiedenis haar gemaakt tot de afstandelijke moeder die ze voor mij is geweest. Zeker wanneer je eenmaal vader of moeder bent, kan het moeilijk zijn je kinderen te vertellen over je zware, moeilijke jeugd. Maar je kind moet er wel mee leren leven. Zeker als die sporen invloed hebben op wie jij bent als vader of moeder voor je kind. Kinderen lijden meer onder de geheimen van ouders dan onder het meeleven met het verdriet van ouders. Omdat kinderen geheimen uitleggen als een tekortkomen van zichzelf. En een eerlijk verhaal geeft mogelijkheid tot verwerken. HOE ZORG IK DAT MIJN KIND STAANDE BLIJFT IN EEN OVERWELDIGENDE WERELD? 16 januari☻ Hoe kun je een kind helpen omgaan met de snelheid van het leven en de hoeveelheid prikkels? Leef dicht bij de natuur. Ga vaak naar het bos en laat je kinderen buitenspelen Er is niets zo goed als Heel Veel Buitenspelen. Skip beeldschermen. Beeldschermen zijn gewoon echt niet goed voor kinderen. Hoe moeilijk ook, geef er niet aan toe. Geef je kind structuur en regelmaat. Je ziet dat, net als bij de tips hierboven, eigenlijk geldt: terug naar de basis. Zorg voor rust in hoofd, huis en hart. .Bron:eo
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

STRIJD OM DE SCHEPPING☻ 19 januari☻ Hoe lees je de Bijbel? Kun je nog wel gewoon Genesis lezen zoals het er staat, of moet je de tekst opnieuw uitleggen in het licht van de evolutietheorie? En als je dat doet, wat zijn dan de gevolgen? Hierover gaat Weet-hoofdredacteur Jan Rein de Wit in debat met theoloog Gijsbert van den Brink, de auteur van En de aarde bracht voort. De evolutietheorie houdt christenen al anderhalve eeuw bezig. De gewone lezing van de Bijbel laat geen ruimte voor evolutie en miljoenen jaren. Toch zijn veel christenen van mening dat je evolutie aan de Bijbel kunt toevoegen. Volgens Gijsbert van den Brink is evolutie een voldongen feit, en kun je er niet omheen dat je de Bijbel anders moet lezen. Maar Jan Rein de Wit is daar niet van overtuigd: volgens hem is Genesis een waargebeurd historisch verslag.

Image and video hosting by TinyPic

WAT VOLGDEN DE WIJZEN OP WEG NAAR BETHLEHEM☻ 19 januari☻ In iedere kerstperiode kun je wel een planetariumshow bezoeken over de ster van Bethlehem. Dat is een mooie manier om wetenschap aan de Bijbel te koppelen, want de posities van sterren en planeten kun je heel nauwkeurig berekenen, zelfs tot duizenden jaren geleden. Zo is het mogelijk om te bekijken hoe de hemel eruitzag rond de tijd van Jezus’ geboorte. Jezus is niet in het jaar nul geboren. Toen de monnik Dyonisius Exiguus in 525 n.Chr. een jaartelling maakte, gebaseerd op de geboorte van Jezus, maakte hij een rekenfout. Jezus is waarschijnlijk in het jaar 3 of 4 v.Chr. geboren. Doordat de aarde sneller om de zon draait dan Jupiter en Saturnus leek het in het jaar 7 v.Chr., vanaf de aarde gezien, alsof Jupiter eerst Saturnus inhaalde, toen achterbleef en vervolgens weer sneller ging. Dat betekent dat er maar liefst drie conjuncties waren in 7 v.Chr. (rond 29 mei, 29 september en 5 december). Zou dit verklaren waarom de wijzen de ster een poosje niet zagen en naar Herodes moesten om te informeren naar de Koning van de Joden? De conjunctie van Jupiter en Saturnus wordt vaak gezien als de ster van Bethlehem.

☻☻☻www.weet-magazine.nl

EEN GOD
jongens BEZINNING☻ EEN GOD☻ 19 januari☻ Ik zie het komen de anarchie de losgeslagen wereld geen mens die nog echt ziet alles stort ineen ook je dromen niemand kan vooruit maar één zal opstaan en alles herbouwen men zal hem eren als een god maar dat zal velen berouwen want er bestaat maar één God/E.Brunelli
KORT IS HET LEVEN/OP WEG
noach1 ALGEMEEN LEVENBESCHOUWELIJK☻ KORT IS HET LEVEN☻ 19 januari☻ De trein raast voorbij ik zit op een trapje te lezen ieder kwartier komt er een voorbij ik zie ze maar even dan besef ik hoe kort is het leven/E.Brunelli dieren2 BEZINNING☻ OP WEG☻ 19 januari☻ Op weg naar de hemel op weg naar de hel twee wegen breed en smal de verleiding de verlokking de dood het leven het altoos licht of de altoos durende duisternis de hemel waar Jezus is/E.Brunelli
EEN NIEUWJAAR/ALS GOD ZIJN HAND NAAR JE UITSTREKT
noach TIJD☻ EEN NIEUWJAAR☻ 19 januari☻ Een nieuw jaar is zo maar daar van die éne op de andere dag. Misschien dat ik wel op bed lag; ziek, niet wetend hoe het verloopt! Waar heb ik op gehoopt? Beter worden? Weer genezen; zal dat beter voor mij wezen? 'k Weet niet hoe het zal verlopen; ondanks alles blijf ik op mijn Heiland hopen! Zal het worden mijn laatste jaar? Moeten loslaten elkaar? Alhoewel dit kan of zal gebeuren; 'k zal toch van vreugde opspringen; mij in mijn Heiland verheugen, wat er ook aan mij mag opdringen! Weten dat Hij mij heeft gezocht; zelfs met Zijn dierbaar bloed gekocht! Wie of wat zal ik dan vrezen? Ja.... de dood, mijn laatste vijand, als die komt, zal mijn Heiland mij ook leiden aan Zijn hand; mij tot eeuwig LICHT en STERKTE wezen! Een nieuw jaar met dezelfde Middelaar als vorig jaar!!D. v Engelenhoven 580ff TROOST EN BEMOEDIGING☻ ALS GOD ZIJN HAND NAAR JE UITSTREKT☻ 19 januari☻ Als God Zijn hand naar je uitstrekt dan heeft de Heer je weer ontdekt. Want God Hij blijft naar je op zoek Hij zoekt contact wil op bezoek. Zo toont Hij dat Hij nooit vergeet wanneer je moeite kent en leed. Zijn oog speurt naar je overal als jij je bevindt in een dal. Daar haalt de Heer je liefd’vol uit die tot redding en hulp besluit. En jij weer vrolijk monter bent door Vaders liefd’ weer blijgestemd. Wat fijn dat jij zo’n Vader kent die van je houdt weet hoe je bent. Op wiens arm altijd mag geleund waarmee Hij je graag ondersteunt. J.A v Tricht
VAN OUD NAAR NIEUW

f8cf575d74

TIJD☻ VAN OUD NAAR NIEUW☻ 19 januari☻ Zomaar een tijdstip en het oude is voorbij het nieuwe kondigt zich aan. Op de tijd heb ik geen grip ze gaat voor mij niet opzij! Ik ga er wel achteraan, maar ze blijft ook weer achter mij. Tijd! Kostbaar om te gebruiken niet alleen om aan te ruiken. Kostbaar om ze te besteden in Gods Koninkrijk. De tijd daaraan te geven, dat maakt niet arm maar rijk! In helpen, zingen, eren en gebeden zo het leven met God te leven, is dat in het afgelopen jaar gebeurd? Het nieuwe is al door de de deur; heeft het oude van liefde gegeurd geef dan het nieuwe ook die geur! Een nieuw jaar laat het oude daar overdenk het maar. Het nieuwe: Ga met God dan is veilig je levenslot. D. v Engelenhoven

ZOEK GOD/VERMOEID EN BELAST
b711 GELOOF HOOP EN LIEFDE☻ ZOEK GOD☻ 19 januari☻ Zoek geen eer van mensen zoek God want menselijke eer is hoogmoed en dat is niet goed geef God de eer in uw leven Geef Uw klachten en liefde aan Hem Hij zal naar u luisteren en u krijgt wijsheid van Hem/E.Brunelli maria VERMOEID EN BELAST☻ 19 januari☻ Kom bij mij, allen die vermoeid zijn Als uw lasten zwaar zijn om te dragen U door verdriet en pijn bent verslagen” Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn”. “Wees er zeker van: Ik zal u rust geven Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen” Wat kan dat een troost zijn in ons leven. Jezus is vriendelijk en nederig van hart Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan Hij kent ons verdriet en heelt onze smart. Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem. (Uit Matth. 11 vers 27 en 28) Fedde Nicolai
SCHUILEN BIJ GOD/BIDDEN EN DANKEN

geloof

SCHUILEN BIJ GOD☻ 19 januari☻ Als wij schuilen bij God onze Heer Dan kunnen we slapen, zonder zorgen Want Hij houdt de wacht tot de morgen We mogen gerust zijn, steeds weer. God is onze toevlucht, te allen tijd We vinden beschutting bij Hem Laten we luisteren naar Zijn stem Hem loven en prijzen in eeuwigheid. Op God mogen we vertrouwen Bij Hem zijn we veilig en geborgen Hij zal altijd voor ons blijven zorgen Op Zijn trouw mogen we bouwen. Hij houdt Zijn vleugels uitgespreid En is voor ons een toevluchtsoord Zoals geschreven staat in Zijn woord We mogen overnachten in veiligheid. ( Woorden uit de Bijbel) Fedde Nicolai

leren

BIDDEN EN DANKEN☻ 19 januari☻ Dank de Heer voor de mooie dingen, door te bidden of liederen te zingen. En zit je vol met zorgen en vragen, dat te zwaar wordt om te dragen. Leg het dan aan de voeten van de Heer, en zeg:”Heere, ik weet het niet meer. Vader, help mij hier doorheen, ik smeek U, ik kan het niet alleen.J.Troost

BIJBEL RECEPTEN

kabeljauw

KIP IN PIKANTE TOMATENSAUS (4 PERSONEN) 19 januari☻ Ingrediënten 1 middelgrote ui, grofgehakt 2 eetlepels archideolie 3 of 4 tenen knoflook, geperst 1/2 -2 theelepels harissa of 2 theelepels paprikapoeder en 1/4 theelepel cayennepeper 500 gram tomaten, ontveld en gehakt zout 1-2 theelepels suiker (afhankelijk van de smaak van de tomaten) 2 eetlepels kappertjes 3 moten of filets stevige witvis 4 eetlepels koriander Bereidingswijze Bak de ui in een grote koekenpan zacht en goudgeel. Voeg de knoflook toe, en zodat het aroma vrijkomt, de harissa. Roer goed. Doe de tomaten, zout, suiker en kappertjes erbij. (knijp er eerst zoveel mogelijk azijn uit). Roer alles door, leg de vismoten/filets erin, strooi er wat zout over en schep wat saus over de vis. Zet het deksel op de pan. Draai de moten of filets na 10 minuten om, strooi de koriander erover, zet het deksel weer terug en laat de vis nog 5 minuten sudderen. De vis is goed als hij in vlokjes uit elkaar begint te vallen wanneer u erin prikt. Serveer met brood om lekker in de saus te deppen, en een goed glas witte wijn!

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

IK WAS EXTREEM SOCIAAL☻ 19 januari☻ Bertines problemen vergroeiden met haar persoonlijkheid Wie Bertine ontmoet, ontmoet een open, vlotte en gezellige twintiger. In haar tienerjaren was ze – onderhuids en onopvallend voor haar omgeving – één brok spanning. In sociale contacten legde ze de lat voor zichzelf heel hoog. Té hoog, zegt ze nu. “Ik had voor mezelf de eis dat ik mijn vriendinnen elke week een keer gezien moest hebben. Ik moest er genoeg voor mensen zijn. Ik was extreem sociaal, maar schoof mezelf helemaal aan de kant.” Een aantal heftige gebeurtenissen zetten haar stil. Bertine groeit op in een fijn, warm gezin. Haar thuis is een veilige haven. Maar over zichzelf is Bertine niet tevreden. “Ik was heel onzeker over mezelf, altijd al geweest. Ik stelde hoge eisen aan mezelf en mocht nooit een fout maken. Op het voortgezet onderwijs kwam ik in een klas met veel jongens en weinig meiden. De jongens haalden me vaak naar beneden. Ze noemden me ‘bolle’ en ‘dikzak’. Dat deed de onzekerheid erg de kop opsteken. Ik volgde een faalangsttraining om daarmee om te kunnen gaan.”Wordt vervolgd)

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

1372510788_logo-stichting-schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS

HANDREIKING OM MET VERLIES OM TE GAAN☻ 19 januari☻ Aanvaard de werkelijkheid. Je kunt soms niet geloven dat je geliefde er niet meer is. Het verlangen is zo sterk, dat je diegene echt denkt te horen en te zien: in de keuken bij het aanrecht, of voor de voordeur na een werkdag. Maar de werkelijkheid is dat hij of zij niet terugkomt. Erken dat en breng de moeite hiermee bij God. Ervaar de pijn. Dit overweldigt soms. Toch moet de pijn gevoeld worden. Anders komt het later op een andere manier terug, bijvoorbeeld door lichamelijke klachten. Het verdriet kan op veel verschillende manieren naar buiten komen: huilen, opstandigheid, schuldbeleving, wanhoop, vragen naar de zin van… Geef deze gevoelens de ruimte en leg ze ook bij de Heere God neer. Pas het leven aan. Zonder de overledene kan het dagelijks leven er heel anders uit gaan zien. Taken die hij of zij deed moet je nu zelf doen. ’s Avonds de dag doorpraten is niet meer vanzelfsprekend. En in de kerk zit je voortaan alleen. Dit is confronterend. Iedere keer dat je nu op jezelf bent aangewezen, ervaar je het alleen-zijn. Leer nieuwe vaardigheden en zoek naar oplossingen voor wat je niet alleen kunt. Pak je leven weer op. Het emotioneel beleven van het verlies blijft niet hetzelfde. Dat betekent niet dat je de overledene vergeet. Hij of zij zal een speciale plaats houden, maar je mag weer meer oog krijgen voor het verdere leven dat de Heere God je geeft.

www.stichtingdeschuilplaats.nl

STICHTING CHRIS

Image and video hosting by TinyPic

GOEDE VOORNEMENS;HOE BEREIK IK MIJN DOEL☻ 19 januari☻ Voor je het weet is het alweer oud en nieuw! Tijd voor een nieuw jaar, met nieuwe kansen. Bij een nieuw jaar horen vaak ook goede voornemens, doelen die je wilt halen in het nieuwe jaar. Dat blijkt meestal best wel lastig te zijn: de voorgenomen doelen zijn soms niet haalbaar en/of realistisch. Januari of april? Goede voornemens hebben geen startdatum. Voelt het goed om nu alvast te beginnen? Waarom niet? Doe het! Je hoeft niet te wachten tot januari als je een verandering in je leven wil aanbrengen. Je kan nu, morgen of elk moment beginnen! Begin klein Verwacht niet van jezelf dat je meteen alles kunt. Maak dus een doel die niet teveel van je eist. Maak ook niet teveel doelen, anders verdrink je in de goede voornemens! Je kunt veel gerichter aan de slag en de kans is groter dat je ze behaalt. Maak je doelen SMART – Specifiek: Wat wil je precies bereiken? Hoe? Maak het zo specifiek mogelijk. – Meetbaar: Wanneer is het doel bereikt? – Acceptabel: Is dit wat je wil? – Realistisch: Wil je niet teveel in korte tijd? Gaat dit je lukken? – Tijdgebonden: Wanneer wil je je doel bereikt hebben? Voorbeeld gewoon doel: “Ik wil komend jaar meer bewegen”. Voorbeeld SMART doel: “Ik wil vóór 1 februari vier keer een uur hebben gezwommen”. Op deze manier lukt het je veel makkelijker om een doel te bereiken, want je hebt voor jezelf heel duidelijk gemaakt wat je precies wil bereiken! Jongeren

 www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

Alphacurus

ALPHA VOELDE ALS EEN PITSTOP☻ 6 januari☻ Wesley (28) deed Alpha op uitnodiging van zijn vrouw, met wie hij ook de Premarriage Course gedaan heeft. Zij was christen, hij niet. “Ik was eigenlijk heel nieuwsgierig naar het geloof.” Het was voor Wesley niet direct een logische stap om een Alpha te doen en daar na te denken over wat hij zelf gelooft. “Vragen over het leven had ik niet. Er waren twee dingen waar ik van opleefde: muziek maken en dingen organiseren.” Maar dan krijgt hij een relatie met Suzanne. “In haar gezin werd steevast Bijbel gelezen aan tafel. Ik had daar geen problemen mee. Ik dacht: dit is wat ze doen.” Later worden Wesley en Suzanne uitgenodigd voor een Alpha. “Op de eerste cursusavond kwamen we binnen en het voelde echt als een huiskamer vol met vrienden. De groep was dynamisch, lekker divers met verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden. En terwijl zij zaten te praten over hoe zij het geloof leven en ervaren, kon ik nadenken: oké, maar hoe geloof ik?” De avonden leverden Wesley en Suzanne veel gespreksstof op. “We zaten in twee verschillende gespreksgroepjes. Maar als we thuiskwamen gingen we nog 1,5 uur wandelen om elkaar bij te praten.” Wat Wesley betreft is Alpha echt een aanrader. “Het voelde als een pitstop, ik ben helemaal volgetankt.” Het is lastig woorden te vinden voor hoe het was. Je moet het gewoon doen om het te ervaren.”

Image and video hosting by TinyPic

☻☻☻ALPHA VOELDE ALS EEN PITSTOP☻ 3 januari☻ Wesley (28) deed Alpha op uitnodiging van zijn vrouw, met wie hij ook de Premarriage Course gedaan heeft. Zij was christen, hij niet. “Ik was eigenlijk heel nieuwsgierig naar het geloof.” Het was voor Wesley niet direct een logische stap om een Alpha te doen en daar na te denken over wat hij zelf gelooft. “Vragen over het leven had ik niet. Er waren twee dingen waar ik van opleefde: muziek maken en dingen organiseren.” Maar dan krijgt hij een relatie met Suzanne. “In haar gezin werd steevast Bijbel gelezen aan tafel. Ik had daar geen problemen mee. Ik dacht: dit is wat ze doen.” Later worden Wesley en Suzanne uitgenodigd voor een Alpha. “Op de eerste cursusavond kwamen we binnen en het voelde echt als een huiskamer vol met vrienden. De groep was dynamisch, lekker divers met verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden. En terwijl zij zaten te praten over hoe zij het geloof leven en ervaren, kon ik nadenken: oké, maar hoe geloof ik?” De avonden leverden Wesley en Suzanne veel gespreksstof op. “We zaten in twee verschillende gespreksgroepjes. Maar als we thuiskwamen gingen we nog 1,5 uur wandelen om elkaar bij te praten.” Wat Wesley betreft is Alpha echt een aanrader. “Het voelde als een pitstop, ik ben helemaal volgetankt.” Het is lastig woorden te vinden voor hoe het was. Je moet het gewoon doen om het te ervaren.”

download_(8)

WANDELEN IN DE NATUUR☻ 3 januari☻ Bij de dagbestedingsplekken Het Twaalfde Huis en Groenwerk in Groningen worden wandelingen georganiseerd voor mensen met een verslaving. Een mooie samenwerking van WerkPro, samen met de GGD, VNN en Terwille. Het is een simpele spontane actie met een groot gevolg! Want: “Wandelen maakt de drempel naar hulp lager,” vertelt Natascha Leber, outreachend hulpverlener bij Terwille. In de stad Groningen zijn verschillende dagbestedingsplekken voor mensen met een verslavingsachtergrond. Het Twaalfde Huis en Groenwerk zijn hier voorbeelden van: deze dagbestedingsplekken van WerkPro zitten samen onder één dak en zijn gericht op mensen met een drugs- of alcoholverslaving. De werkzaamheden bij Het Twaalfde Huis en Groenwerk zijn divers: licht productiewerk en schoonmaakwerk, maar er is ook een fietsenwerkplaats en een afdeling voor houtbewerking. En de deelnemers krijgen er elke dag een warme maaltijd. Structuur, duidelijkheid, aandacht en respect zijn het doel. Op de dagbesteding slaan de medewerkers van WerkPro, de GGD, VNN en Terwille de handen ineen om complete hulp aan de deelnemers te kunnen bieden. “Tijdens een gezamenlijk overleg kwamen we tot de conclusie dat het goed zou zijn als de deelnemers eens iets heel anders zouden doen dan fabriekswerk en inpakwerkzaamheden. Toen is het plan ontstaan om wandelingen te organiseren.” vertelt Natascha. Zij en haar collega’s bezoeken verschillende locaties waar verslavingshulp nodig is, om in contact te komen met mensen die zelf de stap naar hulp niet zo snel zetten, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Ook gaan ze samen op zoek naar gepaste huisvesting voor deze cliënten.

SHOUTBOX
OPVOEDEN

OPVOEDEN

de-ouders-beschermen-kind-met-paraplu-regen-7367286

ONZE KINDEREN BESCHERMEN☻ 6 januari☻ "Als we met jongeren spreken over de invloed van de media, vertellen we hen vaak over 'de kikker en het kokende water'. Zodra je een kikker in kokend water zet, springt hij er direct uit. Hij voelt de temperatuur van het water en realiseert zich dat hij in gevaar is. Zet je diezelfde kikker echter in koud water en warm je hem geleidelijk aan op, dan wordt hij langzaam gekookt. Dit voorbeeld illustreert wat er gebeurt als je ervoor kiest om naar tv-programma's te kijken, op internetsite te surfen of games te spelen die ingaan tegen Gods principes. Door je gedachten open te stellen voor wereldse boodschappen word je geleidelijk aan ongevoelig voor het gevaar dat in die betreffende boodschappen schuilt. Als we het over occultisme hebben, werkt dat precies zo. We worden - net als onze kinderen - dagelijks overspoeld met boodschappen die een occulte lading hebben. Hoe gaan wij daar als christenen mee om? Nemen we de beelden zonder na te denken tot ons en laten we ons geleidelijk 'koken'? Of doen we onze geestelijke ogen open en ontmaskeren we de boze die zich als een engel van het licht aan ons (en onze kinderen) opdringt? Als wij het gevaar niet zien, kunnen we ook onze kinderen niet behoeden. Laten wij onze verantwoordelijkheid op ons nemen en onze kinderen beschermen en heiligen zoals Job dat deed (Job 1:5). Laten we actief voor hen strijden. Dát is wat God van ons vraagt!" Rob Hondsmerk (in nieuwsbrief St.Chris)

indexpr

HOE ZORG IK DAT MIJN KIND STAANDE BLIJFT IN EEN OVERWELDIGENDE WERELD? 29 december☻ Soms maak ik me zorgen over alle keuzes, indrukken en invloeden die op mijn kind afkomen. Ik merk dat het vaak gewoon te veel is en dat hij bij thuiskomst uit school eerst moet ‘ontprikkelen’ en tot rust moet komen. Hoe ga ik hier zo goed mogelijk mee om? Ik vraag me soms af of hij niet een beetje autistisch is als hij dit niet aankan.' Sinds kort heb ik geen WhatsApp en geen Facebook meer, en dat bevalt me prima. Het risico van onze wereld vol kanalen om elkaar te bereiken, is namelijk dat je door ánderen geleefd wordt in plaats van door jezelf. En dat is dan alleen nog maar onze online wereld. Ook in het ‘echte’ leven komt er steeds meer op ons en kinderen af. Prikkels, noemen mensen dat ook wel. Om eerlijk te zijn, heb ik er moeite mee als een baby al ‘prikkelgevoelig’ wordt genoemd. Ik vraag me af of papa en mama dan zelf niet heel prikkelgevoelig zijn, of juist hun kind wat minder prikkels moeten toedienen. Om eerlijk te zijn, heb ik er moeite mee als een baby al ‘prikkelgevoelig’ wordt genoemd. Ik vraag me af of papa en mama dan zelf niet heel prikkelgevoelig zijn, of juist hun kind wat minder prikkels moeten toedienen.Bron:eo

images67890

BEELDSCHERMEN HOUDEN TIENERS UIT HUN SLAAP☻ 29 december☻ Slaap is enorm belangrijk voor pre-pubers, kinderen in de puberteit en adolescenten. Als een kind niet voldoende slaapt, of als de slaap niet diep genoeg is, dan kunnen er allerlei gezondheidsproblemen ontstaan. Hun hersens functioneren een stuk minder goed, en ze kunnen dan ook minder goed leren. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: slaaptekort is voor pubers echt heel erg slecht. N.a.v. mijn vorige blogbericht over mobiel telefoongebruik van kinderen onder de twaalf jaar, breng ik graag dit artikel nog even onder de aandacht. Er is de afgelopen week in diverse media aandacht aan besteed. Dit is overigens niet nieuw, ook in 2013, 2014 en 2015 was er al volop aandacht voor. De discussie over de negatieve gevolgen van smartphone- en tabletgebruik is weer heropend. (De oorzaak kan wel eens het nieuwe boek Digiziek van Duitse psychiater Manfred Spitzer zijn. Je kunt er hier nog een artikel over lezen). Ik zag onderstaande afbeelding op Twitter. Vooral het tweede gedeelte trof mij: 'Verbied je puber maar eens om 's avonds een smartphone te gebruiken of pak hem maar eens af. ...... we moeten af van die regels.....'

www.christelijkopvoeden.blogspot.nl

 

YOUTH FOR CHRIST/HUISVANBELLE

download_(4)

YOUTH FOR CHRIST☻

EEN IJZERSTERKE BOODSCHAP OVER SEXTING☻ 19 januari☻ Steeds vaker versturen jongeren zelfgemaakte naaktfoto’s en blootfilmpjes via hun mobiele telefoon. Van de 1000 scholieren hebben 250 jongeren ooit zo’n zelfgemaakt naaktfilmpje of -foto gemaakt via hun smartphone. Zeker 600 jongeren hebben wel eens beelden ontvangen. Dit fenomeen heet ‘sexting’. Soms worden die beelden via sociale media razendsnel verder verspreid. Jongeren van jongerencentrum The Mall Gorinchem hebben hier een keiharde track over gemaakt met een ijzersterke boodschap. Kijk en luister!

☻☻☻

postimage

YOUTH FOR CHRIST

AFWEZIGHEID VADER LEIDT TOT ONZEKERHEID WOEDE EN FRUSTRATIE☻ 19 januari☻ De afwezigheid van een vader leidt bij jongeren die Youth for Christ ontmoet tot onzekerheid, woede en frustratie. Dat zeggen jongerenwerkers bij een rondgang van Youth for Christ langs elf van haar jongerencentra in Nederland. “Je kind heeft je keihard nodig. Ook als hij of zij puber is en je wegduwt.” (De jongen op de foto is geen bezoeker van een van onze jongerencentra. Foto: Pixabay) Tien van de elf respondenten zegt regelmatig tot vaak jongeren te ontmoeten waarbij een betrokken vaderfiguur in hun leven lijkt te ontbreken. Die afwezigheid uit zich in hun houding en gedrag. Onzekerheid, agressie en frustratie, een negatief beeld van vaders of mannen en eenzaamheid worden het meest genoemd. In alle elf responderende jongerencentra is het ontbreken van een vader (fysiek of mentaal) af en toe tot regelmatig onderwerp van gesprek tussen jongerenwerker en jongere. Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ constateert dat ook vaders worstelen met vaderschap. “Het thema vindt erg veel weerklank. Niet alleen in persoonlijke reacties van vaders, maar ook in de aanvraag van seminars en spreekbeurten rond dit thema. Het duidt op een breder verlangen van heel veel vaders die zoeken naar hun rol in gezin en maatschappij.” Volgens de jongerenwerkers is het belangrijkste advies voor vaders tijd en aandacht. Een van hen schrijft: “Je kind heeft je keihard nodig. Ook als hij of zij puber is en je wegduwt. Wees betrokken, geef echte aandacht, LUISTER, maak lol.” download_7

DE HEER/GOD IS MET JE☻ 19 januari☻ “De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: ‘De Heer zij met je, dappere krijgsman.” – Rechters 6:12 Ondanks dat God betrekken in mijn leven voor mij een heel belangrijk onderdeel is van geloven, is het iets wat ik niet altijd toepas in mijn dagelijks leven. Zeg maar gerust, vaak niet. Hoe vaak probeer ik niet gewoon zelf dingen op te lossen? Doe ik mijn opdrachten voor mijn studie vooral op eigen kracht? Misschien vind je dit heel zwaar klinken maar bedenk eens wat je doet op een dag. Je staat op, ontbijt, gaat naar school of naar je bijbaantje, spreekt af met vrienden, maakt huiswerk etc. Bij welke van deze dingen betrek jij God? Sinds ik deze week door een spreker weer besefte hoe belangrijk het is om God te betrekken bij alles wat je doet, voel ik dat ik me minder zorgen maak. Ik heb vaak het gevoel dat ik moet presteren, maar dat hoeft niet. Er gebeuren geen erge dingen als ik alles wat meer loslaat. God is bij me en Hij helpt me bij alles wat ik doe. Altijd doorlopen in je eentje wordt op een gegeven moment heel zwaar. Ik geloof echt dat als je Hem gaat betrekken bij je leven dat je zult merken dat alles makkelijker gaat. artikel-annesara-huisvanbelle

HUISVANBELLE

19 januari☻ Ik ben een enorme controlfreak. Het liefst heb ik alles van tevoren gepland en netjes geregeld. Ik hou dus vooral graag zelf de touwtjes in handen. Maar niet alles kun je zelf in de hand houden. Zoals bijvoorbeeld je gezondheid, geluk vinden in de liefde of, als ik (nu nog heel ver) in de toekomst kijk, het krijgen van kinderen. Dat zijn dingen die je gegeven worden en waarbij je je vertrouwen in Gods handen moet leggen. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Op het moment dat ik dit verhaal las dacht ik: ja maar zo kan ik het ook. Als God mij een concreet teken zou geven af en toe zou het allemaal veel makkelijker gaan. Maar dan vergeet ik dat God mij ook tekenen geeft. Misschien niet na een opdracht van mij maar Hij geeft mij wel duidelijk antwoord. Bijvoorbeeld als een vriendin net iets zegt wat ik nodig heb of een innerlijke rust die ik krijg als ik voor iets bid. Tekenen van God zijn niet altijd groots en meeslepend. Het is ook niet altijd nodig een teken te krijgen, daarmee voed ik alleen maar de controlfreak in mij. Ik mag op God vertrouwen, hij houdt mij vast.

KIDS

images90

KINDEREN VERZAMELEN KLEREN VOOR VLUCHTELINGEN☻ 19 januari☻ Leerlingen van School met de Bijbel Het Visnet in Grafhorst hebben hulpgoederen ingezameld voor vluchtelingen in Irak Voorafgaand aan de actieweek kregen de leerlingen een fotopresentatie van de werkgroep Hulp Irak. Na de presentatie haalden leerlingen hulpgoederen zoals kleding en speelgoed op. Ook zamelden de kinderen geld in. Er waren twee auto’s met aanhangwagens nodig om alle spullen naar de opslagplaats te brengen. Bovendien werd er ongeveer 2800 euro opgehaald. Dit is bestemd voor het verzenden van de hulpgoederen naar Iraakse vluchtelingen. !Bron:Kids

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG b2bd86be45c9ec866142ec6724bc330a 23 december☻ JARIGE IN DECEMBER/JANUARI 2018☻ Vandaag ben je jarig. Vanaf nu word je met de jaren grijzer. Naar ik hoop voor jou ook wijzer. Nou, misschien ben ik dan te voorbarig. Nu klinkt dit alles misschien niet aardig, maar ik wens je echt een fijne dag. Dat je rond mag lopen met een lach, zodat iedereen kan zien: "hij is jarig!” Nu was ik aan denken, wat kan ik je geven? Het liefst zou ik jou veel geluk willen schenken. Een lang en gelukkig leven, is waarmee ik je eigenlijk wil doordrenken. En nu hoop ik, dat je aan dit cadeau, plezier zult beleven.Bart verjaardag-bewegende-animatie-0212 Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK c789f451cd475f38d686d4a513d7cd70 MAN EN VROUW☻ 23 december☻ Jullie hebben er naar uitgekeken en vandaag is de grote dag, dat jullie mogen trouwen en men echtpaar noemen mag. In de kerk hebben jullie gevraagd om Gods zegen, die hebben jullie daar dan ook gekregen. Jullie mochten zo biddend het huwelijk in gaan, samen met God kunnen jullie het aan. We wensen jullie een gezegend huwelijksleven, dit zal God door het bijbellezen en bidden geven. Als jullie zo door het leven gaan als man en vrouw, mogen jullie weten God blijft altijd trouw/J.Troost Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP 2d66c93009be7e14b0590b8f009b2671 VOL ONBESTEMDE PIJN☻ 23 december☻ het is pijn een plekje dat er niet hoort te zijn soms weg door vergeten niet meer willen weten maar stralend terug op momenten van ontspanning en rust vangt mijn gedachten met een hand vol onbestemde angst pijn om te leven te moeten doen wat hoort in verwurging door het morele koord wil melker Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ c34d2a91828170c6e84486aa61d0e9e3 WAT EEN SCHAT☻ 23 december☻ "Een baby, een meisje!" riep mama van uit de keuken met de telefoon in haar hand. "en ik ben de meter!" riep ze weer, ze maakte een buiging, heel galant. "het is vast een schat" riep ze voor de derde keer, van plezier draaide ze rondjes, heen en weer. "Deze geboorte is een wonder! deze geboorte is bijzonder!" En mijn mama had gelijk, jouw geboorte is bijzonder.Want mama, ik en heel de familie kunnen niet meer zonder. Jenthe.a baby-smiley-bewegende-animatie-0047 Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
OVERLEDEN
8cc4af89f4d672a0146c76d0308a2554 VAARWEL☻ 23 december☻ Ik begin nu pas te beseffen, dat jij er niet meer bent. De jaren vlogen voorbij, alleen omdat ik jou heb gekent. Nu duren de dagen lang, lang omdat ik jou moest verliezen. Je had geen andere kans, je mocht niet kiezen. 1 ziekte die zo veel aanricht, toch klinkt 1 ziekte erg zwak. Jij lag daar maar in bed, te wachten op je dood. Je wou niet gaan huilen, je hield je zo groot. Nu zijn het mijn tranen, die vloeien over mijn wang. De dagen lijken maanden, gisteren is toch niet zo lang.Joycee De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet
VISIE NIEUWS

csm_israel-1364640_1920_794db3e113

EEUWEN OUDE ZEGEL GEVONDEN IN JERUZALEM☻ 6 januari☻ In Jeruzalem is een zegel van 2700 jaar oud gevonden. Archeologen stuitten erop tijdens opgravingen bij de Klaagmuur. Dat meldt nieuwswebsite Haaretz. De zegel van 1,3 bij 1,5 centimeter is van de gouverneur van Jeruzalem geweest, ook wel de overste genoemd. In het zegel staat “sari’r”, wat oud-Hebreeuws is voor ‘overste van de stad’. Het was de hoogste ambtenaar van het land die dicht bij de koning stond. In de Bijbel wordt op verschillende plekken over deze overste gesproken. Zo worden in 2 Koningen 23:8 maatregelen van koning Hizkia beschreven om het volk minder zondig te laten leven. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt ook wel gesproken van de ‘stadscommandant’: “Alle priesters uit de steden van Juda liet hij naar Jeruzalem komen. In het hele land, van Geba tot Berseba, liet hij de offerplaatsen ontwijden waar de priesters offers ontstoken hadden. Ook de offerplaatsen links van de stadspoort, bij de ingang van de poort van stadscommandant Josua, haalde hij neer.”

csm_Urk_Ark_Cropped_0605fa11f3

ARK VAN NOAH LOSGESLAGEN☻ 6 januari☻ De 'VerhalenArk' die sinds november aangemeerd ligt op Urk, is losgeslagen. Door de harde wind zijn de palen waaraan de Ark was afgemeerd losgetrokken uit de kade. De Ark heeft inmiddels meerdere jachten en bootjes geramd. De schade is enorm. Volgens eigenaar Aad Peters zijn de palen waaraan de Ark was afgemeerd door de sterke wind losgetrokken uit de kade. Peters: "De schade aan de Ark valt nog mee, omdat de boot op een stalen bak drijft. Ik vind het erg voor de eigenaren van de kleinere boten die nu beschadigd zijn." Omdat de boot over een steiger is gevaren en er verschillende bootjes onder water liggen, gingen duikers van de brandweer onder water kijken of er geen mensen meer aan boord van de bootjes waren. Dat bleek niet het geval te zijn. Aan boord van de Ark waren zeven mensen aanwezig, die veilig van boord zijn gehaald. Met een sleepboot wordt geprobeerd de Ark weg te trekken uit de haven, maar de bergingswerkzaamheden kunnen pas echt voortgezet worden als de harde wind gaat liggen. De VerhalenArk is het eerste drijvende Bijbelmuseum ter wereld. De Ark is 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog.

TWITTER
TWITTER HET GELOOF
CHRISTELIJKE NIEUWS
kabinet KABINET HOUDT ZONDAGSWET IN ERE☻ 19 januari☻ De huidige Zondagswet blijft toch gehandhaafd. Het huidige kabinet trekt de wet die de intrekking van de Zondagswet moest regelen, in, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Het vorige kabinet van VVD en PvdA wilde van de Zondagswet af. Toenmalig minister Plasterk kwam daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Partijen als VVD, PvdA en D66 vonden dat er geen uitzondering gemaakt kan worden voor één specifiek geloof. Maar de christelijke partijen CDA en ChristenUnie die nu in het kabinet zitten, zijn het oneens met dat besluit. "Het kabinet acht het niet opportuun de Zondagswet in te trekken en gaat daarom niet verder met het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet," schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (foto) in een brief die dezer dagen boven water kwam. De bewindsvrouw wijst erop dat uit onderzoek naar de werking van de Zondagswet in de praktijk blijkt dat er geen problemen zijn gesignaleerd bij de uitvoering van de wet De wet verbiedt om op zondag en op christelijke feestdagen vóór 13.00 uur "openbare vermakelijkheden" te houden. Ook mogen er geen evenementen in de buurt van kerken worden gehouden. Voor het organiseren van bijvoorbeeld een braderie op de zondag, moet eerst een ontheffing worden aangevraagd. BRON;CIP schepping NIEUW BOEK OVER SCHEPPING EN EVOLUTIE☻ 19 januari☻ Bij ForumC is het boek ‘Vertel, verhelder en verwonder’ verschenen. Dit boek bevat de samenvattingen van de boeken van Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul en handreikingen voor het gesprek over schepping en evolutie in de kerk. De discussie over schepping en evolutie laaide recent weer op. Vooral door de verschenen boeken van de theologen Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul. Dat vlam vatten is goed, want het gaat tenslotte ergens over: de oorsprong van alles, grote vragen en de Bijbel. Risico is wel dat die discussie snel ontaardt in hete hoofden en koude harten. ForumC wil het andersom: harten in vuur en vlam zetten en hoofden koelen. Daarom bundelde ForumC in dit nieuwe boek degelijke samenvattingen van de nieuwste publicaties van Van den Brink en Paul, geschreven door henzelf, een vleugje natuurwetenschap en een royale preek. “Niet iedereen heeft de gelegenheid boeken van Van den Brink en Paul zelf te lezen. Wij merken dat het belangrijk is om kennis te hebben over wat de vragen zijn, maar ook over hoe je hierover in gesprek gaat. Voor jezelf, zodat je niet met een mond vol tanden staat als je buurman, een student uit de gemeente of een (klein)kind erover begint. ”, aldus Cors Visser, directeur ForumC en redacteur van Vertel, verhelder en verwonder. Het boek loopt uit op twee gesprekspapers over schepping en evolutie te gebruiken voor in de kerk: eentje met tips voor brede gemeenteavonden, de ander met advies hoe je dit gesprek in een kleiner (kring)verband kunt voeren. BRON:CIP kunstretraite ONLINE KUNSTRETRAITE EN LEEF BEWUST TOE NAAR PASEN☻ 19 januari☻ De Online Kunstretraite is vernieuwd! In onze drukke tijd is het heel moeilijk om opnieuw tot ons zelf te komen, om tijd door te brengen met God en om echt aandachtig te leven. Heb je behoefte aan meer stilte? Aan tips voor rust, in je werk, je dagelijks leven, je geloofsleven? En wil je weten wat kunst daarin voor jou kan betekenen? Of ben je helemaal niet bekend met kunst, zegt het je niets, maar wil je dat wel ontdekken? Dan is deze retraite echt iets voor jou! Beeldend kunstenaar Davitha maakte van Aswoensdag tot Stille Zaterdag elke dag een kunstwerk, als haar eigen zoektocht om bewust naar Pasen toe te leven. De online kunstretraite is een bijzondere combinatie van persoonlijk reisverslag, bezinning en kunsthistorische cursus. Aan de hand van de veertig unieke kunstwerken van Davitha, veertig (vernieuwde) bijzondere werken over Jezus uit de kunstgeschiedenis en veertig tips om tot bezinning te komen, zoek je naar wat echt van waarde is. Zo ontvang je praktische tips om stil te worden en lees je in veertig dagen het Evangelie van Johannes (opnieuw) met de vraag: wie is Jezus nu eigenlijk door de beelden die Hij zelf geeft? Als deelnemer ontvang je in de veertig dagen voor Pasen elke dag van 14 februari t/m 1 april 2018 een nieuwe mailing bomvol kunst en tips, en een bijzonder e-book achteraf. Meer informatie over de Online Kunstretraite is te vinden op www.onlinekunstretraite.nl. Hier kunt u zich inschrijven en u ontvangt t/m 1 februari 25% korting!BRON:CIP.NL
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl