DeBronenLeven
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

Vader-neem-alles-weg-1

☻☻13 april☻☻

Laat-mij-gaan-waar-

GEBEDEN

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

GEBED☻☻

GEBED TEGEN TWIJFEL☻ 29 maart☻ Wie leidt de mens van wieg tot graf? Wie neemt hem al zijn zonden af? Wie vormt hem met een levensstijl, die vreugde brengt en zoveel heil ! Wie leerde hem dat eerste woord, reeds door ontelbaren gehoord? “Ach Here, houd ook deze nacht, weer over mij getrouw de wacht!” Eerst mocht ’t kind gelovig groeien, maar langzaam aan kwamen de boeien. Misschien van kerkelijke tucht, of ongeloof waardoor men vlucht. Waar komt toch al dat kwaad vandaan? Wie brengt toch al die twijfel aan? Zijn het geleerde theologen, die eerst zichzelf, toen mij bedrogen? Heeft ’t denken hun geloof verstoord, waardoor men ’t oude niet meer hoort? Zou nu aan ’t einde van de tijd, ’t geloof vergaan door ijdelheid? God heeft dit eenmaal al voorzien: een gewaarschuwd mens telt dus voor tien. “Help Heer, uw kinderen op te staan, en in Uw waarheid door te gaan !

f56f9d9c27da57eb4bd9f755ccc88ba9

GEBED☻ RUST VOOR MIJN ZIEL☻ 29 maart☻ de zon heeft mijn ogen aangetast het leven mijn ziel angst heeft mij omgeven vind ik nog rust voor mijn ziel dat bloedt en ziek is van elke dag Heer hoor mijn klacht laat Uw genade op mij rusten opdat ik voor altijd bij U mag wonen/E.Brunelli

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

GEBED

AKKER VAN MIJN LEVEN☻ 29 maart☻ Mijn akker met diepe voren doorploegd in het verleden geplant met het beste zaad van Uw liefde en genade ontkiemend in het heden. Wil het met Uw zorg hoeden dat op Uw gewijde grond in toekomst van Uw verbond ik de vrucht mag voeden die U met Uw geest mij zond. E.J.vd Scheer

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

cf2ab7567649752e149653c18be50f11

ZIJNWOORD☻ GOD ZIET ALLE MENSEN TEGELIJKERTIJD☻ 7 april☻ In deze Psalm zien we dat onze God vanuit de hemel kijkt. Dit is Zijn woonplaats. Daarvandaan ziet Hij alle mensen, alle bewoners van de aarde. Dus ook u, en jou. Wie denkt dat dit onmogelijk is, kijkt misschien teveel met menselijke ogen. De hemel, Zijn woonplaats, is namelijk niet een vast punt ergens in de ruimte, want dan zou God alleen maar één kant van deze aarde tegelijkertijd kunnen zien. God is juist op een plaats die niets met ons heelal te maken heeft: in de hemel. Daarvandaan ziet Hij alle mensen op hetzelfde ogenblik. Zo groot is Hij!

21667fcc1674367046944a348aeab00f

ZIJNWOORD☻ GOD KIJKT OM TE REDDEN☻ 7 april☻ In vers 15 staat dat God al onze werken doorgrondt. Hij weet precies wat we doen en waarom. En toch kijkt God niet om te veroordelen. Hij kijkt omdat Hij zoekt naar oprechte harten, naar mensen die op Zijn goedheid hopen, en redt die mensen vervolgens van de dood. Het is niet alleen bijzonder dat God alziend is, het is zelfs onze redding! Juist doordat Zijn ogen voortdurend op ons zijn, mogen we ervan verzekerd zijn dat Hij onze Redder is. Vertrouwend op Jezus hoeven we niet bang te zijn. In Romeinen 8:1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn. Laat ons gebed daarom mogen zijn wat er in vers 20 staat: "20 Onze ziel verwacht de Heere, Hij is onze hulp en ons schild". We mogen ons verheugen in een zorgzame blik van een liefdevolle Vader!

BEMOEDIGENDE TEKST

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

BEMOEDIGENDE TEKST

THUIS EEN VEILIGE HAVEN☻ 22 maart☻ Wachtend op de thuiskomst van de kinderen uit school zit een moeder na te denken over haar functioneren als moeder en over haar invloed op de atmosfeer in huis. Het is 2 uur in de middag. Het huis is stil en vredig. Ik zit aan de keukentafel met een kopje koffie te genieten van de laatste stille minuten. Over 20 minuten komen de schoolkinderen stormachtig binnenvallen en is het huis weer een en al lawaai en levendigheid. Ik weet wel wat ik te verwachten heb: een paar kinderen zitten te popelen om te vertellen hoe het is gegaan vandaag, allemaal tegelijk, een paar willen laten zien wat ze op school gemaakt hebben, eentje sluipt stilletjes naar de pc voor z’n favoriete spel, misschien zijn er ruzies en tranen, en uiteraard hebben ze allemaal honger! Ik maak alvast wat voor ze klaar en denk intussen na over mijn rol als moeder. Ik voel de druk van al hun behoeftes, en ik besef dat ik dat allemaal in eigen kracht niet kan. Ik heb Gods hulp nodig, en die vind ik in zijn Woord.

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

BEMOEDIGENDE TEKST

HET LEEK MIJ ZO KORTZICHTIG☻ 22 maart☻ Indira was ooit geschokt te horen dat Jezus de enige weg was naar het leven en geluk dat ze wilde. Maar uiteindelijk kon ze haar grote verlangen niet meer weerstaan. Indira was ooit geschokt te horen dat Jezus de enige weg was naar het leven en geluk dat ze wilde. Maar uiteindelijk kon ze haar grote verlangen niet meer weerstaan. De eerste keer dat ik Indira Jonklaas in Dubai ontmoette, kon ik niet geloven dat ze al 60 was geweest. Haar vergelijkend met andere vrouwen van die leeftijd, besef ik dat er iets anders aan haar is – een innerlijk geluk dat van haar gezicht straalt. Terwijl ik ga zitten om naar haar verhaal te luisteren, vraag ik me af of ze altijd zo is geweest en ik verheug me om meer van haar te horen. Indira groeide op in een christelijk-katholieke familie in Sri Lanka; een normale kindertijd, hard werkende ouders. Maar als jong meisje, viel het haar op dat ze geen verband kon leggen tussen de leer van de katholieke kerk en haar dagelijks leven. De tijd verstreek en in haar tienerjaren ontwikkelde zij haar eigen interesses. Doordat Indira een erg intellectueel en gedreven weg koos, ontmoette zij een aantal gewone mensen die een grote impact hadden op haar leven. “Ik ben naar een Iers nonnenklooster geweest; zij waren zo goed voor ons.” Haar verlangen naar een echt en rein leven ontwaakte in die tijd. “Ik zag dat ik echt een verlangen had om het goede te doen, goed te zijn, te dienen; maar ik kreeg steeds meer besef van mijn onvermogen om dit in mijn eigen kracht te kunnen.” “Ik had echt een verlangen om goed te zijn, maar ik kreeg steeds meer besef van mijn onvermogen om dit in mijn eigen kracht te kunnen.”

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK ONTFERMING☺ 7 april☺ Jezus, Meester, heb medelijden met ons” zeiden de tien melaatsen, en miljoenen hebben het hen, door alle eeuwen heen, vaak nagezegd. Maar hoe vaak blijft het bij die noodkreet en hoe weinig verwachten wij een antwoord vanuit de hemel! De melaatsen riepen om medelijden en Jezus zag hen aan en zei: „Gaat heen, toont u aan de priesters”. Als wij in geloof tot Jezus roepen en ook Zijn ontferming verwachten, dan kunnen we een even wonderlijk antwoord ontvangen als deze melaatsen kregen. Toen Jezus dit tot de tien melaatsen zei, wisten zij dat zij zich alleen maar aan de priesters mochten tonen als zij van hun melaatsheid waren genezen, want dat schrijft de wet voor (Lev.14:3). ☻☻☻ 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 ONGERECHTIGHEID☻ 7 april☻ Om weg te kunnen gaan uit alle ongerechtigheid van deze wereld biedt Jezus ons Zijn verlossing aan (Joh.8:36). Maar van die bevrijding zullen we niets beleven als we niet helemaal los willen komen van al datgene waarvan Jezus ons heeft vrijgemaakt! Wie gelooft in de verlossing door Jezus Christus maar niet radicaal het Koninkrijk van God binnengaat, wordt een levenloze zoutpilaar. Net als de vrouw van Lot. Zij werd met Lot uitgered, maar ze had nog een te sterke binding met het leven dat ze achter moest laten en te weinig vertrouwen in wat God haar bood. Als we het radicale van Lot en zijn dochters missen dan worden we, ondanks de verlossing uit de zonde, dorre pilaren. Dan brengt ons leven ook geen verlossing voor het „Soar” waar God ons brengt (:21).
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 7 april☻ "Iemand met een wijs hart zal verstandig worden genoemd en zijn woorden zullen goede lessen in zich bergen."(Spreuken 16:21) 66dfa1536a1ea9da3858981b508cea35 PSALM 7 april☻ "God zorgt voor mijn redding en redt ook mijn eer. Hij is mijn sterke rots. Alleen bij God kan ik altijd schuilen. Hij beschermt mij."(Psalm 62:7)
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

7 april☻ Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.Efeziërs 5:15-16 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

7 april☻ Als we dood ontvangen als onze betaling voor zonde, worden we alleen betaald voor wat we verdienen -- zonde is rebelleren tegen de God die ons liefheeft en ons zijn meest kostbare geschenk gaf om ons te verlossen van de zonde! Maar Gods geschenk is gratis - eeuwig leven in Jezus Christus. We kunnen het niet verdienen, kopen of het opeisen. Dus God gaf het door genade.
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d GEZEGDE 7 april☻ Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen. ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 7 april☻ Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 7 april☻ Jezus, onze hoop, u maakt ons tot mensen die in eenvoud en oprechtheid uit het evangelie leven. Wij zouden zo graag willen begrijpen dat een heel eenvoudig vertrouwen in u het beste in ons aanboort. Zelfs een kind slaagt daarin. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 7 april☻ Als we dood ontvangen als onze betaling voor zonde, worden we alleen betaald voor wat we verdienen -- zonde is rebelleren tegen de God die ons liefheeft en ons zijn meest kostbare geschenk gaf om ons te verlossen van de zonde! Maar Gods geschenk is gratis - eeuwig leven in Jezus Christus. We kunnen het niet verdienen, kopen of het opeisen. Dus God gaf het door genade.
QUOTE/BEMOEDIGING
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c QUOTE☻ 7 april☻ "Ik heb uitspraken gelezen van Plato en Cicero die erg wijs en mooi zijn; maar ik heb bij geen van beiden gelezen: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven." f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac BEMOEDIGING 7 april☻ Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

7 april☻

In de stormen van mijn leven, in de regen in de kou, wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw.

 

 

TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

IK BEN DE WEG☻ 19 maart☻ Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14:6☻☻ Als er ooit een tijd is dat we het nodig hebben om God als Vader te kennen, dan is dat wel in een periode van pijn en lijden. Jezus vertelt ons dat hij de weg is naar de Vader. Alleen door hem kunnen we bij de vader komen en ons door hem laten omhelzen zoals kinderen dat doen. De weg die we in zo’n pijnlijke periode hebben te gaan, is daarom ten diepste ook heel duidelijk: we moeten Jezus vinden en door hem heen de Vader omhelzen. Heel Jezus’ leven is een uitnodiging om bij hem te komen. Hij is de weg, de enige weg, de enig begaanbare weg als we ons verdwaald voelen in onze gevoelens en gedachten van rouw. Ga die weg en vind de Vader. Gebed: Heer Jezus, u bent mijn weg. Leer me door u bij de Vader te komen. Amen. Vraag: Hoe ben jij bezig om de weg van Jezus te vinden. duif

TIJD MET JEZUS☺

UW TROOST☻ 7 april☻ Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:19/ Er kunnen in je leven heel veel dingen gebeuren die grote zorgen geven: je gezondheid, je toekomst, je eenzaamheid, het verder moeten na een verlies. Die zorgen kunnen je overstelpen, zo zelfs dat je het gevoel hebt dat je erin verdrinkt. Het is een groot voorrecht als je dan de moed hebt om Gods troost te zoeken: zijn onvoorwaardelijke nabijheid. Hoezeer je van buitenaf gekweld wordt door zorgen, toch kun je ook dan vreugde vinden in je ziel, in je binnenste. Niet de vreugde om je levensomstandigheden, wel de vreugde vanwege Gods troostende geborgenheid.
MEDITATIE
jezus MEDITATIE☻ DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻ 19 maart♥ Zo zeker als Christus opgestaan is uit de doden, zal Hij terugkomen om te oordelen, de levenden en de doden. ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Kor. 5:10.’ U en ik, wat zal het oordeel zijn dat over ons uitgesproken wordt? Zullen wij aan Zijn rechterhand staan en horen: ’Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld, Matth. 25:34.’ Of staan wij aan Zijn linkerhand en zullen wij horen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is, Matth. 25:41.’ Waar zouden wij staan als wij nu op dit moment voor Gods Rechterstoel zouden verschijnen? Er zijn maar twee antwoorden mogelijk, links of rechts, wij wandelen nu op dit moment op de brede weg die naar het verderf leidt of op de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Het is, in Christus behouden of buiten Christus verloren. water MEDITATIE☻ WAAROM IS ER LIJDEN IN DE WERELD?☻ 7 april☻ Waarom is er lijden in deze wereld? Waarom zoveel verdriet, angst en pijn? Daar sterft een jonge moeder, ginds is een moeder ernstig ziek en verderop zitten kleine kinderen in een tehuis zonder ouders. Waar is God, zo schreeuwt de mens, die niet weet waarom al dit leed er is. Voor het antwoord op deze vraag moeten we terug naar de geschiedenis in de hof van Eden. Daar was geen lijden, geen verdriet en pijn. Adam en Eva wisten niet wat lijden was, totdat de duivel kwam en hen verleidde om ongehoorzaam te zijn aan God. Eva en Adam hebben geluisterd naar de duivel en kozen tegen God. Wij hebben Adam en Eva niet persoonlijk gekend toch weten we allemaal dat we als klein kind al moeten leren om gehoorzaam te zijn. De ongehoorzaamheid zit in ons. Het liefst zouden wij onze eigen gang gaan en geen rekening willen houden met God en Zijn gebod. Nu, dit is de oorzaak van alle ellende. Heel de Bijbel door lezen we steeds weer welke verschrikkelijke gevolgen er ontstaan door de ongehoorzaamheid. De vraag, “waarom is er lijden?” zouden we eigenlijk moeten omzetten in, “Waarom is er nog liefde, barmhartigheid en geluk in deze wereld?” Het antwoord is: God is, ondanks onze ongehoorzaamheid, genadig.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻☻

TROOSTPLEISTER & WONDERKUSJES☻ 7 april☻ Zorg dat je een paar 'troostpleisters' bij je hebt, en ook genoeg 'wonderkusjes'. Misschien dat je ze vandaag nodig hebt voor iemand die je straks ontmoet! LIEVE MENSEN, 'Weet dat Ik je zal genezen, Ik zal je wonden helen - spreekt de Heer- ook al noemt men je Verworpene en zegt men: 'Naar Sion kijken we niet meer om.' Jeremia 30:17 God kijkt wel naar je om, en wij ook! Ontvang zijn liefdevolle zorg en bemoediging, Gerry

schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻

GOEDE VRIJDAG☻ 7 april☻ Als ze geweten hadden Wie ze gedood hadden, ze hadden het nooit, maar dan ook nooit durven doen! Lieve broers en zussen, Het kruis was des Meesters weg! Het was ook een Meesterzet. Opperste toewijding, onbegrijpelijke liefde in actie. Diepe motivatie om de mensheid bij God terug te brengen. Jezus ' sterven werd ons leven. Mag ik je daarom een gezegende Goede Vrijdag wensen, morgen nog een stille zaterdag, en zondag, een prachtige - in Christus - triomferende feestdag, waarop wij wereldwijd, en masse, Hem alle dank, eer en glorie gaan brengen! Met liefs, Gerry

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

KOM DICHTERBIJ☻ 13 april☻ Verlies je leven in Jezus en vind Zijn leven in jou en jezelf, terug! Je leven verliezen en Jezus winnen! Met een prachtige illustratie vertelt Maggie Groham, een Egyptische vrouw hoe zij haar leven verloor, en een nieuw leven in Jezus vond. Alles werd anders, toen Jezus 'ALLES' voor haar werd. Deze omwenteling bleef niet onopgemerkt in de sloppenwijken van Caïro en tot ver daarbuiten. Om je te bemoedigen! Durf die stap te zetten, vandaag: iets minder van jezelf, iets meer van Jezus! En let op wat er verandert... ook bij jou! Om je te bemoedigen, met liefs, Gerry

RETREAITES

4bea

DE SPIL☻

THEMA HEILIGE ONRUST:vr 11 Mei 2018 19:30 t/m zo 13 Mei 2018 14:30/ De pelgrim 2.0 ervaart volgens Frits de Lange het leven in zijn naakte essentie, door te erkennen ‘dat iets of iemand is die ervoor zorgt dat we de ene voet voor de andere blijven zetten.’ Samen gaan we dit waardevolle boekje bespreken: een pelgrimage naar het hart van de religie. Hopelijk heb je het boekje ‘Heilige Onrust’ gelezen, zodat we samen in gesprek kunnen gaan of met een opdracht het eerst met je zelf mag bedenken. Begeleiding: Bart van Empel en Woutera Vierhout

www.retraitecentrum.nl 86353d

DE SPIL☻☻☻

STILTE DRIE-DAAGSE☻ma 28 Mei 2018 11:00 t/m wo 30 Mei 2018 17:00☻ Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Begeleiding: Marianne Groen en Tera Schipper

aardbol

DE SPIL☻ INDIVIDUELE RETRAITE/Week 15: 10 t/m 13 april☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

cf0e

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

OASE DAGEN☻ THEMA: Donderdag 19 april Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/ Max. aantal deelnemers 12 Prijs € 40,- incl. koffie/thee/lunch Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,- Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en Frans Hoogendijk Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

e07cc5

BETHANIEOASEDAGEN/Thema:Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/Donderdag 19 april/Tijd: 9.30-17.00 uur/Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in. Leiding: zr. Greet Verhoeven en Frans Hoogendijk

ff4ff8

BETHANIE ROUW-DRAGEN MET GOD☻ 31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/ Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/ Rouwweekend/ Max. aantal deelnemers 11/ Prijs Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/ Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen. 'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven. ☻☻www.zdh.nl

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

CHRISTEN MEISJE☻ 7 april☻ Een hondje heeft een snuffelneus Een haas heeft lange oren Een mol graaft gangen in de grond Een kraai woont in een toren Een diertje weet niet wat het doet Maar jij weet hoe je leven moet Als Christen-meisje lief en goed Mag ik dat van je horen? ruth1

POEZIE

BEMIND DOOR GOD☻ 7 april☻ Je vraagt me te schrijven Een vers op dit blad Maar lieve Marjan Ik weet toch echt niet wat! Toch wil ik je wensen Een zeer gelukkig lot Bemind door alle mensen Maar bovenal door God.

VISJES
geen ☻☻13 april☻☻ Jezus
BIJBEL STUDIE
9847e CONTACT☻ 7 april☻ De bijbel laat zien hoe God in de geschiedenis van het volk Israël met mensen bezig is en ernaar verlangt om weer harten contact te hebben. Het is echter vanaf het begin van de bijbel duidelijk dat dat niet meer zomaar kan. Wantrouwen is niet zomaar overwonnen. Daarvoor gaat het te diep. Er is een kloof tussen mensen en God gekomen die mensen zelf niet meer kunnen overwinnen. Hoe ze ook hun best doen. Uit zichzelf kunnen mensen God niet meer vinden. Vergeet nooit over wie we het hier hebben: misschien denken wij vaak heel groot over onszelf, maar we zijn met de woorden van Genesis maar 'aardmannetjes' (de eerste mens heette Adam, wat in het Hebreeuws 'aarde' betekent), gemaakt uit aarde. God is niet zomaar je 'buddy' of cosmische knuffelmuur, maar onze Schepper, de oorsprong van alles, de bron van al het leven (volgens Genesis vormde hij Adam uit aarde en blies hem de levensadem in). De bijbel vertelt nu over deze grote Schepper-God die als een minnaar het hart van zijn ontrouwe geliefde terug wil winnen (lees het boek Hosea hier eens over!). Martha LEVEN BIJ DE GRATIE GODS☻ 7 april☻ Totdat God een einde aan deze wereld zal maken, leven de volkeren (Matth. 24:3-7) in een voortdurende golfbeweging. Ieder volk vecht voor zijn eigen grenzen. leder volk krijgt na de taalverwarring een eigen aard en cultuur . Terwijl het ene volk een hoge vorm van 'beschaving' kent, leeft een ander volk nog in een heel lage staat van ontwikkeling. Ook komt er na de torenbouw van Babel een grote verscheidenheid aan godsdiensten . Dat laatste is ook wel te begrijpen. Aanvankelijk is de geschiedenis van de schepping, de zondeval en de zondvloed bij de mensen bekend geweest. Die feiten zullen in de geslachten zijn doorverteld. Maar na de taalverwarring gaan de mensen uiteen, volken gaan een eigen leven leiden. Ze nemen de kennis over God als Schepper en Regeerder van de wereld met zich mee. Ook herinneren ze zich de zondvloed. Maar die kennis wordt van lieverlee verbasterd.
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID☻ 13 april☻ Het klinkt niet modern, maar toch weten we uit het Woord van God dat er een duidelijk verschil is in gezag en verantwoordelijkheid tussen de ouders en het kind. (Lees Efeze 6:1 en 2) Uiteindelijk komt elk gezag bij God vandaan en de basiswet bij God is: "er is geen vrijheid zonder gebondenheid". Kinderen willen graag vrij zijn, maar deze vrijheid is een schijnvrijheid. als het leidt tot wetteloosheid of losbandigheid. Echte vrijheid is ook "gehoorzaam" willen zijn aan God en anderen die boven hen gesteld zijn. Want pas als kinderen leren te leven onder gezag en onder regels, komt er rust. Jesaja 48:18: "Och dat gij naar Mijn geboden luisterde; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee". huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0017 SEXS HOE GOD HET BEDOELD HEEFT☻ 13 april☻ De lichamelijke eenwording tussen een man en een vrouw binnen een liefdesrelatie is op zichzelf een geheimenis. Het is veel meer dan een geslachtsdaad, het is een ontmoeting van lichaam, ziel en geest. De seksualiteit is een sterk bindmiddel en past daarom alleen in het huwelijk. God wil dat seksualiteit en trouw bij elkaar horen, deel je je seksuele ervaring namelijk met meer dan één mens, dan verbleekt ze en raakt ze haar bindend vermogen kwijt. Seksualiteit betekent ook, je bent er op dat moment alleen maar voor de ander om elkaar op een intieme manier te dienen. www.christelijk-huwelijk.nl
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

RIB OF ZIJDE☻ 10 april☻ Hoewel in veel Bijbels gesproken wordt over de rib van Adam, kan vanuit de Hebreeuwse brontekst daar een kanttekening bij worden gezet. In de New Defenders study Bible van Henry M. Morris staat het volgende geschreven bij de behande- ling van genesis 2 vers 21: ‘De ‘rib’ was eigenlijk de ‘zijde’ van Adam. Het hebreeuwse ‘tsela’ komt 35 keer voor in het Oude t esta- ment, en is nergens anders vertaald met ‘rib’. Het weg- genomen deel omvatte zowel bot als vlees, zoals ook blijkt uit het volgende vers 23. (...) Echter, dat bij de handeling een rib uit Adam is geno- men, wil nog niet suggereren dat mannen daardoor een rib minder zouden moeten hebben dan vrouwen, omdat ‘verworven eigenschappen’ niet overerfelijk zijn.’ goed om te weten is dat ook in de griekse septuagint-vertaling van genesis gesproken wordt over ‘zijde’ in plaats van ‘rib’. Het één sluit het ander na- tuurlijk niet uit. Hier kan heel goed de rib van Adam be- doeld zijn zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke, algemenere woord ‘zijde’.

Image and video hosting by TinyPic

DE BIJBEL BEVESTIGD☻ 10 april☻ Lang niet alles wat er in de Bijbel staat is te controleren op historische betrouwbaarheid. Maar van ten minste 53 Bijbelse personen is – historisch gezien – zeker dat ze écht hebben geleefd, concludeert Lawrence Mykytiuk van Purdue University (VS). Mykytiuk is professor in de bibliotheekwetenschap. Dat wil zeggen dat hij gespecialiseerd is in het logisch ordenen en documenteren van menselijke kennis. Die ervaring gebruikt hij om zijn bijzondere hobby uit te oefenen: hij wil personen die in de Bijbel worden genoemd verifiëren. Hij wilde weleens weten wat er van de Bijbel klopte, en dus zocht hij naar buiten-Bijbelse aanwijzingen die de historiciteit van Bijbelse personen konden bevestigen. De lijst groeide en groeide. Van het merendeel van de ruim 3000 mensen die in de Bijbel worden genoemd zul je waarschijnlijk nooit vanuit buiten-Bijbelse bronnen kunnen aantonen dat ze hebben bestaan. Maar van 53 personen uit het Oude Testament heeft hij nu wel aangetoond dat ze écht hebben geleefd, waaronder koning David. „Als je aantoont dat een persoon heeft bestaan kun je vaak toch niet nagaan of hij ook echt de dingen deed die in de Bijbel staan,” zo nuanceert Mykytiuk zijn onderzoek. „Maar je kunt soms wel laten zien dat hij in de positie zat om de dingen te doen die in de Bijbel zijn omschreven.” www.weet-magazine.nl

GA MET GOD
a52f0 GA MET GOD☻ 22 maart☻ Ga met God het leven door Vertrouw maar op Hem En luister naar Zijn stem Bij Hem ga je nooit teloor. Ga met God, ga niet alleen Zonder Hem kun je niet gaan Hij weet van jouw bestaan God blijft altijd om je heen. Ga met God, Hij zal met je zijn Wil je kracht en sterkte geven En je begeleiden door dit leven Is je nabij in vreugde en pijn. Ga met God elke dag maar weer Hij blijft altijd voor jou zorgen Nu, vandaag en elke morgen Prijs God en geef Hem alle eer.
EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN/ALS JIJ JE HAND IN DIE VAN JEZUS LEGT
abraham EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN☻ 22 maart☻ Een mens hoeft nimmer te wanhopen als Jezus met hem mee zal lopen. Want onder 's Heilands trouwe hoede mag men Zijn hulp en troost vermoeden. Maar bovenal staat dat Jezus' liefde ons aan zich hecht en niemand griefde. Zijn liefde schenkt Hij als genade waarmee Hij ons wil overladen. Wie Jezus kent voelt zich geborgen ervaart een leven zonder zorgen. Want dat zal hem als mens gaan schelen als hij dat met Jezus kan delen. J.A v Tricht avondmaal ALS JIJ JE HAND IN DIE VAN JEZUS LEGT☻ 22 maart☻ Als jij je hand in die van Jezus legt dan kun je daar met al je zorgen terecht. Want Zijn bereidheid is oneindig groot door intens luisteren naar je levensnood. Ervaar Jezus bezorgt je zekerheid Hij is het die jouw levensweg plaveit. 't Is liefde waardoor je gedragen wordt met licht wat over je wordt uitgestort, Geef je maar over aan Jezus de Heer en leef getrouw naar Jezus' liefdeleer. Want die hoort in het menselijk bestaan steeds elke dag weer bovenaan te staan. J.A v Tricht
ALS HET LEVEN OPEENS PIJN DOET
leren ALS HET LEVEN OPEENS PIJN DOET☻ 22 maart☺ Als het leven opeens pijn doet en ik kan het niet meer aan, wil dan liefdevolle Vader troostend aan mijn zijde staan! Wil in wanhoop mij vertroosten, droog mijn tranen, stil mijn smart, druk mij als een kind, oh Vader, vol erbarmen aan Uw hart. Leid mij door de strijd van 't leven, als ik ten onder dreig te gaan, zet mij op de rots der Eeuwen, opdat ik dicht bij U mag staan. En als de golven zó hoog komen, spreek Uw machtswoord: "Zwijg wees stil! Zo dat ik met dank kan zeggen: "Het geschiede naar Uw wil! E.Hengstman-v Olst
WAT ZEG JIJ DAT IK BEN

geloof

WAT ZEG JIJ DAT IK BEN☻

22 maart☻

mijn naam is niet belangrijk

want ik ben die ik ben.

ik ben voor jou gekomen,

‘k ben blij dat ik jou ken.

ik wandel door de straten,

het lijkt zo heel gewoon,

ik leid een mensenleven,

maar ik, ik ben Gods Zoon.

zo nu en dan een wonder,

men noemt mij dan een held,

ik krijg soms vreemde vragen,

mijn dagen zijn geteld.

zij willen niet geloven

dat ‘k God als vader ken.

mijn naam is niet belangrijk

maar wie zeg jij dat ‘k ben?

C.Coby-de Peuter

GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN/NIEUW LEVEN IS ONTLOKEN
580ff GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN☻ 22 maart☻ ontrafeld is de nacht van donker, voorzichtig lonkt het morgenlicht, een nieuwe dag is aangebroken en heeft genoeg aan eigen plicht. geen zorgen voor de dag van morgen, kijk naar het nu, werk, leef en ploeg, verwonder je over ‘t gewone één dag heeft aan zichzelf genoeg. C.Coby-de Peuter b711 NIEUW LEVEN IS ONTLOKEN♥ 22 maart♥ de nerven van een blad, doorzichtig afgebroken, de zon straalt er doorheen, een knop is al ontloken. zijn lichaam broos aan ‘t kruis, zijn leven afgebroken, In ‘t licht stond hij weer op, nieuw leven is ontloken. C.Coby-de Peuter
GOD HOUDT VAN JOU/ALLES MAG JE GOD VERTELLEN

brood

GOD HOUDT VAN JOU☻ 22 maart☻ God de Heer houdt altijd van jou Hij weet precies wat er in je omgaat En ziet je waar je ook gaat of staat Hij wil je nabij zijn en blijft je trouw. God de Heer, Hij laat je nooit gaan Ook al doe je Hem wel eens verdriet Omdat je in veel dingen tekortschiet Hij vergeeft je en blijft naast je staan. God de Heer houdt over jou de wacht En wil voor jou zorgen dag aan dag Zolang je hier op aarde leven mag Zelfs al is het ook midden in de nacht. Maak je daarom maar geen zorgen Want God behoedt jou voor gevaren En wil je voor alle kwaad bewaren Bij Hem ben je veilig en geborgen. F.Nicolai

f8cf575d74

ALLES MAG JE GOD VERTELLEN☻ 22 maart☻ Alles mag je God vertellen en Hem in Zijn armen snellen. Hij is het die intens luistert als je Hem je nood in fluistert. Met je zorgen mag je komen en je ruw verstoorde dromen. Die alleen God kan herstellen en geen zorgen je meer kwellen. Wat een vreugde God te kennen die je leven steeds zal plannen. Want wat God de Vader doet komt steeds goed als je Hem ontmoet ! J.A v Tricht

BIJBEL RECEPTEN

gevulde-avocado-met-tonijn

ISRAELISCHE RECEPT☻ 19 maart☻ VOORGERECHT☻ AVOCADO (1 pers) 1 avocado 1 kleine ui 1 ha rdgekookt ei peper, zout 2 theel citroen 1 eetl mayonaise een paar druppels maggi of tobasco (eventueel) Haal het vruchtvlees voorzichtig uit de in twee gesneden avocado. Prak dit fijn en meng er het geprakte ei en de gesnipperde ui en de rest van de ingrediënten onder. Vul de avocadoschillen met dit mengsel. Laat enkele uren in de koelkast staan. Je kan dit mengsel gebruiken als broodbeleg of als dipsaus.

advocado

☻☻AVOCADO MET TONIJN☻☻ 19 maart☻ Per persoon 1 avocado: voor 3 avocado’s: 2 blikjes tonijn 1 à 2 ee tlepels mayonaise 1 klein uitje 3 theelepels citroensap, cognac of sherry zout en peper Was de avocado’s, snijd ze in tweeën en haal de pit eruit. Maak de tonijn fijn en doe het zeer klein gesneden uitje, de mayonaise en het citroensap, cognac of sher ry erbij. Strooi een heel klein beetje zout en peper in de avocado’s, vul ze met de aangemaakte vis en leg er wat nopjes mayonaise op.

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

HOGE EISEN☻ 10 april☻ Bertine heeft een hechte band met drie vriendinnen. Terugkijkend ziet Bertine dat zij daarin heel veel van zichzelf gaf. “Ik stelde hoge eisen aan mijzelf in de contacten met mijn vriendinnen. Ik schoof mijzelf, mijn eigen wensen en keuzes, aan de kant om er helemaal voor hen te zijn. Negatieve emoties liet ik niet toe. Er waren altijd ergere dingen dan wat in mijn leven gebeurde.” Twee vriendinnen uit de groep kregen verkering. Met de derde vriendin, Sylvia, werd de band nauwer. “We trokken vaak samen op, ondernamen veel en logeerden in de vakanties bij haar opa en oma of de mijne. Hoe meer we samen optrokken, hoe opener Sylvia werd over de situatie bij haar thuis. Er waren veel en grote problemen tussen haar ouders. Ik was de enige die ervan wist, ze deelde het verder met niemand. Tot ik in de zomervakantie op een ochtend gebeld werd: Sylvia had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Dat heeft zóveel impact op mijn leven gehad. Ik belandde met een klap in de volwassen wereld. En wat ik mezelf erg aantrek, is dat ik niet gemerkt heb dat ze zo depressief was, dat haar situatie zó uitzichtloos was. Het voelt alsof de keuze die Sylvia maakte mijn schuld is.

schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS 10 april☻ Marieke (21) leerde omgaan met de schade uit haar gezin van herkomst. “Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.” www.stichtingdeschuilplaats.nl

Image and video hosting by TinyPic

CHRIS☻

VERDRIETIG☻ 10 april☻ Iedereen is wel eens verdrietig. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt, je gepest wordt, of als iets niet gaat zoals je wil. Als je zin hebt om te huilen, doe dat dan gewoon! Je hoeft je niet groot te houden, omdat je denkt dat huilen kinderachtig is. Of omdat je bang bent mensen om je heen verdrietig te maken. Mensen zullen vaak juist blij zijn dat ze je kunnen steunen of troosten. Wat kun je doen als je je verdrietig voelt? Als je even niet aan je verdriet wilt denken, kun je proberen even aan iets anders te denken. Bijvoorbeeld door iets leuks te doen. Spreek af met vrienden of vriendinnen Luister naar vrolijke muziek Pak een grappig boek Speel je favoriete spel Ga lekker sporten Bekijk grappige fimpjes op internet Praat over je verdriet (dat kan bijvoorbeeld op onze chat) Soms lukt het niet om in je eentje je verdriet op te lossen. Praat er dan over met je ouders, ooms of tantes, of vrienden en vriendinnen. Misschien hebben ze wel goede tips! Je kunt ook chatten met Chris. www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

WAAROM ALPHA VOOR SENIOREN☻ 7 april☻ ‘Ik ben blij met een Alpha speciaal voor Senioren. Je zit toch in dezelfde levensfase. Je denkt inmiddels op een andere manier na over het leven, zo in ‘de avond van het leven’. Je deelt dezelfde generatie, dingen die gebeurt zijn. Dat is toch anders.’ Op Alpha – Senioren gaat u op een ontspannen en vrijblijvende manier met generatiegenoten in gesprek over levensvragen. U herkent uzelf in elkaars verhalen en maakt nieuwe contacten.

Image and video hosting by TinyPic

IK ZAT IN DE KERK OMDAT HET ZO HOORDE☻ 7 april☻ Op een gegeven moment kreeg Nine Ngoumout veel twijfels over het geloof: ‘Ik ben wel gelovig opgevoed, maar ik zat in de kerk omdat dat zo hoorde. Ondertussen kreeg ik steeds meer vragen als: wat houdt geloven in? Hoe moet ik geloven? Is er meer?’ Tijdens een concert van Hanne de Vries hoort Nine voor het eerst over Alpha – Youth: ‘Ik werd nieuwsgierig en ben de website gaan bekijken. Daar kun je de dichtstbijzijnde Alpha – Youth in de buurt opzoeken en ik kwam in Middelburg terecht.’ Ondertussen is de Alpha – Youth waar Nine aan meedeed afgelopen. Nine: ‘Het was gezellig, intensief maar ook ontspannend. Alpha – Youth is in het begin best spannend omdat je elkaar nog niet kent maar omdat je samen toffe dingen beleeft en deelt ontstaan er hechte banden en vriendschappen. Met een paar lijkt het wel alsof we al jarenlang vrienden zijn. Wat ook tof is, is dat ik met die vriendin waarmee ik naar het concert ging nu ook heel goed over het geloof kan praten. Dat deden we daarvoor helemaal niet.’ Nine: ‘Ik zou echt iedereen aanraden om op zoek te gaan naar God! Het is de moeite waard. Ook juist als je twijfels over het geloof hebt, dat had ik ook. God gaat laten weten dat Hij er is en dat je niet de enige bent. Dat mag je samen delen daar. Hij gaat je op plekken brengen die je van tevoren niet kent. Ik had het zelf ook niet allemaal zo kunnen bedenken, maar deze gebeurtenissen samen hebben ervoor gezorgd dat ik nu voor God heb mogen kiezen!’

download_8

TERWILLE DAPHNE STAPTE UIT DE PROSTITUTIE☻ 7 april☻ Dat je als studente Rechten binnen twee weken op een historische boerderij in Frankrijk kunt zitten, blijkt uit het persoonlijk verhaal van Daphne. Door grote schulden raakte ze diep in de problemen om uiteindelijk in de prostitutie terecht te komen. Via SHOP (Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees) kwam ze bij het time-out programma voor vrouwen van Terwille in Frankrijk terecht. De 27-jarige Daphne heeft al jong een moeilijk leven. Als enig kind van gescheiden ouders wordt ze geadopteerd door de nieuwe man van haar moeder. Wanneer blijkt dat haar moeder vreemd gaat, is ook dit huwelijk over. Daphne gaat bij haar moeder wonen, wat haar vader haar niet in dank afneemt. In haar studietijd raakt ze in de schulden, waar ze niet meer uit komt. Uit huis plaatsing dreigt en ze ziet geen andere uitweg om aan geld te komen dan door de prostitutie in te gaan. Na 4-5 jaar kán ze niet meer en weet ze: ik wil hier uit. Ze zoekt hulp en wordt doorverwezen naar Terwille. Binnen twee weken zit ze ‘in the middle of nowhere’ op boerderij ‘Het gewone leven’ in Frankrijk om op adem te komen. Tegen vrouwen en meisjes die net als zij in de problemen zitten door bijvoorbeeld schulden, wil Daphne nog graag wat zeggen. “Ga absoluut niet de prostitutie in! Het helpt je niet vooruit, alleen maar achteruit, het is geen gezegend geld. Zoek alsjeblieft hulp bij instanties.” En hoopvol eindigt ze: “Er is altijd wel een oplossing.”

SHOUTBOX
OPVOEDEN

WAT HEEFT EEN PEUTER NODIG☻ 27 maart☻ En dan ineens is je lieve kleine baby’tje een boos jongetje dat tegen je staat te schreeuwen omdat de dingen niet gaan zoals híj wil. Of staat je meisje met haar armpjes over elkaar tegenover je en wil ze niet vastgehouden worden. Wat is er gebeurd? Voor ouders kan het wel even schakelen zijn als hun baby peuter wordt. Je baby was helemaal afhankelijk van jou en jij kon beslissen wat hij aanhad en waar hij was. Maar als je kind peuter is geworden, gaat hij ineens zelf ook wat willen. En de meeste peuters laten dat duidelijk merken ook. Daar hoeven ze nog niet eens voor te kunnen praten. Dat peuters steeds meer wíllen, komt doordat ze steeds meer kunnen. De nieuwe dingen die ze leren, doen ze het liefst de hele dag, zoals de trap opklimmen, de deur opendoen, (weg)rennen of nee-zeggen. Als je peuter zo duidelijk tegen jou ingaat, kun je zomaar vergeten hoe klein en kwetsbaar hij eigenlijk nog is. In wezen heeft hij nog precies hetzelfde nodig als een baby: ouders die hem koesteren, die laten merken hoe blij ze met hem zijn, die proberen te begrijpen wat hij nodig heeft, die niet heftig en abrupt reageren, maar wel doen wat ze zeggen. Al deze dingen helpen een peuter om zich veilig te voelen bij zijn ouders, om hen te vertrouwen.

ONTVANG JE KINDEREN ELKE DAG OPNIEUW☻ 27 maart☻ De ontwikkeling van een kind wordt op jonge leeftijd vaak erg gewaardeerd – hoe gekker, hoe beter – maar al gauw moeten ze meedraaien in het vaste stramien. Je benadert je kind vaak vanuit jouw eigen haastige perspectief. Wat als je eerst eens echt naar je spelende kind zou kijken, voordat je het een opdracht zou toesnauwen? Leer eens van perspectief te wisselen: Hoe zit jouw kind daar? Wat is het eigenlijk aan het doen en geniet het daarvan? Hoe zou je daarbij kunnen aansluiten en het bevestigen wanneer je iets vraagt?

HUISVANBELLE

GOD ZIEN IN JE DAGELIJKSLEVEN☻ 10 april☻ Ken jij God? Moeilijke vraag he! Het is een vraag die niemand echt kan beantwoorden denk ik. Maar je kan God wel steeds beter leren kennen. Steeds meer ontdekken wie Hij is, waardoor je relatie met Hem groeit en sterker wordt. Je relatie met Hem versterken doe je door bidden, bijbel lezen, simpelweg contact maken met Hem! Iets wat mij ook helpt is God zien in mijn eigen leven. Maar hoe doe je dat dan? Afgelopen zondag zat ik in de kerk, iets wat ik wel vaker doe. Ik was aan het luisteren naar een preek, en op een gegeven moment zegt de spreker: ‘’Mijn vrouw en ik hebben een boekje, daarin schrijven we alles op wat God doet/gedaan heeft in ons leven. Als we God dan even niet zien, of ons geloof wankelt, dan pakken we dat boekje erbij om te zien dat Hij aanwezig is in ons leven. Om ons eraan te herinneren dat Hij bij ons is, en om aan ons te laten zien wat een goede dingen hij al voor ons gedaan heeft!’’ Dit inspireerde mij heel erg. Soms doet God kleine, maar hele mooie dingen in ons leven die we snel weer vergeten, maar ook grote dingen vergeten we wel eens, zeker als we ons alleen voelen. Daarom heb ik besloten om ook zo’n boekje te maken, en ik heb voor jullie een aantal van die dingen die ik heb opgeschreven hieronder gezet, om jullie te inspireren!

BEMOEDIGING ONTVANGEN☻ 10 april☻ Als ik iets heb geleerd, dan is het wel dat je God alles mag vragen! Hij zal het ook doen, als Hij weet dat het goed voor je is en je het nodig hebt. Laatst kwam er een lerares naar me toe die een heel kort praatje met me maakte, maar dat me enorm had bemoedigd. Ik had daar God om gevraagd, ik had die bemoediging nodig. Maar dat wist zij niet! Maar toch gebeurt het en daar ben ik heel dankbaar voor. Dit zijn een paar voorbeelden van kleine dingen die zijn gebeurd in mijn leven. Ik weet zeker dat jij ook zulke dingen hebt! Ik moedig je echt aan om een leuk boekje aan te schaffen waar je al die dingen in op kunt schrijven. Dat maakt je echt blij en brengt je ook dichter bij God. Je bent meer met Hem bezig en je dankbaarheid zal groeien, dat is iets heel moois!

www.huisvanbelle.nl

KITS

KITS♣♣

MAN MOET GOUD VISSEN WEER UIT EEN BEEK VISSEN☻ 10 april☻ Een man uit Arnhem die zijn goudvissen losliet in een beek moet ze weer (laten) vangen. Dat bepaalde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eitjes en larven van de uitgezette vissen kunnen via de beek in de Rijn terecht komen. De man moet daarom zo snel mogelijk zorgen dat alle goudvissen uit het water verdwijnen, omdat het voortplantingsseizoen bijna begint. Een beroepsvisser moet de vissen uit de beek halen en de Arnhemmer moet daarvoor betalen. De vissen kunnen worden gevangen met elektrovisserij: een elektrische stroom wordt in het water gebracht, waardoor vissen gedesoriënteerd raken en zich richting het schepnet bewegen. De man zag het als een ludieke actie om de goudvissen in de beek uit te zetten. Het platform Invasieve Exoten vond het minder grappig en kaartte het aan bij de RVO. Vorig jaar gebeurde er iets soortgelijks in Veenendaal. Daar had een inwoner vol enthousiasme 280 goudvissen in de gracht gegooid, omdat hem dat gezellig leek in de binnenstad. Ook hij moest de vissen er weer uit halen.

KINDEREN MET EEN PINPAS GEVEN MEER GELD UIT☻ 10 april☻ Kinderen zijn steeds jonger zelfstandig als het gaat om het uitgeven en beheren van hun eigen geld. Uit onderzoek van Deloitte onder ruim 500 kinderen tussen 10 en 12 jaar blijkt dat ruim de helft (56%) een eigen pinpas heeft en een kwart gebruikmaakt van betaal- en beheerapps. De meesten (82%) vinden een pinpas ‘superhandig’, maar of ze er ook verantwoordelijk mee om kunnen gaan, is de vraag; kids met een eigen pinpas geven maandelijks gemiddeld een derde meer geld uit dan kinderen die geen pinpas hebben. Deloitte initieerde het onderzoek in het kader van de Week van het Geld (12 t/m 16 maart). Om kinderen bewust met geld om te leren gaan, verzorgt de organisatie dit jaar voor de zevende keer het Nationaal Geldexamen waar duizenden kinderen aan deelnemen. Dus 56% van de kids heeft een eigen pinpas en vindt dat ook handig. Maar is het ook verstandig?

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

download_4

YOUTH FOR CHRIST☻

LARS WIL JEZUS VOLGEN MAAR HOE☻ 19 maart☻ Lars is 16 en komt al jaren bij The Mall in Alkmaar. Lange gesprekken met jongerenwerker Richard leidden ertoe dat hij nu een Alphacursus doet en wil ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen. Maar hoe doe je dat eigenlijk als je nog weinig weet over God en de Bijbel? Voor de cursus stuurt Richard elke week een filmpje op en wat vragen waarbij je wel ‘uit je vel moet komen’. Soms daagt hij me uit om iets te proberen. Bijvoorbeeld om de Bijbel te lezen of ’s avonds te bidden. “De cursusavond over Jezus was bijzonder. Mede door gesprekken met Richard ben ik ervan overtuigd geraakt dat Hij echt is. Wat hij voor de mensen in die tijd heeft gedaan is immens. Hij zorgde ervoor dat blinden weer konden zien. Dat kan de wetenschap nu niet verklaren. Na het filmpje kwam de vraag of ik Jezus wilde volgen. Ik zei tegen Richard: dat wil ik wel, maar ik weet niet hoe dat moet. Daar moet je me dan een beetje bij helpen.”Hoe het precies verder gaat weet Lars nog niet. Hij heeft nog veel vragen over wat het betekent om Jezus te volgen. “Ik ga in ieder geval verder met de cursus. Als ik ergens aan begin, maak ik het ook af.

images123il

LELYSTAD☻ 10 april☻ Missie♠♠ Gedreven door Gods liefde zoeken wij in Lelystad jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dankzij Gods genade gaan we onvoorwaardelijk voor jongeren. We willen hen zien opbloeien en geloven dat Gods liefde jongeren positief verandert. Elke stap vooruit, op elk terrein van hun leven is daarbij belang rijk. Evangeliserende en sociaal maatschappelijke activiteiten zijn daarbij voor ons twee kanten van dezelfde medaille: het delen van Gods liefde in woord en daad. Voor jongeren♠♠ We richten ons in Lelystad primair op jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die onze steun nodig hebben, vaak in de marge van onze samen- leving. We willen hen een vangnet bieden en ongezonde patro nen doorbreken. De jongerenwerkers zijn voor jongeren van doorslaggevende betekenis in hun leven.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG JARIGE☻ jaardag 22 maart☻ de zon straald al is het wat koud verjaren zijn jaren die vergaren maar jou innerlijke schoonheid en je lieve lach zijn van de partij de hele dag Gelukkige verjaardag A.v Hees verjaardag-bewegende-animatie-0212 Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK christelijk-huwelijk- TOCH NOG TROUWEN☻ 22 maart☻ Zolang al bij elkaar... Tóch maar trouwen met mekaar. Hun motivatie ken ik dan niet. Dat is hún zaak en niet iets waarmee ík wat opschiet. Mijn vriendin is zíj dan niet zozeer. Maar híj kijkt er doorhéén, keer op keer. Dát is wat liefde vermag, fouten verbloemend, de kérn die je zag. Híj is gewoon een fijne vent en ik hoop dat zij hem nog wat verwent. Ik zie hen hooguit op een feest. Ken háár niet grondig. Misschien wat voorbarig geweest? Dat neemt niet weg dat ik hun alle geluk van de wereld gun, óók op hun oude dag. Ja, juist dán, dat menig uur nog schitteren mag! Dakoyra Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP sterkte LICHAMELIJKE PIJN☻ 22 maart☻ Een snijdende pijn is het die mijn rust verstoort Ik stuur hem graag heen, maar hij lijkt me niet te hebben gehoord. Bewegingen zijn lastig te maken en als reactie ga ik die dan maar staken Bezorgd vraag ik me af of het ooit overgaat? Een voor de hand liggende vraag als je zo vergáát... Ik pas mijn bezigheid aan, gezeten op een gemakkelijke stoel Ik voel me net zoals een stokoude oma Is dit wat ik voortaan misschien wel voel? Dakoyria, 2016. Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ baby ZONNIG PARELTJE☻ 22 maart☻ kleine schat dat jij bent geboren doet ons bekoren jij geeft ons geluk het liefste van al zonnig pareltje kindje als christal Van Hees Annie Belgie baby-smiley-bewegende-animatie-0047 Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
OVERLEDEN
condoleancekaart-bloesem-a EINDELIJK RUST☻ 22 maart☻ Uiteindelijk heb ik vrede, zoals het met jou, manlief, is gegaan. Er was geen enkele grond meer voor een goed bestaan. Dit moest dan zo jouw bestemming wel zijn. Ik mis je nog dagelijks en dat doet me pijn. Maar zó verder, het had absoluut niet gekund. Dit doodziek-zijn had ik je graag ánders gegund. Nu pas kan ik in alle oprechtheid zeggen: het is accoord dat de dood je wist óm te leggen. Het was geen leven meer voor je zó. Ik doe je hierbij cadeau mijn oprechte wens dat het je dáár goed mag gaan. Ik laat je nu los met nog een allerlaatste traan. De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet
NIEUWS
KATHOLIEKE NIEUWS huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0011 BEMOEI JE NIET MET HET HUWELIJK OVERHEID☻ 7 april☻ Wetgeving om partners te dwingen mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk, is vanuit katholiek perspectief geen goed idee. In Trouw stonden onlangs twee artikelen over religieuze huwelijken waar mensen niet meer vanaf kunnen. Pauline Kruiniger van Maastricht University ziet na twee jaar onderzoek dit gegeven als een ernstig probleem. De wetgeving zou moeten worden aangepast, vindt ze, om partners te dwingen mee te werken aan een ontbinding van het religieuze huwelijk. Anders blijven mensen aan zo’n huwelijk vast zitten. De onderzoekster verbreedt de problematiek uitdrukkelijk naar katholieke en protestantse huwelijken. Hoe verleidelijk het ook is om mee te gaan met het voorstel van mevrouw Stevens, omdat méér mensen dan hun kerkelijk huwelijk voor een nietigverklaring aan de Kerk zouden voorleggen, toch is dat geen goed idee. Het lijkt me duidelijk dat op de scheiding van Kerk en staat moet worden gewezen. De burgerlijke overheid gaat niet over de keuze die mensen maken om een kerkelijk huwelijk aan te gaan en ook niet over de vraag of het kerkelijk huwelijk moet mee-evolueren met de opvattingen in de samenleving. In dit verband is als onjuist en zelfs onrechtvaardig te beschouwen dat de burgerlijke overheid gelovigen die een kerkelijk huwelijk willen aangaan, ertoe verplicht eerst een burgerlijk huwelijk te sluiten dat kenmerken bezit die zij voor hun (kerkelijk) huwelijk wellicht helemaal niet wensen, terwijl tegelijkertijd mensen die niet kerkelijk huwen een ruime keuze hebben om hun relatie wettelijk te regelen. Bron:Katholiekenws baby-smiley-bewegende-animatie-0045 1 MILJOEN ZUIDKOREAANSE KATHOLIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN LEGALISERING ABORTUS☻ 7 april☻ De rooms-katholieke bisschoppenconferentie van Zuid-Korea heeft het constitutioneel hof van het land meer dan een miljoen handtekeningen aangeboden tegen de legalisering van abortus. Het hof wil de strenge abortuswet van Zuid-Korea op 24 april overrulen omdat die niet zou stroken met de grondwet. De Katholieke Kerk verzet zich daartegen, omdat “het doden van onschuldig leven” nooit zou mogen worden toegestaan, aldus aartsbisschop Hyginus Kim Hee-joong van Kwangju. Vorig jaar riepen 230.000 Zuid-Koreanen de president in een petitie op tot de legalisering van het doden van ongeboren menselijk leven. Nu is dat in het land nog verboden op enkele uitzonderingsgevallen na, zoals bij vrouwen die bij een verkrachting zwanger raakten of bij moeders die door de zwangerschap in levensgevaar verkeren. In 2012 werd legalisering van abortus door het constitutioneel hof van Zuid-Korea nog verworpen. “Het recht van zwangere vrouwen op zelfbeschikking mag het recht van de foetus op leven niet opheffen”, luidde het oordeel destijds. opwekking SPREKERS OPWEKKING 2018 BEKEND GEMAAKT☻ 7 april☻ Stichting Opwekking heeft de sprekers voor het hoofdpodium van de Opwekkingsconferentie 2018 bekendgemaakt. De aftrap van de Pinksterconferentie wordt gedaan door Henk Stoorvogel, inmiddels een vertrouwd gezicht op de conferentie. Hij gaat voor in de eerste samenkomst op vrijdagavond. De overige sprekers zijn Edgar Holder (Levende Steen Ministries), Danielle Strickland (spreekster uit Canada), Kees Goedhart (voormalig voorzitter Stichting Opwekking) en Martin Koornstra (Royal Mission). Vandaag werd bekendgemaakt dat ook David de Vos zal spreken tijdens Opwekking. David staat aan het hoofd van de missionaire organisatie Go and Tell. Het thema van de pinksterconferentie is One Way. Ruben Flach, directeur: "One Way zal veel mensen bekend in de oren klinken: één weg Jezus! Dat was een thema dat vaak doorklonk in de activiteiten van Opwekking. Met dit thema benoemen we duidelijk wat onze roots als Opwekking zijn: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven! Het thema loopt als een rode draad door de programma’s voor alle leeftijden, en wordt door diverse sprekers uitgewerkt." Martin Koornstra: "Een mooi thema: One Way. De Heilige Geest wijst altijd naar Jezus! Pinksteren is méér leven van Jezus in ons en méér kracht van Jezus door ons heen. Ik kijk ernaar uit om met duizenden getuige te zijn van Jezus in ons midden!"
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl