DeBronenLeven
Laatste artikelen

ZOEK GOD

Zij die zich dankbaar aan God onderwerpen, zullen het zien en zich erover verheugen. U die God zoekt, zult er nieuwe moed uit putten. (Psalm 69:33)

De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades ( slippertje=iets wat eigenlijk niet mag). De enig ware bron van geluk is God en we krijgen alleen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek God en leef zoals Hij voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

Reacties

De Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is en dat elk mens afgedwaald is van God. Dat is de reden dat u zo weinig van God ervaart. Er is een muur van zonde tussen u en God, die alleen weggenomen kan worden als u Gods vergeving aanvaardt♠

Sommige mensen zeggen: Ik geloof en ik ben als kind gedoopt. Ik ga zondag’s geregeld naar de kerk en ik probeer goed te zijn voor andere mensen en God vindt dat genoeg! Maar wat vindt God?♥

 

Jezus zegt dat vele mensen zullen komen voor zijn troon en zullen zeggen dat ze in hun leven christen geweest zijn. Ze zullen Hem vertellen wat ze allemaal gedaan hebben voor Hem. Maar Hij zal hun antwoorden: Niet een ieder die Here Here zegt, zal het Koninkrijk van God binnengaan. De bijbel leert ons dat wij niet gerechtvaardigd worden door goede werken, maar uit genade behouden worden. (Mattheus 7:21)♠


Andere mensen zeggen: Dit leven is slechts een leerproces, in een volgend leven doe ik het beter, net zolang tot ik een goed mens ben en dan… De Bijbel zegt hierover dat de mens slechts éénmaal sterft en dan voor Gods troon komt.


Reacties


GODS NIEUWE WERELD

Mensen die mij Heer noemen, komen niet vanzelf in Gods nieuwe wereld. Daar komen alleen de mensen die doen wat mijn hemelse Vader wil.(Mattheus 7:21)

Sommige sportliefhebbers kunnen enorm veel over hun capaciteiten. En niet iedereen die over hun eigen sportieve capaciteiten. En niet iedereen die over de hemel praat, maakt deel uit van Gods Koninkrijk. Jezus hecht meer waarde aan wat wij doen dan aan wat we zeggen. Hij wil dat wij goede dingen doen en niet alleen de juiste woorden zeggen. Jouw huis (dat je leven voorstelt 7:25) kan de stormen van het leven alleen doorstaan als je het goede doet in plaats van er alleen over te praten. Wat je doet, kan niet los worden gezien van wat je gelooft.Reacties

zondeval

GOD BESTAAT!

Veel mensen twijfelen aan het bestaan van God of zeggen zelfs zeker te weten dat God niet bestaat. Weer anderen geloven in een bovennatuurlijke kracht, maar niet in de God van de bijbel. En toch zegt de bijbel in Romeinen 1:20 dat we aan de schepping kunnen zien dat God bestaat en niemand een excuus heeft om zonder Hem te leven en Hem te dienen. Er is echter een reden waarom mensen God niet kennen en ervaren in hun leven: ze zijn niet tot bekering gekomen.

Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen.Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen. (Romeinen 1:20) God openbaart Zich in de natuur, ook als getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring door zijn Zoon Jezus Christus.

Reacties


DE ONGEHOORZAAMHEID VAN ADAM EN EVA

 Tegen Adam zei Hij: "Je hebt naar je vrouw geluisterd en van de verboden boom gegeten. Omdat je dat hebt gedaan, zal de grond voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd, je leven lang, moeten zwoegen om eten te hebben. Er zullen dorens en distels op je akkers groeien en je zal wilde planten eten. Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben, totdat je teruggaat naar de aarde waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en je zal ook weer stof worden." (Genesis 3:17-19) 

De ongehoorzaamheid van Adam en Eva en hun verbanning uit Gods liefdevolle nabijheid, heeft invloed gehad op de hele schepping, ook op het milieu. Jaren geleden dachten mensen er niet aan dat rivieren vergiftigd kunnen worden door chemisch afval. Het leek onbeduidend, niet belangrijk. Inmiddels weten we dat zelfs een miljoenenverdunning, niet belangrijk. Inmiddels weten we zelfs een miljoenenverdunning van bepaalde chemische stoffen onze gezondheid al kan schaden. De zonde in ons leven lijkt op zo’n watervervuiling. Zelfs de kleinste oplossing kan dodelijk zijn.

Reacties

Maar wanneer de mens sterft, ligt hij neer, hij blaast de adem uit en is er niet meer. (Job 14:10)

De dood van haar moeder had de vrouw tot nadenken gebracht. Ze vroeg op een avond aan haar man: Wat is er volgens jou na de dood? Gewoon het definitieve niets, het is over en voorbij. Maar mijn vriendin zegt dat het leven na de dood verdergaat. Zij gelooft in een eeuwig leven. De man werd een beetje wrevelig: Susi gaat ook naar de kerk, daar geloven ze dat.

 

Het gesprek ging verder, maar de vrouw gaf niet op. Uit eindelijk zei ze: Als het echt klopt dat het leven van God komt, als het na de dood echt verdergaat en in dit leven beslist wordt hoe het latere leven eruitziet, dan maakt het wel uit hoe ik hier leef. Dan heeft het consequenties! Begrijp je deze gedachte dan helemaal niet? De man antwoordde: Ik begrijp het veel beter dan je denkt. Maar ik verdring het gewoon – ik moet het wel verdringen, anders kan ik niet verder leven zoals voorheen. Daarmee beëindigde hij het gesprek en verliet hij het huis.

Wie tegen elke prijs onafhankelijk van God wil leven, moet de gedachten aan God en aan de eeuwigheid verdringen. Of hij gaat – zoals het tegenwoordig vaak gebeurt – nog verder en probeert deze gedachten belachelijk te maken en te bevechten.

Aan de kant van de overwinning zullen echter degenen staan die nadenken en omkeren naar christus en Hem erkennen als Heere over hun leven. Christus laat hen dan deelnemen aan Zijn overwinning over de zonde, de dood en de duivel. Bron: HetGoedeZaad.

Eeuwige Hemelse Vader dat mensen weten dat er leven is na dit leven. Ze ontvangen alleen dit leven om het met U in orde te maken.

Reacties

 

HET LICHT VOOR DE MENSEN

In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen (Johannes 1:14)

Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht zien wij onszelf zoals we werkelijk zijn, zondaars die een Redder nodig hebben. Als we Jezus-het licht- volgen, kunnen we voorkomen dat we in het donker rondlopen en zondigen. Het verlicht ons pad, zodat we kunnen zien hoe wij moeten leven. Hij verwijdert de duisternis van zonde uit ons leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

Reacties

 Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekend gemaakt. (1 Timotheüs 2:5-6)

Tegenwoordig behoort tolerantie of verdraagzaamheid tot de hoogste deugden. Men prijst haar noodzakelijk voor een harmonieuze samenleving en als tegengif voor fanatisme, vooroordelen en benadeling van anderen. Het tegendeel, de intolerantie, is heel vaak de oorzaak van ruzies, in de familie tussen groepen in onze samenleving of onder de volken.


Maar iedereen moet wel toegeven: we zijn graag tolerant in zaken die ons weinig raken, maar veel minder als de zaak ons direct aangaat. Daarbij komt dat niemand alleen maar geduld wil worden. We zien liever dat anderen onze overtuigingen en levenswijze als juist erkennen.

Wat zegt de Bijbel over dit thema? Hij draagt ons op onze naaste echt medeleven te bewijzen en hem lief te hebben als onszelf. Daar hoort bij dat we de ander hoogachten, hem onze overtuigingen niet opdringen en hem toestaan zijn persoonlijke beslissingen te nemen, zonder onverschillig te zijn over wat hij denkt.

Dit oprecht medeleven dringt ons als gelovigen ertoe om over het geloof te spreken en het met andere te delen. God erkent geen ander middel tot redding dan het belijden van de zonden en het geloof in Hem en Zijn Zoon Jezus Christus. Dat is een boodschap van het hoogste belang, die we tot welzijn van alle mensen om ons heen door moeten geven – juist omdat we hen hoogachten en ons bewust zijn van hun waarde voor God. Bron:HetGoedeZaad

God van liefde dat ieder mens persoonlijk de beslissing neemt in het belijden van zijn zonden. En te geloven in Uw Zoon Jezus Christus die alle zonden op het kruis op zich heeft genomen

Reacties

GEBOREN UIT GOD

Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren, en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. (Johannes 1:13)

Alle mensen die Jezus Christus als Here van hun leven verwelkomen, worden geestelijk opnieuw geboren en ontvangen nieuw leven van God. Door geloof in Christus verandert deze nieuwe geboorte ons van binnenuit; het herstelt onze instelling, verlangens en motieven. Door geboren te worden, word je lichamelijk levend en krijg je een plaats in het ouderlijk gezin.. Door opnieuw geboren te worden, word je geestelijk levend en krijg je een plaats in het gezin van God. Heb je Christus van jou een nieuw mens te maken? Dit nieuwe begin in het leven is beschikbaar voor ieder die in Christus gelooft.

Reacties

DE NOODZAAK VAN BEKERING

Bekering of opnieuw geboren worden zijn termen uit de Bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering of wederomgeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moeten worden, omdat ze anders het Koninkrijk van God niet kunnen of binnengaan (Johannes 3:3)

Reacties

EEN NIEUW LEVEN

De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Dit is wedergeboorte.

Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om God te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus. We beginnen niet zomaar aan een nieuw hoofdstuk in ons leven; wij beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester/God.

Reacties

Want we hebben niets op de wereld meegebracht toen we geboren werden, en het is duidelijk dat we ook niets uit de wereld kunnen meenemen als we sterven. Als we onderdak, eten, drinken en kleren hebben, moeten we tevreden zijn. 1 Timoteüs 6:7-8

Reacties

Het geweld op scholen heeft al een lange tijd beangstigende vormen aangenomen. Het volgende valt daarbij op: Veel kinderen en jongeren kennen amper nog grenzen. Er is geen herkenbare reden voor de agressie. Het bewustzijn van onrecht ontbreekt.

Gewelddadige scènes in films en op de televisie en virtueel geweld in computerspelletjes dragen eraan bij dat de grenzen vervagen. Een jongen had een ander afgeranseld. Zijn verklaring was: Ik vind het leuk; gemeen zijn is leuk. Een psychologe stelde onlangs vast: Er wordt alleen nog van iemand gehouden wanneer dat bijdraagt aan individueel geluk.

Zelfzucht, ontbrekende naastenliefde, wreedheid – het Bijbel citaat trekt deze lijn nog verder door: men houdt ook niet van het goede en wijst het Bijbelse onderscheid tussen goed en kwaad af. Men houdt niet van God of ontkent zelfs Zijn bestaan. Wie echter God en de door Hem gestelde normen opgeeft, verliest ook de positieve waarden van het Christelijk geloof. Het ontbrekende besef van onrecht is dan niet meer verwonderlijk. Daarom moeten we omkeren naar God en Zijn maatstaven. Hij wil u vergeven en u vrede schenken. Alleen zo bent u in staat om God en je medemens oprecht lief te hebben. Bron;HetGoedeZaad

Reacties

Maar mensen die graag rijk willen worden, lopen in de val van de duivel. Ze krijgen allerlei dwaze en verkeerde verlangens, waardoor het langzaam maar zeker slecht met hen afloopt. Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terecht gekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden.

(1 Timotheüs 6: 9-10)☻

 

Ondanks overweldigend bewijs van het tegendeel geloven de meeste mensen nog steeds dat geld gelukkig maakt. Rijke mensen die naar nog meer rijkdom hunkeren, raken gevangen in een vicieuze cirkel die uitloopt op ellende en ondergang. Hoe kun jij vrij blijven van hebzucht? Besef dat alle rijkdom op een dag zal voorbijgaan. Wees tevreden met wat je hebt. Bewaak nauwgezet wat je zou willen doen om meer geld te verdienen. Geef meer om mensen dan om geld te verdienen. Geef meer om Gods werk dan om geld. (Als u Jezus reeds kent, bent u gelovig). Deel wat je hebt gul met anderen.

GEBED: Vader in de Hemel alles is door u en tot u geschapen. Dat mensen geholpen mogen worden die gebukt onder geldzucht gaan en van af willen komen. Kom naar Jezus Hij houdt van U.

Reacties

En Hij/Jezus zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf." (Lukas 12:15)☻

Week na week zetten miljoenen mensen van hun zuurverdiende geld een paar euro’s of meer in voor de lotto. Ze hopen dat ze geluk hebben en de jackpot winnen. Hun gevoelens gaan heen en weer tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling, omdat ze meestal weinig of niets krijgen. Ze hopen steeds weer op het toeval, maar oogsten meestal teleurstelling. Wat hen drijft, is de wens om rijk te worden.☻

 

Weet u wat God van zo’n instelling zegt? In de Bijbel staat: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof.☻

Wat moeten we dan doen? Is er iets beters dan rijk te zijn? Wat beveelt de Bijbel ons? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo kunnen we samenvattend zeggen: wie voldoende heeft, moet tevreden zijn. Wat willen we nog meer? Bron;hetgoedezaad

Reacties

We moeten onszelf vandaag drie belangrijke vragen stellen:

1) Waar kom ik vandaan?

2) Waar leef ik voor?

3) Waar ga ik naartoe?

Waar kom ik vandaan? De Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens een schepsel van God is. Niemand is vanzelf ontstaan. Waar leef ik voor? God heeft ieder van ons geschapen met een doel. Hij wilde Zich in Zijn schepselen verheugen en verwachtte dat ze tot Zijn eer wilden leven. Doet u dat? Nee, als zondaren – wat we allemaal van nature zijn – hebben wij niet aan het doel dat onze Schepper met ons had, beantwoord. We leven niet voor God maar voor onszelf.

Waar ga ik naartoe? Een leven in tegenspraak met de verwachtingen van de Schepper zal het oordeel naar zich toetrekken. God kan onrecht niet zomaar door de vingers zien. Hij moet ons daarvoor ter verantwoording roepen en straffen.

Maar luister nu en verbaas je: God wil niet de dood van de zondaar, maar dat u zich van uw eigenwijze weg omkeert naar God en leeft! Om u genade te kunnen geven, heeft God Zijn eigen Zoon Jezus Christus voor uw schuld gestraft. Wie zich naar God omkeert en de redding die God aanbiedt, aanneemt, mag weten: ik ga naar mij Heere God en Heiland, in Wie ik geloofd heb. Bron:HetGoedeZaad

Reacties

AFGEDWAALD VAN GOD

We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)

Jesaja(de profeet) sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen met schapen die afdwaalden. Toch zou God de Messias/Jezus zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem/God nog verwerpen, is onze veel groter dan die van de oude Israëlieten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb u uw leven al gegeven aan Jezus Christus, die ‘goede Herder’ of bent u nog steeds een ‘verdwaalde schaap’?

Bent u nog steeds Gods liefde aan het verwerpen? God nodigt u uit om van de verdwaalde pad af te wijken naar het pad van het licht. Van vrede, liefde en rust.

Reacties
MEDEDELINGEN

healing

GENEZINGSDIENSTEN/EVANGELIS JAN ZIJLSTRA

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234

xzondag, 1. juli 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxwoensdag, 4. juli 20:00  Deventer Onderwijsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing) 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxzondag, 8. juli 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxwoensdag, 11. juli 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxzondag, 15. juli 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxwoensdag, 18. juli 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerwo, 18. juli, 20:00 – 22:00

prier

zondag, 22. juli/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 25. juli/20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 29. juli/10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0235

☻☻woensdag, 1. augustus/20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻vrijdag, 3. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND/19:30 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zaterdag, 4. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND 13:30/Kinder Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zondag, 5. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND 10:00/Heilig Avondmaaldienst 'Goddelijke genezing in het Heilig Avondmaal' (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 8. augustus 20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zaterdag, 11. augustus 19:00/ Genezingsdienst Zelhem (De Betteld; Aaltenseweg 11; 7021 HR; 0314-627200) ☻zondag, 12. augustus 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/ Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 15. augustus 20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) wo, 15. augustus, 20:00 – 22:00

SCHOOLVAKANTIES 2018☻

zomervakantie-2018

BASISSCHOOL/VOORTGEZETONDERWIJS☻ Zomervakantie 2018 Noord 21 jul 2018 2 sep 2018 30 t/m 35 Zomervakantie 2018 Midden 14 jul 2018 26 aug 2018 29 t/m 34 Zomervakantie 2018 Zuid 7 jul 2018 19 aug 2018 28 t/m 33

bouwvak

BOUWVAK 2018☻ Bouwvak 2018 Noord 6 aug 2018 24 aug 2018 32 t/m 34 Bouwvak 2018 Midden 30 jul 2018 17 aug 2018 31 t/m 33 Bouwvak 2018 Zuid 23 jul 2018 10 aug 2018 30 t/m 32

 

Reveilweken

REVEILWEKEN☻☻ NEAR EAST MINISTRY REVEILAVOND/☻ WEEK 1 | 21-27 JULI | Kroeze Danne, Ambt Delden/ WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG | NEM-terrein, Voorthuizen/ WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS | NEM-terrein, Voorthuizen/ Wees welkom op de Near East Ministry Reveilavond om samen te ontdekken wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren. Hoe? Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden. Het begin van de Sjabbat vieren, de maaltijd met elkaar delen, bidden voor Israël en de buurlanden en tijd voor lofprijs & aanbidding en een geloofsopbouwende overdenking. Dat is de inhoud van de Reveilavond. De bijeenkomsten zijn altijd van 18.00 – 21.00 uur (inloop 17.30 uur) in de Menorah zaal op het NEM-centrum. Dit evenement wordt een paar keer per jaar gehouden.

index78

REVEILWEKEN/VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻ Vrijwilligers gezocht Wil je meewerken aan de Reveilweken of ken je mensen in je omgeving die keigoed zijn in tiener-/ kinderwerk, gesprekken leiden, of praktische duizendpoot zijn? Wij komen graag in contact!

gebedsreis

GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻ De Gebedsreis van oktober wordt verplaatst naar voorjaar 2019. Wij organiseren veel met weinig mensen en door de ontwik-kelingen binnen ons team, kunnen wij de Gebedsreis later aanbieden dan we hoopten. Bedankt voor je begrip! Zodra we meer informatie hebben, melden we dat. www.nemnieuws.nl

faith

VRIJZOMERWEEK 2018☻ 29 juli – 3 augustus 2018 – Pagedal Stadskanaal/Thema: ‘Faith is Rising’De Vrij Zijn Zomerweek is een vakantieweek voor het hele gezin, waar je geloof wordt opgebouwd en geestelijke doorbraken plaatsvinden. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen, tieners en jeugd ervaren Gods liefde en kracht in ons midden. Een week waarin we samen kerk zijn en de hemel op aarde beleven door de ontmoeting met God en met elkaar. Www.vrijzijn.nl

binnentuin-homev2

BINNENTUIN OVER GOD☻ Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie hoe op unieke wijze het christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.Bekijk hieronder de openingstijden en reserveer uw rondleiding. Dit kan tot maximaal 15 personen voor 2 uur en is inclusief begeleiding. Vanaf uw gereserveerde tijd staat de koffie klaar. Welkom! Na afloop heeft u de mogelijkheid om een gift te geven. Zo kunnen en hopen wij nog vele mensen te bereiken. Voor mensen in een rolstoel of voor begeleiding in een andere taal graag reserveren via info@binnentuinovergod.nl Binnentuin over God op Landgoed Pauwenhof/Hunnenweg 67/Voorthuizen

scholtenfamiliedag

SCHOLTEN FAMILIEDAG Zaterdag 8 september in Zwolle van 10-17 uur vrije inloop hele dag door/ Inspiratiesessies door auteurs/ins en outs over uitgeven/Opbouwende schrijfseminars/ontmoeting met auteurs/Maak samen de langste tekening/verrassende muziek...en meer. www.scholtenuitgeverij.nl

family7

OPENDAG FAMILY7! Na al die informatie en verhuisvlogs bent u misschien wel heel nieuwsgierig geworden naar ons nieuwe kantoor. Goed nieuws u kunt zelf een kijkje nemen tijdens de opendag op zaterdag 8 september 2018. www.family7.nl/opening

. israel

ZOMERTENTOONSTELLING 31 augustus 2018/WERELDWONDER ISRAEL waar een klein land groot in is. Zeventig jaar geleden werd de staat Israel geboren. Sindsdien ligt dit landje onder een vergrootglas van de hele wereld. Wat maakt Israel toch zo uniek? Israelcentrum/Nijkerk. www.zomertentoonstelling.nl

openskies

OPENSKIES WORSHIP FESTIVAL NEDERLAND/BETTELD ZELHEM 17 t/m 19 augustus 2018. Martin Smith UK, Jason UptonUS, House firesUS, Lindy Conant US, Allan McKinlay UK en vele anderen. www.events4christ.nl

wandelen

EEN STILLE TOCHT LANGS DRUKKE STRATEN EN HOFJES IN AMSTERDAM☻ Tot rust en verstilling komen in Amsterdam, kan dat? Deelnemers aan dit evenement zeggen van wel! Meld je aan voor de stiltewandelingen in het najaar! ‘In tijden niet zo’n vrede ervaren’, was een van de reacties op onze stiltewandelingen in het voorjaar. Vanwege het succes van deze wandelingen gaan we dit najaar weer in stilte wandelen. Op woensdag 19 september, 17 oktober en 21 november neemt Ronald Koops je mee langs stille hofjes en kapellen in Amsterdam. Je bezoekt de lunchpauzedienst op het Begijnhof en luncht in de Shelter. De dag eindigt met een stilteconcert. Geef je snel op want vol = vol. https://www.thdv.nl/ontmoet-amsterdam-anders/evenementen/8/stilte

amsterdam-home

WANDELEN IN DE ZOMER☻ Amsterdam is één grote etalage die je dingen laat zien over het leven, over mensen, over jezelf. En over God. Ontmoet Amsterdam Anders laat jou de onverwachte kanten van Amsterdam, mensen, Jezus en misschien wel jezelf zien. Doe mee en maak kennis met de mensen en het werk van THDV. Doe mee met een van onze evenementen in Amsterdam. In de maanden juli en augustus staan de volgende wandelingen op de planning. Ga je mee? 19 juli – Amsterdam in WOII 24 juli – Wie zie jij? 2 augustus – Gracht 10 augustus – Amsterdam in WOII 16 augustus – Joods Amsterdam 31 augustus – Joods Amsterdam www.ontmoetamsterdamanders.nl

PUNTUIT
ABORTUS IS NIET NORMAAL☻ 28 juni☻ Honderd vrouwen plaatsen dinsdagavond 30.000 ledlampjes bij het Tweede Kamergebouw. Het aantal verwijst naar het jaarlijkse aantal abortussen in ons land. Anna, Emma en Rianda over ”Uur van licht”. Ik studeer verpleegkunde aan de CHE. In het kader van mijn opleiding werk ik momenteel in een ziekenhuis in Dordrecht. Overigens niet op een afdeling waar ik te maken krijg met geboorte en zwangerschap. Tijdens de lessen ethiek op de CHE heb ik geleerd mijn eigen mening te vormen over abortus. Mijn standpunt is dat God het leven geeft. Mensen mogen dat niet afbreken omdat ze het beter denken te weten dan God. Op de CHE leer je om in gesprekken goed te luisteren naar wat de ander zegt. Het is belangrijk dat je eerst nadenkt voordat je iets terugzegt en iemand niet gelijk veroordeelt. Vrouwen in crisissituaties hebben aandacht en ondersteuning nodig. Ik sta vanavond niet op het Plein om uit te stralen: wij zijn goed en zij zijn slecht. Als iemand om uitleg vraagt, zal ik wel duidelijk maken dat ik het leven zie als een gave van God. Wij laten vanavond geen 30.000 lichtjes branden voor 30.000 klompjes cellen. Wij staan daar om stil te staan bij al die ongeboren levens die vroegtijdig afgebroken zijn.” Jeugd ALS JE JONG BENT☻ 28 juni☻ Als je jong bent, heb je het vaak al druk. En hoe ouder je wordt, hoe drukker je het krijgt. Kijk maar om je heen. Daarom is je jeugd de beste tijd om de Heere te zoeken. In het boekje 'Als je jong bent', van Jonathan Edwards, kom je veel onderwerpen tegen. Ze gaan allemaal over je jeugd. Je jeugd is de beste tijd om de Heere te zoeken. Waarom? Dat wordt in dit boekje beschreven. God is jouw Schepper, Hij heeft recht op de ‘bloeitijd’ van jouw leven. In deze ‘bloeitijd’ hebben we de meeste energie, zijn we het actiefst en zijn we sneller van begrip. Als we ons leven beginnen bij God, is dat een erkenning richting onze Schepper. We geven een groter deel van ons leven aan God als we al jong voor Hem willen leven. Het gevaar van een zondige jeugd komt ook aan de orde. Er is dan een wonder van God nodig om ons weer tot Hem terug te laten komen en ons leven weer te geven aan Hem. Maar gelukkig gaat het niet alleen over de zonde en het verdriet dat er in de wereld is gekomen. Er wordt vooral geschreven over hoe mooi het is dat je de Heere al in je jeugd, dus zo vroeg al, kunt dienen. Ook wordt er verteld over het geluk dat weggelegd is voor Gods kinderen. Je wordt als je God al vroeg mag dienen dus voor veel zonden bewaard. Daarom is je jeugd ook de beste tijd om God te zoeken. Later heb je het vaak veel te druk, nu heb je er de tijd voor. Zoek Hem, voordat het te laat is! CHRISTEN ZIJN OP JE WERK☻ 28 juni☻ Ik wil bij mijn bijbaantje en opleiding iets uitstralen als christen. Maar hoe kan ik dit doen? Ik probeer vriendelijk te zijn en mijn werk goed te doen, maar dat proberen niet-gelovigen ook. Hoe zien anderen het verschil? Er zijn twee dingen belangrijk. Eén: dat je gedrag eenduidig is. Als je niet op zondag wilt werken maar doordeweeks lui bent; als je bidt voor je eten maar vloekt onder je werk; als je precies bent op je kleding maar slordig omgaat met medemensen, dan ben je niet geloofwaardig. Dan geef je aanleiding dat men christenen ziet als huichelaars en Gods Naam gaat lasteren.Daarom een tweede punt: je christen-zijn moet maar niet uiterlijk zijn, maar innerlijk. Je wilt iets uitstralen, maar je hebt geen licht van jezelf. Denk aan de maan. Als de zon er niet op schijnt, dan zien we de maan niet. Christus, de Zon der gerechtigheid, moet je beschijnen, dán zul je ook licht uitstralen in een donkere wereld (Filippenzen. 2:15). Dit zorgt voor zelfonderzoek: ben je een echte christen? Niet iedereen die zich christen noemt is dat ook (Mattheüs 7:21). Om christen te zijn moet je bij Christus horen. En om méér van Christus uit te stralen moet je dichter bij Christus leven (Johannes 15). Dat zorgt voor ontspanning. Jij hoeft het niet te doen. Het is Zijn werk en Hij doet het door jou heen. Dan hoef je niet krampachtig te kijken of anderen het verschil zien. Zeker kunnen ongelovigen ook trouw en ijverig zijn, gelukkig wel. Maar het diepste geheim kennen ze niet. Het gaat er niet alleen om hóé je leeft, maar voor Wíé. En waarheen je op weg
NATUUR MONUMENTEN
EERSTE BLOEMEN KEREN TERUG IN KOPPENWAARD☻ 17 juli☻ Mooi resultaat na de werkzaamheden die in de Koppenwaard zijn verricht: nu al zijn bloemen teruggekeerd die daar lange tijd niet meer voorkwamen. Afgelopen winter werd er gewerkt aan uitvoering en inrichting in de Koppenwaard. Op sommige percelen werd de bovenste laag grond verwijderd. Op andere plekken werd er maaisel aangebracht uit andere gebieden. Doel van deze ingrepen was om de uiterwaardennatuur te herstellen en bloemrijker te maken. Wat ecologen ‘glanshaverhooilanden’ noemen: velden met een enorme variatie aan bloemen, zoals je die vroeger veel zag in de uiterwaarden. Het is altijd spannend wanneer de eerste resultaten te zien zijn van dit soort ingrepen. Maar in de Koppenwaard gaat het boven verwachting goed. Ecologen hebben daar nu al tal van bloemen gezien die er tot voor kort niet of nauwelijks te zien waren. Grote hoeveelheden madeliefjes en verschillende soorten klaver, maar ook enkele exemplaren van zeldzamere soorten met fraaie namen zoals knoopkruid, gele morgenster en rapunzelklokje. HELP JIJ DE INSECTEN IN HET PARK☻ 17 juli☻ ‘Het werkt!’ riep Maurice Kruk enthousiast. Als stadsboswachter op het Rotterdams platteland deed hij in het ledenblad Puur Natuur van Natuurmonumenten een brede oproep aan de lezers. Hij vroeg hen een brief te sturen aan de eigen gemeenteraad met daarin tips voor een bewuster insectenbeheer in park, sloot en bermen. Rotterdam nodigde hem daarop uit te komen praten. Stadsboswachter Maurice Kruk van natuurmonumenten pleitte al jaren voor een bewuster groenbeheer in zijn stad. De oproep via de inwoners naar alle gemeenten kunnen hem daarbij steunen. En het werkt, want steeds meer gemeenten ontvangen brieven van hun inwoners en de gemeente Rotterdam heeft Maurice nu om advies gevraagd.Maurice: 'Ik werd deze week gebeld door iemand van de gemeente om eens te sparren over hoe Rotterdam zijn beheer kan verbeteren voor insecten. Nou moeten we zien hoe ver we gaan komen, maar dit vind ik al een hele mooie sprong voorwaarts. Het begint met de wil om wat te veranderen!’Er moet ook echt iets veranderen in hoe we met ons groen omgaan, want het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere beestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. Twee derde verdween in nog geen 30 jaar tijd. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd. scherven IJZERTIJD BEWONING ONTDEKT IN LIONSERPOLDER☻ 3 juli☻ In natuurgebied de Lionserpolder ten zuidwesten van Leeuwarden is een unieke vondst gedaan: een nederzetting uit de late IJzertijd. Archeologen vonden stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool. Bijzonder is dat de vindplaats niet op een terp ligt, maar op een voormalig eiland in de Lionserpolder. De plek is nog zichtbaar als verhoging in het weidelandschap.De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deed nader onderzoek. In boormonsters vonden ze stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool uit de IJzertijd, de periode net voor de jaartelling. De sporen duiden op een huisplaats, woonplek van mensen uit de IJzertijd. Het gebied bestond toen uit een krekenlandschap waar de zee vrij spel had. De nederzetting lag relatief hoog en droog. De kreken werden mogelijk gebruikt als transportroutes om de zee of het achterland te bereiken.“We zijn heel blij met deze ontdekking, want de vindplaatsen tot nu toe zijn vooral bekend van terpen”, vertelt onderzoeker Rik Feiken. “We weten maar weinig van het landschap rondom de terpen en het gebruik daarvan in de IJzertijd. Het is bijzonder dat niet alleen de vindplaats bewaard gebleven is, maar hoogstwaarschijnlijk ook het landschap uit die tijd.” vlinder-bewegende-animatie-0078 KOM NACHTVLINDERS SPOTTEN TIJDENS DE MIDZOMERNACHTLOOP☻ 3 juli☻ Als jij ’s avonds naar bed gaat, is de natuur nog lang niet moe. Veel dieren worden dan juist wakker. Nachtvlinders slaan bijvoorbeeld massaal de vleugels uit en versieren het duister met allerlei bijzondere kleuren. In Nederland vliegen meer dan 2.400 verschillende vlindersoorten rond, waarvan er maar 53 dagvlinders zijn.Je zou denken dat je nachtvlinders herkent doordat ze alleen ’s nachts vliegen. Maar dat is niet altijd zo. Het beste kun je kijken naar de voelsprieten. Die van dagvlinders hebben namelijk, net als bij een speld, een knopje aan het einde. Nachtvlinders hebben deze knoppen niet. Hun antennes zijn eerder een soort lange draden of waaiervormig.Nachtvlinders spotten kan gewoon thuis, maar midden in een natuurgebied zijn je kansen veel groter. Daar mag je doorgaans niet na zonsondergang zijn, maar Natuurmonumenten maakt een uitzondering in de nacht van 16 op 17 juni. Dan is namelijk de jaarlijkse Midzomernachtloop op meer dan 27 locaties in het land. Op de meeste van deze locaties hangt de boswachter een groot wit doek op waar lampen op schijnen. Als je de nachtvlinders gaat tellen die daarop afkomen, kom je vingers tekort. Wandel jij mee in één van de kortste nachten van het jaar?
BEAM

relatie

ALS ZE WIST DAT GOD ONS ZOU AFKEUREN DAN HADDEN ZE GEEN RELATIE☻ 17 juli☻ Anne (22) en Louise (21) ontmoetten elkaar 1,5 jaar geleden bij studentenvereniging Navigators. Sindsdien hebben zij een relatie. Anne kwam vier jaar geleden uit de kast en vertelde op een zondagmiddag na de kerkdienst aan haar ouders dat ze op vrouwen valt: “Het was voor mij geen moeilijk proces vooraf. Ik vertelde het spontaan even tussendoor. Mijn ouders moesten eraan wennen, maar ze waren er gelijk positief over. Mijn ouders zochten uit of ze het bijbels gezien vonden kunnen dat ik een relatie zou krijgen. Later vonden ze het oké en kreeg ik een vriendin.”Louise was 18 toen ze erachter kwam dat ze misschien wel op vrouwen zou vallen: "Ik had nooit de link gelegd met de gevoelens die ik soms had. Waarschijnlijk was ik er onbewust mee bezig. Daarvoor had ik een vakantieliefde gehad, maar ik kwam erachter dat het niet was zoals ik mij had voorgesteld. Datzelfde jaar kwam ik in een basketbalteam terecht. De teamleden vroegen aan mij of ik een vriend of vriendin had. Het leek alsof die vraag de normaalste zaak van de wereld was. Ik had er nooit bij stilgestaan dat dat normaal kon zijn, omdat er in de christelijke wereld een taboe op heerst. Ik ben een jaar zoekende geweest en gaan accepteren dat ik op vrouwen val. Een aantal vrienden wisten het nog eerder dan mijn ouders. Ik was bang om het aan ze te vertellen, want het is een ontzettend moeilijk onderwerp om aan te snijden. Mijn moeder heeft het uit mij moeten trekken. Ik ben toen in huilen uitgebarsten. Ze had het niet echt verwacht en moest aan het idee wennen. Gelukkig is ze daar nu in gegroeid.”Louise: “Anne vroeg aan mij of ik haar vriendinnetje wilde zijn.” Anne: “Ja dat wilde zij wel. Binnen een maand hadden we een relatie.”

Godszegen

SA XI 21 IS LID VAN DE CHRISTELIJKE GAYPRIDE HUGGERS☻ 17 juli☻ ‘Free Hugs’, je hebt ongetwijfeld wel eens iemand met zo’n bordje gezien. Ook de 21-jarige Sa Xi kent deze slogan maar al te goed. Maar de knuffels die zij met de Gaypride Huggers uitdeelt, betekenen meer dan alleen een vriendelijk gebaar. “Ik kwam met de Gaypride Huggers in aanraking doordat ik de oprichtster goed ken. Haar drijfveer en motviatie sprak mij meteen aan. Ik vond het een mooi initiatief en besloot zelf ook mee te doen. Het is belangrijk dat dit gedaan wordt. Ik weet door mijn eigen geaardheid hoe het is om veroordeeld te worden door mensen die je vrienden zouden moeten zijn. Mijn doel als christen is liefde geven aan iedereen. We willen graag laten zien dat we alle oordelen even laten gaan. De boodschap is dan ook heel duidelijk: wat er ook gebeurt, jij bent geliefd door God!”“Mensen reageren bijna altijd heel positief en verrast. Ze merken dat we hen die dag niet veroordelen, we geven gewoon een knuffel. We zien dan ook dat dat het enige is wat veel mensen nodig hebben. Geen woorden, maar daden. Dat doet goed en dat voelen we, iedereen voelt zich gezien op zo’n moment. Tegelijkertijd krijgen we natuurlijk ook wel eens minder positieve reacties. Mensen zeggen dan: “Aardig dat je zegt ‘God bless you’, maar ik geloof niet meer in God.” Het is jammer om te merken dat andere gelovigen hem of haar zover hebben gekregen. Het doet pijn om te zien dat dit mensen weghoudt van God.”

TOT HEILS DES VOLKS

TOT HEILS DES VOLKS☻

indexwe

TOTHEILSDESVOLKS DOLBLIJ DAT ZE ERUIT IS☻ 17 juli☻ Jolanda (46, Nederlandse) werkte zes jaar in de prostitutie. Ze dacht dat het een goede oplossing was voor haar financiële problemen en dat ze kon stoppen wanneer ze wilde, maar dat viel tegen. Uitstappen was veel lastiger dan beginnen. Ik heb zes jaar in de prostitutie gewerkt, in privéhuizen en clubs en de laatste tijd als escort. Ik kwam in de prostitutie terecht toen ik mijn baan verloor en veel schulden had. Ik werd mijn huis uitgezet en kwam met mijn kinderen op straat te staan. Toen ging ik op de vlucht, weg van mijn verleden en mijn schulden. Het was echt een noodgreep. Ik liet alles klappen. Ik wilde geen hulp zoeken, wilde alleen nog maar voor mezelf werken en heb de beslissing genomen te gaan werken in de prostitutie. Ik had al veel verschillende partners gehad en ik kon het geld goed gebruiken. Het leek de perfecte oplossing voor mij.Ik vind prostitutie wel een normaal beroep. Iedereen mag zelf weten wat ze met haar lichaam doet. Maar het is geen beroep zoals de zorg. Bijna niemand weet wat er echt gebeurt in die wereld. Ik zou absoluut niet willen dat mijn dochter dit ging doen, dat kan echt niet. Ik deed het uit nood, maar toch ook vrijwillig. Ik had het nooit gedaan als ik geen schulden had gehad. Ik heb veel ellende meegemaakt. Het is eigenlijk heel tegenstrijdig wat ik zeg, maar zo voel ik het wel. Het is een tegenstrijdigheid diep in mijzelf. Mijn rol wil ik af en toe terug en ik voel me geestelijk nog steeds prostituee. Ik kan die wereld niet loslaten. Tegelijkertijd ben ik dolblij dat ik eruit ben. Prostituees zijn mensen; het is belangrijk dat ze goed behandeld worden. Zie ze als vrouw en niet alleen als hoer, ze zijn veel meer dan dat. index

WIE ZIE JIJ☻ 17 juli☻ Kwetsbare groepen in onze samenleving worden vaak niet gezien: we weten dat ze bestaan, maar dat is het dan. Onbekend maakt onbemind, en zo kunnen hele groepen ‘vergeten’ worden. We hebben het soms zo druk met onszelf dat we geen oog hebben voor de ander. Een paar weken geleden zag ik van dichtbij hoe een minimagezin met een schuld van 65.000 euro probeert te overleven in Amsterdam-Noord. Ik sprak met Eva (zie cover) en haar moeder Derisma. Dit gezin woont op een flatje in Amsterdam-Noord. Met z’n vieren moeten ze rondkomen van 25 euro per week en het gezin is vaste gast bij de voedselbank. Ze hebben een schuld omdat iemand uit hun vorige kerkelijke gemeente heeft opgelicht. Maar ik zag geen enkel spoor van wrok of zelfmedelijden. Ik zag alleen eenvoud, dankbaarheid, een grote liefde voor Jezus en de bereidheid om het weinige dat ze hebben te delen: na het interview ging ik naar huis met een zakje chocola van de voedselbank. Eva gaf dat aan mij: ‘Voor je kinderen.’ Zoiets raakt me. Bij THDV hanteren we voor onszelf de vraag: wie zien wij ten diepste? Zien we ‘daklozen’ en ‘minimagezinnen’, alsof dat hun identiteit is? Of zien we de mens er áchter? Mannen, vrouwen en kinderen die naar Gods beeld geschapen zijn, met dromen, verlangens, vreugde en verdriet? Als je iemand echt wilt zien, moet je dichtbij komen. Dan zie je vaak veel kwetsbaarheid en ellende, maar tegelijkertijd brengt het je eigen kwetsbaarheid. ’www.totheilsdesvolks.nl

REFDAG
schrijver-bewegende-animatie-0001 EVANGELIST NOTEERT NIET ZOMAAR PERSOONS GEGEVENS☻ 17 juli☻ Mogen kerken en stichtingen bij huis-aan-huisevangelisatie nog persoonsgegevens noteren? Ja, zeggen vertegenwoordigers van twee organisaties die zich bezighouden met evangelisatieactiviteiten. Maar zorgvuldigheid is belangrijk. Het Europees Hof van Justitie bepaalde dinsdag dat onder andere Jehova’s getuigen niet zomaar persoonsgegevens mogen noteren bij huis-aan-huisevangelisatie. Dit zou in strijd zijn met de privacyregels, vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de interkerkelijke stichting Een Boodschap voor Kerkrade speelt huis-aan-huiswerk een grote rol. De stichting is gericht op Evangelieverspreiding in de Limburgse stad Kerkrade. Elke zomer wordt er een jongerenkamp georganiseerd, waarbij jongeren in tweetallen de deuren langsgaan om Gods Woord bij de mensen te brengen. Evangelist Jan Bayense: „Het huis-aan-huiswerk is een van de grote instrumenten die wij gebruiken om met mensen in contact te komen.” Toch voorziet Bayense weinig problemen voor het werk in Kerkrade. „We voldoen aan de AVG. Bij het huis-aan-huiswerk noteren we af en toe een adres van mensen waar we niet meer mogen komen, of van mensen die juist aangeven graag vaker bezocht te worden. Dit doen we alleen met hun uitdrukkelijke toestemming.”De evangelisatiepost in Leidsche Rijn richt zich meer op indirect contact met de buurtbewoners. Zo wordt bijvoorbeeld een buurtbarbecue georganiseerd. „Mensen geven aan of ze willen komen, maar vaak vragen we dan nog heel bewust of we hun naam en adres mogen noteren.KERK EN RELIGIE bidden-bewegende-animatie-0016 BIDDEN OP VASTE TIJDEN☻ 17 juli☻ Hoe baden de eerste christenen? Kenden zij vaste tijden en vaste formuleringen? Volgens Michael Mulder bleef de tempeldienst voor de eerste christenen van grote betekenis, zelfs in hun dagelijkse gebeden. Vorige week hoorde ik een lezing waarin recent onderzoek werd gepresenteerd over Joodse gebedsteksten uit de tijd van het Nieuwe Testament. Een promovendus aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, Rebekah Haigh, suggereerde dat de gebeden uit het Joodse gebedenboek veel ouder blijken te zijn dan vaak is aangenomen. Het gebedenboek stamt uit de middeleeuwen, maar er blijken grote overeenkomsten te zijn met gebedsteksten die gevonden zijn in de Dode Zeerollen, geschriften van de gemeenschap die leefde in Qumran.Volgens veel geleerden gaat het hier echter om een gedachte die van veel latere datum is. Het is mooi om de gebedsdienst te presenteren als de offerdienst van het hart en te plaatsen op de tijden van de offers in de tempel, maar historisch zou dit niet kloppen. Toch laat het onderzoek naar de gebeden in de Qumran-geschriften nu zien dat er wel degelijk al heel vroeg vergelijkbare associaties met de tempeldienst gemaakt zijn. Ook in Qumran worden de gebeden verbonden met de inhoud en de tijden van de diensten in de tempel. Op verschillende plaatsen wordt de gemeenschap bovendien opgeroepen om ’s morgens, op het middaguur en ’s avonds te bidden. Het leven van de eerste christenen kende, net als dat van hun Joodse tijdgenoten, vaste tijden voor de omgang met God. Dit kan een verrijking zijn voor de beleving van ons persoonlijke gebed. Bidden op vaste tijden helpt om uitgetild te worden boven een eenzijdige individuele gerichtheid en het verbindt je in het gebed met het hele volk van God.
ISRAELISCH NIEUWS
Hamburger HAMBURGER MET NEPVLEES NU OOK KOSJER☻ 10 juli☻ De zogeheten ‘Impossible burger’, die namaakvlees bevat dat vrijwel exact smaakt als echt vlees, is nu ook kosjer. Het grootste kasroet-agentschap van de ‘Orthodox Unionin the United States’ heeft de burgers goedgekeurd. Het ka sjroet-stempel is gegeven. Dit meldt producent Impossible Foods, zo schrijft het persbureau JTA. De burgers zijn momenteel in opkomst in Amerika en zullen in de komende jaren de markt waarschijnlijk veroveren. Kosjere hamburgers bevatten geen kaas omdat dan de spijswetten worden overtreden. Melk- en vleesproducten mogen immers in de kosjere keuken niet gemixt worden. Met de Impossible burger kan dit voortaan wel, omdat het vlees op het broodje geen echt vlees is. De Impossible burgers zijn anders dan gewone vegetarische burgers, omdat ze onder meer gemaakt zijn van plantaardige proteïne, aardappelproteïne en kokosolie. Door de proteïne heme toe te voegen, wordt de burger sappig en smaakt die bijna net zoals een gewone hamburger. Vooralsnog is de Impossible burger een succes in Amerika en heeft het bedrijf honderden miljoenen dollars aan investeringen binnengehaald. De producent wil dat iedere Amerikaan een Impossible burger kan kopen. De prijzen blijven dan ook laag, aldus het bedrijf. Verder moeten alle Amerikanen deze burgers kunnen eten, dus ook Joden en moslims, zo is de gedachte. Momenteel staan deze burgers ook op de nominatie om een halal-certificaat te krijgen.Bron:jonel.nl immigratie OEGANDES JODEN NIET WELKOM IN ISRAEL☻ 10 juli☻ Een Oegandese rabbijn heeft Israël opgeroepen zijn gemeenschap te erkennen nadat de Israëlische regering besloot geen toestemming te geven aan Oegandese Joden om naar de Joodse staat te verhuizen. Rabbijn Gershom Sizomu bevestigde een bericht dat vorige week in Ha’arets stond, dat het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek van een lid van de Oegandese Joodse gemeenschap om te mogen immigreren heeft geweigerd. Het ministerie zei volgens Rabbijn Sizomu dat de beslissing stond voor de gehele Oegandese Joodse gemeenschap, niet alleen voor de aanvrager, Kibita Yosef. De Israëlische Wet op de terugkeer geeft iedereen die ten minste één Joodse grootouder heeft, of die getrouwd is met een Jood of bekeerd is tot het jodendom het recht om naar het land te migreren. Yosef, die op een kibboets in het zuiden van Israël verblijft, is de eerste Oegandese Jood die probeert te immigreren naar Israël volgens Sizomu. De rabbijn benadrukt dat zijn gemeenschap niet van plan is en masse naar Israël te verhuizen en dat de beslissing hun Joodse praktijk niet zou veranderen. “Wij zijn niet Joods om te kunnen immigreren,” zei hij. “Wij zijn Joods omdat dat is wat we zijn en dat zullen we nooit veranderen, of zij ons nu erkennen of niet.”Bron:jonet.nl Kindermonument-_Rotterdam MINI WORLD ROTTERDAM KRIJGT JOODS KINDERMONUMENT☻ 10 juli☻ In Miniworld Rotterdam komt er een bijzondere bezienswaardigheid bij. Vanaf donderdag is er een kopie van het Joods Kindermonument te zien. Het gaat om het gedenkteken dat sinds 2013 op de Kop van Zuid staat. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) zal het monument onthullen. Miniworld is een Rotterdamse variant van Madurodam in Den Haag of Mini Europa in Brussel. Het is de bedoeling om vooral kinderen in Miniworld bekend te maken met het Rotterdamse kindermonument. Het Joodse Kindermonument werd in 2013 onthuld. Dit gedenkteken, ontworpen door architect Wim Quist, ligt aan de Eva Cohen-Hartogkade en in de Stieltjesstraat. Deze plek, waar ook nog een overblijfsel staat van de muur om de Gemeentelijke Handelsterreinen, is sindsdien een herdenkingspunt dat bezocht wordt door velen. Ieder jaar worden er de vermoordde kinderen herdacht. Indertijd heeft het monument 150.000 euro gekost. Een groot deel daarvan werd bijeengebracht door donateurs. Het geld werd onder meer ingezameld door scholieren. Bron:Jonet.nl
MOPPEN
wetenschapper-bewegende-animatie-0007 WETENSCHAPPER☻ 17 juli☻ Aan alle geleerde bollen of diegenen die het denken te zijn. In een vliegtuig zit een man naast een blond jong meisje, dat juist een boek open doet en wil beginnen te lezen. Zegt die man tegen haar: 'Ik heb eens gelezen dat een gesprek of een discussie met een mede-passagier de tijd beter doet omgaan.' 'O' antwoordt zij, 'en waarover zou u het willen hebben?' 'Laat ons b. v. eens discussiëren over nucleaire energie.' 'Goed' zegt ze, 'maar mag ik u vooraf een vraagje stellen? 'Graag', antwoordt de man. Het jong ding begint met haar verhaaltje. Kijk zegt ze, in een weide lopen een paard, een koe en een schaap. Kunt u mij nu eens uitleggen hoe het komt dat het paard van die hooiachtige vijgen laat vallen, de koe van die platte vlaaien en het schaap van die paternosterbolletjes, hoewel ze alle drie van hetzelfde gras eten? Geen idee, zegt de man. student-bewegende-animatie-0002 SLIMME MENSEN☻ 17 juli☻ Een professor neemt het middagmaal in de kantine van de universiteit. Een student zet zich tegenover hem aan dezelfde tafel. De professor ergert zich hieraan en zegt: Een varken en een vogel lunchen niet samen. Zegt de student: Oke, ik vlieg wel naar een andere tafel. De professor is razend om dit antwoord en besluit om de student bij zijn volgend examen te buizen. Op het volgende examen kan de student echter perfect op alle vragen antwoorden en de professor besluit, door ervaring gelouterd, om een meerkeuze vraag te stellen. Hij vraagt: Op straat tref je twee zakken aan, in de ene steekt een stapel bankbiljetten en in de andere steekt verstand, welke kies je? De zak met het geld, zegt de student. Waarop de professor zegt: In uw plaats zou ik die met verstand genomen hebben.Waarop de student zegt: De mensen nemen meestal datgene dat ze niet hebben. scherven IJZERTIJD BEWONING ONTDEKT IN LIONSERPOLDER☻ 3 juli☻ In natuurgebied de Lionserpolder ten zuidwesten van Leeuwarden is een unieke vondst gedaan: een nederzetting uit de late IJzertijd. Archeologen vonden stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool. Bijzonder is dat de vindplaats niet op een terp ligt, maar op een voormalig eiland in de Lionserpolder. De plek is nog zichtbaar als verhoging in het weidelandschap.De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deed nader onderzoek. In boormonsters vonden ze stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool uit de IJzertijd, de periode net voor de jaartelling. De sporen duiden op een huisplaats, woonplek van mensen uit de IJzertijd. Het gebied bestond toen uit een krekenlandschap waar de zee vrij spel had. De nederzetting lag relatief hoog en droog. De kreken werden mogelijk gebruikt als transportroutes om de zee of het achterland te bereiken.“We zijn heel blij met deze ontdekking, want de vindplaatsen tot nu toe zijn vooral bekend van terpen”, vertelt onderzoeker Rik Feiken. “We weten maar weinig van het landschap rondom de terpen en het gebruik daarvan in de IJzertijd. Het is bijzonder dat niet alleen de vindplaats bewaard gebleven is, maar hoogstwaarschijnlijk ook het landschap uit die tijd.” vlinder-bewegende-animatie-0078 KOM NACHTVLINDERS SPOTTEN TIJDENS DE MIDZOMERNACHTLOOP☻ 3 juli☻ Als jij ’s avonds naar bed gaat, is de natuur nog lang niet moe. Veel dieren worden dan juist wakker. Nachtvlinders slaan bijvoorbeeld massaal de vleugels uit en versieren het duister met allerlei bijzondere kleuren. In Nederland vliegen meer dan 2.400 verschillende vlindersoorten rond, waarvan er maar 53 dagvlinders zijn.Je zou denken dat je nachtvlinders herkent doordat ze alleen ’s nachts vliegen. Maar dat is niet altijd zo. Het beste kun je kijken naar de voelsprieten. Die van dagvlinders hebben namelijk, net als bij een speld, een knopje aan het einde. Nachtvlinders hebben deze knoppen niet. Hun antennes zijn eerder een soort lange draden of waaiervormig.Nachtvlinders spotten kan gewoon thuis, maar midden in een natuurgebied zijn je kansen veel groter. Daar mag je doorgaans niet na zonsondergang zijn, maar Natuurmonumenten maakt een uitzondering in de nacht van 16 op 17 juni. Dan is namelijk de jaarlijkse Midzomernachtloop op meer dan 27 locaties in het land. Op de meeste van deze locaties hangt de boswachter een groot wit doek op waar lampen op schijnen. Als je de nachtvlinders gaat tellen die daarop afkomen, kom je vingers tekort. Wandel jij mee in één van de kortste nachten van het jaar? STOKOUDE WIL VAN VERGEVING☻ 25 juni☻ Trouw aan haar gewoonte gaat een oude vrouwtje naar de ochtendmis, wanneer plots de pastoor zegt: "Dat al diegenen, die deze week hun partner bedrogen hebben naar voor komen en om vergeving vragen..." Het stokoude en slecht horende vrouwtje vraagt aan haar gebuur: "Wat zegt mijnheer de pastoor?" De man geeft haar een antwoord: "Hij heeft gezegd: al diegenen die een muntbolletje willen moeten naar voor gaan." Het oude vrouwtje, steunend op haar wandelstok, zet zich met vele moeite recht. De totaal verwarde pastoor roept haar toe: "U? Mevrouw? Op uw leeftijd, ben je niet beschaamd?" "Het is niet omdat ik geen tanden meer heb, dat ik niet meer in staat ben om er af en toe een te zuigen, weet U." gifje-verkoopster-1606191 WILT U EEN BIJBEL☻ 25 juni☻ Er is een man met een Bijbelwinkel, en die zoekt iemand om Bijbels huis aan huis te verkopen. Dus hij plakt een bord op de etalageruit: gezocht: huis aan huis bijbelverkoper.  Komt er een man binnen, en die zegt: "Ikkkkk zou graag bbbbijbels verkkkkopen." Zegt de winkelier: "Maar meneer, met uw spraakgebrek, zou u dat nu wel doen?" "Ikkkkk zou ttttoch graag een kkkkans kkkkkrijgen." "Nou ja," zegt de winkelier, "ik wil iedereen een kans geven, dus dan geef ik u ook een kans. Komt u maandag maar terug om negen uur."  De stotteraar komt terug op maandagochtend, en krijgt een flinke partij Bijbels mee. Om twaalf uur komt hij terug: alle Bijbels verkocht. Hij vraagt om een nieuw pakket. Om vier uur komt hij weer terug: weer alle Bijbels verkocht. En weer vraagt hij om een nieuw pakket.  "Dat is best," zegt de winkelier, "maar nu wil ik eerst eens horen hoe je het 'm lapt. Je hebt zo'n formidabele hoeveelheid Bijbels verkocht!" Zegt de man: "Gggggewoon. Ikkkkk bbbbbel aan. Er ddddoet iemand open. En dddddan vraag ik:`Wwwwwilt u een Bbbbbijbel kkkkkopen? Of mmmmmoet ik 'm voorlezen?" 
NIEUWS

NIEUWS

jehovas

JEHOVAS GETUIGEN MOGEN GEEN PERSOONSINFORMATIE NOTEREN☻ 17 juli☻ Jehova’s Getuigen mogen geen adres- en persoonlijke gegevens meer bijhouden tijdens hun huis-aan-huisevangelisatie.  beeld Shutterstock Jehova’s Getuigen mogen geen adres- en persoonlijke gegevens meer bijhouden tijdens hun huis-aan-huisevangelisatie.  beeld Shutterstock Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag bepaald dat de Jehova’s Getuigen niet zomaar adres- en persoonlijke gegevens mogen bijhouden over hun huis-aan-huisevangelisatie. Dit is in strijd met de privacyregels.Volgens het hof valt het vergaren van deze informatie onder de Europese privacywetgeving en die schrijft voor dat betrokkenen daar toestemming voor moeten geven. Het arrest is gebaseerd op de situatie in Finland. Volgens de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft het hof een heldere uitspraak gedaan en heeft deze dezelfde betekenis voor Nederland. „Dat betekent dat als in Nederland Jehova’s Getuigen of andere organisaties op dezelfde wijze persoonsgegevens verwerken bij hun huis-aan-huisactiviteiten als de Finse Jehova’s Getuigen, zij er goed aan doen zorgvuldig na te gaan of dat in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zo nodig de aanpak aan te passen.” De AVG is de nieuwe, strenge Europese privacywet die in mei definitief van kracht werd.

ziektekosten

PREMIES ZIEKTEKOSTEN WORDEN VERHOOGD☻ 3 juli☻ PARAMARIBO - De premies voor de ziektekostenverzekering gaan omhoog. Dit bevestigt minister Antoine Elias van Volksgezondheid, meldt Radio 10. Met hoeveel SRD en wanneer, is nog niet bekend. De bewindsman is in onderhandeling over de verhoging met de verzekeringsmaatschappijen. Elias maakte het nieuws van de ophanden zijnde verhoging van de premies ziektekosten vrijdag in zijn toespraak in het Mungra Medisch Centrum (MMC) te Nickerie waarhij op werkbezoek is. "Of het nou verticaal of horizontaal is. Er moet een verhoging komen. Daar bestaat geen twijfel over", benadrukte minister Elias. Het allerbelangrijkste in deze volgens hem is als de verhoging gesubsidieerd zal worden, of de mensen zelf voor de kosten moeten opdraaien en hoe groot die zal zijn. De samenleving wordt de komende maanden meer hierover geinformeerd. Bron:DWT mobiel

MEESTE MENSEN IN SURINAME HEBBEN VIA MOBIELE TELEFOON TOEGANG TOT INTERNET☺ 3 juli☻ PARAMARIBO, 28 jun – Van de circa 250.000 tot 340.000 mensen in Suriname die toegang hebben tot het internet, gaat 90 procent online via een mobiele telefoon. Dat blijkt uit cijfers die gisteren zijn gepresenteerd tijdens de Social Media Conference Suriname 2018. Op de tweede editie van deze conferentie kwam verder naar voren dat Facebook erg populair is in Suriname. Het land telt wel 330.000 accounts. Hoewel er een toename te merken is van Surinamers op Instagram, Snapchat, Twitter en Youtube, blijft Facebook verreweg het populairste social media platform. Gebruikers van internet diensten in Suriname moeten wel geduld hebben als ze online gaan. Eerder deze maand werd bekend dat Suriname de traagste verbindingen heeft van het Caraibisch gebied. Bron:waterkantnieuws

LEN MARIE OVER DE VIJF PUNTJES☻ 28 juni☻ “Het volk was de macht van de absolute vorsten zat en kwam in opstand.” Ik luister aandachtig. Af en toe kijk ik op de PowerPoint achter de leraar. Geschiedenis is leuk! Mijn gedachten dwalen een beetje af. Maar nee, toen zag ik het. Een gevoel van ergernis bekroop mij. Hoe is het mogelijk? Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Er stonden vijf puntjes als beletselteken.....! Vijf puntjes! Zie je het al voor je? Vijf van die lelijke spinnenkoppen. Was het toetsenbord kapot? Was hij moe toen hij de PowerPoint maakte? Heeft hij dyslexie en ben ik de eerste die dit ontdek? Een vriendin van me zou vast zeggen: Veel vragen maar geen antwoorden. Hoe komt het toch dat zoveel mensen meer dan drie puntjes typen? Moet ik dan toch eindelijk m’n broer gelijk geven? Hij beweert dat taal slechts een communicatiemiddel is. Ik erger me vast te snel. Die paar puntjes maken niets uit. Mogelijk is het een negatieve karaktertrek. Pas maakte ik een karaktertest en mijn negatieve eigenschap was koppigheid. Wil ik gewoon niet van mijn standpunt af dat je drie puntjes hoort te schrijven? “Het gevolg van al deze opstanden was de Franse revolutie.” En… toen had ik het antwoord. Mijn leraar was gewoon superrevolutionair met zijn vijf puntjes. Bron:puntuit

VADER VINDT BIZARRE BRIEF VAN DOCHTER☻ 28 juni☻ "Een vader komt in de slaapkamer van zijn dochter en ziet een brief op het bed liggen. Na enige aarzeling besluit hij de brief te lezen", schrijft columnist Willem van Klinken in het Reformatorisch Dagblad.„Liefste papa, ga even zitten als je dit leest... Het is met pijn in mijn hart dat ik je vertel dat ik er zo plotseling opuit ben getrokken met mijn nieuwe toffe vriend. Ik ben passioneel verliefd, en het is best... een vriendelijke jongen, ondanks zijn piercings, zijn tattoos en zijn grote moto (motor, JvK). Dat is nog niet alles: ik ben zwanger en Ahmed zegt dat we heel gelukkig worden in de kamer van zijn tijdelijke onderduikadres, bij de broer van zijn vaders tante. Hij wil veel kinderen, en zoals je weet, is dat ook mijn grootste droom. En die sluier is echt heel handig hoor, tegen de zon en tegen de vliegjes...Ik leerde ook reeds dat marihuana niet verslavend is. We hebben besloten het zelf te gaan kweken, voor ons en onze vrienden. Ahmed is al actief als tussenhandelaar in cocaïne en xtc en we hebben dus ook ons eigen productiebedrijfje. We zijn echt goed bezig, hoor! Het geld hebben we hard nodig. We zijn namelijk nog jong en we gebruiken zelf ook een klein beetje coke en xtc, en dat spul is heel duur, hoor. Haast niet te betalen! Je zegt altijd dat je van de liefde alleen niet kunt leven, maar omdat Ahmed geregeld een paar zeer goede vrienden uitnodigt, kan ik toch ook wat meebetalen...Bron:Puntuit

schoen-bewegende-animatie-0041

GEEN TOEKOMST☻ 28 juni☻ Met lege ogen kijkt hij me aan. In zijn ogen is geen sprankeltje hoop meer te zien. Het zijn toekomstloze ogen. Heeft hij dan echt geen toekomst meer? Hij ziet me al van ver aankomen. Ik ben een ‘rijke’ westerling, in zijn ogen. Iemand die eigenlijk alles kan kopen wat ik zou willen. En daar staan we dan, tegenover elkaar. Zijn blik gaat omlaag. Of hij mijn schoenen mag poesten. Ook ik kijk omlaag. En dan zie ik het. Zijn vrijwel enige bestaan. Een houten schoenkistje, en daarin een borstel, een doek en twee potjes schoensmeer. En ik? Mijn rugzak zit vol, met alles wat ik die middag mee wilde nemen, en waarvan ik dacht dat ik het die dag nodig zou hebben. Waar zou hij wonen? Vast ergens in een sloppenwijk, in één van de gekleurde huisjes die we onderweg tegenkwamen. Uit welk gezin zou hij komen? Zo sta ik nog een poosje te dromen. Dan draai ik me om in de rij, want we zijn aan de beurt. Zijn ogen blijven in mijn rug prikken, maar niet alleen in mijn rug, ook in mijn hoofd blijven ze zweven. Ogen waar geen toekomst in ligt. Eigenlijk is het niet waar wat ik zeg. Iedereen heeft een toekomst. Een toekomst waar nooit een einde aan komt. Dan kunnen we hier ‘rijk’ zijn, maar toch heel arm als we aan onze eeuwige toekomst denken. En arme mensen (in onze ogen) kunnen dan wel eens heel rijk zijn. Denk maar aan Lazarus, die arme man uit de Bijbel. Het leek of hij in het leven geen toekomst had, maar toen hij stierf had hij een betere toekomst dan wie ook op deze aarde. Die toekomstloze ogen van deze schoenpoetser zal ik nooit vergeten. Maar het herinnert ons er wel steeds weer aan: ‘Zoek de toekomende stad, die fundamenten heeft’, dan is je toekomst zeker.Bron: Puntuit

MET EEN ZEILJACHT DE WERELD OVER☻ 25 juni☻ Met een zeiljacht de wereldzeeën over: de reis van Hermen en Marjolein is een droom die uitkomt. En met een bijzonder doel waar ze graag meer over vertellen. Hermen en Marjolein, avontuurlijk, reislustig en met een ongewone levensstijl. Hun tijdelijke banen wisselen ze regelmatig af met bijzondere reizen of het volgen van een bijbelschool. Als ze in Nederland zijn, wonen ze in een caravan of bivakkeren ze bij hun ouders. Zo sparen ze voor een volgend avontuur. Marjolein: “Je hoeft niet veel te verdienen, als je maar niet teveel uitgeeft.” Door te laten zien wie God is en hoe Hij aan het werk is, hopen we dat mensen enthousiast worden over God en geïnspireerd raken om ook missionair bezig te gaan.” Hermen: “We willen deze reis in beeld brengen en via ons Youtube-kanaal delen. Zo kunnen mensen thuis zien hoe het leven aan boord is (hoe kook je op een slingerende boot?) of hoe we kitesurfen in een verlaten baai. Maar we willen ook de OM-projecten in beeld brengen: hoe is het leven van een zendeling? hoe is het leven van de locals? Door te laten zien wie God is en hoe Hij aan het werk is, hopen we dat mensen enthousiast worden over God en geïnspireerd raken om ook missionair bezig te gaan.” Bron:christelijknieuws

kind-bewegende-animatie-0175

KINDEREN VAN OUDERS SCHEIDEN ZIJN WE WAARDELOOS LAND☻ 25 juni☻ Stephen Colbert van The Late Show deelt rake klappen uit over het immigratiebeleid van zijn president Trump. In deze video vertelt hij heel duidelijk wat hij ervan vindt dat kinderen van hun ouders gescheiden worden bij de Amerikaanse grens. “Als wij dit laten gebeuren in onze naam, dan zijn we een waardeloos land.” Hij roept iedere Amerikaan op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Onze overheid zegt: het ergste wat je kunt overkomen, dat overkomt je. Wij nemen je kinderen van je af zonder garantie dat je ze ooit weer zult zien.” Dat is wreedheid gebruiken als afschrikmiddel. Hoe worden de kinderen van hun ouders gescheiden? “De kinderen worden meegenomen om te douchen en worden vervolgens nooit meer teruggebracht. Geen fatsoenlijk mens kan dat verdedigen.” Maar als Sessions nou gewoon iets verder had gelezen naar Romeinen 13:10. Daar staat: “De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.” Bron:cip

PASTOOR MAG OMSTREDEN ERFENIS VAN 120.000 EURO HOUDEN☻ 25 juni☻ De familie van de in 2014 overleden mevrouw Tonny van Empel uit Asten heeft geen recht op haar volledige erfenis. Het gerechtshof heeft dinsdag besloten dat het testament geldig is, schrijven verschillende media. Haar toenmalige pastoor Jos Hermans mag de erfenis houden.Tonny van Empel-Van de Wallen liet in april 2009 een testament opstellen. Ze benoemde daarin de kinderen van haar nicht tot erfgenaam. Ook liet zij pastoor Hermans van haar parochie een beperkte geldsom na. In mei 2010 wijzigde de vrouw haar testament waarin staat dat het grootste deel van haar erfenis naar de pastoor zou gaan. Van Empel overleed eind december 2014. Haar nabestaanden vinden dat die nietig verklaard zou moeten worden, omdat ze onder druk zou zijn gezet om de pastoor tot erfgenaam te benoemen.De rechter zag eerder al niets in het vernietigen van het testament. Het hof oordeelt nu ook dat de familie niet heeft kunnen aantonen dat de vrouw wilsonbekwaam was tijdens het opmaken van het testament en ook niet dat de pastoor hierbij druk heeft uitgeoefend. De pastoor begrijpt dat de familie teleurgesteld is, maar benadrukt dat hij recht heeft op de erfenis.

 

REACTIES
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

bekering12

☻☻10 juli☻☻

woord

GEBEDEN

GEBEDEN VOOR JONGEREN

biddendehanden VOORBEDE☻ 28 juni☻ Ik heb vanmorgen gebeden, voor hen in nood, verdriet, in moeiten en in zorgen, maar ik ken hen echter niet. Voor hen in vervolgde landen, in marteling en pijn, ik wou dichtbij hen wezen, wilde even bij hen zijn! Daarom ben ik aan het bidden, om hen te laten weten, hou vol, heb goede moed, God is jou niet vergeten! Ik heb vanmorgen gebeden en leg hen in Gods hand, het zijn mijn broers en zussen en het schept een liefdesband! E.Hengstman- v Olst

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

GEZONDEN GEBEDEN☻ 28 juni☻ Het "Onze Vader die in d'hemel zijt", zo leerde Hij ons mensen een gebed. Hij die door 't leven schreed met Woord en Wet, gaf zich in Zijn bestaan hier toegewijd aan deze waardevolle bezigheid. Ons bidden telt, elk woord, zo werkt Zijn wet, de Vader hoort gewis zeer nauwgezet de beden Hem gestuurd op uur en tijd. Een ganse schare helpers van het Licht staat klaar, zij werken onder Zijn blazoen. Verzoeken, klachten, dank aan Hem gericht, neemt Hij voor waar om daaraan te voldoen. Wannéér men zal ontvangen Zijn bericht, dat is aan Hem, met wel of geen klaroen. P.Laneuze

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

NACHT VAN GEBED☻ 28 juni☻ Omdat het zo nodig is: Sluiten ogen, vouwen handen samen. Denken mensen aan de vervolgden in onze veilige westerse nacht. Deuren gaan open. Harten reiken naar mensen die altijd deuren moeten sluiten. Gewoon omdat ze anders zijn. Trouw willen zijn. Maar wij sluiten onze ogen niet. Duizenden woorden stijgen als vredesrook omhoog. A. vd Klaauw

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

water

ZIJNWOORD☻ OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻ 7 juli☻ Voordat de zoon maar een enkel woord heeft kunnen zeggen, ziet de vader hem aankomen en wordt hij met ontferming bewogen. De vader heeft medelijden, is barmhartig, wordt vervuld met enorme blijdschap en gaat direct naar zijn zoon toe. Hij omarmt hem en kust hem teder (zo staat het in de oorspronkelijke tekst). De vergeving lijkt al gegeven te zijn voordat de zoon erom vraagt. Toch, na de omhelzing en de kus, zegt de zoon wat hij te zeggen heeft (vers 21). Hij belijdt zijn zonde daar waar het hoort: zowel bij zijn vader als bij God. Bij schuld wijst Gods Woord één weg, namelijk bekering (de zoon besloot naar de vader terug te gaan) en schuld belijden. Dan ontvang je vergeving (zie 1 Johannes 1:9). De vader blijkt de schuld al te vergeven in zijn omhelzing en gaat direct door naar de beleden schaamte.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

GELOVEN ZONDER ZIEN☻ 7 juli☻ Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34).Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God. Geloven betekent niet: Ik geloof het wel. Het betekent geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God Die door God de Vader naar deze wereld is gestuurd. Geloven betekent dat we vertrouwen op Jezus Christus voor onze verlossing. Alleen Hij geeft ons eeuwig leven.Tomas geloofde en zei: "Mijn Heer en mijn God" (vers 28). Wij mogen Gods Woord lezen en ook tot de ontdekking komen dat Hij onze Heer en onze God is.

BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE WAT IS BIDDEN EIGENLIJK☻ 7 juli☻ Dat is nogal wat. Geen wonder dat er veel mensen zijn die zeggen, dat bidden onzin is. Bidden is ook onzin als je niet gelooft, dat God bestaat. Bidden is ook onzin als je wel ge- looft, dat er een wezen bestaat dat God genoemd wordt, maar niet wilt aannemen, dat Hij zich nog met ons bemoeit. Geloven in God en geloven, dat Hij naar je luistert is niet vanzelf- sprekend. Het is alleen al moeilijk te begrijpen, als je bedenkt dat er, op hetzelfde ogenblik, talloze mensenbidden. In vele talen. En ieder met zijn eigen problemen, moeiten en vragen. Als je aanvaardt dat God al die gebeden kan horen, moet je geloven in een God die dat allemaal kan en die alles weet. Je moet dus geloven dat Hij 'almachtig' en 'alwetend' is. En als je wilt aannemen, dat Hij naar je wil luisteren, moet je geloven, dat Hij van je houdt, je liefheeft. Nogmaals: dat is nogal wat. Bidden is: erkennen dat je hulp nodig hebt. Je kunt het zelf niet meer . Je kunt niet meer op eigen benen staan, je eigen boontjes doppen. Je bent niet meer eigen baas. Bidden is jezelf afhankelijk erkennen. Veel mensen bidden niet meer. Wie niet gelooft, dat God wil horen, wil helpen, kan helpen, kan ook niet bidden. Martha BIJBELSTUDIE☻ OVER GOD EN MENS/CONTACT☻ 7 juli☻ De bijbel laat zien hoe God in de geschiedenis van het volk Israël met mensen bezig is en ernaar verlangt om weer hartencontact te hebben. Het is echter vanaf het begin van de bijbel duidelijk dat dat niet meer zomaar kan. Wantrouwen is niet zomaar overwonnen. Daarvoor gaat het te diep. Er is een kloof tussen mensen en God gekomen die mensen zelf niet meer kunnen overwinnen. Hoe ze ook hun best doen. Uit zichzelf kunnen mensen God niet meer vinden. Vergeet nooit over wie we het hier hebben: misschien denken wij vaak heel groot over onszelf, maar we zijn met de woorden van Genesis maar 'aardmannetjes' (de eerste mens heette Adam, wat in het Hebreeuws 'aarde' betekent), gemaakt uit aarde. God is niet zomaar je 'buddy' of cosmische knuffelmuur, maar onze Schepper, de oorsprong van alles, de bron van al het leven (volgens Genesis vormde hij Adam uit aarde en blies hem de levensadem in). De bijbel vertelt nu over deze grote Schepper-God die als een minnaar het hart van zijn ontrouwe geliefde terug wil winnen (lees het boek Hosea hier eens over!).
VRIJHEID

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

VRIJHEID☻ ONZE HANDTEKENING☻ 25 juni☻ Een handtekening zegt best veel over iemand. Zo heeft mijn eigen handtekening iets haagstigs, iets slordigs, iets grensoverschrijdens misschien wel. Ze is snel en niet erg netjes geschreven en sommige lijnen steken ver uit. Mensen die ons een beetje kennen die zien wel wat van ons terug in die handtekening. Dat is ook logisch, die handtekening is ons werk, ons creatie. ♠♠Andersom is het veel moeilijker. Wanneer je iemand niet kent en je niet zijn of haar handtekening, dan is het lastig om in te schatten wat voor persoon erachter schuilgaat. De kans is groot dat vooroordelen die je op grond van die handtekening hebt, niet kloppen met hoe iemand werkelijk is. Wanneer je de persoon achter die handtekening beter leert kennen, dan moet je je vooroordelen misschien wel bijstellen

. 0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

VRIJHEID☻ MAAK JE GEEN ZORGEN? 25 juni☻ Het druist zo in tegen onze manier van denken en tegen de actuele problemen waar wij en de mensen om ons heen tegenaan lopen. We weten hoe moeilijk het is om de zorgen van je af te zetten, te genieten van het goede dat God geeft en erop te vertrouwen dat Hij wel voor ons en wil zorgen. Maar als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat er achter al die dagelijkse zorgen nog iets diepers schuilt. Ten diepste zijn we bang voor het leven zelf, voor de toekomst, voor mensen, voor het sterven. Misschien wel zijn we gewoon bang voor onszelf, bang dat we de grip op het leven verliezen.

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK WETTICHSCHE☻ 7 juli☻ Vanaf het eerste begin van de Christengemeente zijn er mensen geweest die, vanuit hun wettische instelling, geprobeerd hebben systemen te ontwerpen om een hoge trap van heiligheid te bereiken. Voor een mens die niet echt buigen wil voor het Koningschap van Jezus, is de verleiding nu eenmaal groot om te proberen God ‘onder de knie’ te krijgen. Er zijn er die beweren dat je eerst de diepte van je ellende moet kennen, voordat... Het zijn verschrikkelijk gevaarlijke mensen, want ze hebben al zovelen misleid met deze en andere theorieën. Immers, door al deze stellingen wordt de aandacht afgeleid van de Here Zelf! En hoe dwaas het ook klinkt, het is ergens nog aantrekkelijk ook om te zwelgen in de ellende, als dat tot gevolg kan hebben dat je bij God in de gratie komt. De waarheid is gelukkig anders! God ontfermt Zich over wie Hìj wil en op een wijze die Hèm behaagt. Zijn ontferming kent geen grenzen, want Hij zegt tegen de mensen „dat zij allen overal tot bekering moeten komen” (Hand.17:30). Alleen, een mens laat zich niet zo gauw overtuigen dat bekering noodzakelijk is! 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ VERLOREN IN ZONDE☻ 7 juli☻ God is het begin en het einde, ook voor de mens die, verloren in zonde, verlossing nodig heeft. Wie buigt in geloof voor het Woord van God, ook zoals het vandaag door de profeet Ezechiël tot ons komt, gaat de oneindige grootheid en trouw van God zien en richt zijn blik naar omhoog. Dan ziet hij het geweldige licht dat alleen van de God der lichten kan afstralen! „Ik zal... Ik zal”, spreekt de Here. Heel wonderlijk dat gejuich en geween dan werkelijk bij elkaar passen. Allereerst gejuich om Gods ontferming en om het werk dat Hij in ons werkt en van daaruit geween en schaamte om onszelf.
OVERDENKING
jezus OVERDENKING LICHT DAT WERD GEZONDEN☻ 28 juni☻ Licht is niet alleen gewoon en maar ook heel bijzonder. Het leven bestaat dankzij het licht. Dat geldt voor het fysieke leven dat het uiterlijke licht nodig heeft. Het geestelijke leven heeft symbolisch gesproken het innerlijke licht nodig. In de Bijbel wordt het woord licht zowel in letterlijke als in symbolische betekenis gebruikt. In het begin van de Bijbel lezen we: ‘En God zei; Er zij licht; en er was licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’ Meestal lezen we in de Bijbel de symbolische betekenis van licht. Licht staat altijd voor iets positiefs. Licht geeft ons kracht, hoop, toekomst, steun en levensvreugde. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt het licht dan ook in die zin gebruikt. In het begin van het evangelie van Johannes staan veel mooie, poëtische bewoordingen over licht, onder meer: A.Heide water MEDITATIE☻ OVERDENKINGEN ALGEMEEN LIJDEN☻ 17 juli☻ In Romeinen 8:18 staat dat ons lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden en dat mag een geweldige troost zijn als wij met lijden te maken krijgen. Het lijden heeft vele gezichten, in ons land komt dat al meer dan 70 jaar niet door oorlog of politieke/religieuze onderdrukking, Wij hoeven niet te leven in angst en kunnen vrijelijk onze mening uiten en voor ons geloof uitkomen. Maar als ik kinderen tegenwoordig hoor zeggen dat de mens afstamt van een aap en dus een soort primaat is, stemt mij dat niet vrolijk. En niet alleen kinderen maar veel volwassenen beweren hetzelfde, ook in televisie programma's zeker als die gaan over dieren/natuur, wordt dit zonder schroom en als waarheid gebracht. Geen wonder dat (ook hier) steeds meer onheil wordt gesticht en oprechte liefde verkilt want dat gebeurt met mensen (en landen) die van God los zijn. Een volk dat God buiten de deur zet wordt op een gegeven moment door God verlaten. Dan is Hij zeker middels Zijn Heilige Geest die in de gelovige woont nog aanwezig maar niet meer als de “specie” die het geheel bijeen houdt.J.Consumulder
TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

BEWEZEN LIEFDE☻ 28 juni☻ De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook bewezen! Want toen wij nog zondaars waren had hij ons al lief. Er was niets moois of aantrekkelijks te zien. En toch had God lief. Want God is liefde: het is zijn wezen om lief te hebben, helemaal van binnenuit. Het bewijs daarvoor is Christus: zijn dood laat zien hoeveel God van ons houdt! Laat deze liefde diep binnenkomen in je leven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8 duif

TIJD MET JEZUS☺

GOED VOOR IEDEREEN☻ 17 juli☻ Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.Galaten 6:10 Paulus doet hier een krachtige oproep. Even hiervoor heeft hij gezegd: 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.' Wil jij op de akker van de Geest zaaien? Oefen je dan in goedheid als vrucht van de Geest. En wees niet kieskeurig als het gaat om de vraag voor wie je het doet: iedereen mag delen in het goede! iemands huidskleur of leeftijd, geaardheid of de nationaliteit doet er dan niet toe. En dat je het vooral voor je geloofsgenoten moet doen betekent, denk ik dit: laat de kerk, de geloofsgemeenschap rondom Jezus, de primaire plek zijn waar je je oefent in het goede doen.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻☻ ALS JE LEVEN DOOR ELKAAR SCHUDT☻ 17 juli☻ Kan al dat schudden ook iets goeds opleveren? Lieve broer en zus☻ Je leven kan soms zo heen en weer geschud worden, niets lijkt meer op zijn plaats te blijven staan. Esther Vorsterman weet ze over spreekt, als ze juist het schudden op een heel andere manier in de videoboodschap wil benaderen. Want er lijkt ook winst in te zitten.  Dat het je mag bemoedigen en sterken, vooral er momenteel veel 'geschud' wordt in je leven.

  schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻ WEET GOD WEL WAT IK NODIG HEB☻ Ken jij jouw levensbehoeften en kent de Heer ze ook, van jou? ☻ 7 juli☻ LIEVE BROERS EN ZUSSEN☻ Vriendschap, relatie, een vriendelijk woord, lachende ogen die mijn blijdschap weerspiegelen, meeleven als ik verdrietig ben... Het zijn basisbehoeften van mensen. Plato en Aristoteles hebben er veel over gepiekerd. Nu zou ik er even met je over willen nadenken, om je te sterken in het denken van Jezus, onze Heer. God weet wat je nodig hebt, maar weet jij het ook? Met liefs, Gerry

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

SPREEK TOT MOEDELOZEN☻

Weet wat je 'eet', lief mensenkind, vooral als woorden je ziek maken.

3 juli☻

LIEVE MENSEN,

Soms is er maar één woord nodig en je bent terug bij 'AF!'  Terug bij beneden, bij ondergeschoven, bij weggedrukt, niet gezien, niet gehoord of niet erkend. Woorden als pijlen met dodelijk vergif op hun scherpe punt.

Maar Jezus woorden kunnen je weer tot leven wekken, genezen, je recht te doen, je diep te bemoedigen. Jezus is voedzaam brood des levens, vol van goede geneeskrachtige woorden voor je ziel!

Mag de Heer je hart versterken,

Liefs Gerry


SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 10 juli☻ "Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier; wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn."Spreuken 23:24 PSALM 10 juli☻ "De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt."Psalm 18:30
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

10 juli☻ "Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben."Efeziër 6:4 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

10 juli☻ "Want wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen."Mattheus 16:25
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d GEZEGDE 10 juli☻ Bij de pakken neerzitten Betekenis: Het niet meer zien zitten Gebaseerd op Genesis 49:14 ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 10 juli☻ Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was. Maarten Luther (1483 - 1546)
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 10 juli☻ God van allesomvattende liefde, wat kunnen we onze dorst lessen bij deze oproep van u: “Sta op, breng jouw ziel tot leven!” Als wij zo’n oproep volgen, dan zouden we nooit toegeven aan duisternis of ontmoediging, maar ons hart zou openbloeien voor een loflied op u. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 10 juli☻ God is een schild wiens woord kan worden vertrouwd. Zijn weg is niet alleen juist, maar het is ook leven-gevend. Echter, we moeten toevlucht in hem nemen wanneer zijn feilloos woord en zijn perfecte manier zegeningen zullen worden en zijn aanwezigheid ons gaat zegenen als ons schild. Onze loyaliteit, vertrouwen en afhankelijkheid moeten vrijwillig in hem geplaatst worden en levens moeten gegeven worden door te leven volgens feilloos woord.
QUOTE/GELUK
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c QUOTE☻ 10 juli☻ "Trots is wat wij hebben. IJdelheid is wat anderen hebben." f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac GELUK 10 juli☻ Lieve zussen, Gelukkig de mens die op de goede weg wandelt, zegt Psalm 1. Wat is er veiliger dan samen met God door het leven te gaan. Wat geeft meer hoop dan te weten dat je op weg bent naar het geluk! Maar de verkeerde weg is vaak dichterbij dan we vermoeden. Het is soms zo gemakkelijk en verleidelijk om een stapje op de andere weg te doen. Eén klein stapje… zonder God.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

10 juli☻ Als je innerlijk verandert lijkt het of de wereld om je heen verandert. Dat is natuurlijk ook zo, want de hele wereld reageert op wat jij uitzendt. Anne Linden

RETREAITES

4bea

DE SPIL☻

THEMA WEEKEND☻

TIME MANAGMENT EN BENEDICTUS☻vr 31 Aug 2018 19:30 t/m zo 2 Sep 2018 14:30/

Die oude monnik uit de 6e eeuw na Christus had een paar geheimen die ook voor ons in deze tijd nog waardevol kunnen zijn. Samen verkennen we een aantal van zijn regels die ons helpen om – ondanks alle prikkels vanuit werk en sociale media – rust en orde in onze dag te houden en te kunnen blijven genieten, ook als we het druk hebben. We onderzoeken hoe die regels in ons eigen bestaan vruchtbaar kunnen zijn. We beoefenen zijn regels en je gaat naar huis met een concrete aanpak die werkt!

Begeleiding: Marianne Groen & Marleen Hol

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

INDIVIDUELE RETRAITE☻ Week 41: 9 t/m 12 oktober Week 43: 23 t/m 26 oktober ☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

86353d

DE SPIL☻☻☻

OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

aardbol

DE SPIL☻

THEMA:OMGAAN MET VERLIES☻ ma 3 Sep 2018 10:30 t/m wo 5 Sep 2018 15:00☻ We reizen met elkaar door het land van verlies. We sjouwen ongemerkt met een zware koffer. In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken. Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt. Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer. Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden. Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

cf0e

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

>MIDWEEK 55+

Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+
28 augustus t/m 1 september 2017
/ MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/

xx-small;">Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar.

☻☻www.zdh.nl

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

IN HET EIGEN HART☻ 7 juli☻ ‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken Nog even voor het slapen gaan, Of ik van dageraad tot avond Geen enkel hart heb pijn gedaan; Of ik geen ogen heb doen schreien Geen weemoed op ‘n wezen lei, Of ik aan liefdeloze mensen Een woordeke van liefde zei.

ruth1

POEZIE

HET AARDSE DAL☻ 7 juli☻ ‘t Aardse dal door ons betreden Heeft twee wegen zegt de Heer Orpa koos zich voor de brede Ruth de smalle tot God’s eer Dat men jou ook moge vinden Op ‘t door Ruth betreedde pad Reizende met Godsgezinden Naar de zaal’ge Hemelstad

VISJES
angst ☻☻10 juli☻☻ online
RELATIE EN OPVOEDING
biddend HIER PRAAT JE LIEVER NIET OVER☻ 17 juli☻ Er is iets met die oom... Je zoon kent ‘m nauwelijks. Dat heeft te maken met een misbruikzaak van vroeger. Je weet dat je het niet altijd stil kunt blijven houden, want straks hoort 'ie het van een ander. Wanneer doorbreek je dat stilzwijgen? En hoe pak je zo’n gesprek met je tiener aan? Het gezegde is er niets voor niets: ieder huisje heeft zijn kruisje. Het kan er aan de buitenkant nog zo mooi uitzien, in veel families komen wel dingen voor die liever verzwegen worden. Of het nu je eigen anorexia therapie is, een verslaving, de echtscheiding die je als kind meemaakte, een ruzie in de familie, een gevangenisstraf, makkelijke onderwerpen zijn het niet. Vaak gaat zo’n geheim gepaard met gevoelens van schaamte en schuld. Pijnlijke herinneringen of teleurstelling in anderen maken het moeilijk om erover te praten. Hoe ingewikkeld een geheim ook is, je kunt het niet altijd stil blijven houden voor je kinderen. Op een gegeven moment komen ze erachter. En dan kunnen ze het maar beter van jou horen, dan van een buitenstaander. Je weet dat je het moet delen, maar je ziet er als een berg tegenop. Bedenk eerst waarom je dit geheim wilt delen. Is het omdat je bang bent dat een ander er misschien eerder mee komt en niet de juiste informatie geeft? Voelt het als opbiechten, omdat je spijt hebt van je eigen gedrag? Of wil je een waarschuwing meegeven, om te voorkomen dat je tiener hetzelfde overkomt? Daarnaast is het goed om te bedenken wat het geheim met jou doet. Als het voorval lang geleden is gebeurd, is het wellicht een afgesloten periode. Wanneer het korter geleden is, kan het onderwerp beladen zijn. Daarmee hangt samen wie er eventueel nog meer bij het geheim betrokken zijn (geweest). In welke situatie je ook zit, je mag je geheimen in vertrouwen bij God neerleggen. Bid ook om raad over hoe je het beste in gesprek kunt gaan met je tiener. bijbellezen BUITEN DE BOOT☻ 17 juli☻ “Maar schrijf je dan nergens hoe het moet: Bijbellezen in het gezin?” Die vraag kreeg ik toen ik een magazine voor Geloof in het gezin voorbereidde. De vragensteller was op zoek naar een voorschrift: Hoe vaak en hoe lang moet ik met mijn gezin Bijbellezen? Zo’n artikel zou een duidelijke richtlijn zijn. Dat is makkelijk, daar kun je je aan houden en je kunt de onderdelen afvinken. Ja, ’s morgens de tijd gehaald. Mooi, ’s middags weer. En jawel hoor, ’s avonds ook gelukt. Een schouderklopje voor jezelf.Maar wat als het in mijn gezin niet werkt? Als mijn kind een verstandelijke beperking heeft en niets begrijpt van de Bijbel? Als mijn kind ADHD heeft en zich niet langer dan één minuut kan concentreren? Als mijn angstige kind niets wil horen van een voor hem onbekende Persoon, zoals de Heere Jezus? Dan vallen we volgens zo’n artikel buiten de boot. Want het kan bij ons niet zoals het ‘hoort’.Deze kinderen brengen ons bij de diepere vraag: Wat vraagt God van ons? De Heere vraagt ons Hem lief te hebben met alles wat in ons is. Ook met ons verstand. En met dat verstand mogen we zoeken naar mogelijkheden om Gods Woord bij ons kind te brengen en ons kind bij Zijn Woord. Bij het kind dat zijn hele leven geen letter kan lezen, bij het kind dat nooit een hele preek kan volgen en bij het kind dat de Heere Jezus niet kan zien als Iemand die te vertrouwen is.Dan mag je als ouder hoopvol de vinger leggen bij Jezus Woorden: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

ZIT JE HAAR GOED☻ 10 juli☻ eén ding is zeker, god heeft niets simpels gemaakt in je lichaam. z elfs een haar zit zo complex in elkaar dat wetenschappers dit nooit kunnen verklaren aan de hand van een stapsgewijze ontwikkeling over mil- joenen jaren. de haar is ontworpen. alles grijpt precies in elkaar.naar schatting telt een mensenhoofd zo’n 100.000 haren. Het precieze aantal varieert natuurlijk van persoon tot per- soon. Sommige mensen – denk aan de wat oudere man – hebben helemaal geen haren meer, zul je zeggen.Haren groeien met name op je hoofd. tenminste, zo lijkt het. als je goed kijkt, zul je merken dat je overal op je lichaam haren hebt, met uitzondering van je handpalmen en voetzolen; die zijn echt haarloos. op het totale oppervlak van je lichaam groeien ongeveer vijf miljoen haren, maar vele daarvan zijn moeilijk te zien.

Image and video hosting by TinyPic

VEEL TRAINEN☻ 10 juli☻ het lichaam heeft een groot aanpassings- vermogen; denk maar eens aan de enorme spieren van gewichtheffers en het uithou- dingsvermogen van marathonlopers. deze atletische eigenschappen zijn het resul- taat van langdurige, intensieve training. zou dat misschien het geheim zijn om ou- der te worden? gewoon veel trainen? het is bekend dat de dagelijkse fysieke ac- tiviteit afneemt naarmate je ouder wordt. regelmatige fysieke activiteit noemt men wel een ‘wonderpil’ die de kans op talloze ziekten vermindert. Maar helaas wijst de praktijk uit dat zelfs mensen die tot op hoge leeftijd aan atletiekcompetities mee- doen sterven. de afname van spierkracht en duurvermogen lijkt, naarmate men ouder wordt, zodanig te zijn dat zowel at- leten als niet-atleten absoluut geen spier- kracht en duurvermogen meer hebben wanneer de leeftijd van 120 jaar is bereikt. een feit dat wel heel opmerkelijk wordt als je bedenkt dat in genesis 6 vers 3 staat: ‘t oen zeide de heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.’

www.weet-magazine.nl

HET LEVEN
a52f0 HET LEVEN☻ 17 juli☻ Het leven is kwetsbaar het glijdt zo weg je krijgt een kind en de dood neemt het weg ouder worden is een geschenk omdat God je nog de tijd geeft maar de dood komt voor ieder mens/E.Brunelli
EEN NIEUW MENS/IJDEL IS DE MENS
abraham EEN NIEUW MENS☻ 17 juli☻ Opnieuw geboren een nieuw mens maar wel in deze wereld met verleiding en geweld totdat wij sterven en Hem zullen zien het Koninkrijk mee erven dat is Jezus genade voor iedereen / E.Brunelli avondmaal IJDEL IS DE MENS☻ 17 juli☻ Doe geen kwaad begeert geen zilver of goud het vergaat voor uw ogen ijdel is de mens blind zijn zijn ogen. E.Brunelli
DE STILTE OPZOEKEN
leren DE STILTE OPZOEKEN☻ 17 juli☻ Even terugtrekken de rust opzoeken, wandelen, bezinnen en lezen in boeken. Hier zit ik dan helemaal alleen, de wereld ontvluchten, geen mens om mij heen. Bijbellezen, overdenken, contact zoeken met Hem, bidden en luisteren naar Zijn stem. J.Troost
MIJN STEUN EN TOEVERLAAT

geloof

MIJN STEUN EN TOEVERLAAT☻ 17 juli☻ Ik mag in mijn leven met vertrouwen, op Jezus, mijn Redder, mijn Rots bouwen. Hij is mijn steun en toeverlaat, een Vriend die met mij meegaat. Ook al gaat het over bergen en door dalen, samen zullen we de eindstreep halen. J.Troost

IN HET BOS/ZON ZONDER WOLKEN
580ff IN HET BOS☻ 17 juli☻ Al wandelend in het bos, genieten van alles om mij heen, dit is zo wonderlijk gemaakt, dit kan God de Schepper alleen. J.Troost- b711 ZON ZONDER WOLKEN☻ 17 juli☻ Zon zonder wolken, helder in 't heelal. Licht voor de volken, troost bij ongeval. Bloemen die stralen, en dorsten naar water, blijven verhalen van nu en van later. Vogels die zingen hun lied in de morgen, ze doen me verdringen de pijn en de zorgen. Licht van het leven, zang als gebed willen krachten ons geven; Gods liefde die redt. Handen gevouwen: 'Heer wees nabij Geef ons vertrouwen, zon en bloemen voor mij.' D. Beijersbergen-Groot
GEVALLEN VROUW/DE LANGSTE DAG

brood

GEVALLEN VROUW☻ 17 juli☻ Gevallen vrouw, de wereld andersom, het lichaam stuk, het leven krom. Opstaan, verder gaan, pijn, onzekerheid. Leven in verleden tijd. Mensen die helpen de wonden te helen. En 't blijkt; er zijn velen die Gods licht verspreiden, en helpen op weg naar betere tijden. Dank Heer voor de handen waarin Uw licht voor mij mag branden. D.Beijersbergen-Groot

f8cf575d74

DE LANGSTE DAG☻ 17 juli☻ Zomer zonder wolken, bloemen die vreugde vertolken. Bomen vol lover en groen. Bijen ze geven de bloemen een zoen. Stralende hemel vol lach. Lachende zon, de langste dag. Vol van gloed en vol kleuren. Gaat er vandaag iets gebeuren? Misschien, of moeten we nog wachten en komen weer langere nachten. Maar eens zal de dag weer blinken als Gods trompetten klinken. Dan komt daar het grote wonder. De zon gaat nooit meer onder. Alles zal stralen en groeien, Gods liefde blijft eeuwig bloeien. Als God met Zijn zonlicht strooit wordt de dag langer dan ooiit. De zon gaat nooit meer onder. We kijken uit naar dat wonder. D.Beijersbergen-Groot

BIJBEL RECEPTEN

-appel-en-honing-voor

ZOETE APPELEN (ROSH HASJANA) 25 juni☻ 3 pond harde zoete appelen 50 gr suiker 25 gr boter of plantenmargarine sap van 1 citroen + gesneden schil snufje zout kaneel Schil de appelen en snijd ze in 4 partjes, verwijder de klokhuizen en was ze in koud water. Zet ze op met warm water en daarin gesmolten boter. De appeltjes moeten er voor ¾ gedeelte onderstaan. Laat ze in een half uur bijna gaar koken. Voeg er dan de overige ingrediënten bij en laat het geheel op een laag vuur gaar stoven, af en toe zachtjes omschuddend

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

SCHUILPLAATS

meisje-en-meid-bewegende-animatie-0165

ZE HADDEN PROBLEMEN IN DE OMGANG MET HUN PUBERDOCHTER☻ 17 juli☻ “Wat zo fijn is aan Stichting Schuilplaats is dat de hulpverleners geen oordeel hebben over onze visie op geloof en leven. Ze zeggen niet je moet je keuzes maar eens aanpakken. Ze hebben respect voor hoe wij in het leven staan en ze delen onze normen en waarden.” CLIENTEN QUOTES☻“Het is zo fijn als iemand naar je luistert, de tijd neemt om je te begrijpen en ook nog op dezelfde christelijke golflengte zit. Door de vragen die de hulpverlener stelde, ging ik nadenken en kreeg ik het probleem zelf ook steeds meer helder" www.stichtingdeschuilplaats.nl

meisje-en-meid-bewegende-animatie-0235

TIMON☻

TIENERMOEDERS GEKOPPELD AAN BUREN☻ 17 juli☻ Beter een goede buur dan een verre vriend. Deze oude tegeltjeswijsheid gaat in Houten in ieder geval op, want tieners met problemen worden daar in een bijzondere woonvorm gekoppeld aan volwassen buren. Zo springen de senioren Beppie en Adrie van der Kuil bij als tienermoeder Jubelle even een oppas nodig heeft. Het geeft de jongeren een veilig gevoel op hun weg naar zelfstandigheid. www.timon.nl brandweer-bewegende-animatie-0112

ELEOS☻

ZE RAAKTE IN PANIEK BIJ HET ZIEN OF RUIKEN VAN BRAND, MAAR ZE HAD NIET GEDACHT DAT HET EEN TRAUMA ZOU ZIJN☻ 17 juli☻ Ik raakte in paniek bij het zien of ruiken van brand. De oorzaak hiervan kon ik wel bedenken: de brand in ons huis vroeger. Toen ik elf jaar was, is op oudejaarsavond de bovenverdieping van ons huis in brand gevlogen. Ik was op dat moment samen met mijn ouders en zusje bij mijn oom en tante. Maar toen mijn vader gebeld werd, hoorde ik aan zijn stem dat er wat ernstigs was gebeurd. Op het moment van de brand was ik niet thuis, dus ik heb het vuur zelf niet gezien. Daarom dacht ik dat deze angst hier niet vandaan kon komen. Tijdens de EMDR-sessie bleek dat de brand wel degelijk impact heeft gehad op mijn leven. Na de brand was ons huis onbewoonbaar. Daarom hebben we op verschillende plekken in ons dorp gewoond. In appartementen, maar ook in hotels. We zaten hele dagen met elkaar in een kleine ruimte. Moet je je voorstellen, samen op de kamer met een moeder met een burn-out en een vader die ook psychische problemen heeft. Dat was erg heftig. Door de behandeling heb ik ontdekt dat hier mijn angst voor alles wat met vuur te maken heeft, is begonnen. Hoe de toekomst er verder uitziet weet ik natuurlijk niet, ik ga waar de Heer me wil hebben. Ik heb vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in God.”

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

VOOR WIE☻ 10 juli☻ Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.OVER DE ZIN VAN HET LEVEN DACHT IK NIET NA☻Dat verandert als Lotte haar vriend ontmoet en op een Alpha terechtkomt. Lotte (22) vertelt: “Ik was altijd een bezig bijtje. Druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’ en deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.”Dat verandert als ze op haar zestiende tijdens haar bijbaantje in de supermarkt Jefta ontmoet. Voor Jefta is zijn geloof heel belangrijk. Wat haar in hem aantrekt, is zijn manier van omgaan met de mensen om hem heen: “Datzelfde zag ik ook bij zijn ouders. Het maakte me jaloers en ook nieuwsgierig naar hun geloof. Ik ging met hen mee naar de kerk. Daar snapte ik niet veel van, al spraken de onderwerpen me wel aan.”

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻

VOOR WIE☻ 7 juli☻ Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.OVER DE ZIN VAN HET LEVEN DACHT IK NIET NA☻Dat verandert als Lotte haar vriend ontmoet en op een Alpha terechtkomt. Lotte (22) vertelt: “Ik was altijd een bezig bijtje. Druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’ en deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.”Dat verandert als ze op haar zestiende tijdens haar bijbaantje in de supermarkt Jefta ontmoet. Voor Jefta is zijn geloof heel belangrijk. Wat haar in hem aantrekt, is zijn manier van omgaan met de mensen om hem heen: “Datzelfde zag ik ook bij zijn ouders. Het maakte me jaloers en ook nieuwsgierig naar hun geloof. Ik ging met hen mee naar de kerk. Daar snapte ik niet veel van, al spraken de onderwerpen me wel aan.”

terwille

TERWILLE☻ EEN DOEL IN MIJN LEVEN☻ 7 juli☻ Hopeloze gevallen bestaan niet, is onze overtuiging. Maar iemands situatie kan wel lastig zijn. Zoals het verhaal van Peter, die naast een verslaving ook de diagnose autisme heeft. Met hulp lukt het hem om clean te blijven, maar het leven blijft soms een worsteling.“Ik zie niet zoveel mensen. Ik ben vooral veel met mijn hobby’s bezig en ben bijna elke dag weg. Dan stap ik bijvoorbeeld op de fiets, met mijn camera, en ga ik op weg om boten en vliegtuigen te spotten. Daar houd ik ook een administratie van bij.” Peter is jarenlang verslaafd geweest aan alcohol. Door zijn autisme vindt hij het lastig om contact met mensen te maken, maar zijn dagvullende hobby’s helpen hem om clean te blijven. “Ik ben van mening dat dat moet. Het is een doel in mijn leven.”“Bij mijn verslaving heb ik gemerkt: als je geen doelen hebt, stapelt de ledigheid zich op. Na een behandeling of een opname in een kliniek ben je misschien lichamelijk van je verslaving af, maar dat betekent niet dat je daarna gewoon je leven op kunt pakken. Dan begint het pas. Reken er maar jaren voor voordat je alles weer ‘redelijk’ op orde hebt”, is Peter zijn ervaring. Hij heeft een zware jeugd gehad, waar hij niet teveel over wil zeggen. Maar er is in die tijd veel beschadigd. “Ik ben gaan drinken omdat ik compleet met mezelf in de knoop zat.”

SHOUTBOX
OPVOEDEN

OUDERS ZIJN BEMIDDELAARS☻ 25 juni☻ De Bijbel is duidelijk op dit punt. Kinderen moeten gehoorzamen, ouders ook. Ouders mogen niet zomaar naar eigen inzichten handelen met de kinderen, alsof zij hun privé-bezit zijn. Paulus zegt in Ef.6:4 dat de vaders hun kinderen moeten opvoeden in de tucht en de terechtwijzing des Heren. 'Tucht' mag ook vertaald worden met 'onderwijs' (zie Staten­vertaling). Je krijgt dan te lezen: vaders voedt uw kinderen op vanuit het onderwijs en de vermaningen van Chris­tus! Wij zijn zo vrij om dat niet alleen op de vaders te betrekken, maar ook op de moeders.Ouders moeten zich dus bij de opvoeding afvragen wat het onderwijs en de vermaningen van Christus zijn. Dat zijn de geboden en beloften van God in de hele Schrift. Aan de geboden hebben zij te gehoorzamen. Op de beloften mogen ze bouwen in de opvoeding. Op een liefdevolle en duidelijke manier mogen ouders Gods geboden en beloften doorgeven. Zonodig wijzen zij hun kinderen terecht. Als zij maar in de Geest van Christus opvoe­den. Alleen dan zijn ze goed bezig. Dan is de echte opvoeder in de gezinnen niet een vader of moeder, maar via hen God Zelf.

kind-bewegende-animatie-0227

HET KAN OOK ANDERS☻ 25 juni☻  Er zijn ook ouders die de geboden en beloften van God in de opvoeding aan hun laars lappen. De Geest van Christus waait niet door hun huis. Ze zijn ongedul­dig. Ze zijn driftig en gauw boos. Ze zijn hard voor de kinderen. Ze zijn bitter als kinderen fouten maken en weinig vergevings­ge­zind. Ze maken ruzie met de kinderen. (Lees Ef.4: 29,31 er eens bij.) Ze hebben ten diepste geen belangstelling voor de kinderen. Ze vragen ook niet naar Gods raad voor de opvoeding maar trachten alleen zichzelf te bevestigen. Ze leven zelf niet in afhankelijkheid van de Here en leven die ook niet voor aan de kinderen. Niet God staat, maar zijzelf staan centraal in de opvoeding. Wat gebeurt er dan? Precies datgene waarvoor Paulus waarschuwt. Kinderen worden verbitterd (Ef.6:4). Hun boosheid en afkeer worden opgeroepen. Zij komen in opstand. Zij worden door de verkeerde opvoeding zo bescha­digd dat in het ergste geval geloof, hoop en liefde geen voedings­bodem in hun hart vinden. In plaats daarvan groeien er ongeloof, vertwijfe­ling en afkeer. Niet alleen afkeer van de ouders, maar ook van God. Dit is mis­schien wel het sterkst in die gezinnen waar de opvoeding in naam christelijk is maar in werkelijkheid hard­vochtig.

HUISVANBELLE

hart-bewegende-animatie-0106

GOD KLOPTE AAN MIJN HART☻ 10 juli☻ Na het volgen van dit seminar, wist ik dat het onrustige gevoel God was geweest, die aan mijn hart klopte. Ik wist dat dit was wat Hij mij wilde vertellen; ik had mijn hart niet bewaakt voor onkruid. God gaf mij de keuze om hier iets mee te gaan doen, om dit onkruid in mijn hart op te ruimen. En nu niet alleen, zoals in het begin van het jaar, maar sàmen met God. Na afloop heb ik nog even met Remco staan te praten. Hij vertelde me dat ik van Spreuken 4:23 mijn levensmotto mocht maken, in plaats van deze te gebruiken als een jaartekst! Jou raad ik hetzelfde aan. Het is belangrijk om je hart te bewaken, want alles wat je zegt, denkt of doet, komt hieruit voort. Wanneer je je hart wilt bewaken, is het handig om onderzoek te doen naar de dingen waartegen je je hart moet bewaken (onkruid).Bewaak je hart niet alleen, maar doe dit met God. Je hoeft dit namelijk niet alleen te doen. Vertrouw erop dat God in je leven aan het werk is en dat hij dè Beschermer van ons allemaal is. Dus ook van jou. Hij houdt van je en Hij wil je beschermen tegen de invloeden van de duivel.

hart-bewegende-animatie-0829

TUINTJE IN MIJN HART☻ 10 juli☻ Er ging een halfjaar voorbij en gaandeweg deze periode was de tekst uit Spreuken weer op de achtergrond geraakt. Totdat ik tijdens Opwekking, een groot evenement rond Pinksteren, Remco de Zwart hoorde spreken over het bewaken van ons hart. Dit seminar was een keerpunt voor mij. Remco haalde dè tekst vanuit Spreuken aan: de tekst die zes maanden geleden zo’n belangrijke plaats in mijn leven had ingenomen. Hij benoemde dat de Bijbel ons hart ziet als een bron, een schatkamer, een tuin (akker) en een huis. Als je hier meer over wilt weten, raad ik je aan om zijn boekje te lezen (‘Hartbewaking’). Ik haal zelf even het voorbeeld van je hart als tuin aan. God zaait in jouw tuin verschillende prachtige bloemen en planten, maar de duivel probeert hier onkruid tussen te zaaien. Wanneer je jouw tuin niet goed bijhoudt en het onkruid z’n gang laat gaan, dan kan dit wortel gaan schieten en je tuin overwoekeren. Remco noemt verschillende soorten onkruid: trots, boosheid en bitterheid, aanstoot, verleiding, teleurstelling en ontmoediging, angst, twijfel en ongeloof. In deel twee zal ik meer ingaan op de verschillende soorten onkruid en geef ik je praktische tips om je hart te bewaken (wel zo handig!).

www.huisvanbelle.nl

KITS

olifant-bewegende-animatie-0456

CHEF KOK BEREIDT XL OLIFANTENTAART VOOR VERJAARDAGSFEEST☻ 7 juli☻ Chef-kok Pierre Wind bereidt een reuzentaart voor de olifanten van DierenPark Amersfoort om de zeventigste verjaardag van het park in stijl te vieren. “Je snapt dat er voor zo’n taart een bijzonder recept nodig is”, vertelt Pierre. “Zeker dertig kilo’s appels, tien kilo wortels en twaalf kilo andijvie. Dat wordt smullen.” Aanstaande zaterdag wordt de olifantenfamilie verrast met de taart. Deze familie eet nogal wat, op een dag gaat er wel vierhonderd kilo aan voedsel doorheen, dan kun je niet aankomen met een standaard taartje. “Deze reuzentaart is natuurlijk een topuitdaging die een chef-kok niet aan zich voorbij laat gaan,” aldus een enthousiaste Pierre. “Daarnaast word ik blij van iedereen die goed kan eten…” Gelukkig krijgt de chef hulp van tien bakgrage kinderen en hoeven de appels niet te worden geschild. Dit jaar bestaat DierenPark Amersfoort zeventig jaar en dat wordt vanaf zaterdag de hele zomervakantie lang gevierd. In het park worden allerlei grootste kinderfeestjes georganiseerd, van schatzoeken tot waterpret tussen de dino’s. De reuzentaart is het startsein van een feestelijke vakantie. “Wanneer je je zeventigste verjaardag viert, hoort daar een taart bij en in dit geval een XL-variant”, vertelt Pierre. “Als kers op de taart maak ik gebruik van meloenen.” De olifantenfamilie kan zaterdagochtend genieten van de taart in DierenPark Amersfoort.

Fietspad_Bord-1

KORTSTE FIETSPAD IN NEDERLAND BESTAAT NIET LANGER☻ 7 juli☻ Een fietspad van enkele meters. De Overijsselse gemeente Haaksbergen had er een. Had. De fietspadborden zorgden voor te veel verwarring. En als je goed naar de foto kijkt, snap je dat wel. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat de borden er stonden om te voorkomen dat automobilisten van de weg gebruik zouden maken. Inmiddels zijn de twee borden door de gemeente verwijderd. Ze hebben er in totaal een kleine week gestaan. Bron:kits

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

gebouw-bewegende-animatie-0059

YOUTH FOR CHRIST☻

YOUTH FOR CHRIST GAAT LANDGOED DE LINDENHORST VERKOPEN☻

3 juli☻

Directeur Bram Rebergen: ‘Lokaal missionair jongerenwerk is onze toekomst’. Jongerenorganisatie Youth for Christ gaat haar gebouw De Lindenhorst in Driebergen te koop zetten. Die beslissing is het gevolg van de strategische keuze om in te zetten op lokaal missionair jongerenwerk. Bij deze strategie past geen grote en kostbare centrale locatie.

Bram Rebergen, directeur: “Youth for Christ is een lokale missionaire beweging die aanwezig is in de haarvaten van de samenleving. Met de strategie hebben wij besloten om juist deze beweging te versterken. Dat betekent een focus op lokale jongerencentra en een investering in hun activiteiten en missie. Daarbij constateren we dat het onderhouden en exploiteren van De Lindenhorst een grote kostenpost is. Dat geld steken we liever in het uitvoeren van onze missie. Vanuit Gods liefde jongeren opzoeken waar ze zijn, hen helpen groeien en hoop bieden.”Youth for Christ is vorig jaar begonnen met het uitvoeren van haar nieuwe strategie. Dat leidde tot groei van het lokale jongerenwerk. Contact met meer jongeren, meer geslaagde projecten en beter contact met gemeenten, kerken en lokale initiatieven. Diverse plaatsen zijn gegroeid. In Emmeloord startte een nieuw jongerencentrum. Youth for Christ verwacht op termijn haar achttiende jongerencentrum te openen.

YOUTH FOR CHRIST☻ REFOJONGERE MINDER MEDIAWIJS DAN SECULIERE LEEFTIJDSGENOTEN☻ 7 juli☻ Reformatorische jongeren zijn minder mediawijs dan hun seculiere leeftijdsgenoten. Zo doen ze vaker aan sexting en vinden porno, gewelddadige beelden en discriminatie minder vervelend. Ook blijkt dat hun ouders minder regels en afspraken met hen maken. Dit blijkt uit het onderzoek van internetprovider Kliksafe dat vandaag gepresenteerd wordt. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 800 reformatorische jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Het identieke onderzoek is vorig jaar door de Universiteit van Amsterdam en bureau Jeugd en Media gedaan onder seculiere jongeren. Doel van het onderzoek was om risicovol mediagebruik en de rol van ouders bij de groep reformatorische jongeren te bestuderen en een vergelijking te maken tussen het mediagebruik van deze beiden groepen jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat onder reformatorische jongeren WhatsApp met bijna 89% veruit de meest gebruikte toepassing is, Instagram (63%) fors populairder dan Facebook (28%) is, en Snapchat met 44% ook een veelgebruikte applicatie is.Meer dan de helft (54%) van de jongeren praat soms met hun ouders over schokkende beelden die ze online tegenkwamen. De andere groep (46%) doet dit nooit of bijna nooit. Door een grote groep (40%) wordt nooit of bijna nooit gepraat over afspraken en regels. De meest gemaakte afspraken gaan overigens over het telefoongebruik aan tafel en het gebruik van de mobiel in bed. Bijna alle jongeren zeggen de regels te begrijpen en vinden ze ook oké.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG jarige1 ALWEER EEN JAAR☻ 25 juni☻ JARIGEN IN JUNI/JULI☻ Alweer ’n jaar  door God gegeven Toegevoegd aan je  waardevolle leven Alweer ’n jaar  dat je achter je liet Er wacht nog veel moois  voor jou, in ‘t verschiet..M.Pintus Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes! HUWELIJK huwelijk NIET IEDER MENS IS HET ZELFDE☻ 25 juni☻ Niet ieder mens is hetzelfde want er is altijd verschil tussen inzicht, gevoel denken en wat soms de ander wil. ’t Gaat om compromissen sluiten zonder dat kan niets bestaan. Om tot ’t resultaat te komen dat partijen aan zal staan. Het is samen de mix maken waarmee ieder leven kan. Want daarmee gaan de problemen duidelijk voorgoed in de ban. Getrouwd zijn is samen delen lief en leed in het bestaan. God liet ons de liefd’ bevelen waardoor wij elkaar verstaan. J.A. v Tricht Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP beterschap IK BEN MET JE♥ 25 juni♥ Hij is bij me als ik fiets of in de auto rij, ook in de wachtkamer  is Hij bij mij, in de behandelkamer  voel ‘k Hem rondom mij, Hij hoort mijn bidden, Hij geeft rust in mij, de moeilijke momenten merkt Hij het eerste op, Hij neemt het bidden over, ondergaat hetgeen ik onderga, stuurt tegelijk de handen van de artsen. Ook hen is Hij nabij.  Waar ik ook ben,  ik weet me steeds geborgen want Vader is er, Vader is bij mij. M.Poelman-Duisterwinkel Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed GEBOORTE baby LIEF KINDJE♣ 25 juni Lief kindje, waar je ook bent geboren.  Waar je bedje ook mag staan.  Je bent geboren om er bij te horen. Om je eigen weg op aarde te gaan.  Is niet elk kindje, of het nu blank is of zwart. Dat op aarde het levenslicht aanschouwde Niet gesloten in Gods grote hart? Een kind om heel veel van te houden. Je bent nu aan Hem opgedragen. En met jou ook elk ander kindje.  Dat niet om deze rijkdom kan vragen. Niet wordt gekoesterd en bemind. Want ieder kindje mag bij Hem komen. Hij weet van zijn of haar bestaan. Heeft het met veel liefde aangenomen. En mag aan Zijn hand verdergaan. M. v Tintelen baby-bewegende-animatie-0126 Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn
OVERLEDEN
OVERLIJDEN☻ sterkte GODS TROOST IN DROEVE DAGEN☻ 25 juni☻ Gods armen om ons heen geslagen. Zijn troost in elke zware slag. Zijn handen die ons willen dragen. Een nieuwe morgen als Gods lach. Troost bij tranen vol verdriet. In elke zonnestraal Gods licht. Zijn wakend oog die ons ook ziet. In elke glimlach Gods gezicht. Troost in dagen zonder zon, als 't licht voor even wordt gedoofd. Ons laven aan Gods milde bron. Een troost voor ieder die gelooft. Zo gedragen door erbarmen, in de slagen van het harde leven. Om ons heen Gods vaderarmen, die ons liefde de sterkte geven. Bij het verlies van een kind. D.Beijersbergen-Groot In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
STRIJDKREET

kind-bewegende-animatie-0146

MOOIE WOORDEN/ONTFERMING☻ 17 juli☻ Sommige woorden worden bijna nooit meer gebruikt. Maar ze zijn toch héél mooi. En je kunt ze moeilijk vervangen door een ander woord, want die heeft dan minder lading, of het betekent nét iets anders. Zulke woorden verdienen een ode. Zeker als het woorden zijn die iets te maken hebben met het hogere. Met de dingen die er echt toe doen. Of met God. Het eerste woord waar ik een ode aan geef is: ONTFERMING. Wát een prachtig woord. Maar wat betekent het? Die vraag stelde ik aan verschillende mensen. Dit is wat ze zeiden:Dat is duidelijk iets waar mensen aan denken bij 'ontferming': je bent kwetsbaar en een ander ontfermt zich over je, zorgt voor je, geeft je een veilige plek, beschut je. Het is iets prachtigs tussen mensen. We hebben allemaal af en toe iemand nodig die zich over ons ontfermt. Zoals ouders dat van nature over hun kinderen doen; beschermend zorgen. Hieronder zie je een woordwolk van de website synoniemen.net. Woorden die bij ontferming horen zijn: medelijden en barmhartigheid. Prachtige eigenschappen. Eén van de mensen die ik vroeg te reageren op het woord 'ontferming', benoemde het perspectief van het woord: de nadruk ligt op degene die helpt, en niet degene die de hulp nodig heeft. Eigenlijk is ontfermen iets ontzettend moois dat je kunt doen. Je neerbuigen naar iets dat kleiner of kwetsbaarder is dan jij en hulp en ontferming nodig heeft. Ont-fermen. Je ferme borst niet meer fier vooruit, maar als een veilige plek om iemand tegenaan te drukken - daar, tussen je armen, vlakbij je hart.

NAAR DE KERK VAN TALITHA☻ 10 juli☻ Op zondag zit Talitha niet in de kerkbanken, maar begeleidt ze met haar bariton de dienst. Ze speelt in de band en zingt mee in het koor. "Ik beleef mijn geloof erg door de liederen die we spelen. Bekende woorden die ik zing of speel geven mij een connectie met God. Ik kan wel zeggen dat muziek mij dichter bij God brengt, meer dan een preek dat kan. In de auto zet ik graag worshipmuziek op en neem ik de tijd om met God te praten."Rond haar zevende werd ze jongsoldaat en een paar jaar later korpskadet. Op haar zeventiende maakte Talitha de keuze heilssoldaat te worden. "Een logische vervolgstap als je in het Leger zit en daar sta ik nog altijd achter." De keuze om heilssoldaat te worden, gaat samen met de belofte om geen alcohol of andere verdovende middelen meer te gebruiken. Vanaf dat moment mag je binnen het Leger des Heils ook een uniform dragen: een manier om herkenbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen. De uniformen van bijvoorbeeld het Leger in Afrika verschillen enorm van die in India, maar de traditie is overal dezelfde

www.strijdkreet.nl

NIEUWS
religie-en-geloof-bewegende-animatie-0005 HELFT AMERIKANEN GEBRUIK BIJBEL☻ 17 juli☻ Slechts 14 procent van de volwassen Amerikanen gebruikt de Bijbel dagelijks, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse onderzoeksgroep Barna en de American Bible Society. Het christelijke onderzoeksplatform Barna Group doet sinds 2011 elk jaar onderzoek naar het gebruik en de impact van de Bijbel onder de Amerikaanse bevolking. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan „dat de Bijbel –ondanks de veranderende culturele trends– nog steeds een veelgebruikt boek is, met een levensveranderende kracht.”Twee derde van de Amerikanen geeft aan nieuwsgierig te zijn naar de boodschap van de Bijbel. Eén op de drie spreekt zelfs van een sterk verlangen naar het Evangelie; 63 procent van de volwassenen zou graag meer te weten komen over wie Jezus Christus is, waarvan ruim 30 procent aangaf het sterk met deze stelling eens te zijn. Nieuwsgierigheid komt het meest voor bij mensen die wekelijks naar de kerk gaan, volwassenen zonder universitaire opleiding en volwassenen met minderjarige kinderen. De Bijbel heeft het meeste impact op het leven van mensen die bekend zijn met en openstaan voor het gebruik van Gods Woord, en de mensen die regelmatig een kerkdienst bezoeken, zo geeft het onderzoek aan. afrika AFRIKA ALS HART VAN DE WERELD KERK☻ 17 juli☻ Een derde van de wereldbevolking is christen. Dat was een eeuw geleden zo, en dat is nu nog steeds het geval. Er vond in die honderd jaar wel een grote verschuiving plaats. De gemiddelde christen is tegenwoordig een Afrikaan. Dat lag rond 1910 anders. In de Schotse hoofdstad Edinburgh kwamen in 1910 meer dan 1200 zendelingen uit Europa en Noord-Amerika bijeen om plannen te maken voor het bereiken van de niet-westerse wereld met het Evangelie. Eén Afrikaan nam er deel aan deze wereldzendingsconferentie; meer waren er niet welkom. De verwachtingen waren hooggespannen: binnen een generatie zou iedereen het goede nieuws hebben kunnen horen. En daar was haast bij, want Afrika dreigde een „mohammedaans” continent te worden. Veel protestantse kerken in het gebied ten zuiden van de Sahara ontstonden uit missionaire activiteiten, met name vanuit Europa. Maar ook Afrikanen brachten de Bijbelse boodschap. „De kerk heeft zich hoofdzakelijk verspreid door de activiteiten van leken”, schrijft de Ghanese hoogleraar J. Kwabena Asamoah-Gyadu in het vorig jaar verschenen boek ”Christianity in Sub-Saharan Africa” (uitg. Edinburgh University Press). „Ambtenaren, boeren, reizende handelaars –velen zonder formele opleiding– stichtten preekplaatsen en gemeenschappen. Wanneer hun boodschap weerklank vond, vroegen ze vaak ondersteuning van zendelingen of van zendingsposten in de steden.” Bron:refdag ijsberg ENORME IJSBERG BEREIKT DORPJE GROENLAND☻ 17 juli☻ Een enorme ijsberg is naar een klein kustdorp gedreven in Groenland. De autoriteiten vrezen dat een tsunami het plaatsje Innaarsuit kan treffen als het gevaarte in elkaar stort. Op beelden is te zien dat de ijsberg boven het dorp uit torent. Het gevaarte heeft de afgelopen nacht niet bewogen, bericht omroep KNR. De autoriteiten hebben een gevarenzone dichtbij de kust geëvacueerd, zegt een woordvoerder van de politie.Vorig jaar vielen vier doden toen golven een afgelegen kustdorp overspoelden in Groenland. Dat gebeurde toen puin in zee belandde door een aardverschuiving. Bron:refdag energiedrankjes GEZONDHEID JONGEREN IN GEVAAR DOOR ENERGIEDRANKJES☻ 17 juli☻ De gezondheid van zo'n 19.000 kinderen tussen de 13 en 18 jaar loopt gevaar omdat ze te veel energiedrankjes drinken. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek, meldt het AD. De pubers maken meer kans op hartritmestoornissen en aantasting van het centraal zenuwstelsel. De risicogroep consumeert regelmatig drie blikjes energiedrank per dag of meer. Deze veeldrinkers hebben volgens het RIVM ook andere problemen: ze hebben vaker dan leeftijdsgenoten te maken met scheidende ouders of mishandeling, roken meer en gebruiken regelmatig alcohol en harddrugs. „Het is belangrijk om te voorkomen dat deze jongeren slaapproblemen krijgen, hartkloppingen of erger”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. „Sowieso passen energiedrankjes niet binnen een gezond voedingspatroon.” Blokhuis gaat in gesprek met het Voedingscentrum om te kijken hoe het bestaande advies beter onder de aandacht van jongeren gebracht kan worden.Bron:puntuit gesteente STEENZOUT IN AARDLAGEN VULKANISCHE GESTEENTE☺ 17 juli☻ De immense zoutlagen, zoals die onder meer in Noord- en Oost-Nederland in de ondergrond zitten, hoeven in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht niet te zijn gevormd door een lange periode van indamping. Natuurkundig ingenieur Stef Heerema en chemicus Gert-Jan van Heugten (M.Sc.) maken zichtbaar dat een vulkanische oorsprong van de miljoenen kubieke kilometers steenzout waarschijnlijker is. De zoutformaties worden gekenmerkt door kilometershoge pijlers die vanaf de basislaag opwaarts in de sedimenten zijn gevloeid. Sommige vloeien zelfs boven het maaiveld uit. In het oude verklaringsmodel werd dan ook terecht geconcludeerd dat het zout heeft gevloeid “als ware het een vloeistof”. Maar in dat model zijn de verplaatsingen over tientallen kilometers ten onrechte toegeschreven aan een kruipproces in vast steenzout. Ook is de ondergrondse beweging synchroon geweest met bovenliggende gesteenten die plaats maakten. Alsof ook deze gesteenten konden vloeien. Het nieuwe model vergelijkt het vormingsproces van de zoutpijlers daarom met wat plaatsvindt in een lavalamp. Daarin vloeien twee niet-mengbare vloeistoffen langs elkaar heen onder invloed van dichtheidsverschillen. Dit nieuwe vulkanische verklaringsmodel heeft sinds 2009 al geleid tot diverse nationale en internationale publicaties. Bron: Christelijknieuwsgifje-vissers-575943 VISSERIJ ONTWIKKELINGEN IN EUROPA☻ 7 juli☻ Update voor lokale en regionale visserij-bestuurders over spannende tijden voor Nederlandse visserij: “Bestuurders uit een reeks Nederlandse visserij-gemeenten en -provincies zijn bijgepraat over de Europese visserij-actualiteiten zoals de Brexit, de aanlandplicht, de Technische Maatregelen en de pulskor. Dat is van belang want het zijn voor de visserij in ons land zeer spannende tijden. En het is belangrijk dat betrokken nieuwe raadsleden en wethouders en andere bestuurders op de hoogte zijn van de vele visserij-ontwikkelingen in Europa. Het Europese visserijbeleid gaat juist ook hen aan”, aldus Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), die de bijeenkomst organiseerde. Van Dalen: “Wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere bestuurders uit de verschillende vissersplaatsen en -regio’s in Nederland (onder andere uit Den Helder, Katwijk, Stellendam; Urk, Flevoland, Friesland en Zeeland) zijn weer helemaal up-to-date. Zij moeten vooruit blijven denken op wat ook voor hun gemeenten en provincies kan gaan spelen. Vanuit Brussel zal ik hen up-to-date houden. Er speelt immers veel! En hoewel in onze totale economie de visserij een beperkt aandeel heeft, is de visserij juist in allerlei kustplaatsen en regio’s van levensbelang. Niet alleen voor de directe visserijbedrijven, maar ook voor tal van aanverwante ondernemingen. Daarom was deze bijeenkomst zeer nuttig en nodig en bleven na afloop nog velen napraten, vooral ook met mw. Delplace-Wattez.”Bron:Christelijknieuws jongen-bewegende-animatie-0031 DOCENT MOET MEER PRATEN MET JONGEREN OVER MEDIAGEBRUIK☻ 7 juli☻ Reformatorische docenten praten te weinig met leerlingen over onlineactiviteiten. Dat moet beter, vindt het practoraat onderwijs online van het Hoornbeeck College. Hoewel, „ik had negatievere uitkomsten verwacht”, zegt practor K. van der Laan. Hij beklemtoont dat praten over moderne media behoort bij het voorbereiden van jongeren op de maatschappij. „En dan maakt het niet uit welk vak je geeft. We zijn allemaal medeopvoeders.”Ruim de helft van alle docenten geeft echter aan dat ze met hun leerlingen niet het gesprek aangaan over het omgaan met sociale media. „Ik vermoed dat vooral de ‘mediawijzere’ docenten de vragenlijst hebben ingevuld, dus waarschijnlijk geven de cijfers nog een te rooskleurig beeld.”Driekwart van de leraren geeft aan dat ze hun leerlingen helpen bij het vinden en beoordelen van online-informatie. De helft van de docenten laat de leerlingen met enige regelmaat werken met digitale toepassingen die ze later nodig hebben in hun beroep.Er komen minder vermaningen van leidinggevenden: 17 procent van de docenten geeft aan dat het onlinegedrag ter sprake komt.Bron:refdag
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl