DeBronenLeven
Laatste artikelen

♣♣27 maart♣♣

dewereldommeheen

Want we hebben niets op de wereld meegebracht toen we geboren werden, en het is duidelijk dat we ook niets uit de wereld kunnen meenemen als we sterven. Als we onderdak, eten, drinken en kleren hebben, moeten we tevreden zijn. 1 Timoteüs 6:7-8

Reacties


ZONDEN

Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. (Romeinen 3:23)


Sommige zonden lijken erger dan andere omdat hun zichtbare gevolgen veel ernstiger zijn. Moord lijkt ons bijvoorbeeld veel erger dan haat en overspel lijkt erger dan begeerte. Maar dat betekent niet dat wij sommige zonden maar ongestraft kunnen begaan en andere niet. Elke zonde maakt ons tot zondaar en snijdt u af van de heilige God. Alle zonde, hoe groot of klein ook, leidt dus tot de dood, omdat zij ons ongeschikt maakt om met God te leven. Praat ‘kleine’ zonden niet weg en blaas ‘grote’ zonden niet op. Alle zonden scheiden van God, maar voor alle zonden is in Christus ook vergeving mogelijk.

 

Als u nog in zonden leeft bent u nog veraf van God!


Reacties


Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Matteüs 5:21-22

♠♠

Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook.  Kwaadheid betekent in dit geval een ziedende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reaCties en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zij richt ook geestelijke schade aan. Bent u er ooit trots op geweest dat je je beheerste en niet zei wat op het puntje van je tong lag? Jezus zegt dat u zelfs voor uw motieven verantwoording zal moeten afleggen.

Reacties


LIEFDE EN VERZOENING

Dood niemand.(Deuteronomium 5:17)


Maar ik vermoord toch niemand! zegt u misschien. Bent u ooit zo boos geweest op iemand, die jou slecht behandelde, dat je wenste dat die persoon dood was? Hebt u ooit met de gedachte gespeeld iemand om zeep te helpen? Wat Jezus over deze wet leert, toont aan dat we diep in ons hart allemaal tot moor in staat zijn. Ook al zijn we wettelijk onschuldig, we zijn allemaal moreel schuldig aan moord en hebben Gods vergeving nodig. We moeten ons toewijden aan het tegengestelde van haat en woede; liefde en verzoening.


Reacties


Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: "Alles is gedaan!" En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:30)

 

In Nieuw-Guinea woont de volksstam van de Bagwido. Deze mensen hadden ooit al eens iets uit de Bijbel gehoord. Ze wisten dat het schuldprobleem hen van God scheidde en dat ze niet in staat waren om Gods geboden te houden. U ook als lezer leef nog  met een schuldprobleem en de geboden van God negeert.

Toen hoorden ze hoe Gods Zoon Mens geworden was en hoe Hij aan het kruis ging, om de zonden van verloren mensen te verzoenen.  De hele scène op de heuvel Golgotha met de verzoenings dood van de Heere Jezus Christus stond hun duidelijk voor ogen. Iemand van hen zei: “Toen ik Jezus hoorde zeggen: ‘Het is volbracht’, wist men: dat is iets wat ze nooit gehoord hebben...hoort u het? Ze hebben dat nog nooit eerder gehoord! Zijn werk is volbracht. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden, het vrije geschenk ligt daar en wacht er alleen op dat u het aanneemt.

 

Een vrouw zei: ‘Zoveel pijn, lijden en lasten heeft Hij voor mij gedragen. Mijn hart huilt, als ze eraan denkt wat Hij voor haar/u heeft gedaan. Hij heeft haar helemaal van haar zonden gereinigd. Hij heeft alles gewassen door Zijn bloed. In het bloed zit het leven voor de mens. Ze kan niet ophouden daarover na te denken. Ze is zo gelukkig over het vrije geschenk dat Jezus haar gegeven heeft. Jezus wilt u ook Zijn geschenk en geluk geven.

 

Ja, het verzoeningswerk van Jezus Christus is volkomen en definitief. Niets hoeft of kan er nog toegevoegd worden.


Het is volbracht! Dat komt iedereen ten goede die schuldig is geworden - alleen als u zich omkeert, in Gods Zoon gelooft en Zijn plaatsvervangende offer in het geloof aanneemt. Bron:HetGoedeZaadReacties

De latere jeugdpastor Wilhelm Busch had zijn eerste gemeente in een mijnwerkers gebied. Tot het vele werk behoorden ook moeilijke huisbezoeken, bijvoorbeeld bij een mijnwerker die een ernstig ongeluk had gehad. Een groot rotsblok was losgeraakt in de schacht en had zijn wervelkolom beschadigd. De mijnwerker had het er levend vanaf gebracht, maar had een dwarslaesie en was geketend aan een rolstoel. Erger dan de lichamelijke ellende was voor hem de kwellende vraag waarom juist hij deze last moest dragen. Toen Busch hem bezocht trof hij een paar oude kameraden bij hem aan; een paar flessen alcohol stonden op de tafel. Toen de patiënt de pastor zag, brak de hele bitterheid door die zich in hem had opgestapeld. Klacht op klacht smeet hij zijn bezoeker naar het hoofd: ‘Waar was uw God, toen…?’ ‘Waarom zwijgt God?’

In zijn gesprekskring voor mannen vertelde Busch over deze ervaring. Za baden voor de ongelukkige man en vanaf toen haalden ze hem regelmatig naar hun ontmoetingen. In de loop van de tijd brak de boodschap van Gods liefde door het mijnwerker het geloof in de Zoon van God. Die ook voor hem aan het kruis is gestorven.

 

Nu had hij geen alcohol meer nodig om zijn ellende te vergeten. Ondanks de moeilijk handicap was hij een blijde Christen geworden. Als iemand zich erover verwonderde dat hij ondanks zijn ellende zo rustig en vrolijk was, verklaarde hij overtuigd: ‘Het is beter om verlamd bij Jezus te horen en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde benen in de hel te springen.Bron:HetGoedeZaad


Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen.

U redde mij van de dood.

Ik was ongehoorzaam aan U geweest,

maar U wierp al mijn schuld achter uw rug.

Daardoor kon ik blijven leven. (Jesaja 38:17)


Reacties


WIJSHEID VOOR HET LEVEN

We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.


Reacties

Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB


Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.

Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

 

‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

 

We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

 

Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?

Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?


Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.Reacties


MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

Mensen die leven zoals U het wil,

zullen het zien en er blij over zijn.

Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)

 

De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

Reacties

Bij het doorbladeren van de post blijft mijn blik hangen op een omslag. Linksboven prijkt in dikke letter: ‘Een plaats onder de zon’. De postzegel laat daarentegen een sneeuwman zien - passend bij het jaargetijde. Hoewel ik de brief al snel herken als een van de vele kansspel aanbiedingen, stel ik het weggooien van deze brief een paar minuten langer uit dan normaal. Terzijde opgemerkt: ik doe graag afstand van loterijen en dergelijke, omdat ik als Christen mijn geluk allang gevonden heb.

De lokroep naar ‘plaats onder de Zon’ en zo niet, dan is een droomvakantie naar de zon misschien voldoende. De helft van deze loterij-inkomsten gaat naar liefdadige objecten. Het doel is mensen te helpen. Dat is lovenswaardig. Dat bereikt echter niet iedereen, maar met een beetje geluk kan iedereen een plaats onder de zon vinden. Wat echter, als geluk niet voor ons weggelegd is? Blijven dan alleen de schaduwkanten over? God zij dank, er is een aanbod van geluk en zon dat voor iedereen geldt, omdat men het alleen maar hoeft aan te nemen! Jezus Christus roept u tot Zich, omdat Hij uw levensdorst, de dorst naar vrede, vreugde en eeuwig geluk, wil stillen. Wie een levensverandering doormaakt en Christus als Redder en Heere aanneemt, is zeker van de ‘plaats bij de Zon’.

 

Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. (Maleachi 4:2)

Bron:hetgoedezaad

Reacties


Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’.(Johannes 14:6)

God had al door de wet van Mozes tot het volk van Israël gesproken en de mensen tot ernstige nadenken over zichzelf en Hem aangespoord; profeten hadden indringend getuigd over de levende God, maar de Zoon van God bracht pas volledig zicht op Hem. Hij is ‘de Waarheid’ - Hij heeft alles geopenbaard en in het juiste licht geplaatst. Wie God wil kennen, moet daarvoor in de Evangeliën lezen en zo de Heere Jezus Christus leren kennen, Zijn woorden en Zijn daden, Zijn dood en Zijn opstanding. God is licht en liefde, dat is de erkenning waar iedereen toe komt die de Zoon van God in de Bijbel ontmoet en in Hem gelooft. Het licht maakt de mensen duidelijk dat hij vanwege zijn zonden voor God niet kan bestaan en zonder een Redder verloren is. Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, waar men niet aan wil, maar iedereen moet zich aan haar onderwerpen. Maar dan treedt Gods liefde voor het voetlicht; Hij Zelf heeft de weg bereid waardoor verloren zondaren gered kunnen worden.

Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. ( Efeziër 2:1); Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.


Hebt u al het eeuwig leven ontvangen, door tot besef te komen dat Jezus de Weg de Waarheid en het leven is.Reacties

ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

 

Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

Reacties

Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levende water dat Hij kon geven.(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt om te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

 

God van liefde en genade U nodigt een ieder om te komen en te drinken van het levenswater dat leven geeft. U wilt dat de mensen komen om te genieten van de vreugde om in Christus behouden te zijn. Amen.

Reacties

DORST NAAR DIT LEVENSWATER

Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

 

Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levend water dat Hij kon geven(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure GENADE! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we(gelovigen) iedereen die Jezus nog niet kennen uitnodigen te komen en te drinken.

Reacties

DORST NAAR DIT LEVENSWATER

Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levend water dat Hij kon geven(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure GENADE! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we(gelovigen) iedereen die Jezus nog niet kennen uitnodigen te komen en te drinken.

Reacties

LEEF VOOR GOD

Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft?

Waarom zorgt U voor hem?

De mens is maar één zucht.

Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. (Psalm 144:3-4)

 

Het leven is kort. David herinnert ons eraan dat het leven maar een ‘ademtocht’ is en ons leven voorbij vliegt. Jakobus zei dat de duur van ons leven ‘lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt’. Omdat het leven kort is, moeten we zolang we de tijd hebben, voor God leven. Verknoei je leven niet door een ondergeschikt doel te kiezen dat geen blijvende waarde heeft. Leef voor God, alleen Hij kan je leven waardevol, doelgericht en zinvol maken.

Reacties

GODS PLAN

Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen. (Jacobus 4:14)

Hoe lang we ook leven, het leven is altijd kort. Laat je niet bedriegen door te denken dat je nog zeeën van tijd hebt om voor Christus te leven, te genieten van je geliefden of om dat te doen waarvan je weet dat het jouw taak is. Leef vandaag voor God! Hoe je leven ook eindigt, je kunt dan zeker zijn dat je volgens Gods plan hebt geleefd.

Reacties

Tegenwoordig variëren de reacties van veel mensen op het Evangelie ook tussen spot nieuwsgierigheid om dezelfde reden. Eigen voorstellingen staan ons vaak in de weg.

De spotters moeten bedenken dat Gods bestaan er niet van afhangt of wij Hem begrijpen of niet. Hij zou anders niet de ware God zijn, Die het hele universum heeft geschapen. We moeten accepteren dat God bovennatuurlijk kan handelen en dat ook doet, als Hij dat nodig vindt. Zonder geloof kom je niet dichter bij Hem dan de toenmalige Atheners, van wie we tegenwoordig in het museum afgodsbeelden vinden.

Nieuwsgierige of oppervlakkige mensen moeten bedenken dat je met God niet afhankelijk van je stemming om kunt gaan. Wie Hem op het juiste moment niet serieus neemt, zal de aansluiting missen.

Daarom moet niemand zich door het gedrag van zijn medemens ervan laten weerhouden om naar God te vragen. We vinden Hem als we de Bijbel lezen.(Bron:HetGoedeZaad)

Het Evangelie: de blijde en waarschuwende boodschap aan de mensen die Jezus die hun zonden aan het kruis op zich heeft genomen nog niet kennen.

Reacties
MOP/GELOOF
IN DE TREIN☻ 13 april☻ Er zit een Limburgse pastoor in de trein naar Amsterdam. Tegenover hem zit een vrouw vreselijk te vloeken. De ene nondeju na de andere. Maar dan erger natuurlijk. Zegt die pastoor op zijn Limburgs: "Luuster, heeft u dan helemaal geen GELEUF." Waarop de vrouw antwoordt: "Ja hoor, mot je hem effe zien?" EEN ATHEIST☻ 29 maart☻ Een atheïst maakte een boswandeling, en bewonderde alles wat door het "toeval der evolutie" was ontstaan. "Wat een majestueuze bomen, machtige rivieren, prachtige dieren!", zei hij bij zichzelf. GRIZZLYBEER☻ 29 maart☻ Toen hoorde hij geritsel in de bossen. Hij keek om en zag een 2½ meter lange grizzlybeer op zich afstormen. Zo snel hij kon rende hij weg. Hij keek over zijn schouder: de beer haalde hem in! Hij rende nog harder, keek weer over zijn schouder: de beer zat hem nog dichter op de hielen. Hij probeerde nog harder te hollen, maar struikelde en viel. Vervolgens zag hij de beer boven zich uittorenen en zijn klauwen opheffen voor de genadeslag. Toen schreeuwde de atheïst: "O mijn God!..." biechten NA 30 JAAR WEER BIECHTEN☻ 15 maart☻ Een man besluit na 30 jaar dan toch maar weer eens te gaan biechten. Hij doet het gordijn opzij, gaat naar binnen en ziet tot zijn verbazing een goed gevulde minibar, een fles bubbels in een ijsemmer, een schaal gebrande amandelen, een schaaltje met Mon Cherie bonbons en foto’s van lekkere topless meiden aan de muren. Dan hoort hij ernaast de priester binnenkomen en zegt: “Eerwaarde, vergeef mij, het is al heel lang geleden dat ik voor het laatst in de kerk ben geweest, maar ik moet zeggen: er is een boel veranderd!” Waarop de priester antwoord: “Eruit, je zit aan mijn kant!”
PUNTUIT/SLIJPROTS
OVERSPELIGE VROUW☻ 13 april☻ Johannes 8☻ We lezen hoe de Heere Jezus een vrouw, die zich seksueel misdragen heeft, laat gaan met nieuwe hoop in het hart. Zij kon dit allerminst verwachten, was zij niet aangeklaagd door getuigen? En het was toch niet mis wat zij zeiden. Dat zij Jezus als Rechter wilden, was van hun kant een uitdaging, een verzoeking. Jezus is niet gekomen om te oordelen, Hij treedt niet op als Rechter. Hij is gekomen om te behouden. Getuigen..., willen jullie met stenen gooien wat overeenkomt met de wet van Mozes? Pak een steen op en ga je gang. Zet door, maar alleen als je zelf zonder zonden bent! Wie rein is die mag… Toen dropen ze af, de aanklagers. Naar leeftijd. Dat lag aan hun geweten. Jezus bleef met de vrouw alleen achter. Heeft niemand u veroordeeld? Dan Ik ook niet. Ga heen en zondig niet meer. NIEUW HARTJE☻ 29 maart☻ Marco bidt vaak ’s avonds, behalve als hij te moe is. „Ik bid of God mij wil bewaren, voor andere mensen en om een nieuw hartje. Ook lees ik dan een stukje uit de Bijbel en een dagboekje. Ik vind het fijn dat zo’n dagboekje ook gaat over dingen uit het normale leven. Het mooist in de Bijbel vind ik het begin, dat God alles heeft gemaakt. Hoe dat allemaal geschied is in een paar dagen tijd, dat zouden wij nooit kunnen. In het Nieuwe Testament vind ik vooral de zendingsreizen mooi. Dat ze dat durfden! God zie ik terug in de natuur. Als in het voorjaar alles weer gaat bloeien en de vogeltjes jonkies krijgen. Ja, dat God er is, is voor mij duidelijk. Anders zouden we niet kunnen leven, eten en drinken. Dat we nog normaal met elkaar om kunnen gaan, meestal, daaraan merk je ook dat God er is. En als de Heere Jezus terugkomt? Dat vind ik lastig. Je weet niet wat er precies gebeurt. Ik vind het eng om daaraan te denken.” goedevrienden IK BEN NIET ZO’N GOEDE VRIEND(IN) ALS IK ZOU WILLEN☻ 15 maart☻ Mineke denkt dat ze wel een goede vriendin is. Ze is er voor haar vrienden als het nodig is en andersom is dat ook zo. Soms heeft Dorien het gevoel dat ze een goede vriendin is. Ze rijdt gerust midden in de nacht langs om medicatie te brengen en stapt direct in de auto als er ergens iets niet goed gaat. Maar tegelijk heeft ze heel erg het gevoel dat ze tekortschiet, dat ze niet genoeg luistert. Of is ze bang dat ze te veel over haar eigen problemen praat. Willianne het kan zoveel beter. Vaak vergeet ze dingen die belangrijk zijn voor haar vrienden. Veel mensen verlangen naar goede vriendschappen. Wat voor vriend(in) bent u zelf? Ze woont al bijna 25 jaar in het buitenland. Haar Nederlandse vriendschappen zijn nog steeds heel erg belangrijk voor haar. Maar de afstand en het totaal andere leven dat ze leidt, maakt het soms moeilijk een goede vriendin te zijn. Ton wil altijd een goede vriend zijn maar soms ontbreekt het aan tijd of andere dingen.
MEDEDELINGEN

meivakantie

MEI VAKANTIE 2018 Heel Nederland/28 april t/m 6 mei☻

healing

GENEZINGSDIENSTEN/EVANGELIS JAN ZIJLSTRA

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0235

♠dinsdag, 17. april 19:30/ GROOT VOORJAARS SEMINAR: Voor de strijd geboren (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ♠woensdag, 18. april 20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerwo, 18. april, 20:00 – 22:00 xxvrijdag, 20. april/19:30 IJlst Genezingsdienst (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl) xxzondag, 22. april/10:00 IJlst Onderwijsdienst (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl)10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxwoensdag, 25. april/20:00 Vuur van God avond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234xxwoensdag, 2. mei/20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxzondag, 6. mei/10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxwoensdag, 9. mei/20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxzondag, 13. mei/10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxwoensdag, 16. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerwo, 16. mei, 20:00 – 22:00

eojongerendag

EO JONGEREN DAG

Op zaterdag 26 mei is het zover: de 44e editie van de EO-Jongerendag! Duizenden jongeren zullen die dag in GelreDome Arnhem samen zingen, bidden, feestvieren en stilstaan bij het thema 'Walk on Water'. Naast de BEAM Worshipband zullen Matt Redman & Guvna B, publiekslieveling for KING & COUNTRY en ‘rising star’ Britt Nicole acte de présence geven. Het buitenterrein gaat om 11.00 uur open, vanaf 12.00 uur kun je het stadion in en het programma in het stadion start om 13.30 uur. Om 21.00 uur is de EO-Jongerendag afgelopen. Kaarten kun je reserveren via BEAM. Bron:www.eo.nl

Nederland_zingt

NEDERLAND ZINGT DAG 2018☻ Zaterdag 21 april 2018. Tickets bestel je via www.nederlandzingt.nl

eva

KLOOSTERRETRAITE/In gebed met Hanna 8 en 9 juni 2018☻ Tweedaagse in de Paulusabdij in Oosterhout, bij de gemeenschap Chemin Neuf. In deze prachtig kloosteromgeving duiken we in Hanna’s (gebeds) leven en zet je ook je eigen leven even stil voor Hem. Info:www.eva.eo.nl/kloosterretraite 

Reveilweken-startpagina

MINI REVEILWEEK☻wo 9 mei - zo 13 mei/ Ook dit jaar organiseert Near East Ministry weer een Mini-Reveilweek van 9 tot en met 13 mei 2018. Een conferentie in de periode van Hemelvaart. Net als bij de reguliere Reveilweken, in de zomer, is het thema Koninklijk Kiezen. Net zoals bij Jozef kan er heel wat gebeuren in je leven. Koninklijk Kiezen maakt dat...NEM Voorthuizerweg 5 /Nijkerk, 3862 PZ Nederland

Reveilweken

REVEILWEKEN☻☻ NEAR EAST MINISTRY REVEILAVOND/20 april☻ WEEK 1 | 21-27 JULI | Kroeze Danne, Ambt Delden/ WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG | NEM-terrein, Voorthuizen/ WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS | NEM-terrein, Voorthuizen/ Wees welkom op de Near East Ministry Reveilavond om samen te ontdekken wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren. Hoe? Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden. Het begin van de Sjabbat vieren, de maaltijd met elkaar delen, bidden voor Israël en de buurlanden en tijd voor lofprijs & aanbidding en een geloofsopbouwende overdenking. Dat is de inhoud van de Reveilavond. De bijeenkomsten zijn altijd van 18.00 – 21.00 uur (inloop 17.30 uur) in de Menorah zaal op het NEM-centrum. Dit evenement wordt een paar keer per jaar gehouden.

index78

REVEILWEKEN/VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻ Vrijwilligers gezocht Wil je meewerken aan de Reveilweken of ken je mensen in je omgeving die keigoed zijn in tiener-/ kinderwerk, gesprekken leiden, of praktische duizendpoot zijn? Wij komen graag in contact!

gebedsreis

GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻ De Gebedsreis van oktober wordt verplaatst naar voorjaar 2019. Wij organiseren veel met weinig mensen en door de ontwik-kelingen binnen ons team, kunnen wij de Gebedsreis later aanbieden dan we hoopten. Bedankt voor je begrip! Zodra we meer informatie hebben, melden we dat. www.nemnieuws.nl

 

NATUUR MONUMENTEN
ree GEEF REEEN RUST☻ 7 maart☻ Reeën vinden nauwelijks rust nog in ons land. Dat verzwakt de dieren en zorgt waarschijnlijk voor tal van ziekten. Eén van de oorzaken: loslopende honden in de natuur. Het Dutch Wildlife Health Centre heeft onderzoek aangekondigd naar chronische stress bij reeën. Niet voor niets, want de kleine hertachtigen zijn zeer gevoelig voor stress, dat onder meer door loslopende honden wordt veroorzaakt. Maandelijks duiken berichten op in de media van boswachters en politie met de meest afgrijselijke foto’s van aan flarden gebeten reeën Een op het eerste oog ‘speelse’ achtervolging, betekent een horrortocht van leven of dood voor het wilde dier. De achtervolging heeft gelukkig niet altijd een dodelijke afloop, maar zorgt altijd voor veel verstoring, stress en angst. De meeste reeën worden niet zomaar gevangen, maar lopen zich in blinde paniek vast in struiken en of prikkeldraad. Eenmaal vastgelopen, zijn ze een makkelijke prooi. Soms schieten ze in blinde paniek drukke wegen over. Terwijl de hond de achtervolging, mogelijk door het roepen van het baasje, allang heeft afgebroken, houdt de stress de dieren op de vlucht. Wij kunnen ook niet op ieder bospad een boswachter neerzetten om mensen en honden in de gaten te houden. En dat willen we ook helemaal niet. Maar realiseer je dat we in een klein. drukbevolkt land leven. Gun de wilde dieren de rust en ruimte die ze nodig hebben. Het is niet onze hobby om wandelaars te beboeten. Dus houd je hond aan de lijn waar dat gevraagd wordt. Besluit je toch anders, dan is de boete voor jou. heidebranden WINTERS WEER GUNSTIG VOOR HEIDEBRANDEN IN HET DWINGERVELD☻ 7 maart☻ In de wintermaanden, als de condities goed zijn, brandt Natuurmonumenten kleine stukjes heide op het Dwingelderveld af. Net als maaien, plaggen en begrazen kan gecontroleerd branden zorgen voor verjongen van de heide en dus voor meer variatie in het natuurgebied. Maar er zijn wel voorwaarden. Het afbranden valt niet te plannen en lukt niet elk jaar omdat de boswachter afhankelijk is van de juiste winterse omstandigheden: droog weer, windstil en vorst. De toplaag moet droog zijn en niet nat. De oude heide, maar ook het pijpenstrootje en bochtige smele, willen dan snel en volledig branden. Als de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig. Dat betekent dat kleine dieren, insecten, adders en kikkers die dieper in de grond overwinteren, geen gevaar lopen. Natuurlijk moet het branden vóór het vogelbroedseizoen gebeuren. De voorbereiding en de uitvoering van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de brandweer. De gemeente geeft vergunning. Boswachters maaien van tevoren de randen van de te branden stukken en maken het nat. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. In het voorjaar kiemen er weer nieuwe planten waaronder struik- en dopheide. Uit onderzoek blijkt dat na een aantal jaren de jonge heide rijker is aan insecten. En dat is weer goed voor vogels als veldleeuwerik en kievit. Zelf zien? Loop de komende jaren eens over de wandelroute van 13 km. Deze route gaat langs afgebrande stukken heide. De ontwikkeling in het natuurgebied na zo’n heidebrand is dan mooi te zien.
BEAM

download_1

BEAM

IK BID ELKE OCHTEND EEN HALF UUR IN EEN BUSHOKJE☻ 19 maart☻ Vasten tijdens de veertigdagentijd is helemaal in. 40 dagen lang ontzeg jij jezelf iets zodat je bewuster met God bezig bent en naar Pasen toe leeft. Vasten gaat tegenwoordig allang niet meer alleen om ‘niet eten’, iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. Max (17) zit elke dag tussen 06.30 – 07.00 uur in een bushokje: “Ik lees de Bijbel en bid voor de mensen die haastig voorbijrennen.”“Het duurt best lang om met de bus van mijn woonplaats Dronten naar mijn school in Emmeloord te komen. Niet lang geleden veranderde de busmaatschappij haar vertrektijden waardoor ik plotseling 20 minuten langer in bed kon blijven liggen. In plaats daarvan heb ik besloten 40 dagen lang op hetzelfde moment als vroeger naar het bushokje te gaan, zodat ik daar met mijn koffie Bijbel kan lezen en bidden.”“Ja, ik ga het volhouden! Het bevalt echt goed, na de veertigdagentijd blijf ik het ook gewoon doen. Dus als je ooit in Dronten een jongen ’s ochtends vroeg in een bushokje ziet zitten: knoop gerust een praatje aan!

logo-bijbel-open-app-eo

BEAM☻☻ IK ZOU STOPPEN MET LEVEN, OF HET ROER OMGOOIEN☻ 19 maart☺ Eleanor Crick (22) begroet me met een brede lach. "Kom binnen!" Als ik haar op straat tegen zou komen, zou ik nooit hebben verwacht dat ze al jaren worstelt met depressie. Ze kwam van ver, maar inmiddels heeft ze heel wat stappen vooruit gezet, doordat ze begon met hardlopen en bloggen. "Op de middelbare school wilde ik mezelf al bewijzen, maar de echte klap kwam toen mijn moeder in 2010 overleed. "Ik ging medicijnen slikken, waardoor het een poosje beter ging - daarom stopte ik weer met de medicijnen. Eenmaal gestopt, ging het slechter en slechter totdat ik suïcidaal werd en op de crisisdienst belandde. Daarom besloot ik dat het zo niet langer kon. Ik zou of stoppen met leven, of mijn leven 180 graden omdraaien. Ik koos voor het laatste.""Uit een depressie komen is hard knokken. Als jij het niet vanuit het diepst van je hart wilt dat er iets verandert, gebeurt dat niet. Je moet heel hard knokken en heel graag willen. Net zoals je moet trainen voor je marathon."

TOT HEILS DES VOLKS

TOT HEILS DES VOLKS☻

indexwe

DAG OPVANG☻ 13 april☻ Het Fort is een vernieuwend initiatief op het gebied van armoedebestrijding onder kinderen. Wij geloven in de kracht en talenten van ieder kind. Ook als ze opgroeien in lastige omstandigheden. Als je ouders moeten rondkomen van een laag inkomen heeft dat vaak invloed op je ontwikkeling. Dan is het fijn om extra ondersteuning te krijgen. Voor deze kinderen is er Het Fort. We geloven in de kracht van een liefdevolle en aandachtige benadering. Naastenliefde en praktische zorg gaan hand in hand. We geloven dat (voor)oordelen veel kapot maken en daarom is ieder kind bij ons welkom. We hebben respect voor de keuze, levensovertuiging en opvattingen van ieder kind en ouder die wij ontmoeten. Ons grote voorbeeld is Jezus. Hij is voor ons de bron van leven. Het Fort heeft nu twee groepen in Amsterdam-Noord, maar we hopen in de toekomst meer vestigingen te krijgen in Nederland. index

HET FORT☻ 13 april☻ Het Fort is een vernieuwend initiatief op het gebied van armoedebestrijding onder kinderen. Wij geloven in de kracht en talenten van ieder kind. Ook als ze opgroeien in lastige omstandigheden. Als je ouders moeten rondkomen van een laag inkomen heeft dat vaak invloed op je ontwikkeling. Dan is het fijn om extra ondersteuning te krijgen. Voor deze kinderen is er Het Fort. We geloven in de kracht van een liefdevolle en aandachtige benadering. Naastenliefde en praktische zorg gaan hand in hand. We geloven dat (voor)oordelen veel kapot maken en daarom is ieder kind bij ons welkom. We hebben respect voor de keuze, levensovertuiging en opvattingen van ieder kind en ouder die wij ontmoeten. Ons grote voorbeeld is Jezus. Hij is voor ons de bron van leven. Het Fort heeft nu twee groepen in Amsterdam-Noord, maar we hopen in de toekomst meer vestigingen te krijgen in Nederland.

’www.totheilsdesvolks.nl

LEGERDESHEILS

legerdesheils

LEGERDESHEILS STAP RICHTING HOOGWAARDIGE TEXTIELRECYCLING☻ 13 april☻ De Fiber Sort Machine, die op basis van infrarood textielmaterialen herkent, is sinds woensdag operationeel. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber opende de innovatie. Wormerveer ‘Deze Fiber Sort Machine zal zich niet voor de gek laten houden door een label’, zei Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber woensdag tijdens haar speech. Kledingetiketten blijken lang niet altijd de waarheid te vermelden als het gaat om de samenstelling van het materiaal. Dat is problematisch voor bedrijven die niet-herdraagbaar textiel op een hoogwaardige manier willen recyclen door er nieuwe stoffen van te maken. De techniek die daarvoor wordt gebruikt, vervezelen, kan namelijk alleen worden toegepast op kleding die voor honderd procent uit hetzelfde materiaal bestaat. De Fiber Sort Mac …

legerdesheils1

RECTIFICATIE☻ 13 april☻ Onderweg met Hans van Vliet Op pagina 26 staat een verkeerde foto bij het artikel van Hans van Vliet. Hier had bijgaande foto moeten staan. Bekijk zijn autovlogs op Strijdkreet.nl SchulpHulpMaatje In de begeleidende brief wordt gesproken over SchuldHulpMaatje van het Leger des Heils, dit is echter niet correct. Het Leger des heils werkt samen met SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën. Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert: Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) www.legerdesheils.nl

REFDAG
JAPAN HEEFT ANTWOORDT NODIG OP RAZENDSNELLE BEVOLKINGSKRIMP☻ 16 april☻ Het is de hoogste tijd dat Japan actie onderneemt om de economische en sociale gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan. Er worden te weinig kinderen geboren en dat vormt een bedreiging voor de toekomst van het land, signaleert Tharanga Yakupitiyage. Als belangrijke oorzaak voor lagere geboortecijfers wordt vaak de verstedelijking genoemd, zegt het Aziatisch Bevolkingsfonds. Het geboortecijfer is in de stad doorgaans lager dan op het platteland. Dat komt vooral doordat het onderwijsniveau in steden hoger is en er meer gelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Zulke factoren hebben allemaal invloed op de houding van mensen ten opzichte van het krijgen van kinderen. Als belangrijke oorzaak voor lagere geboortecijfers wordt vaak de verstedelijking genoemd, zegt het Aziatisch Bevolkingsfonds. Het geboortecijfer is in de stad doorgaans lager dan op het platteland. Dat komt vooral doordat het onderwijsniveau in steden hoger is en er meer gelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Zulke factoren hebben allemaal invloed op de houding van mensen ten opzichte van het krijgen van kinderen. TERUGHOUDEND MEDIAGEBRUIK IS IN LIJN MET GENESIS 3 EN 4☻ 16 april☻ Gezin, school en kerk doen er goed aan als ze samen vanuit Schrift en belijdenis lijnen trekken om het mediagebruik in te kaderen, reageert Henk Wagterveld. Als we kijken naar ict, dan zien we binnen ruim een halve eeuw een zeer snelle ontwikkeling van de mechanische computer naar de smartphone en uiteindelijk ”internet is overal”. De computer kreeg een ontstaansimpuls in de Tweede Wereldoorlog. In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam de personal computer een hoge vlucht. De versnelling kwam pas goed op gang in de jaren negentig en met name in de afgelopen tien jaar, met de introductie van de smartphone en de opkomst het ”internet of things” (IOT). Sommige ouders maken zich (terecht) zorgen over de gevolgen hiervan. En zij hebben oude papieren. In Genesis 3 wordt ons de diepe val van de mens getekend. Direct daarop volgt in Genesis 4 een eerste beschrijving van de ontwikkeling van techniek. Daarin zien we hoe de mens steeds verder van God afdwaalt. Bezinning hierop is al jaren gaande. Die was eerst gericht op de computer, vervolgens op internet en de laatste jaren vooral op de smartphone. Met de komst van nieuwe media vloeiden internet, televisie, radio en telefoon ineen. Daarmee kwamen ook film, toneel en drama binnen handbereik.
ISRAELISCH NIEUWS
FIETSEN TE HUUR♥ 16 april☻ Vanochtend stuitte ik in het nieuws op een ander interessant bericht. Het gaat om fietsen die door iedereen gebruikt kunnen worden en over de steden verspreid zijn. Tot nu toe heeft Tel Aviv de zogenaamde Tel-O-Fun, fietsen die in een docking station staan. Van daaruit kunt u een fiets huren, die u terug moet brengen naar een ander station. Nu gaan twee Chinese bedrijven, Ofo en Mobike, binnenkort met hun activiteiten in Israël van start. Misschien kent u een van de bedrijven in Duitsland al, want Ofo is al actief in Berlijn. Ze hebben geen stalling voor de fietsen. De fietsen staan verspreid over de stad, worden vervolgens met behulp van een app voor de mobiele telefoon gelocaliseerd en kunnen daarmee ontgrendeld worden. Aan het einde van de rit kan men de fiets overal parkeren en vergrendelen. Dan wacht hij op de volgende klant. Mobike zal ongeveer 2.500 fietsen klaarzetten in Israël. Eerst wordt echter met een proef begonnen, dan kun je de fietsen gratis gebruiken. Deze proef start in de steden Rishon LeZion, de als Krajot bekend staande voorstad ten noorden van Haifa, bij de Dode Zee en in de Jordaanvallei beginnen. Een rit moet later ongeveer 2 tot 4 shekel (0, 50 tot 1 euro) per half uur kosten. Dat klinkt geweldig. De vraag is alleen of en hoe deze fietsen, die dan op elke plek geparkeerd kunnen worden, dat overleven. Ze kunnen worden beschadigd of gestolen. Het Tel-O-Fun in Tel Aviv is echter een succes gebleken. Ik heb nog nooit gelezen dat zo'n fiets is gestolen, dat is niet goed. Dus hoop dat deze projecten een succes worden, kunnen ze bijdragen aan minder auto's in steden. Ik zou een van de eersten zijn die zo'n fiets zou pakken om snel van de bus naar de redactie te fietsen. Bron:Israelnws TULPEN HEBBEN GETAL☻ 16 april☻ Na een paar kille en grijze weken is de lente dan toch eindelijk aangebroken. De narcissen staan in volle bloei en de tulpen komen boven de grond. Tenminste, hier in Groningen. Toen ik gisteren in Gorkum preekte merkte ik dat de natuur daar een paar weken vooruit is. Gisteren keek ik op de avond ook naar een Engels tuinprogramma. Er was een aflevering gewijd aan de tuinen van het Okapipaleis in Istanboel. Miljoenen tulpen stonden er in bloei in een zee van kleuren. Ik leerde dat de tulp vanouds een geliefde bloem is in de wereld van de Islam, niet alleen vanwege haar schoonheid, maar ook omdat de ene bloem op de hoge steel een symbool is van de eenheid van God en omdat haar getalswaarde overeenkomt met de naam van Allah. Lang geleden wees iemand me na een kerkdienst ergens in Brabant op het belang van getallen in de Bijbel. Ik weet niet eens meer wie het was. Hij vertelde dat de letters in de taal van de Bijbel allemaal ook een getal voorstellen en dat dat in een tijd waarin mensen de cijfers van nu nog niet kende heel vanzelfsprekend was. Niet alleen in het Hebreeuws, maar ook in het Grieks en het Latijn was dat zo. En gisteren leerde ik dus dat het in het Arabisch ook zo is. Woorden zijn ook getallen. In de Bijbel en met name in het boek van de Psalmen wordt daar veel gebruik van gemaakt. De psalmen zijn poëzie, maar anders dan in onze taal wordt er niet gerijmd. De stijl zit hem in de getallen. Ik hoop u daar de komende tijd meer van te laten zien. Bron:christenenvIsrael

ISRAEL NIEUWS

water

ZUID AFRIKA HEEFT TOCH ISRAELIS WATER EXPERTISE NODIG☻ 27 maart☻ De Zuid-Afrikaanse regering is blijkbaar gedwongen om, geconfronteerd met een apocalyptisch scenario, nederig terug te komen op haar voortdurende negatieve houding tegenover Israël. Afbeelding: Terwijl het zelf lijdt aan droogte, is Israël deskundige in waterbeheer geworden, en het land heeft zelfs de mogelijkheid anderen te helpen. (Foto: Ya'akov Lederman/Flash90) De drie jaar droogte die de natie heeft geteisterd heeft nu het drastische stadium bereikt van een dreigende zogenaamde 'Day Zero', op 15 juli van dit jaar. Dan zal Kaapstad, een stad met vier miljoen inwoners, min of meer zonder water zijn. Dat wil zeggen; er komt geen water meer uit de kraan en men wordt gedwongen om bij tappunten in de rij te gaan staan voor een mager waterrantsoen. Maar nu zegt een Israëlische onderzoeker, die vorige maand een watersymposium in Johannesburg bijwoonde, dat de Zuid-Afrikaanse regering open staat voor mogelijke hulp uit Israël. Ook zei de onderzoeker dat de suggesties, dat desbetreffende regering hulp had afgewezen, onjuist waren. En een andere dosis realiteit is, dat een droog land (Israël) met een schaarse watervoorraad, meer water heeft dan het nodig heeft als gevolg van innovatieve programma’s zoals ontzilting. Dit heeft duidelijk geleid tot een nieuwe aanpak in Kaapstad. De leider van de Economic Free Fighters (een andere oppositiepartij), Julius Malema, daagde hen die ‘water uit niets creëerden’ uit om te kijken of dat ook in Kaapstad gedaan kan worden. Maar in 2016 werd een conferentie in Johannesburg over de watercrisis afgelast vanwege deelname van Israël. Er doen ook wilde ideeën de ronde, dat de droogte een zionistisch complot is, waar Joden van zullen profiteren. Maar blijkbaar overtreft de angst om van dorst te sterven toch de politieke correctheid. Bron:israeltoday geboorte

GEBOORTE CIJFER STIJGT WEER IN ISRAEL☻ 27 maart☻ Het Israëlische Bureau voor de Statistiek heeft dinsdag cijfers over het jaar 2016 gepubliceerd. Die geven aan dat in de Joodse Staat 181.405 baby's werden geboren, een stijging van maar liefst 92 procent ten opzichte van 1980. Van deze baby's werd 73,9 procent geboren bij Joodse vrouwen, 23,2 procent bij 73,9% Arabische vrouwen. Afbeelding: Pasgeboren baby's (foto: Chen Leopold/Flash90) In vergelijking met de OESO-landen loopt Israël voorop. Terwijl het OESO-gemiddelde slechts 1,70 kinderen per vrouw bedraagt, wat duidelijk ver onder het minimum vervangingspercentage ligt, is dit aantal in Israël gestegen van 3,10 in 2015 tot 3,11 in 2016. Net als de meeste geïndustrialiseerde landen is het geboortecijfer in Israël van midden van de 20e eeuw tot het begin van de jaren 2000 aanzienlijk gedaald, van gemiddeld 4,00 in 1970 tot 2,80 in 2005. Het geboortecijfer van Israël is echter sinds 2006 weer gestegen, en heeft nu Saoedi-Arabië ingehaald, dat in 1979 met 7,30 kinderen per vrouw de toppositie bekleedde; intussen is dit aantal tot 2,70 gedaald. Met een bevolking van bijna negen miljoen inwoners, waaronder meer dan 6,5 miljoen Joden, zal de Israëlische bevolking in 2065 naar verwachting 20 miljoen mensen bereiken.

 

NIEUWS

MET KRUIDEN KANKERCELLEN BETEUGELEN☻ 31 maart☻ Aan de hand van een simpele grafiek laat de 75-jarige Klaus van Waveren zien dat het kruidenmengsel Prostasol de kwaadaardige cellen in zijn lichaam in bedwang houdt. Het middel heeft de inwoner van Alphen aan den Rijn behoed voor een hormoonkuur met zijn ongewenste bijwerkingen. En hij is daarin niet de enige. Zijn vader en twee ooms waren alle drie aan prostaatkanker overleden. Daarom liet Van Waveren zich uit voorzorg minstens één keer in de twee jaar controleren. Bij zo’n controle in 2002 begon de alarmbel te rinkelen. De uroloog van het Erasmus MC leek het raadzaam een biopsie te nemen. Hoewel Van Waveren in eerste instantie bedenkingen had bij de ingreep vanwege de kans op versleping van kwaadaardige cellen, liet hij zich overhalen. Dat was maar goed ook, want het was foute boel. De kwaadaardige cellen waren nog agressiever dan de uroloog had verwacht. Er zat niets anders op dan een radicale prostatectomie, oftewel het geheel wegnemen van de prostaat. In die tijd waren er wachtlijsten en dat zinde Van Waveren niet. Hij vroeg zich af of hij zelf ook nog iets zou kunnen ondernemen om zijn kansen te vergroten. Vanuit de familie was hij bekend met het moermandieet en het leek hem een goed idee dat te gaan volgen. In die keuze voelde hij zich gesterkt door zijn uroloog, die bevestigde dat er een verband is tussen voeding en prostaatkanker. Geen rood vlees en dierlijke vetten, wel het mediterrane dieet met veel tomaat, broccoli en olijfolie, luidde het advies van de arts. Van Waveren: „Dat sloot in feite prima aan bij het moermandieet.” De operatie verliep tot grote tevredenheid. De snijranden waren schoon en er waren geen lymfeklieren aangedaan. Wel moest hij om het halfjaar zijn PSA-gehalte (prostaatspecifiek antigeen) in het bloed laten controleren om eventuele tumoractiviteit in de gaten te houden. Bron:refdag

graftuin GRAFTUIN JERUZALEM VERWACHT TOPJAAR QUA BEZOEKERSAANTALLEN☻ 31 maart☻ De Graftuin in Jeruzalem verwacht dit jaar een topjaar. Dat zegt Stephen Bridge, de Britse directeur van de tuin. Bridge zegt dat de Graftuin twee jaar geleden 235.000 bezoekers verwelkomde en vorig jaar 325.000. Hij verwacht dit jaar 375.000 mensen, mits de situatie in Israël vredig blijft. „Waar het ons om gaat, is echter niet de kwantiteit maar de kwaliteit. We zeggen mensen niet dat ze hier moeten komen; ze komen uit zichzelf. We zien graag dat ze hier een waardevolle ervaring krijgen. Daarmee bedoelen we dat wij erin slagen het goede nieuws over het leven, de dood en de opstanding van de Heere Jezus aan hen over te brengen. Dan is de Graftuin voor hen niet slechts een toeristische plaats, maar een onderdeel van een pelgrimage.”Om de drukte het hoofd te bieden, heeft de Graftuin de openingsuren verlengd. Pelgrims kunnen er zes dagen per week tussen acht uur ’s morgens en acht uur ’s avonds terecht. Op zondag is de tuin gesloten. Aangezien het ’s avonds na zeven uur al donker is, heeft de tuin veel geld geïnvesteerd in een goede verlichting.Bron:christelijkesitepassion1DE PASSION TREKT 20.000 BEZOEKERS☻ 31 maart☻ Naar schatting 20.000 mensen hebben donderdagavond het tv-spektakel The Passion in de Amsterdamse Bijlmer bijgewoond. The Passion vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus, Zijn dood en opstanding. De Bijlmer vormde dit jaar het decor van de achtste editie van het muziekevenement. Het was een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer. Het thema van The Passion was dit jaar ”Ik zie jou”, over omzien naar elkaar. „Het was een feest van verbinding”, zei stadsdeelvoorzitter Muriel Dalgliesh na afloop. „Verbinding tussen 130 culturen. Iedereen genoot.” The Passion was live te zien op NPO 1. Er keken ongeveer 3,1 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren in Leeuwarden zo’n 16.000 mensen getuige van The Passion. Toen trok de gezamenlijke uitzending van de KRO-NCRV en de EO ook ruim 3 miljoen kijkers. Eerder waren Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede en Amersfoort gastheer van The Passion.Bron:christelijkesite

VISIE NIEUWS

Godblessyou

OP DEZE UNIVERSITEIT IN BOSTON BRENGT GOD BLESS YOU JE IN DE PROBLEMEN☻ 27 maart☻ Op een universiteit voor vrouwen in het Amerikaanse Boston (Simmons College) is een opmerkelijke nieuwe gedragscode gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat je geen ‘God bless you’ meer tegen iemand mag zeggen. De school noemt dit ‘microagressie’. Dat meldt onder meer de website Faithwire.com. ‘Bless you!’ Dat is in het Engels gebruikelijk om te zeggen als iemand bijvoorbeeld heeft geniest. Maar een student van het Simmons College in het Amerikaanse Boston kan dat maar beter niet meer doen. Want, zo is de redenering, als je ‘God bless you’ zegt, probeer je bijvoorbeeld een moslim jouw geloof op te dringen. Dat noemt de school een vorm van microagressie. Het woord ‘micro’ wordt gebruikt omdat het over agressie tussen twee personen gaat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een uitdrukking als ‘Merry Christmas’. Deze voorbeelden gaan over het mogelijk discrimineren van moslims. Maar in de richtlijn, gemaakt door medewerkers van de schoolbibliotheek, gaat het ook over thema’s als racisme of de discriminatie van mensen met een beperking. Met behulp van video’s worden de thema’s uitgelegd voor de studenten. Simmons College wil op deze manier 'vormen van onderdrukking' voorkomen.

nonnen

ZELFKENNIS LEIDT TOT EEN LANGER LEVEN☻ 27 maart☻ Als je volledig achter een levenskeuze staat heeft dat nog lang effect, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Een nieuwe analyse van data uit ‘the Nun Study’ laat zien dat de nonnen die uit volle overtuiging kiezen om toe te treden langer leven dan hun zusters die met een andere motivatie kozen voor het kloosterleven. Deelnemers aan the Nun Study (zie kader) schreven in 1930 essays voordat ze toetraden tot de orde. De essays geven inzicht in hoe de nonnen, die toen gemiddeld 22 jaar oud waren, indertijd tot hun keuze kwamen. Onderzoekers beoordeelden de teksten op zaken als het maken van keuzes, gevoeligheid voor groepsdruk en steun van de ouders bij het maken van een autonome keuze. Van de oorspronkelijke groep zijn inmiddels 176 nonnen overleden. Analyse van hun essays liet zien dat aan de hand van keuzegedrag, de mate van zelfreflectie en autonomie de levensverwachting voorspeld kan worden. Dat blijkt uit het onderzoek dat eerder deze maand in de Journal of Personality is gepubliceerd. Nonnen die duidelijk een weloverwogen keuze maakten voor het kloosterleven en zich daarin ook gesteund voelden door hun ouders blijken tot wel twee jaar langer te leven. Ook de mate van zelfreflectie draagt bij aan een langer leven. Uit een eerdere analyse van de essays bleek al dat wie positief in het leven staat een langer leven heeft.

NIEUWS

MEDIAOPVOEDING BEGINT MET WANDELEN MET GOD☻ 16 april☻ Pas wanneer wij jongeren leren om te wandelen met God, in een vreugdevol leven van aanbidding en geloofsgemeenschap, zal mediaopvoeding werkelijk zin hebben, stelt Jan de Wit, MA. De puriteinen benadrukten het belang van de geestelijke overdenking voor een gezond geloofsleven. Een gezonde gelovige is iemand die voortdurend nadenkt over het Woord van God, en daarvoor zijn de ‘verloren’ momenten in een dag bij uitstek geschikt. Ze kunnen gebruikt worden om te mediteren over een Bijbeltekst of een geloofswaarheid. Dit helpt ons om te waken tegen de zonde en om vreugdevol te wandelen met God. In de woorden van Thomas Watson (n.a.v. Ps. 119:11): „Het woord opgeborgen in het hart is het beste middel tegen de zonde.”Ik geloof dat het bovengenoemde artikel daarentegen pijnlijk zichtbaar maakt dat we de neiging hebben om verloren momenten op te vullen met loze dingen, zoals het bekijken van WhatsApp of desnoods het spelen van een potje Snake. Uit ervaring weet ik dat geestelijke meditatie veel oefening en discipline vereist. Ik vrees echter dat de voortdurende beschikbaarheid van internet ertoe leidt dat men niet eens meer toekomt aan het oefenen in het nadenken over Gods Woord en het spreken met Hem. Bron:Refdag

WIJS DOOR STUDIEDRUK EN STRESS BELASTEN JONGEREN DE WEG☻ 16 april☻ Jongeren doen er goed aan om studiedruk, prestatiedruk en stress te relativeren, adviseert Lennart Visser. Het gaat erom wie je voor God bent. De berichten over studenten in het hoger onderwijs zijn zorgwekkend. Ze ervaren veel druk omdat ze voor hun studie goede cijfers moeten halen. Ook moeten ze een baantje en een interessante stageplek bemachtigen. En als het even kan ook allerlei aansprekende ervaringen in het buitenland opdoen, waarvan ze vervolgens op sociale media verslag kunnen doen. Kortom, ze moeten aan allerlei verwachtingen voldoen. Ze krijgen die verwachtingen opgelegd door zichzelf of door anderen. Dit kan leiden tot psychische klachten. Laten we dagelijks met onze kinderen, onze leerlingen en onze studenten hiervoor tijd nemen en open en eerlijk met hen hierover praten. We moeten onszelf en anderen tijdens periodes vol stress eraan herinneren dat „het is volbracht” en we vanuit dit perspectief mogen leven. In hoop en vanuit dankbaarheid. Laten we elkaar zo bemoedigen, opdat we, met vallen en opstaan, stressvrij onze bestemming kunnen bereiken. Bron:refdag

DE RENTMEESTER EN HET HEIL VAN DE ENKELE MENS☻ 16 april☻ Wat heeft het christelijk geloof te maken met roken? Of met het eten van vlees? Of met autorijden? Er wordt verschillend over gedacht, maar inmiddels is het besef wel neergedaald dat de gereformeerde gezindte iets moet met rentmeesterschap. Ik moest eraan denken toen ik een brochure uit 1956 in handen kreeg van een commissie binnen de Hervormde Kerk. Deze gaat niet over roken, maar over de Deltawerken. Solidariteit was in die tijd voor orthodoxe christenen een vies woord. Voor hen stond het voor vrijzinnigheid. Zou deze brochure ook de prullenbak in zijn gegaan? Keurden ze dit af, net als het christelijke protest tegen kernbewapening, geboorteplanning of materiële ongelijkheid? Dat was horizontaal evangelie, vond men. Moest de kerk zich niet houden bij haar corebusiness, de zorg „voor het zielenheil van de enkele mens”? Tegenwoordige waken kerken ervoor visies over de samenleving te verspreiden. Daar is de tijd niet meer naar. Solidariteit wordt nu van onderop georganiseerd met de nadruk op individuele verantwoordelijkheid. Roken is inmiddels not done, fairtradeproducten winnen terrein en de mobiliteit wordt heel langzaam verduurzaamd met hybrides en volelektrische auto’s. Zo maakt de kerkgeschiedenis, zoals wel vaker, een wonderlijke U-bocht. Of rentmeesterschap nu wel samen kan gaan met het „zielenheil van de enkele mens”? Het lijkt erop. Maar u mag het zeggen.Bron:refdag

EH PRESENTEERT ONDERZOEK OVER IDENTITEIT EN WEERBAARHEID ONDER JONGEREN☻ 31 maart☻ Tijdens het EH-symposium 'De moed om volwassen te zijn’ op vrijdag 6 april presenteert de Evangelische Hogeschool de resultaten van een onderzoek dat afgelopen jaar heeft plaats gevonden onder ca. 1.000 christelijke jongeren. Het onderzoek richtte zich op identiteit en weerbaarheid en werd uitgevoerd door Janine Hogendoorn, oud-student EH-Basisjaar. “We hebben dit onderzoek geïnitieerd om te kijken welk effect onze samenleving heeft op christenjongeren. We zien namelijk dat de boodschap van het evangelie in scherp contrast staat met wat deze wereld verkondigt,” licht EH-directeur Els van Dijk toe. “Veel jongeren hebben angst voor de toekomst en komen moeilijk los van verwachtingspatronen van anderen. Zij ervaren het leven als een grote wedstrijd die je elk moment kunt verliezen.”Het onderzoek is tot stand gekomen dankzij de medewerking van een aantal christelijke scholen. “Onder andere het Gomarus College in Groningen, het Pieter Zandt in Kampen en de Passie in Utrecht hebben de online enquête gestimuleerd bij hun leerlingen. Gezien de verschillende identiteiten van deze scholen hadden we daarmee ook meteen een brede, interkerkelijke groep te pakken,” aldus Van Dijk. Bron:christelijknieuws

HAPTOTHERAPIE☻ 31 maart☻ In de wereld waarin wij leven en de tijd waarin we zijn is het soms lastig om jezelf te kunnen zijn. Te leven vanuit ons “authentieke” zelf, onze oorsprong. Leven zoals God ons heeft bedoeld, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat gaat niet tegen onszelf in, maar biedt ruimte voor ontwikkeling: leven vanuit je hart, je binnenste (Mat 23: 25-26), de bron van je diepere gevoelens en gedachten, je binnenwereld. Als haptotherapeut kom ik veel met mensen in aanraking, die zoeken. Zoeken naar “meer leven”, meer moed (en juist niet met –t). Ik hoor de vraag nogal eens langskomen: “Ik heb alles, ik doe alles, ik geloof, maar waar ben ik zelf? Ik ben niet gelukkig. Ik mis wat”. Voor onze emotionele ontwikkeling is in onze vroege jeugd affectief contact belangrijk en dat blijft ook gedurende ons leven van belang. Elk mens is uniek, een ieder is waardevol en heeft bestaansrecht. (immers door God geschapen). Dat (opnieuw of voor het eerst) te mogen ervaren is nodig om tot volle bloei te kunnen komen. Onze God is een God die uitgaat van gemeenschap en verbinding, in onszelf en met de ander. Een haptotherapeut helpt patronen te herkennen. Zo kom je dichter bij jezelf en gaat ervaren wat “gevoelens” zijn en hoe om te gaan met je verlangens en hoe deze te kunnen realiseren. Hierdoor zullen innerlijke rust en ruimte toenemen, kan ook de relatie met anderen en met God herstellen en komt er ruimte om te bloeien. Gaan leven vanuit je hart betekent “gezond worden” . Dat geeft ruimte aan eigen identiteit en zo geven we gehoor te aan Gods bedoeling met ons leven en Zijn perspectief. Bron:refdag

dopen

STIJGEND AANTAL VOLWASSENDOPEN IN BELGIE☻ 27 maart☻ Ook al heeft de Katholieke Kerk in België te lijden onder de ontkerstening, toch blijft het aantal Belgen dat zich op latere leeftijd laat dopen stijgen. Dat blijkt uit de cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie, die het christelijk weekblad Tertio verzamelde. Dit jaar zullen er 239 jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassen worden gedoopt. Dat aantal is dus al jaren in stijgende lijn. In 2010 waren het er nog 143, in 2014 lieten 186 mensen zich dopen, nu dus 239. “Niet dat de kerken daarmee vollopen, een revival is het niet, maar het is wel een hoopvol teken dat ook in deze seculiere cultuur mensen nog altijd geraakt kunnen worden door het evangelie en de boodschap van Christus”, zegt Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio, tegenover de VRT. “Onlangs raakten de cijfers bekend dat tegenwoordig minder dan de helft van de kinderen nog wordt gedoopt. Dan krijg je automatisch een grotere groep mensen die op volwassen leeftijd zélf kan beslissen om toe te treden tot de katholieke Kerk of niet. Dat verklaart natuurlijk ook voor een deel die cijfers. kerkdienst

AUSTRALISCHE KERK ORGANISEERT NATIONAAL CONCILIE☻ 27 maart☻ Paus Franciscus heeft toestemming gegeven aan de katholieke kerk in Australië om een nationaal concilie te houden. Deze kerkvergadering, die gepland staat voor 2020, moet antwoorden bieden op de diepe crisis waar de Australische kerk zich in bevindt. Mede door pedofilieschandalen hebben veel Australische gelovigen het vertrouwen in het kerkelijk instituut en zijn hiërarchie verloren. Aartsbisschop Mark Coleridge van Brisbane is door de Australische Bisschoppenconferentie belast met de organisatie van de Plenary Council 2020. Hij zegt de paus “zeer dankbaar” te zijn voor zijn toestemming om deze landelijke synode te houden. Aartsbisschop Timothy Costelloe (64) van Perth werd gekozen tot voorzitter van het presidium van de nationale kerkvergadering. Alle diocesane bisschoppen, hulpbisschoppen, vicarissen-generaal, religieuze oversten en rectoren van grootseminaries zijn verplicht aan het landelijk concilie deel te nemen. Verder kunnen er ook afgevaardigden van de clerus, lekengelovigen, theologen en emeriti bisschoppen als deelnemers worden benoemd. De laatste keer dat de katholieke kerk in Australië een landelijk concilie hield was in 1937. Daarvoor vonden dit soort vergaderingen plaats in 1905, 1895 en 1885.

caritas_report

CARITAS KLAAGT GROEIENDE ARMOEDE EN UITSLUITING BIJ JONGEREN AAN☻ 27 maart☻ Aartsbisschop Mark Coleridge van Brisbane is door de Australische Bisschoppenconferentie belast met de organisatie van de Plenary Council 2020. Hij zegt de paus “zeer dankbaar” te zijn voor zijn toestemming om deze landelijke synode te houden. Aartsbisschop Timothy Costelloe (64) van Perth werd gekozen tot voorzitter van het presidium van de nationale kerkvergadering. Alle diocesane bisschoppen, hulpbisschoppen, vicarissen-generaal, religieuze oversten en rectoren van grootseminaries zijn verplicht aan het landelijk concilie deel te nemen. Verder kunnen er ook afgevaardigden van de clerus, lekengelovigen, theologen en emeriti bisschoppen als deelnemers worden benoemd. De laatste keer dat de katholieke kerk in Australië een landelijk concilie hield was in 1937. Daarvoor vonden dit soort vergaderingen plaats in 1905, 1895 en 1885. Het rapport citeert onder meer de getuigenissen van alleenstaande moeders, die geen betaalbare woning kunnen vinden. Door het gebrek aan noodzakelijke voorzieningen leven ze vaak met de angst dat hun kinderen bij hen zullen weggehaald worden, terwijl zij niet op de overheid hoeven te rekenen om een goede, betaalbare woning te vinden. Niet alleen op het vlak van huisvesting, maar ook op het vlak van arbeid, onderwijs en opleiding worden de rechten van jongeren vaak niet gerespecteerd. Bron:kerknet.be

REACTIES
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

Vader-neem-alles-weg-1

☻☻13 april☻☻

Laat-mij-gaan-waar-

GEBEDEN

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

GEBED☻☻

GEBED TEGEN TWIJFEL☻ 29 maart☻ Wie leidt de mens van wieg tot graf? Wie neemt hem al zijn zonden af? Wie vormt hem met een levensstijl, die vreugde brengt en zoveel heil ! Wie leerde hem dat eerste woord, reeds door ontelbaren gehoord? “Ach Here, houd ook deze nacht, weer over mij getrouw de wacht!” Eerst mocht ’t kind gelovig groeien, maar langzaam aan kwamen de boeien. Misschien van kerkelijke tucht, of ongeloof waardoor men vlucht. Waar komt toch al dat kwaad vandaan? Wie brengt toch al die twijfel aan? Zijn het geleerde theologen, die eerst zichzelf, toen mij bedrogen? Heeft ’t denken hun geloof verstoord, waardoor men ’t oude niet meer hoort? Zou nu aan ’t einde van de tijd, ’t geloof vergaan door ijdelheid? God heeft dit eenmaal al voorzien: een gewaarschuwd mens telt dus voor tien. “Help Heer, uw kinderen op te staan, en in Uw waarheid door te gaan !

f56f9d9c27da57eb4bd9f755ccc88ba9

GEBED☻ RUST VOOR MIJN ZIEL☻ 29 maart☻ de zon heeft mijn ogen aangetast het leven mijn ziel angst heeft mij omgeven vind ik nog rust voor mijn ziel dat bloedt en ziek is van elke dag Heer hoor mijn klacht laat Uw genade op mij rusten opdat ik voor altijd bij U mag wonen/E.Brunelli

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

GEBED

AKKER VAN MIJN LEVEN☻ 29 maart☻ Mijn akker met diepe voren doorploegd in het verleden geplant met het beste zaad van Uw liefde en genade ontkiemend in het heden. Wil het met Uw zorg hoeden dat op Uw gewijde grond in toekomst van Uw verbond ik de vrucht mag voeden die U met Uw geest mij zond. E.J.vd Scheer

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

cf2ab7567649752e149653c18be50f11

ZIJNWOORD☻ GOD ZIET ALLE MENSEN TEGELIJKERTIJD☻ 7 april☻ In deze Psalm zien we dat onze God vanuit de hemel kijkt. Dit is Zijn woonplaats. Daarvandaan ziet Hij alle mensen, alle bewoners van de aarde. Dus ook u, en jou. Wie denkt dat dit onmogelijk is, kijkt misschien teveel met menselijke ogen. De hemel, Zijn woonplaats, is namelijk niet een vast punt ergens in de ruimte, want dan zou God alleen maar één kant van deze aarde tegelijkertijd kunnen zien. God is juist op een plaats die niets met ons heelal te maken heeft: in de hemel. Daarvandaan ziet Hij alle mensen op hetzelfde ogenblik. Zo groot is Hij!

21667fcc1674367046944a348aeab00f

ZIJNWOORD☻ GOD KIJKT OM TE REDDEN☻ 7 april☻ In vers 15 staat dat God al onze werken doorgrondt. Hij weet precies wat we doen en waarom. En toch kijkt God niet om te veroordelen. Hij kijkt omdat Hij zoekt naar oprechte harten, naar mensen die op Zijn goedheid hopen, en redt die mensen vervolgens van de dood. Het is niet alleen bijzonder dat God alziend is, het is zelfs onze redding! Juist doordat Zijn ogen voortdurend op ons zijn, mogen we ervan verzekerd zijn dat Hij onze Redder is. Vertrouwend op Jezus hoeven we niet bang te zijn. In Romeinen 8:1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn. Laat ons gebed daarom mogen zijn wat er in vers 20 staat: "20 Onze ziel verwacht de Heere, Hij is onze hulp en ons schild". We mogen ons verheugen in een zorgzame blik van een liefdevolle Vader!

BEMOEDIGENDE TEKST

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

BEMOEDIGENDE TEKST

THUIS EEN VEILIGE HAVEN☻ 22 maart☻ Wachtend op de thuiskomst van de kinderen uit school zit een moeder na te denken over haar functioneren als moeder en over haar invloed op de atmosfeer in huis. Het is 2 uur in de middag. Het huis is stil en vredig. Ik zit aan de keukentafel met een kopje koffie te genieten van de laatste stille minuten. Over 20 minuten komen de schoolkinderen stormachtig binnenvallen en is het huis weer een en al lawaai en levendigheid. Ik weet wel wat ik te verwachten heb: een paar kinderen zitten te popelen om te vertellen hoe het is gegaan vandaag, allemaal tegelijk, een paar willen laten zien wat ze op school gemaakt hebben, eentje sluipt stilletjes naar de pc voor z’n favoriete spel, misschien zijn er ruzies en tranen, en uiteraard hebben ze allemaal honger! Ik maak alvast wat voor ze klaar en denk intussen na over mijn rol als moeder. Ik voel de druk van al hun behoeftes, en ik besef dat ik dat allemaal in eigen kracht niet kan. Ik heb Gods hulp nodig, en die vind ik in zijn Woord.

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

BEMOEDIGENDE TEKST

HET LEEK MIJ ZO KORTZICHTIG☻ 22 maart☻ Indira was ooit geschokt te horen dat Jezus de enige weg was naar het leven en geluk dat ze wilde. Maar uiteindelijk kon ze haar grote verlangen niet meer weerstaan. Indira was ooit geschokt te horen dat Jezus de enige weg was naar het leven en geluk dat ze wilde. Maar uiteindelijk kon ze haar grote verlangen niet meer weerstaan. De eerste keer dat ik Indira Jonklaas in Dubai ontmoette, kon ik niet geloven dat ze al 60 was geweest. Haar vergelijkend met andere vrouwen van die leeftijd, besef ik dat er iets anders aan haar is – een innerlijk geluk dat van haar gezicht straalt. Terwijl ik ga zitten om naar haar verhaal te luisteren, vraag ik me af of ze altijd zo is geweest en ik verheug me om meer van haar te horen. Indira groeide op in een christelijk-katholieke familie in Sri Lanka; een normale kindertijd, hard werkende ouders. Maar als jong meisje, viel het haar op dat ze geen verband kon leggen tussen de leer van de katholieke kerk en haar dagelijks leven. De tijd verstreek en in haar tienerjaren ontwikkelde zij haar eigen interesses. Doordat Indira een erg intellectueel en gedreven weg koos, ontmoette zij een aantal gewone mensen die een grote impact hadden op haar leven. “Ik ben naar een Iers nonnenklooster geweest; zij waren zo goed voor ons.” Haar verlangen naar een echt en rein leven ontwaakte in die tijd. “Ik zag dat ik echt een verlangen had om het goede te doen, goed te zijn, te dienen; maar ik kreeg steeds meer besef van mijn onvermogen om dit in mijn eigen kracht te kunnen.” “Ik had echt een verlangen om goed te zijn, maar ik kreeg steeds meer besef van mijn onvermogen om dit in mijn eigen kracht te kunnen.”

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK ONTFERMING☺ 7 april☺ Jezus, Meester, heb medelijden met ons” zeiden de tien melaatsen, en miljoenen hebben het hen, door alle eeuwen heen, vaak nagezegd. Maar hoe vaak blijft het bij die noodkreet en hoe weinig verwachten wij een antwoord vanuit de hemel! De melaatsen riepen om medelijden en Jezus zag hen aan en zei: „Gaat heen, toont u aan de priesters”. Als wij in geloof tot Jezus roepen en ook Zijn ontferming verwachten, dan kunnen we een even wonderlijk antwoord ontvangen als deze melaatsen kregen. Toen Jezus dit tot de tien melaatsen zei, wisten zij dat zij zich alleen maar aan de priesters mochten tonen als zij van hun melaatsheid waren genezen, want dat schrijft de wet voor (Lev.14:3). ☻☻☻ 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 ONGERECHTIGHEID☻ 7 april☻ Om weg te kunnen gaan uit alle ongerechtigheid van deze wereld biedt Jezus ons Zijn verlossing aan (Joh.8:36). Maar van die bevrijding zullen we niets beleven als we niet helemaal los willen komen van al datgene waarvan Jezus ons heeft vrijgemaakt! Wie gelooft in de verlossing door Jezus Christus maar niet radicaal het Koninkrijk van God binnengaat, wordt een levenloze zoutpilaar. Net als de vrouw van Lot. Zij werd met Lot uitgered, maar ze had nog een te sterke binding met het leven dat ze achter moest laten en te weinig vertrouwen in wat God haar bood. Als we het radicale van Lot en zijn dochters missen dan worden we, ondanks de verlossing uit de zonde, dorre pilaren. Dan brengt ons leven ook geen verlossing voor het „Soar” waar God ons brengt (:21).
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 7 april☻ "Iemand met een wijs hart zal verstandig worden genoemd en zijn woorden zullen goede lessen in zich bergen."(Spreuken 16:21) 66dfa1536a1ea9da3858981b508cea35 PSALM 7 april☻ "God zorgt voor mijn redding en redt ook mijn eer. Hij is mijn sterke rots. Alleen bij God kan ik altijd schuilen. Hij beschermt mij."(Psalm 62:7)
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

7 april☻ Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.Efeziërs 5:15-16 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

7 april☻ Als we dood ontvangen als onze betaling voor zonde, worden we alleen betaald voor wat we verdienen -- zonde is rebelleren tegen de God die ons liefheeft en ons zijn meest kostbare geschenk gaf om ons te verlossen van de zonde! Maar Gods geschenk is gratis - eeuwig leven in Jezus Christus. We kunnen het niet verdienen, kopen of het opeisen. Dus God gaf het door genade.
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d GEZEGDE 7 april☻ Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen. ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 7 april☻ Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 7 april☻ Jezus, onze hoop, u maakt ons tot mensen die in eenvoud en oprechtheid uit het evangelie leven. Wij zouden zo graag willen begrijpen dat een heel eenvoudig vertrouwen in u het beste in ons aanboort. Zelfs een kind slaagt daarin. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 7 april☻ Als we dood ontvangen als onze betaling voor zonde, worden we alleen betaald voor wat we verdienen -- zonde is rebelleren tegen de God die ons liefheeft en ons zijn meest kostbare geschenk gaf om ons te verlossen van de zonde! Maar Gods geschenk is gratis - eeuwig leven in Jezus Christus. We kunnen het niet verdienen, kopen of het opeisen. Dus God gaf het door genade.
QUOTE/BEMOEDIGING
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c QUOTE☻ 7 april☻ "Ik heb uitspraken gelezen van Plato en Cicero die erg wijs en mooi zijn; maar ik heb bij geen van beiden gelezen: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven." f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac BEMOEDIGING 7 april☻ Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

7 april☻

In de stormen van mijn leven, in de regen in de kou, wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw.

 

 

TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

IK BEN DE WEG☻ 19 maart☻ Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14:6☻☻ Als er ooit een tijd is dat we het nodig hebben om God als Vader te kennen, dan is dat wel in een periode van pijn en lijden. Jezus vertelt ons dat hij de weg is naar de Vader. Alleen door hem kunnen we bij de vader komen en ons door hem laten omhelzen zoals kinderen dat doen. De weg die we in zo’n pijnlijke periode hebben te gaan, is daarom ten diepste ook heel duidelijk: we moeten Jezus vinden en door hem heen de Vader omhelzen. Heel Jezus’ leven is een uitnodiging om bij hem te komen. Hij is de weg, de enige weg, de enig begaanbare weg als we ons verdwaald voelen in onze gevoelens en gedachten van rouw. Ga die weg en vind de Vader. Gebed: Heer Jezus, u bent mijn weg. Leer me door u bij de Vader te komen. Amen. Vraag: Hoe ben jij bezig om de weg van Jezus te vinden. duif

TIJD MET JEZUS☺

UW TROOST☻ 7 april☻ Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:19/ Er kunnen in je leven heel veel dingen gebeuren die grote zorgen geven: je gezondheid, je toekomst, je eenzaamheid, het verder moeten na een verlies. Die zorgen kunnen je overstelpen, zo zelfs dat je het gevoel hebt dat je erin verdrinkt. Het is een groot voorrecht als je dan de moed hebt om Gods troost te zoeken: zijn onvoorwaardelijke nabijheid. Hoezeer je van buitenaf gekweld wordt door zorgen, toch kun je ook dan vreugde vinden in je ziel, in je binnenste. Niet de vreugde om je levensomstandigheden, wel de vreugde vanwege Gods troostende geborgenheid.
MEDITATIE
jezus MEDITATIE☻ DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻ 19 maart♥ Zo zeker als Christus opgestaan is uit de doden, zal Hij terugkomen om te oordelen, de levenden en de doden. ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Kor. 5:10.’ U en ik, wat zal het oordeel zijn dat over ons uitgesproken wordt? Zullen wij aan Zijn rechterhand staan en horen: ’Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld, Matth. 25:34.’ Of staan wij aan Zijn linkerhand en zullen wij horen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is, Matth. 25:41.’ Waar zouden wij staan als wij nu op dit moment voor Gods Rechterstoel zouden verschijnen? Er zijn maar twee antwoorden mogelijk, links of rechts, wij wandelen nu op dit moment op de brede weg die naar het verderf leidt of op de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Het is, in Christus behouden of buiten Christus verloren. water MEDITATIE☻ WAAROM IS ER LIJDEN IN DE WERELD?☻ 7 april☻ Waarom is er lijden in deze wereld? Waarom zoveel verdriet, angst en pijn? Daar sterft een jonge moeder, ginds is een moeder ernstig ziek en verderop zitten kleine kinderen in een tehuis zonder ouders. Waar is God, zo schreeuwt de mens, die niet weet waarom al dit leed er is. Voor het antwoord op deze vraag moeten we terug naar de geschiedenis in de hof van Eden. Daar was geen lijden, geen verdriet en pijn. Adam en Eva wisten niet wat lijden was, totdat de duivel kwam en hen verleidde om ongehoorzaam te zijn aan God. Eva en Adam hebben geluisterd naar de duivel en kozen tegen God. Wij hebben Adam en Eva niet persoonlijk gekend toch weten we allemaal dat we als klein kind al moeten leren om gehoorzaam te zijn. De ongehoorzaamheid zit in ons. Het liefst zouden wij onze eigen gang gaan en geen rekening willen houden met God en Zijn gebod. Nu, dit is de oorzaak van alle ellende. Heel de Bijbel door lezen we steeds weer welke verschrikkelijke gevolgen er ontstaan door de ongehoorzaamheid. De vraag, “waarom is er lijden?” zouden we eigenlijk moeten omzetten in, “Waarom is er nog liefde, barmhartigheid en geluk in deze wereld?” Het antwoord is: God is, ondanks onze ongehoorzaamheid, genadig.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻☻

TROOSTPLEISTER & WONDERKUSJES☻ 7 april☻ Zorg dat je een paar 'troostpleisters' bij je hebt, en ook genoeg 'wonderkusjes'. Misschien dat je ze vandaag nodig hebt voor iemand die je straks ontmoet! LIEVE MENSEN, 'Weet dat Ik je zal genezen, Ik zal je wonden helen - spreekt de Heer- ook al noemt men je Verworpene en zegt men: 'Naar Sion kijken we niet meer om.' Jeremia 30:17 God kijkt wel naar je om, en wij ook! Ontvang zijn liefdevolle zorg en bemoediging, Gerry

schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻

GOEDE VRIJDAG☻ 7 april☻ Als ze geweten hadden Wie ze gedood hadden, ze hadden het nooit, maar dan ook nooit durven doen! Lieve broers en zussen, Het kruis was des Meesters weg! Het was ook een Meesterzet. Opperste toewijding, onbegrijpelijke liefde in actie. Diepe motivatie om de mensheid bij God terug te brengen. Jezus ' sterven werd ons leven. Mag ik je daarom een gezegende Goede Vrijdag wensen, morgen nog een stille zaterdag, en zondag, een prachtige - in Christus - triomferende feestdag, waarop wij wereldwijd, en masse, Hem alle dank, eer en glorie gaan brengen! Met liefs, Gerry

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

KOM DICHTERBIJ☻ 13 april☻ Verlies je leven in Jezus en vind Zijn leven in jou en jezelf, terug! Je leven verliezen en Jezus winnen! Met een prachtige illustratie vertelt Maggie Groham, een Egyptische vrouw hoe zij haar leven verloor, en een nieuw leven in Jezus vond. Alles werd anders, toen Jezus 'ALLES' voor haar werd. Deze omwenteling bleef niet onopgemerkt in de sloppenwijken van Caïro en tot ver daarbuiten. Om je te bemoedigen! Durf die stap te zetten, vandaag: iets minder van jezelf, iets meer van Jezus! En let op wat er verandert... ook bij jou! Om je te bemoedigen, met liefs, Gerry

RETREAITES

4bea

DE SPIL☻

THEMA HEILIGE ONRUST:vr 11 Mei 2018 19:30 t/m zo 13 Mei 2018 14:30/ De pelgrim 2.0 ervaart volgens Frits de Lange het leven in zijn naakte essentie, door te erkennen ‘dat iets of iemand is die ervoor zorgt dat we de ene voet voor de andere blijven zetten.’ Samen gaan we dit waardevolle boekje bespreken: een pelgrimage naar het hart van de religie. Hopelijk heb je het boekje ‘Heilige Onrust’ gelezen, zodat we samen in gesprek kunnen gaan of met een opdracht het eerst met je zelf mag bedenken. Begeleiding: Bart van Empel en Woutera Vierhout

www.retraitecentrum.nl 86353d

DE SPIL☻☻☻

STILTE DRIE-DAAGSE☻ma 28 Mei 2018 11:00 t/m wo 30 Mei 2018 17:00☻ Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Begeleiding: Marianne Groen en Tera Schipper

aardbol

DE SPIL☻ INDIVIDUELE RETRAITE/Week 15: 10 t/m 13 april☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

cf0e

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

OASE DAGEN☻ THEMA: Donderdag 19 april Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/ Max. aantal deelnemers 12 Prijs € 40,- incl. koffie/thee/lunch Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,- Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en Frans Hoogendijk Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

e07cc5

BETHANIEOASEDAGEN/Thema:Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/Donderdag 19 april/Tijd: 9.30-17.00 uur/Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in. Leiding: zr. Greet Verhoeven en Frans Hoogendijk

ff4ff8

BETHANIE ROUW-DRAGEN MET GOD☻ 31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/ Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/ Rouwweekend/ Max. aantal deelnemers 11/ Prijs Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/ Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen. 'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven. ☻☻www.zdh.nl

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

CHRISTEN MEISJE☻ 7 april☻ Een hondje heeft een snuffelneus Een haas heeft lange oren Een mol graaft gangen in de grond Een kraai woont in een toren Een diertje weet niet wat het doet Maar jij weet hoe je leven moet Als Christen-meisje lief en goed Mag ik dat van je horen? ruth1

POEZIE

BEMIND DOOR GOD☻ 7 april☻ Je vraagt me te schrijven Een vers op dit blad Maar lieve Marjan Ik weet toch echt niet wat! Toch wil ik je wensen Een zeer gelukkig lot Bemind door alle mensen Maar bovenal door God.

VISJES
geen ☻☻13 april☻☻ Jezus
BIJBEL STUDIE
9847e CONTACT☻ 7 april☻ De bijbel laat zien hoe God in de geschiedenis van het volk Israël met mensen bezig is en ernaar verlangt om weer harten contact te hebben. Het is echter vanaf het begin van de bijbel duidelijk dat dat niet meer zomaar kan. Wantrouwen is niet zomaar overwonnen. Daarvoor gaat het te diep. Er is een kloof tussen mensen en God gekomen die mensen zelf niet meer kunnen overwinnen. Hoe ze ook hun best doen. Uit zichzelf kunnen mensen God niet meer vinden. Vergeet nooit over wie we het hier hebben: misschien denken wij vaak heel groot over onszelf, maar we zijn met de woorden van Genesis maar 'aardmannetjes' (de eerste mens heette Adam, wat in het Hebreeuws 'aarde' betekent), gemaakt uit aarde. God is niet zomaar je 'buddy' of cosmische knuffelmuur, maar onze Schepper, de oorsprong van alles, de bron van al het leven (volgens Genesis vormde hij Adam uit aarde en blies hem de levensadem in). De bijbel vertelt nu over deze grote Schepper-God die als een minnaar het hart van zijn ontrouwe geliefde terug wil winnen (lees het boek Hosea hier eens over!). Martha LEVEN BIJ DE GRATIE GODS☻ 7 april☻ Totdat God een einde aan deze wereld zal maken, leven de volkeren (Matth. 24:3-7) in een voortdurende golfbeweging. Ieder volk vecht voor zijn eigen grenzen. leder volk krijgt na de taalverwarring een eigen aard en cultuur . Terwijl het ene volk een hoge vorm van 'beschaving' kent, leeft een ander volk nog in een heel lage staat van ontwikkeling. Ook komt er na de torenbouw van Babel een grote verscheidenheid aan godsdiensten . Dat laatste is ook wel te begrijpen. Aanvankelijk is de geschiedenis van de schepping, de zondeval en de zondvloed bij de mensen bekend geweest. Die feiten zullen in de geslachten zijn doorverteld. Maar na de taalverwarring gaan de mensen uiteen, volken gaan een eigen leven leiden. Ze nemen de kennis over God als Schepper en Regeerder van de wereld met zich mee. Ook herinneren ze zich de zondvloed. Maar die kennis wordt van lieverlee verbasterd.
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID☻ 13 april☻ Het klinkt niet modern, maar toch weten we uit het Woord van God dat er een duidelijk verschil is in gezag en verantwoordelijkheid tussen de ouders en het kind. (Lees Efeze 6:1 en 2) Uiteindelijk komt elk gezag bij God vandaan en de basiswet bij God is: "er is geen vrijheid zonder gebondenheid". Kinderen willen graag vrij zijn, maar deze vrijheid is een schijnvrijheid. als het leidt tot wetteloosheid of losbandigheid. Echte vrijheid is ook "gehoorzaam" willen zijn aan God en anderen die boven hen gesteld zijn. Want pas als kinderen leren te leven onder gezag en onder regels, komt er rust. Jesaja 48:18: "Och dat gij naar Mijn geboden luisterde; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee". huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0017 SEXS HOE GOD HET BEDOELD HEEFT☻ 13 april☻ De lichamelijke eenwording tussen een man en een vrouw binnen een liefdesrelatie is op zichzelf een geheimenis. Het is veel meer dan een geslachtsdaad, het is een ontmoeting van lichaam, ziel en geest. De seksualiteit is een sterk bindmiddel en past daarom alleen in het huwelijk. God wil dat seksualiteit en trouw bij elkaar horen, deel je je seksuele ervaring namelijk met meer dan één mens, dan verbleekt ze en raakt ze haar bindend vermogen kwijt. Seksualiteit betekent ook, je bent er op dat moment alleen maar voor de ander om elkaar op een intieme manier te dienen. www.christelijk-huwelijk.nl
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

RIB OF ZIJDE☻ 10 april☻ Hoewel in veel Bijbels gesproken wordt over de rib van Adam, kan vanuit de Hebreeuwse brontekst daar een kanttekening bij worden gezet. In de New Defenders study Bible van Henry M. Morris staat het volgende geschreven bij de behande- ling van genesis 2 vers 21: ‘De ‘rib’ was eigenlijk de ‘zijde’ van Adam. Het hebreeuwse ‘tsela’ komt 35 keer voor in het Oude t esta- ment, en is nergens anders vertaald met ‘rib’. Het weg- genomen deel omvatte zowel bot als vlees, zoals ook blijkt uit het volgende vers 23. (...) Echter, dat bij de handeling een rib uit Adam is geno- men, wil nog niet suggereren dat mannen daardoor een rib minder zouden moeten hebben dan vrouwen, omdat ‘verworven eigenschappen’ niet overerfelijk zijn.’ goed om te weten is dat ook in de griekse septuagint-vertaling van genesis gesproken wordt over ‘zijde’ in plaats van ‘rib’. Het één sluit het ander na- tuurlijk niet uit. Hier kan heel goed de rib van Adam be- doeld zijn zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke, algemenere woord ‘zijde’.

Image and video hosting by TinyPic

DE BIJBEL BEVESTIGD☻ 10 april☻ Lang niet alles wat er in de Bijbel staat is te controleren op historische betrouwbaarheid. Maar van ten minste 53 Bijbelse personen is – historisch gezien – zeker dat ze écht hebben geleefd, concludeert Lawrence Mykytiuk van Purdue University (VS). Mykytiuk is professor in de bibliotheekwetenschap. Dat wil zeggen dat hij gespecialiseerd is in het logisch ordenen en documenteren van menselijke kennis. Die ervaring gebruikt hij om zijn bijzondere hobby uit te oefenen: hij wil personen die in de Bijbel worden genoemd verifiëren. Hij wilde weleens weten wat er van de Bijbel klopte, en dus zocht hij naar buiten-Bijbelse aanwijzingen die de historiciteit van Bijbelse personen konden bevestigen. De lijst groeide en groeide. Van het merendeel van de ruim 3000 mensen die in de Bijbel worden genoemd zul je waarschijnlijk nooit vanuit buiten-Bijbelse bronnen kunnen aantonen dat ze hebben bestaan. Maar van 53 personen uit het Oude Testament heeft hij nu wel aangetoond dat ze écht hebben geleefd, waaronder koning David. „Als je aantoont dat een persoon heeft bestaan kun je vaak toch niet nagaan of hij ook echt de dingen deed die in de Bijbel staan,” zo nuanceert Mykytiuk zijn onderzoek. „Maar je kunt soms wel laten zien dat hij in de positie zat om de dingen te doen die in de Bijbel zijn omschreven.” www.weet-magazine.nl

GA MET GOD
a52f0 GA MET GOD☻ 22 maart☻ Ga met God het leven door Vertrouw maar op Hem En luister naar Zijn stem Bij Hem ga je nooit teloor. Ga met God, ga niet alleen Zonder Hem kun je niet gaan Hij weet van jouw bestaan God blijft altijd om je heen. Ga met God, Hij zal met je zijn Wil je kracht en sterkte geven En je begeleiden door dit leven Is je nabij in vreugde en pijn. Ga met God elke dag maar weer Hij blijft altijd voor jou zorgen Nu, vandaag en elke morgen Prijs God en geef Hem alle eer.
EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN/ALS JIJ JE HAND IN DIE VAN JEZUS LEGT
abraham EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN☻ 22 maart☻ Een mens hoeft nimmer te wanhopen als Jezus met hem mee zal lopen. Want onder 's Heilands trouwe hoede mag men Zijn hulp en troost vermoeden. Maar bovenal staat dat Jezus' liefde ons aan zich hecht en niemand griefde. Zijn liefde schenkt Hij als genade waarmee Hij ons wil overladen. Wie Jezus kent voelt zich geborgen ervaart een leven zonder zorgen. Want dat zal hem als mens gaan schelen als hij dat met Jezus kan delen. J.A v Tricht avondmaal ALS JIJ JE HAND IN DIE VAN JEZUS LEGT☻ 22 maart☻ Als jij je hand in die van Jezus legt dan kun je daar met al je zorgen terecht. Want Zijn bereidheid is oneindig groot door intens luisteren naar je levensnood. Ervaar Jezus bezorgt je zekerheid Hij is het die jouw levensweg plaveit. 't Is liefde waardoor je gedragen wordt met licht wat over je wordt uitgestort, Geef je maar over aan Jezus de Heer en leef getrouw naar Jezus' liefdeleer. Want die hoort in het menselijk bestaan steeds elke dag weer bovenaan te staan. J.A v Tricht
ALS HET LEVEN OPEENS PIJN DOET
leren ALS HET LEVEN OPEENS PIJN DOET☻ 22 maart☺ Als het leven opeens pijn doet en ik kan het niet meer aan, wil dan liefdevolle Vader troostend aan mijn zijde staan! Wil in wanhoop mij vertroosten, droog mijn tranen, stil mijn smart, druk mij als een kind, oh Vader, vol erbarmen aan Uw hart. Leid mij door de strijd van 't leven, als ik ten onder dreig te gaan, zet mij op de rots der Eeuwen, opdat ik dicht bij U mag staan. En als de golven zó hoog komen, spreek Uw machtswoord: "Zwijg wees stil! Zo dat ik met dank kan zeggen: "Het geschiede naar Uw wil! E.Hengstman-v Olst
WAT ZEG JIJ DAT IK BEN

geloof

WAT ZEG JIJ DAT IK BEN☻

22 maart☻

mijn naam is niet belangrijk

want ik ben die ik ben.

ik ben voor jou gekomen,

‘k ben blij dat ik jou ken.

ik wandel door de straten,

het lijkt zo heel gewoon,

ik leid een mensenleven,

maar ik, ik ben Gods Zoon.

zo nu en dan een wonder,

men noemt mij dan een held,

ik krijg soms vreemde vragen,

mijn dagen zijn geteld.

zij willen niet geloven

dat ‘k God als vader ken.

mijn naam is niet belangrijk

maar wie zeg jij dat ‘k ben?

C.Coby-de Peuter

GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN/NIEUW LEVEN IS ONTLOKEN
580ff GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN☻ 22 maart☻ ontrafeld is de nacht van donker, voorzichtig lonkt het morgenlicht, een nieuwe dag is aangebroken en heeft genoeg aan eigen plicht. geen zorgen voor de dag van morgen, kijk naar het nu, werk, leef en ploeg, verwonder je over ‘t gewone één dag heeft aan zichzelf genoeg. C.Coby-de Peuter b711 NIEUW LEVEN IS ONTLOKEN♥ 22 maart♥ de nerven van een blad, doorzichtig afgebroken, de zon straalt er doorheen, een knop is al ontloken. zijn lichaam broos aan ‘t kruis, zijn leven afgebroken, In ‘t licht stond hij weer op, nieuw leven is ontloken. C.Coby-de Peuter
GOD HOUDT VAN JOU/ALLES MAG JE GOD VERTELLEN

brood

GOD HOUDT VAN JOU☻ 22 maart☻ God de Heer houdt altijd van jou Hij weet precies wat er in je omgaat En ziet je waar je ook gaat of staat Hij wil je nabij zijn en blijft je trouw. God de Heer, Hij laat je nooit gaan Ook al doe je Hem wel eens verdriet Omdat je in veel dingen tekortschiet Hij vergeeft je en blijft naast je staan. God de Heer houdt over jou de wacht En wil voor jou zorgen dag aan dag Zolang je hier op aarde leven mag Zelfs al is het ook midden in de nacht. Maak je daarom maar geen zorgen Want God behoedt jou voor gevaren En wil je voor alle kwaad bewaren Bij Hem ben je veilig en geborgen. F.Nicolai

f8cf575d74

ALLES MAG JE GOD VERTELLEN☻ 22 maart☻ Alles mag je God vertellen en Hem in Zijn armen snellen. Hij is het die intens luistert als je Hem je nood in fluistert. Met je zorgen mag je komen en je ruw verstoorde dromen. Die alleen God kan herstellen en geen zorgen je meer kwellen. Wat een vreugde God te kennen die je leven steeds zal plannen. Want wat God de Vader doet komt steeds goed als je Hem ontmoet ! J.A v Tricht

BIJBEL RECEPTEN

gevulde-avocado-met-tonijn

ISRAELISCHE RECEPT☻ 19 maart☻ VOORGERECHT☻ AVOCADO (1 pers) 1 avocado 1 kleine ui 1 ha rdgekookt ei peper, zout 2 theel citroen 1 eetl mayonaise een paar druppels maggi of tobasco (eventueel) Haal het vruchtvlees voorzichtig uit de in twee gesneden avocado. Prak dit fijn en meng er het geprakte ei en de gesnipperde ui en de rest van de ingrediënten onder. Vul de avocadoschillen met dit mengsel. Laat enkele uren in de koelkast staan. Je kan dit mengsel gebruiken als broodbeleg of als dipsaus.

advocado

☻☻AVOCADO MET TONIJN☻☻ 19 maart☻ Per persoon 1 avocado: voor 3 avocado’s: 2 blikjes tonijn 1 à 2 ee tlepels mayonaise 1 klein uitje 3 theelepels citroensap, cognac of sherry zout en peper Was de avocado’s, snijd ze in tweeën en haal de pit eruit. Maak de tonijn fijn en doe het zeer klein gesneden uitje, de mayonaise en het citroensap, cognac of sher ry erbij. Strooi een heel klein beetje zout en peper in de avocado’s, vul ze met de aangemaakte vis en leg er wat nopjes mayonaise op.

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

HOGE EISEN☻ 10 april☻ Bertine heeft een hechte band met drie vriendinnen. Terugkijkend ziet Bertine dat zij daarin heel veel van zichzelf gaf. “Ik stelde hoge eisen aan mijzelf in de contacten met mijn vriendinnen. Ik schoof mijzelf, mijn eigen wensen en keuzes, aan de kant om er helemaal voor hen te zijn. Negatieve emoties liet ik niet toe. Er waren altijd ergere dingen dan wat in mijn leven gebeurde.” Twee vriendinnen uit de groep kregen verkering. Met de derde vriendin, Sylvia, werd de band nauwer. “We trokken vaak samen op, ondernamen veel en logeerden in de vakanties bij haar opa en oma of de mijne. Hoe meer we samen optrokken, hoe opener Sylvia werd over de situatie bij haar thuis. Er waren veel en grote problemen tussen haar ouders. Ik was de enige die ervan wist, ze deelde het verder met niemand. Tot ik in de zomervakantie op een ochtend gebeld werd: Sylvia had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Dat heeft zóveel impact op mijn leven gehad. Ik belandde met een klap in de volwassen wereld. En wat ik mezelf erg aantrek, is dat ik niet gemerkt heb dat ze zo depressief was, dat haar situatie zó uitzichtloos was. Het voelt alsof de keuze die Sylvia maakte mijn schuld is.

schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS 10 april☻ Marieke (21) leerde omgaan met de schade uit haar gezin van herkomst. “Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.” www.stichtingdeschuilplaats.nl

Image and video hosting by TinyPic

CHRIS☻

VERDRIETIG☻ 10 april☻ Iedereen is wel eens verdrietig. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt, je gepest wordt, of als iets niet gaat zoals je wil. Als je zin hebt om te huilen, doe dat dan gewoon! Je hoeft je niet groot te houden, omdat je denkt dat huilen kinderachtig is. Of omdat je bang bent mensen om je heen verdrietig te maken. Mensen zullen vaak juist blij zijn dat ze je kunnen steunen of troosten. Wat kun je doen als je je verdrietig voelt? Als je even niet aan je verdriet wilt denken, kun je proberen even aan iets anders te denken. Bijvoorbeeld door iets leuks te doen. Spreek af met vrienden of vriendinnen Luister naar vrolijke muziek Pak een grappig boek Speel je favoriete spel Ga lekker sporten Bekijk grappige fimpjes op internet Praat over je verdriet (dat kan bijvoorbeeld op onze chat) Soms lukt het niet om in je eentje je verdriet op te lossen. Praat er dan over met je ouders, ooms of tantes, of vrienden en vriendinnen. Misschien hebben ze wel goede tips! Je kunt ook chatten met Chris. www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

WAAROM ALPHA VOOR SENIOREN☻ 7 april☻ ‘Ik ben blij met een Alpha speciaal voor Senioren. Je zit toch in dezelfde levensfase. Je denkt inmiddels op een andere manier na over het leven, zo in ‘de avond van het leven’. Je deelt dezelfde generatie, dingen die gebeurt zijn. Dat is toch anders.’ Op Alpha – Senioren gaat u op een ontspannen en vrijblijvende manier met generatiegenoten in gesprek over levensvragen. U herkent uzelf in elkaars verhalen en maakt nieuwe contacten.

Image and video hosting by TinyPic

IK ZAT IN DE KERK OMDAT HET ZO HOORDE☻ 7 april☻ Op een gegeven moment kreeg Nine Ngoumout veel twijfels over het geloof: ‘Ik ben wel gelovig opgevoed, maar ik zat in de kerk omdat dat zo hoorde. Ondertussen kreeg ik steeds meer vragen als: wat houdt geloven in? Hoe moet ik geloven? Is er meer?’ Tijdens een concert van Hanne de Vries hoort Nine voor het eerst over Alpha – Youth: ‘Ik werd nieuwsgierig en ben de website gaan bekijken. Daar kun je de dichtstbijzijnde Alpha – Youth in de buurt opzoeken en ik kwam in Middelburg terecht.’ Ondertussen is de Alpha – Youth waar Nine aan meedeed afgelopen. Nine: ‘Het was gezellig, intensief maar ook ontspannend. Alpha – Youth is in het begin best spannend omdat je elkaar nog niet kent maar omdat je samen toffe dingen beleeft en deelt ontstaan er hechte banden en vriendschappen. Met een paar lijkt het wel alsof we al jarenlang vrienden zijn. Wat ook tof is, is dat ik met die vriendin waarmee ik naar het concert ging nu ook heel goed over het geloof kan praten. Dat deden we daarvoor helemaal niet.’ Nine: ‘Ik zou echt iedereen aanraden om op zoek te gaan naar God! Het is de moeite waard. Ook juist als je twijfels over het geloof hebt, dat had ik ook. God gaat laten weten dat Hij er is en dat je niet de enige bent. Dat mag je samen delen daar. Hij gaat je op plekken brengen die je van tevoren niet kent. Ik had het zelf ook niet allemaal zo kunnen bedenken, maar deze gebeurtenissen samen hebben ervoor gezorgd dat ik nu voor God heb mogen kiezen!’

download_8

TERWILLE DAPHNE STAPTE UIT DE PROSTITUTIE☻ 7 april☻ Dat je als studente Rechten binnen twee weken op een historische boerderij in Frankrijk kunt zitten, blijkt uit het persoonlijk verhaal van Daphne. Door grote schulden raakte ze diep in de problemen om uiteindelijk in de prostitutie terecht te komen. Via SHOP (Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees) kwam ze bij het time-out programma voor vrouwen van Terwille in Frankrijk terecht. De 27-jarige Daphne heeft al jong een moeilijk leven. Als enig kind van gescheiden ouders wordt ze geadopteerd door de nieuwe man van haar moeder. Wanneer blijkt dat haar moeder vreemd gaat, is ook dit huwelijk over. Daphne gaat bij haar moeder wonen, wat haar vader haar niet in dank afneemt. In haar studietijd raakt ze in de schulden, waar ze niet meer uit komt. Uit huis plaatsing dreigt en ze ziet geen andere uitweg om aan geld te komen dan door de prostitutie in te gaan. Na 4-5 jaar kán ze niet meer en weet ze: ik wil hier uit. Ze zoekt hulp en wordt doorverwezen naar Terwille. Binnen twee weken zit ze ‘in the middle of nowhere’ op boerderij ‘Het gewone leven’ in Frankrijk om op adem te komen. Tegen vrouwen en meisjes die net als zij in de problemen zitten door bijvoorbeeld schulden, wil Daphne nog graag wat zeggen. “Ga absoluut niet de prostitutie in! Het helpt je niet vooruit, alleen maar achteruit, het is geen gezegend geld. Zoek alsjeblieft hulp bij instanties.” En hoopvol eindigt ze: “Er is altijd wel een oplossing.”

SHOUTBOX
OPVOEDEN

WAT HEEFT EEN PEUTER NODIG☻ 27 maart☻ En dan ineens is je lieve kleine baby’tje een boos jongetje dat tegen je staat te schreeuwen omdat de dingen niet gaan zoals híj wil. Of staat je meisje met haar armpjes over elkaar tegenover je en wil ze niet vastgehouden worden. Wat is er gebeurd? Voor ouders kan het wel even schakelen zijn als hun baby peuter wordt. Je baby was helemaal afhankelijk van jou en jij kon beslissen wat hij aanhad en waar hij was. Maar als je kind peuter is geworden, gaat hij ineens zelf ook wat willen. En de meeste peuters laten dat duidelijk merken ook. Daar hoeven ze nog niet eens voor te kunnen praten. Dat peuters steeds meer wíllen, komt doordat ze steeds meer kunnen. De nieuwe dingen die ze leren, doen ze het liefst de hele dag, zoals de trap opklimmen, de deur opendoen, (weg)rennen of nee-zeggen. Als je peuter zo duidelijk tegen jou ingaat, kun je zomaar vergeten hoe klein en kwetsbaar hij eigenlijk nog is. In wezen heeft hij nog precies hetzelfde nodig als een baby: ouders die hem koesteren, die laten merken hoe blij ze met hem zijn, die proberen te begrijpen wat hij nodig heeft, die niet heftig en abrupt reageren, maar wel doen wat ze zeggen. Al deze dingen helpen een peuter om zich veilig te voelen bij zijn ouders, om hen te vertrouwen.

ONTVANG JE KINDEREN ELKE DAG OPNIEUW☻ 27 maart☻ De ontwikkeling van een kind wordt op jonge leeftijd vaak erg gewaardeerd – hoe gekker, hoe beter – maar al gauw moeten ze meedraaien in het vaste stramien. Je benadert je kind vaak vanuit jouw eigen haastige perspectief. Wat als je eerst eens echt naar je spelende kind zou kijken, voordat je het een opdracht zou toesnauwen? Leer eens van perspectief te wisselen: Hoe zit jouw kind daar? Wat is het eigenlijk aan het doen en geniet het daarvan? Hoe zou je daarbij kunnen aansluiten en het bevestigen wanneer je iets vraagt?

HUISVANBELLE

GOD ZIEN IN JE DAGELIJKSLEVEN☻ 10 april☻ Ken jij God? Moeilijke vraag he! Het is een vraag die niemand echt kan beantwoorden denk ik. Maar je kan God wel steeds beter leren kennen. Steeds meer ontdekken wie Hij is, waardoor je relatie met Hem groeit en sterker wordt. Je relatie met Hem versterken doe je door bidden, bijbel lezen, simpelweg contact maken met Hem! Iets wat mij ook helpt is God zien in mijn eigen leven. Maar hoe doe je dat dan? Afgelopen zondag zat ik in de kerk, iets wat ik wel vaker doe. Ik was aan het luisteren naar een preek, en op een gegeven moment zegt de spreker: ‘’Mijn vrouw en ik hebben een boekje, daarin schrijven we alles op wat God doet/gedaan heeft in ons leven. Als we God dan even niet zien, of ons geloof wankelt, dan pakken we dat boekje erbij om te zien dat Hij aanwezig is in ons leven. Om ons eraan te herinneren dat Hij bij ons is, en om aan ons te laten zien wat een goede dingen hij al voor ons gedaan heeft!’’ Dit inspireerde mij heel erg. Soms doet God kleine, maar hele mooie dingen in ons leven die we snel weer vergeten, maar ook grote dingen vergeten we wel eens, zeker als we ons alleen voelen. Daarom heb ik besloten om ook zo’n boekje te maken, en ik heb voor jullie een aantal van die dingen die ik heb opgeschreven hieronder gezet, om jullie te inspireren!

BEMOEDIGING ONTVANGEN☻ 10 april☻ Als ik iets heb geleerd, dan is het wel dat je God alles mag vragen! Hij zal het ook doen, als Hij weet dat het goed voor je is en je het nodig hebt. Laatst kwam er een lerares naar me toe die een heel kort praatje met me maakte, maar dat me enorm had bemoedigd. Ik had daar God om gevraagd, ik had die bemoediging nodig. Maar dat wist zij niet! Maar toch gebeurt het en daar ben ik heel dankbaar voor. Dit zijn een paar voorbeelden van kleine dingen die zijn gebeurd in mijn leven. Ik weet zeker dat jij ook zulke dingen hebt! Ik moedig je echt aan om een leuk boekje aan te schaffen waar je al die dingen in op kunt schrijven. Dat maakt je echt blij en brengt je ook dichter bij God. Je bent meer met Hem bezig en je dankbaarheid zal groeien, dat is iets heel moois!

www.huisvanbelle.nl

KITS

KITS♣♣

MAN MOET GOUD VISSEN WEER UIT EEN BEEK VISSEN☻ 10 april☻ Een man uit Arnhem die zijn goudvissen losliet in een beek moet ze weer (laten) vangen. Dat bepaalde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eitjes en larven van de uitgezette vissen kunnen via de beek in de Rijn terecht komen. De man moet daarom zo snel mogelijk zorgen dat alle goudvissen uit het water verdwijnen, omdat het voortplantingsseizoen bijna begint. Een beroepsvisser moet de vissen uit de beek halen en de Arnhemmer moet daarvoor betalen. De vissen kunnen worden gevangen met elektrovisserij: een elektrische stroom wordt in het water gebracht, waardoor vissen gedesoriënteerd raken en zich richting het schepnet bewegen. De man zag het als een ludieke actie om de goudvissen in de beek uit te zetten. Het platform Invasieve Exoten vond het minder grappig en kaartte het aan bij de RVO. Vorig jaar gebeurde er iets soortgelijks in Veenendaal. Daar had een inwoner vol enthousiasme 280 goudvissen in de gracht gegooid, omdat hem dat gezellig leek in de binnenstad. Ook hij moest de vissen er weer uit halen.

KINDEREN MET EEN PINPAS GEVEN MEER GELD UIT☻ 10 april☻ Kinderen zijn steeds jonger zelfstandig als het gaat om het uitgeven en beheren van hun eigen geld. Uit onderzoek van Deloitte onder ruim 500 kinderen tussen 10 en 12 jaar blijkt dat ruim de helft (56%) een eigen pinpas heeft en een kwart gebruikmaakt van betaal- en beheerapps. De meesten (82%) vinden een pinpas ‘superhandig’, maar of ze er ook verantwoordelijk mee om kunnen gaan, is de vraag; kids met een eigen pinpas geven maandelijks gemiddeld een derde meer geld uit dan kinderen die geen pinpas hebben. Deloitte initieerde het onderzoek in het kader van de Week van het Geld (12 t/m 16 maart). Om kinderen bewust met geld om te leren gaan, verzorgt de organisatie dit jaar voor de zevende keer het Nationaal Geldexamen waar duizenden kinderen aan deelnemen. Dus 56% van de kids heeft een eigen pinpas en vindt dat ook handig. Maar is het ook verstandig?

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

download_4

YOUTH FOR CHRIST☻

LARS WIL JEZUS VOLGEN MAAR HOE☻ 19 maart☻ Lars is 16 en komt al jaren bij The Mall in Alkmaar. Lange gesprekken met jongerenwerker Richard leidden ertoe dat hij nu een Alphacursus doet en wil ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen. Maar hoe doe je dat eigenlijk als je nog weinig weet over God en de Bijbel? Voor de cursus stuurt Richard elke week een filmpje op en wat vragen waarbij je wel ‘uit je vel moet komen’. Soms daagt hij me uit om iets te proberen. Bijvoorbeeld om de Bijbel te lezen of ’s avonds te bidden. “De cursusavond over Jezus was bijzonder. Mede door gesprekken met Richard ben ik ervan overtuigd geraakt dat Hij echt is. Wat hij voor de mensen in die tijd heeft gedaan is immens. Hij zorgde ervoor dat blinden weer konden zien. Dat kan de wetenschap nu niet verklaren. Na het filmpje kwam de vraag of ik Jezus wilde volgen. Ik zei tegen Richard: dat wil ik wel, maar ik weet niet hoe dat moet. Daar moet je me dan een beetje bij helpen.”Hoe het precies verder gaat weet Lars nog niet. Hij heeft nog veel vragen over wat het betekent om Jezus te volgen. “Ik ga in ieder geval verder met de cursus. Als ik ergens aan begin, maak ik het ook af.

images123il

LELYSTAD☻ 10 april☻ Missie♠♠ Gedreven door Gods liefde zoeken wij in Lelystad jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dankzij Gods genade gaan we onvoorwaardelijk voor jongeren. We willen hen zien opbloeien en geloven dat Gods liefde jongeren positief verandert. Elke stap vooruit, op elk terrein van hun leven is daarbij belang rijk. Evangeliserende en sociaal maatschappelijke activiteiten zijn daarbij voor ons twee kanten van dezelfde medaille: het delen van Gods liefde in woord en daad. Voor jongeren♠♠ We richten ons in Lelystad primair op jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die onze steun nodig hebben, vaak in de marge van onze samen- leving. We willen hen een vangnet bieden en ongezonde patro nen doorbreken. De jongerenwerkers zijn voor jongeren van doorslaggevende betekenis in hun leven.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG JARIGE☻ jaardag 22 maart☻ de zon straald al is het wat koud verjaren zijn jaren die vergaren maar jou innerlijke schoonheid en je lieve lach zijn van de partij de hele dag Gelukkige verjaardag A.v Hees verjaardag-bewegende-animatie-0212 Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK christelijk-huwelijk- TOCH NOG TROUWEN☻ 22 maart☻ Zolang al bij elkaar... Tóch maar trouwen met mekaar. Hun motivatie ken ik dan niet. Dat is hún zaak en niet iets waarmee ík wat opschiet. Mijn vriendin is zíj dan niet zozeer. Maar híj kijkt er doorhéén, keer op keer. Dát is wat liefde vermag, fouten verbloemend, de kérn die je zag. Híj is gewoon een fijne vent en ik hoop dat zij hem nog wat verwent. Ik zie hen hooguit op een feest. Ken háár niet grondig. Misschien wat voorbarig geweest? Dat neemt niet weg dat ik hun alle geluk van de wereld gun, óók op hun oude dag. Ja, juist dán, dat menig uur nog schitteren mag! Dakoyra Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP sterkte LICHAMELIJKE PIJN☻ 22 maart☻ Een snijdende pijn is het die mijn rust verstoort Ik stuur hem graag heen, maar hij lijkt me niet te hebben gehoord. Bewegingen zijn lastig te maken en als reactie ga ik die dan maar staken Bezorgd vraag ik me af of het ooit overgaat? Een voor de hand liggende vraag als je zo vergáát... Ik pas mijn bezigheid aan, gezeten op een gemakkelijke stoel Ik voel me net zoals een stokoude oma Is dit wat ik voortaan misschien wel voel? Dakoyria, 2016. Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ baby ZONNIG PARELTJE☻ 22 maart☻ kleine schat dat jij bent geboren doet ons bekoren jij geeft ons geluk het liefste van al zonnig pareltje kindje als christal Van Hees Annie Belgie baby-smiley-bewegende-animatie-0047 Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
OVERLEDEN
condoleancekaart-bloesem-a EINDELIJK RUST☻ 22 maart☻ Uiteindelijk heb ik vrede, zoals het met jou, manlief, is gegaan. Er was geen enkele grond meer voor een goed bestaan. Dit moest dan zo jouw bestemming wel zijn. Ik mis je nog dagelijks en dat doet me pijn. Maar zó verder, het had absoluut niet gekund. Dit doodziek-zijn had ik je graag ánders gegund. Nu pas kan ik in alle oprechtheid zeggen: het is accoord dat de dood je wist óm te leggen. Het was geen leven meer voor je zó. Ik doe je hierbij cadeau mijn oprechte wens dat het je dáár goed mag gaan. Ik laat je nu los met nog een allerlaatste traan. De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet
NIEUWS
KATHOLIEKE NIEUWS huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0011 BEMOEI JE NIET MET HET HUWELIJK OVERHEID☻ 7 april☻ Wetgeving om partners te dwingen mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk, is vanuit katholiek perspectief geen goed idee. In Trouw stonden onlangs twee artikelen over religieuze huwelijken waar mensen niet meer vanaf kunnen. Pauline Kruiniger van Maastricht University ziet na twee jaar onderzoek dit gegeven als een ernstig probleem. De wetgeving zou moeten worden aangepast, vindt ze, om partners te dwingen mee te werken aan een ontbinding van het religieuze huwelijk. Anders blijven mensen aan zo’n huwelijk vast zitten. De onderzoekster verbreedt de problematiek uitdrukkelijk naar katholieke en protestantse huwelijken. Hoe verleidelijk het ook is om mee te gaan met het voorstel van mevrouw Stevens, omdat méér mensen dan hun kerkelijk huwelijk voor een nietigverklaring aan de Kerk zouden voorleggen, toch is dat geen goed idee. Het lijkt me duidelijk dat op de scheiding van Kerk en staat moet worden gewezen. De burgerlijke overheid gaat niet over de keuze die mensen maken om een kerkelijk huwelijk aan te gaan en ook niet over de vraag of het kerkelijk huwelijk moet mee-evolueren met de opvattingen in de samenleving. In dit verband is als onjuist en zelfs onrechtvaardig te beschouwen dat de burgerlijke overheid gelovigen die een kerkelijk huwelijk willen aangaan, ertoe verplicht eerst een burgerlijk huwelijk te sluiten dat kenmerken bezit die zij voor hun (kerkelijk) huwelijk wellicht helemaal niet wensen, terwijl tegelijkertijd mensen die niet kerkelijk huwen een ruime keuze hebben om hun relatie wettelijk te regelen. Bron:Katholiekenws baby-smiley-bewegende-animatie-0045 1 MILJOEN ZUIDKOREAANSE KATHOLIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN LEGALISERING ABORTUS☻ 7 april☻ De rooms-katholieke bisschoppenconferentie van Zuid-Korea heeft het constitutioneel hof van het land meer dan een miljoen handtekeningen aangeboden tegen de legalisering van abortus. Het hof wil de strenge abortuswet van Zuid-Korea op 24 april overrulen omdat die niet zou stroken met de grondwet. De Katholieke Kerk verzet zich daartegen, omdat “het doden van onschuldig leven” nooit zou mogen worden toegestaan, aldus aartsbisschop Hyginus Kim Hee-joong van Kwangju. Vorig jaar riepen 230.000 Zuid-Koreanen de president in een petitie op tot de legalisering van het doden van ongeboren menselijk leven. Nu is dat in het land nog verboden op enkele uitzonderingsgevallen na, zoals bij vrouwen die bij een verkrachting zwanger raakten of bij moeders die door de zwangerschap in levensgevaar verkeren. In 2012 werd legalisering van abortus door het constitutioneel hof van Zuid-Korea nog verworpen. “Het recht van zwangere vrouwen op zelfbeschikking mag het recht van de foetus op leven niet opheffen”, luidde het oordeel destijds. opwekking SPREKERS OPWEKKING 2018 BEKEND GEMAAKT☻ 7 april☻ Stichting Opwekking heeft de sprekers voor het hoofdpodium van de Opwekkingsconferentie 2018 bekendgemaakt. De aftrap van de Pinksterconferentie wordt gedaan door Henk Stoorvogel, inmiddels een vertrouwd gezicht op de conferentie. Hij gaat voor in de eerste samenkomst op vrijdagavond. De overige sprekers zijn Edgar Holder (Levende Steen Ministries), Danielle Strickland (spreekster uit Canada), Kees Goedhart (voormalig voorzitter Stichting Opwekking) en Martin Koornstra (Royal Mission). Vandaag werd bekendgemaakt dat ook David de Vos zal spreken tijdens Opwekking. David staat aan het hoofd van de missionaire organisatie Go and Tell. Het thema van de pinksterconferentie is One Way. Ruben Flach, directeur: "One Way zal veel mensen bekend in de oren klinken: één weg Jezus! Dat was een thema dat vaak doorklonk in de activiteiten van Opwekking. Met dit thema benoemen we duidelijk wat onze roots als Opwekking zijn: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven! Het thema loopt als een rode draad door de programma’s voor alle leeftijden, en wordt door diverse sprekers uitgewerkt." Martin Koornstra: "Een mooi thema: One Way. De Heilige Geest wijst altijd naar Jezus! Pinksteren is méér leven van Jezus in ons en méér kracht van Jezus door ons heen. Ik kijk ernaar uit om met duizenden getuige te zijn van Jezus in ons midden!"
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl