DeBronenLeven
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
BEZOEKERS
E-CARDS

verleiding

☻☻13 februari☻☻

handen

GEBEDEN

kind

GEBED☻☻

JEZUS MIJN HEILAND☻ 29 januari☻ Jezus, mijn Heiland U kwam op aarde, ook voor mij Maakte mij van zonden vrij. Jezus, mijn Heiland Hoe kan ik U voor alles prijzen En U alle hulde bewijzen? Jezus, mijn Heiland Uw liefde is zo ontzettend groot U bent de Redder in de nood. Jezus, mijn Heiland Dank voor Uw liefde mij gegeven U bent mijn toeverlaat in dit leven. Jezus, mijn Heiland Dat heel de wereld U moge loven Want Uw liefde gaat alles te boven. N.Fedde bloem

GEBED WAAROM VRAAG JE NAAR MIJ☻ 29 januari☻ Waarom vraag je naar Mij als je hart is bij een ander waarom bid je tot Mij je woorden smelten weg waarom vraag je Mij naar rechte wegen waarom moet Ik je zonden vergeven als je zelf niet kunt vergeven waarom vraag je Mij zilver en goud waarom vraag je mij om een goed leven waarom vraag je Mij je een tien te geven vraag aan Mij dat je mag zien dat je berouw hebt om je duistere ziel vraag en ik zal je geven geven het eeuwige leven uit genade niet verdiend dan zal er licht komen in je hart en vreugde in plaats van een koud hart.E.Brunelli

Jesus

GEBED

MIJN MACHT☻ 29 januari☻ Zeg niet ik heb U niet gehoord zeg niet dat Ik je gebed niet verhoor geloof het alleen en het zal geschieden Als je niet kunt geloven bid dan om kracht bid in mijn Naam en Ik zal gebieden je zult zien Mijn wonderen je zult zien Mijn macht/E.Brunelli

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

bloemenveld

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

HET WOORD VAN GOD

jongeling

GODSWOORD☻☻

VRIJ VAN WTTICISME☻

3 februari☻

In Romeinen 8:15 richt Paulus zich tot christenen die gedoopt zijn in de Heilige Geest en zegt:
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt.

Slavernij betekent gebondenheid en angst. Paulus waarschuwt de gelovigen ervoor te zorgen dat de duivel hen niet terug trekt in de slavernij. En het is duidelijk dat de vorm van slavernij die Paulus hier bedoelt, die van godsdienstige slavernij is – de onderwerping aan de wet waarvan ze nu juist werden bevrijd toen Jezus stierf aan het kruis.

De hele brief aan de Galaten behandelt dit thema van niet gebonden worden aan wetticisme nadat mensen zijn bevrijd door het evangelie en de kracht van de Heilige Geest. Sterker nog, Paulus behandelde deze zaak als iets wat nog veel erger is dan seksuele zonden als ontucht of overspel. Het is opvallend dat de brief aan de Galaten de enige brief is die Paulus niet begint met een woord van dankzegging voor de mensen aan wie hij schrijft. Hij is zo verontwaardigd over waar de christenen in Galatië mee bezig zijn, dat hij direct met de deur in huis valt: Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem die u in de genade van Christus geroepen heeft (Galaten 1:6).

f56f9d9c27da57eb4bd9f755ccc88ba9

GODSWOORD☻

GENEZING VAN AFWIJZING☻

3 februari☻

Ik geloof dat het belangrijkste gevolg van afwijzing is het niet kunnen ontvangen of communiceren van liefde. Niemand van ons kan liefde geven als we die niet eerst hebben ontvangen. Johannes onderschrijft dit:

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19). Ik geloof niet dat iemand in staat is om lief te hebben, zonder eerst zelf geliefd te zijn geweest. Iemand die niet geliefd is geweest, is niet in staat om zelf liefde uit te delen.

In grote lijnen kunnen mensen die veel zijn afgewezen in hun leven, op drie verschillende manieren reageren: Ten eerste is daar de persoon die aan de afwijzing toegeeft, klein van zichzelf gaat denken en zich als het ware terugtrekt uit echt, betekenisvol contact met anderen. Ten tweede is er de persoon die stug blijft proberen acceptatie van anderen te ontvangen en daar krampachtig zijn best voor doet. En ten derde is er de persoon die ‘terugvecht’ en anderen gaat afwijzen door zijn of haar houding, of door wat hij zegt. Deze drie reacties hebben een gemene deler, namelijk dat ze allemaal eigenlijk een verdedigingsmechanisme zijn; een manier om de pijn te bedekken. Geen van deze reacties heeft positieve gevolgen.

BEMOEDIGENDE TEKST

851c826f8bab9c58756aec7173f50fee

BEMOEDIGENDE TEKST

JEZUS CHRISTUS KAN JOU HELPEN☻ 17 februari☻ God en zijn Zoon zagen vanuit de hemel de mensheid in nood. Hun harten branden van liefde voor de mensen, meer dan wie dan ook zich maar voor kunnen stellen. God en zijn Zoon zagen vanuit de hemel de mensheid in nood. Hun harten branden van liefde voor de mensen, meer dan wie dan ook zich maar voor kunnen stellen. Zij zagen hoe de mensen leden onder de gevolgen van de zondeval, hoe er in hen een opstandigheid was gekomen, die zich verzet tegen Gods goede levenswetten. Die opstandigheid bestaat uit begeerten in ons. De Bijbel noemt dit: de zonde in het vlees. En daar is geen mens tegen opgewassen. Door ontferming bewogen kwam Gods Zoon naar de aarde om ons te helpen. Jezus werd geboren als Mensenzoon.

donky

BEMOEDIGENDE TEKST

VERLANGEN OM BEVRIJD TE WORDEN☻ 17 februari☻ De gedachte aan God en aan de mensen in je omgeving die onder jouw gebondenheid moeten lijden maakt het verdriet alleen maar groter. Je weet: Ik heb hulp nodig! In je nood en verlangen naar een goddelijk rein leven heb je er alles voor over om vrij te worden. Je wilt je zo graag tot God bekeren! Jezus kent dit verlangen van jou en hij weet ook: voor zulke mensen heb ik een boodschap. Hij kan jou geven waar jij naar verlangt! Hij kan jou een heel nieuw leven geven! Zonder hem red je het niet. Maar met Hem wordt het precies zoals hij zelf belooft in zijn warme en liefdevolle uitnodiging.

DAGBOEK
800_300_1_232797_0_nl_9789055605248_bijbels_dagboek_kracht_voor_ DAGBOEK PAULUS KIEST VOOR GEHOORZAAMHEID☻ 3 februari☻ Lezen: Handelingen 26:19-23 Paulus vertelde koning Agrippa over zijn bekering. Op weg naar Damascus had hij in een visioen Jezus gezien. Dat moment had God zijn hart veranderd. Voortaan wilde hij Jezus volgen, Hem gehoorzamen en gaan waar Jezus hem zou leiden. Paulus had kunnen bedenkingen maken, mensen om advies vragen, hij had zijn eigen plannen kunnen maken. Hij deed dat niet. Hij wilde gehoorzaam zijn, en God sprak tot zijn hart. Onmiddellijk deed hij wat Jezus vroeg: in Damascus, de plaats van zijn bekering, ging hij naar de synagoge en verkondigde dat Jezus de Messias was. In Jeruzalem, waar hij als Farizeeër was opgeleid, getuigde hij van Jezus. De Joden wilden hem doden. Vervolgens ging hij, net zoals Jezus had gedaan, de dorpen en steden van Judea langs, omdat hij in de eerste plaats het Evangelie naar het Joodse volk wilde brengen. De boodschap van Paulus was eenvoudig. Hij spoorde mensen aan om tot inkeer te komen. Iedereen doet zonde. Wie dit beseft, kan zijn zonden belijden en zich ervan afkeren. Je bent niet aan je lot overgelaten. Paulus leerde dat Jezus leeft en Zijn volgelingen aanspoort om Hem te volgen. Wanneer je tot bekering komt en vervolgens aan Jezus vraagt om je te helpen, geeft Hij de kracht om anders te denken en een nieuw leven te leiden. GEBED: Dank U, Heere Jezus, dat U me de weg van gehoorzaamheid leert. ☻☻☻ bijbels-dagboek-1994 VERGEVING☻ 3 februari☻ De God van Israël is de Allerhoogste God. Hij is heilig en goed. Hij is rein en rechtvaardig. Voor mensen is het haast onmogelijk om dicht bij Hem te komen. Voor hen die in het Oude Verbond leefden, waren offers van dieren nodig om tot God te naderen. Op grond van het offer van de Heere Jezus mag ieder die gelooft, vergeving ontvangen. Als kind van God maak je een nieuwe start en blijf je dicht bij Jezus.
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
troost SPREUKEN 3 februari☻ "Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven."(Spreuken 22:6) f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac PSALM 3 februari☻ "Here, U bent zo goed en vergeeft graag. Ieder die U aanroept, mag zich koesteren in Uw goedheid en liefde."(Psalm 86:5)
BIJBELTEKST/EVANGELIE
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c

BIJBELVERS ☺☺

3 februari☻ "Dat staat ook in de Boeken: "Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben." (1 Korinthe 2:9) ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc

EVANGELIE ☺☺

3 februari☻ "Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt; laat uw hart zuiver voor God zijn."(Jakobus 4:8)
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
e4489e8618524b50429153631b09ffc6 GEZEGDE 3 februari☻ Als het leven je te zwaar wordt kom dan naar Mij Ik zal je rust geven. deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 CITAAT 3 februari☻ God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg want daarin vinden we zowel God als onze ellende.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
dansen KORTE GEDACHTE 3 februari ☻ God van vrede, u wilt niet dat wij in voortdurende onrust leven. U ziet liever dat ons hart vervuld is van nederig en oprecht berouw. Dit werkt in ons als een opwelling van vertrouwen waardoor wij in staat zijn om onze fouten aan u voor te leggen. In het licht van de vergeving dat ons innerlijk beschijnt, ontdekken wij dan innerlijke vrede. hemel OVERDENKING☻ 3 februari☻ Zo veel dingen in ons leven kunnen weggenomen worden door natuurlijke oorzaken, ouder worden en overlijden. Satan zou passend 'de Dief van Altijd' genoemd kunnen worden. Maar God is onveranderlijk en 'niet te stelen'! We kunnen onszelf in hem investeren en weten dat onze geest veilig is in zijn zorg. Hij is een burcht en een vluchtplaats.
QUOTE/BEMOEDIGING
hemel1 QUOTE☻ 3 februari☻ Het leven gaat voorbij, rijkdom vliegt weg, populariteit is wispelturig, het verstand vervaagt, de wereld verandert. Er is slechts Één trouw aan ons; er is slechts Één die alles voor ons kan betekenen; er is slechts Één die aan al onze noden kan voldoen." donkys BEMOEDIGING 3 februari☻ Vandaag met Jezus. Zijn hoopvolle nabijheid ervaren in tijden van zorg.
WIJSHEDEN

ba2811884333d0385916137befa7d536

WIJSHEID

3 februari☻

Soms voelt het eng om verder te gaan omdat we niet kunnen zien wat voor ons ligt, net als lopen in de mist. Maar God is niet blind Hij zal ons begeleiden bij elke stap op de weg.

TIJD MET JEZUS
66dfa1536a1ea9da3858981b508cea35

TIJD MET JEZUS☻

ALS HET LEVEN PIJN DOET☻ 17 februari☻ Over tranen en troost. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Johannes 17:3☻ HET EEUWIGE LEVEN☻ We zitten soms zo vast aan het leven hier op aarde, dat het er op lijkt dat ons aardse leven het eeuwige leven is. Maar dat is niet zo. Het aardse leven is tijdelijk. Alle vreugde en voorspoed daarin is tijdelijk, net als alle verdriet en tegenslag. Ten diepste gaat het in het koninkrijk van God waarvan we als christen deel uitmaken niet om het aardse maar om het eeuwige leven. En dat begint toch ook nu al, hier op aarde: als we de enige ware God en zijn Zoon Christus kennen, dan hebben we het eeuwige leven. Ken je hem? Houd je van hem? Weet je dat hij jou liefheeft? En aanvaard je die liefde? Dan heb je het eeuwige leven! 245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

TIJD MET JEZUS☺

ALS HET LEVEN PIJN DOET☻ 29 januari☻ Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. (Psalm 10:14)xx Over tranen en troost. U ZIET HET VERDRIET☻ De God van de Bijbel is een God die bijzondere aandacht heeft voor weerloze mensen. Dat valt ook in het leven van Jezus steeds weer op: dat hij juist omkijkt naar de zwakken en de armen. Als je verdrietig bent, als je je ellendig voelt, als je weerloos bent geworden vanwege een verlies dat je hebt geleden, weet dan dat de HEER je pijn ziet en je verdriet ziet. Hij weegt het in zijn hand, hij kent het, hij gaat er niet aan voorbij. Daarin kun je God echt vertrouwen: dat hij je niet loslaat maar juist te hulp komt. Durf daarom weerloos te zijn en hij zal je te hulp snellen. GEBED: Dank u, HEER, dat ik in mijn verdriet en pijn weerloos kan zijn, omdat u het ziet en klaar staat om te helpen. Amen. VRAAG: Welke pijn voel jij op dit moment?
MEDITATIE
vrouw MEDITATIE☻ DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻ 17 februari☻ Vroeger stond God het toe dat wij niets van Hem af wisten. Maar nu zegt God dat alle mensen in Hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals Hij het wil. 31 Want op een dag zal Hij over alle mensen van de aarde rechtvaardig rechtspreken. Hij heeft een Man aangewezen om op die dag Rechter te zijn. Om iedereen te bewijzen dat Hij díe Man heeft aangewezen, heeft Hij Hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt." Handelingen 17:30-31) Zo zeker als Christus opgestaan is uit de doden, zal Hij terugkomen om te oordelen, de levende en de doden.Want op een dag zal Christus over ons allemaal rechtspreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan.(2 korinthe 5:10)U en ik, wat zal het oordeel zijn dat over ons uitgesproken wordt? Zullen wij aan Zijn rechterhand staan en horen. 6f178c9d5643340f753690120d5863ed MEDITATIE☻ WIE IS ONZE MEDICIJNMEESTER☻ 29 januari☻ Misschien bent u ook zwak en hebt u al vele artsen bezocht. Het gevaar is groot dat u nu al zover verstrikt bent in de strikken van de boze dat u het niet meer in de gaten hebt. Op het gebied van de geneeskunde is namelijk veel binnengeslopen dat niet is naar het Woord van God. Dat wat de Bijbel duidelijk afkeurt wordt door velen in de medische wereld omarmd. En daartegen hebben wij ons te keren en van af te keren. (Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Efeziër 5:11)
BEMOEDIGINGSSITE

Jezuslord

BEMOEDIGINGSSITE☻☻

VRIJWILLIGER VOOR GOD ZIJN☻

3 februari☻

LIEVE GELOOFSGENOTEN☻Dien God vrijwillig!

Dien de Heer van harte! God dient ons ook met heel zijn hart en al zijn liefde!

Deze keer is de bemoediging een warm eerbetoon aan iedereen die meewerkt in het Koninkrijk van God. Dat kan op vele manieren en ook bij heel andere organisaties of geloofsgemeenschappen dan die van jou of van mij. We bedanken in het bijzonder al die mensen die VRIJWILLIG en van harte meewerken binnen het werk van de Bemoedigingssite!

Laat je bemoedigen!

Bemoedig met ons mee!

Want bemoedigen is en blijft zo nodig!

Liefs, Gerry

kids

BEMOEDIGINGSSITE☻

ARM ZIJN EN JEZUS☻

10 februari☻

LIEVE MENSEN,

Wat maakt het verschil bij arm en rijk, als je een gelovige bent?

Hoe rijk wil je zijn? Hoe arm kun je zijn.

Jezus draait het om en zegt dat armen rijker kunnen zijn dan de rijken der aarde, en rijken kunnen bitter arm zijn, zonder dat ze het zich hier beseffen. Hoe rijk ben jij? Hoe rijk wil je zijn?

Mag de bemoediging je inspireren om over rijk en arm na te denken. Volg Jezus na in Zijn denken over rijk zijn en arm zijn. Het kan een eye opener zijn in de situatie van vandaag voor jou!  

Lieve mensen, wees vooral rijk in onze Heer!

Met liefs, Gerry

fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

BEMOEDIGINGSSITE

EEN STRALENDE VROUW☻ 17 februari☻ Aanbidding komt dikwijls samen met een geknielde houding, zoute tranen en zachte mirre. Lieve mensen, Het zal maar over je gezegd worden: overal waar ze het over Mij, Jezus, zullen hebben, zullen ze ook over jou spreken... Vrouw, zonder naam... Anne Velema werpt licht op deze unieke situatie: een huilende, maar ook stralende vrouw, temidden van falende mannen. Een bemoediging die ons zoveel te zeggen heeft. Betekenisvolle genade rekent af met zonden en álle ongerechtigheid. Een bemoediging voor mannen én vrouwen. We zijn gestart met een herhaling van '40 dagen bemoedigen', een serie die we 2 jaar geleden voor Family 7 hebben gemaakt.Met liefs, Gerry

RETREAITES

41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6

DE SPIL☻

THEMA: PAAS RETRAITE/vr 30 Mrt 2018 17:00 t/m zo 1 Apr 2018 15:00☻

Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief.

Pasen is het meest indrukwekkende Christelijke feest.  Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief. Daarom gedenkt en viert de kerk Pasen gewoontegetrouw met een lange aanloop. Veertig dagen lang wordt er naartoe geleefd.Begeleiding: Victor van Heusden en Cora van der Vliet

opa

DE SPIL☻☻☻

STILTEWEEKEND☻vr 23 Feb 2018 19:30 t/m zo 25 Feb 2018 15:00☻☻ Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stiltewandeling. Als je van creatieve uitingsvormen houdt, neem het materiaal mee waar je graag mee werkt, je camera of je schetsblok. Drie maal per dag bidden we in de kapel. Natuurlijk is het stil in huis. Begeleiding: Marianne Groen

355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2

DE SPIL☻ INDIVIDUELE RETRAITE/Week 13: 27 t/m 30 maart/ Week 15: 10 t/m 13 april☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

OASE DAGEN☻ THEMA: Donderdag 19 april Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/ Max. aantal deelnemers 12 Prijs € 40,- incl. koffie/thee/lunch Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,- Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en Frans Hoogendijk Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

BETHANIE

STILTE WEEKEND☻☻

16 t/m 19 februari:'Leer van Mij'  Van Jezus leren! Dat geeft ons alles wat we nodig hebben in ons dagelijks leven in een wereld vol onrust en nood. Jezus is verrassend anders. Van Hem blijven leren totdat Hij terugkomt, daar komt het op aan.LEIDING:Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

kruis BETHANIE ROUW-DRAGEN MET GOD☻ 31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/ Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/ Rouwweekend/ Max. aantal deelnemers 11/ Prijs Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/ Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen. 'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven. ☻☻www.zdh.nl
POEZIE

boot

POEZIE GEDICHTEN

WAAR JE WOONT OP DEZE WERELD☻ 29 januari☻ Waar je woont op deze wereld tussen bloemen of beton Elke dag is er nieuw leven elke dag een nieuwe zon! Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan en te zoeken naar de ander naar de God in ons bestaan Juf Gerda

bootje

POEZIE

ZO GOED IS HET ZO GOED MOET HET ZIJN☻ 29 januari☻ Zo is het goed, zo moet 't zijn in het licht van God, het donker vergeten en kind bij God te zijn.

VISJES
kennisvan_God ☻☻13 februari☻☻ Godhoudt
BIJBEL STUDIE
79dd04a091da091ca410fb77291b369a WAT IS EIGENLIJK ZONDE☻ 29 januari☻ GEEN MENS IS NU EIGENLIJK VOLMAAKT☻ We gebruiken allemaal het woord zonde dagelijks. Het is zonde, dat je dat mooie kopje hebt laten vallen; het is zonde van de tijd als je een nutteloze vergadering hebt meegemaakt. Als we het woord zonde gebruiken bedoelen we 'jammer'. Het is een uitdrukking van spijt of ergernis. Hetzelfde woord wordt ook wel gebruikt om er mee aan te duiden, dat iets fout is. In die betekenis van het woord hebben we het dan meestal over onze fouten en gebreken: geen mens is nu eenmaal volmaakt. Je bent het woord zonde in deze studies al heel veel keren tegengekomen. Dan heeft het altijd een andere betekenis gehad dan de twee hierboven genoemde. Wat betekent zonde in de Bijbel? dieren5 HET WOORD ZONDE IN DE BIJBEL☻ 29 januari☻ Wie denkt dat het woord zonde in de Bijbel eenzelfde betekenis heeft als in ons taalgebruik, vergist zich deerlijk. Want dit woord betekent in het Woord van God heel wat meer; het heeft daarin een vreselijke inhoud. 'Zonde' komt erg veel voor in de Bijbel. En altijd duidt het een opstandige houding aan, een opstandige gesteldheid of daad van een mens tegenover God. Met als gevolg daarvan misdadigheid tegenover de medemens. Zonde betekent in de Bijbel: opstand tegen God. De eerste mens met zonde, de eerste zondaar, was Adam. Hij weigerde God gehoorzaam te zijn; hij accepteerde de liefde van God niet toen hij zelf als God wilde zijn. Door de éne mens, die eerste mens, is de (Rom. 5 : 12) zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. God had gezegd tegen Adam: 'Op de dag dat gij daarvan ( dat is van de boom van kennis van goed en kwaad) eet, zult ge voorzeker sterven'. Toch heeft Adam van de vrucht van die boom gegeten. Met als gevolg: de dood. De lichamelijke (tijdelijke) én de geestelijke (eeuwige) dood. Of met andere woorden: het sterven én het zonder Gods gunst moeten zijn, 'zonder (Ef. 2: 1, 12) Gods gunst in de wereld'. 'Het loon (Rom. 6: 23) dat de zonde geeft is de dood.'
RELATIE EN OPVOEDING
vrouw ROEPING EN VERWACHTING☻ 13 februari☻ Voor ons leven als vrouw en moeder kunnen we nergens meer leren dan in de Bijbel. In Gods Woord lezen we wat Zijn wil is voor ons hart en ons leven. Het lijkt misschien niet makkelijk om die Bijbelse principes toe te passen op ons, vrouwen van nu. Maar hoewel ons leven, onze ideeën en onze gedachten gevormd zijn door de tijd waarin we leven, maakt dat de Bijbelse boodschap niet minder waar. Dit boek wil je laten zien, geholpen door de levensverhalen van vier vrouwen uit de Bijbel, wat de betekenis van onze Bijbelse roeping is voor jonge vrouwen vandaag. Waar roept de Heere ons toe in ons huwelijk, in de opvoeding van onze kinderen, in ons huis en in ons hart? Wat zaaien we in onze moedertuin? Hoe zorg je voor de plantjes? Ik hoop dat je door het lezen geïnspireerd en bemoedigd zal worden. Maar vooral hoop ik dat je blik tijdens het lezen steeds wordt meegevoerd naar boven. Wie tomaten zaait en alles doet wat je doen moet om tomaten groot te brengen, is afhankelijk van zon en warmte. De zon en de temperatuur hebben we zelf niet in de hand. Als de zomer nat en koud is oogst je geen roodzoete tomaten. Geen enkel moestuinboek geeft een succesgarantie. We zijn ondanks al onze eigen inspanningen afhankelijk van Gods zorg en zegen. In de tuin en in ons leven. De Heere zegent ons, rijkelijk, onverdiend. Opdat we ons verwonderen! Bron:elkedagnieuw.nl mandaat7 MANDAAT7:HET HART VAN DE VADER☻ 13 februari☻ Het gebed en verlangen van Mandaat7 is dat vaders actief betrokken zijn bij hun kinderen en dat kinderen ontvangen waar zij het meest naar hunkeren: een betrokken vaderhart. Voor wie is Mandaat7 bedoeld? Voor aanstaande vaders, jonge vaders en ervaren vaders, en mannen die: met andere vaders willen praten over gezin en opvoeding willen weten hoe andere mannen met hun situaties omgaan hun eigen ervaringen, vragen en twijfels willen delen met anderen mannen vriendschappen willen aangaan willen weten hoe God vaderschap bedoeld heeft hun mandaat willen oppakken namens God Als man, als echtgenoot en als vader heb je een opdracht, een mandaat. Mandaat7 daagt je uit die opdracht serieus te nemen. Mannen zijn geneigd om het alleen te doen. De kracht ligt in verbondenheid. Verbondenheid met elkaar en de hemelse Vader. 'De mannen van Mandaat7 snappen het. Het is namelijk niet gebleven bij een klein clubje enthousiastelingen. De kerngroep heeft de noodzaak tot schaalvergroting omgezet in het opzetten van een netwerk van vaders die elkaar periodiek ontmoeten. Elkaar in hun rol als man, echtgenoot, maar vooral als vader, te bemoedigen. Samen eten, de verbondenheid proeven, kwetsbaar zijn en elkaar ‘mooier’ maken. Op deze wijze wordt het Licht van Jezus steeds meer zichtbaar in hun leven. En om deze avonden ook nog meer gewicht te geven, dan alleen elkaars verhaal te delen, is dit mooie studieboek ontwikkelt. Prachtige hoofdstukken over het man zijn, de relatie met je eigen vader, betrokkenheid tonen, hoe blijf je moedig doorgaan, de kwaliteit van je huwelijk, hoe ga je met de tijd die je met elkaar nog te leven hebt, en hoe blijf je in contact met andere mannen om elkaar op te bouwen? Inhoudsvolle hoofdstukken met pittige vragen en opdrachten voor thuis. Want het echte vaderschap vindt niet plaats in de kring van Mandaat7 maar thuis in jouw Jeruzalem. Ik wens je veel plezier bij het lezen van dit boek, en de toepassing. Laat je bemoedigen, durf kwetsbaar te zijn zoek andere mannen op en verbindt je met hen. Schuur elkaar op en houd elkaar vast.'www.mandaat7.nl geliefd5 HOE KAN IK ER ZIJN VOOR KINDEREN DIE ZIJN VASTGELOPEN? 17 februari☻ Ik doe kinderwerk in mijn buurt en kom veel kinderen tegen die zijn vastgelopen. De een is gepest of vindt zichzelf minderwaardig, de ander leeft in diepe rouw en weer een ander vertoont tics waardoor het leven ingewikkeld is. Wat een ellende moeten sommige kinderen meemaken! Hoe kan ik er voor hen zijn, wat hebben zij nodig? Wat een zegen om te mogen ervaren dat ik in mijn praktijk God erbij kan betrekken. Kinderen hebben liefde van God nodig in elke omstandigheid. Maar ook van de mensen om hen heen: ouders en opvoeders. Als je je kind geliefd weet door je vader en je moeder, is dat een enorme bescherming op je leven. Je bent gewild door God. Houd van jezelf! Toon jouw liefde en toon Zijn liefde. Heer welk kind mag ik vertellen en tonen dat het geliefd is? Maar weet dat hoe harder een kind schreeuwt of boos is, des te harder het schreeuwt om liefde. Laat je hart spreken en deel liefde uit waar het nodig is.
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

TOREN VAN BABEL: HOE ZAT HET OOK ALWEER☻ 7 februari☻ volgens de Bijbel vond de torenbouw van Babel kort na de zondvloed plaats. op de vlakte van sinear bouwde de mensheid, waarschijnlijk onder leiding van nimrod, een toren als bekro- ning van de menselijke macht. een god hadden ze niet meer nodig, ze zouden zelf de hemel wel bereiken. maar plotseling gebeurde er iets bovennatuurlijks: ze konden elkaar niet meer verstaan, waardoor ze de bouw moesten staken. ze lieten het bouwwerk onaf- gemaakt achter en trokken verschillende kanten op. de stad droeg vanaf dat mo- ment de naam Babel, een naam die zou verwijzen naar de taalverwarring. nimRod wat was nou eigenlijk het probleem? god had de mens opgedragen de aarde te vullen, maar nimrod wilde dit gebod bewust negeren. Hij zette de mensen tegen god op en liet hen op één kluitje wonen. de werkelijke god was de mens zelf, zo dacht hij, en door de menselijke krachten op aarde te bun- delen, zou voor de mens niets meer onmogelijk zijn. volgens de Bijbel verwarde god de talen van de bou- wers, zodat hun plannen in duigen vielen, en ze zich wel moesten verspreiden.

Image and video hosting by TinyPic

IN BUIGEN☻ 13 februari☻ Als je de vier evangeliën meeneemt in een historische analyse van wie Jezus was (zonder de aanname dat de evange- liën goddelijk geïnspireerd zijn) dan valt de copycat-hypothese volledig in duigen. De evangeliën zijn namelijk biografieën, geen mythologieën. Ze beschrijven con- crete personen en gebeurtenissen op specifieke momenten en plaatsen; het gaat over het leven van Jezus, als mens van vlees en bloed. Dit staat in schril contrast met de mythes over heidense afgoden; dat zijn verhalen over magische wezens die niet gelokaliseerd zijn op een specifieke plaats of tijd. Bovendien zijn de evangeliën in de eerste eeuw geschreven, binnen één generatie na de beschreven gebeurtenissen. Dat is een veel te korte tijd voor het plaatsvin- den van al te ernstige legendevorming en mythologisering. Adrian Sherwin-White, een vooraanstaande Britse oudheidkun- dige, stelde vast dat zelfs twee genera- ties te kort zijn om de historische kern van een overlevering te laten overwoeke- ren door legendevorming. Al met al kun je dus zeggen dat de vier evangeliën sterk bewijsmateriaal vormen voor een historische Jezus (geen mythi- sche kopie van voorchristelijke goden). Ook kun je zeggen dat ze een grote rijk- dom aan informatie leveren over wat de historische Jezus heeft gezegd en gedaan. Over Jezus is meer bekend dan over de meeste andere in het oog sprin- gende personen uit de oudheid

☻☻☻www.weet-magazine.nl

EEN GOD
jongens BEZINNING☻ EEN GOD☻ 19 januari☻ Ik zie het komen de anarchie de losgeslagen wereld geen mens die nog echt ziet alles stort ineen ook je dromen niemand kan vooruit maar één zal opstaan en alles herbouwen men zal hem eren als een god maar dat zal velen berouwen want er bestaat maar één God/E.Brunelli
KORT IS HET LEVEN/OP WEG
noach1 ALGEMEEN LEVENBESCHOUWELIJK☻ KORT IS HET LEVEN☻ 19 januari☻ De trein raast voorbij ik zit op een trapje te lezen ieder kwartier komt er een voorbij ik zie ze maar even dan besef ik hoe kort is het leven/E.Brunelli dieren2 BEZINNING☻ OP WEG☻ 19 januari☻ Op weg naar de hemel op weg naar de hel twee wegen breed en smal de verleiding de verlokking de dood het leven het altoos licht of de altoos durende duisternis de hemel waar Jezus is/E.Brunelli
EEN NIEUWJAAR/ALS GOD ZIJN HAND NAAR JE UITSTREKT
noach TIJD☻ EEN NIEUWJAAR☻ 19 januari☻ Een nieuw jaar is zo maar daar van die éne op de andere dag. Misschien dat ik wel op bed lag; ziek, niet wetend hoe het verloopt! Waar heb ik op gehoopt? Beter worden? Weer genezen; zal dat beter voor mij wezen? 'k Weet niet hoe het zal verlopen; ondanks alles blijf ik op mijn Heiland hopen! Zal het worden mijn laatste jaar? Moeten loslaten elkaar? Alhoewel dit kan of zal gebeuren; 'k zal toch van vreugde opspringen; mij in mijn Heiland verheugen, wat er ook aan mij mag opdringen! Weten dat Hij mij heeft gezocht; zelfs met Zijn dierbaar bloed gekocht! Wie of wat zal ik dan vrezen? Ja.... de dood, mijn laatste vijand, als die komt, zal mijn Heiland mij ook leiden aan Zijn hand; mij tot eeuwig LICHT en STERKTE wezen! Een nieuw jaar met dezelfde Middelaar als vorig jaar!!D. v Engelenhoven 580ff TROOST EN BEMOEDIGING☻ ALS GOD ZIJN HAND NAAR JE UITSTREKT☻ 19 januari☻ Als God Zijn hand naar je uitstrekt dan heeft de Heer je weer ontdekt. Want God Hij blijft naar je op zoek Hij zoekt contact wil op bezoek. Zo toont Hij dat Hij nooit vergeet wanneer je moeite kent en leed. Zijn oog speurt naar je overal als jij je bevindt in een dal. Daar haalt de Heer je liefd’vol uit die tot redding en hulp besluit. En jij weer vrolijk monter bent door Vaders liefd’ weer blijgestemd. Wat fijn dat jij zo’n Vader kent die van je houdt weet hoe je bent. Op wiens arm altijd mag geleund waarmee Hij je graag ondersteunt. J.A v Tricht
VAN OUD NAAR NIEUW

f8cf575d74

TIJD☻ VAN OUD NAAR NIEUW☻ 19 januari☻ Zomaar een tijdstip en het oude is voorbij het nieuwe kondigt zich aan. Op de tijd heb ik geen grip ze gaat voor mij niet opzij! Ik ga er wel achteraan, maar ze blijft ook weer achter mij. Tijd! Kostbaar om te gebruiken niet alleen om aan te ruiken. Kostbaar om ze te besteden in Gods Koninkrijk. De tijd daaraan te geven, dat maakt niet arm maar rijk! In helpen, zingen, eren en gebeden zo het leven met God te leven, is dat in het afgelopen jaar gebeurd? Het nieuwe is al door de de deur; heeft het oude van liefde gegeurd geef dan het nieuwe ook die geur! Een nieuw jaar laat het oude daar overdenk het maar. Het nieuwe: Ga met God dan is veilig je levenslot. D. v Engelenhoven

ZOEK GOD/VERMOEID EN BELAST
b711 GELOOF HOOP EN LIEFDE☻ ZOEK GOD☻ 19 januari☻ Zoek geen eer van mensen zoek God want menselijke eer is hoogmoed en dat is niet goed geef God de eer in uw leven Geef Uw klachten en liefde aan Hem Hij zal naar u luisteren en u krijgt wijsheid van Hem/E.Brunelli maria VERMOEID EN BELAST☻ 19 januari☻ Kom bij mij, allen die vermoeid zijn Als uw lasten zwaar zijn om te dragen U door verdriet en pijn bent verslagen” Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn”. “Wees er zeker van: Ik zal u rust geven Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen” Wat kan dat een troost zijn in ons leven. Jezus is vriendelijk en nederig van hart Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan Hij kent ons verdriet en heelt onze smart. Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem. (Uit Matth. 11 vers 27 en 28) Fedde Nicolai
SCHUILEN BIJ GOD/BIDDEN EN DANKEN

geloof

SCHUILEN BIJ GOD☻ 19 januari☻ Als wij schuilen bij God onze Heer Dan kunnen we slapen, zonder zorgen Want Hij houdt de wacht tot de morgen We mogen gerust zijn, steeds weer. God is onze toevlucht, te allen tijd We vinden beschutting bij Hem Laten we luisteren naar Zijn stem Hem loven en prijzen in eeuwigheid. Op God mogen we vertrouwen Bij Hem zijn we veilig en geborgen Hij zal altijd voor ons blijven zorgen Op Zijn trouw mogen we bouwen. Hij houdt Zijn vleugels uitgespreid En is voor ons een toevluchtsoord Zoals geschreven staat in Zijn woord We mogen overnachten in veiligheid. ( Woorden uit de Bijbel) Fedde Nicolai

leren

BIDDEN EN DANKEN☻ 19 januari☻ Dank de Heer voor de mooie dingen, door te bidden of liederen te zingen. En zit je vol met zorgen en vragen, dat te zwaar wordt om te dragen. Leg het dan aan de voeten van de Heer, en zeg:”Heere, ik weet het niet meer. Vader, help mij hier doorheen, ik smeek U, ik kan het niet alleen.J.Troost

BIJBEL RECEPTEN

BIJBELSE KRUIKEN RECEPT☻

maissoep

MAISSOEP MET KORIANDER EN KIP☻ 17 februari☻ 600 g maïskorrels uit een pot of vers 1,5 l kippenbouillon (tablet of pot of zelfgetrokken) 300g gerookte kipfilet 4 eetlepels olijfolie 4 uien 4 dl kookroom 4 eetlepels fijn gehakt korianderblad zout en peper naar smaak Verhit in de soeppan de olijfolie en fruit hierin de uien. Voeg de maïs en de kippenbouillon toe en kook ca. 10 minuten zachtjes. Giet darana de room bij de bouillon en pureer het geheel. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel de kipreepjes over de borden en giet daarop de soep. Strooi als laatste het korianderblad erover. Koriander (Coriandrum sativum) Het voedsel dat het volk Israël tijdens de tocht door de woestijn ontving, wordt manna genoemd. “Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek.” (Exodus 16,31). Thans wordt in veel recepten niet het zaad maar korianderblad gebruikt. Het blad heeft een aparte geur en smaak, niet iedereen houdt ervan! Jesaja beschrijft de teelt van komijn en karwij: “Als hij het land geëffend heeft, strooit hij komijn en karwij (…) Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwij met een roede” (Jesaja 28, vers 25-27)

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

HET GEMIS VAN SAMEN ZIJN☻

10 februari☻

“Het alleen zijn, het alles alleen moeten doen en beslissen is het moeilijkste.” Mevrouw G. Moens-Walhout uit Arnemuiden gaat nu vijf jaar als weduwe door het leven en spreekt uit ervaring. Na een ziekbed van een jaar overleed haar man. Mevrouw Moens bleef achter met de zorg voor zes thuiswonende kinderen.

”Mijn man is 53 jaar geworden. Aan zijn overlijden ging een zware, moeilijke periode vooraf,” vertelt mevrouw Moens. “Mijn man was al lange tijd diabeet en had daardoor allerlei klachten, maar aan het begin van zijn ziekbed voelden we dat dit een ernstige ziekte was. Toen de artsen na een lange periode van onderzoeken de diagnose stelden, was de kanker al door zijn hele lichaam uitgezaaid.”

Het echtpaar Moens ervaarde aan den lijve de onzekerheid en het willen vasthouden aan de hoop. “Je weet niet wat je te horen krijgt, ook al hadden we een vermoeden. Onze eerste reactie was: ‘Het kan niet zo zijn.’ Het dringt niet tot je door, je bent lamgeslagen, alles raakt verward. Heel je leven en het leven van je gezin staat op z’n kop.”

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

1372510788_logo-stichting-schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS

ROUWVERWERKING☻

10 februari☻

Iemand verliezen van wie u houdt, is een ingrijpende gebeurtenis. Het leven lijkt gewoon door te gaan, maar voor u wordt het nooit meer hetzelfde. Uw leven is voor altijd veranderd. Er lijkt een lege plek in uw hart geslagen te zijn die niemand meer kan vullen. ZINLOOS:

Hoe moeilijk het ook is, veel mensen hervatten zich weer na een verlies. Met gebrokenheid en pijn in hun hart proberen ze verder te gaan. Maar misschien lukt u dit niet. Dat kan komen doordat u steun mist van anderen, of doordat uw verdriet te groot lijkt om te dragen. Misschien lijkt het zelfs alsof God er niet meer is. Of denkt u dat het voor u helemaal geen zin meer heeft om verder te gaan met uw leven, nu die ander er niet meer is.VERWERKING:In al deze levensvragen is het belangrijk dat er iemand voor u is. Wij willen u een luisterend oor en een helpende hand bieden. Verdriet en rouw kunnen niet opgelost worden. U kunt wel leren om uw verdriet te verwerken, de herinneringen een plek te geven en de draad van het leven weer op te pakken. Dit is geen gemakkelijk proces. Maar door de pijn en het verdriet heen zult u weer licht aan de horizon zien verschijnen.

www.stichtingdeschuilplaats.nl

Image and video hosting by TinyPic

CHRIST☻

DEPRESSIE BIJ EEN KIND OF TIENER☻

10 februari☻

Bij een depressie denken we vaak aan volwassen personen en dan ook vaak aan een sombere stemming die het grootste deel van de tijd aanwezig is. Bij volwassenen is dit hét kenmerkende symptoom van een depressie. Maar ook kinderen en tieners kunnen leiden aan een depressie. In Nederland leidt zo’n 1-2 % van de kinderen en 3-4% van de tieners aan een depressie. Bij dit cijfer gaat het dan om vastgestelde depressies.

Bij kinderen en tieners is het herkennen van een depressie echter een stuk lastiger. De signalen van een depressie zijn voor de buitenwereld vaak onzichtbaar of worden overschaduwd door andere gedragsproblemen.

Als ouders of wanneer je met kinderen werkt, is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Een aantal symptomen van een depressie bij volwassenen kunnen we ook bij kinderen terugzien. Je kunt dan denken aan slaapproblemen, nachtmerries, verlies van eetlust, vermoeidheid, concentratieproblemen en vage, onverklaarbare lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn etc.).

Daarnaast zijn er ook specifieke kenmerken van een depressie bij kinderen of tieners:

 www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

Alphacurus

HOE DRAAG IK MIJN STEENTJE BIJ☻

3 februari☻

Wegens bezuinigen bij Justitie moet een derde van de Nederlandse gevangenissen sluiten, waaronder de beroemde Amsterdamse Bijlmer Bajes. Veertien jaar geleden was binnen deze muren de eerste Alpha-cursus in een Nederlandse gevangenis. De toenmalige directeur Frits Langeraar (NGK Breukelen) vertelt wat de impact van een Alpha – Prisons is.

Frits wil niet in het hoekje zitten, tussen het raam en de andere stoel. "Ja vreemd he, ik ben 17 jaar bajesdirecteur geweest maar ik heb mijn hele leven al een hekel aan om me opgesloten te voelen. Zelfs aan een tafeltje wil ik niet klemzitten. Ik deed ook nooit mee aan ‘proefdraaien’. Dan sluiten bewaarders van een nieuwe bajes personeel voor 48 uur in, om de procedures van in- en uitsluiten en het draaien van een dagprogramma te oefenen. Zo ervaar je zelf hoe het voelt om aan de andere kant van de deur te zitten. Het idee alleen al!"

Image and video hosting by TinyPic

☻☻☻

IK BEN WEL VIJF KEER UITGENODIGD VOOR DE ALPHA☻

3 februari☻

Pas bij de zesde uitnodiging gaat Carolien eropin. Ze doet een mooie ontdekking op Alpha.  

Carolien (44) groeit op in een christelijk gezin. Niet iets waar ze nou zo trots op is. Ze neemt een besluit: als ze op haar achttiende op kamers gaat wonen, gaat ze doen waar ze zelf zin in heeft! En dat doet ze.

Niet veel later ontmoet ze Robin: “We hebben elkaar ontmoet in de foutste kroeg van Utrecht. Het was liefde op het eerste gezicht. Twee weken later trok ik bij Robin in. We waren smoorverliefd.” Niet lang nadat ze gaan samenwonen, ontstaan de eerste conflicten. Carolien vertelt: “Ik kreeg veel stress van het kopen van ons eerste huis en ik wilde Robin veranderen; hij moest net zo denken als ik. Ook stapelde mijn boosheid zich op en dan kon ik ineens exploderen.” Hun relatie verslechtert. Ieder jaar geeft Caroliens vriendin haar een uitnodiging voor een Alpha. Carolien: “Ik heb er wel vijf gekregen maar pas toen ik in verwachting was, stond ik ervoor open. Ik wilde mijn kind iets van het christelijk geloof meegeven en ging naar een Alpha. Ik voelde me er heel welkom. Wat een leuke groep!” Tijdens Alpha leert ze God kennen, een bijzondere ontdekking. Ze vertelt er enthousiast over aan haar man. Die kan er op dat moment niet zoveel mee, maar ziet haar veranderen. Carolien: “Mijn boosheid verdween. Inmiddels heeft Robin ook een Alpha gevolgd en God leren kennen. Dat maakt voor ons leven en huwelijk een groot verschil!”

download_(8)

WANDELEN IN DE NATUUR☻ ECHT WEER MENS☻ 29 januari☻ Woensdagmorgen is het tijd om te wandelen. De hulpverleners van het Twaalfde Huis en Groenwerk maken een rondje langs de deelnemers met de vraag of ze zin hebben om te mee gaan. Wie wil, gaat mee in de bus van WerkPro. Zo komen ze op de mooiste plekken in de omgeving. Voor de afwisseling is er elke week een andere route. Af en toe pauzeren de deelnemers tijdens de wandeling voor wat eten of drinken. Heel normaal voor de meeste mensen, maar voor de deelnemers heel bijzonder. Ze voelen zich weer onderdeel van de samenleving. Een deelnemer vertelt: “Daar word je weer een beetje mens van.”

SHOUTBOX
OPVOEDEN

OPVOEDEN

moedergeluk

MOEDERGELUK☻ 10 februari☻ Ik geloof dat het leven van een moeder op tuinieren lijkt. Het is prachtig! Wat een zegen dat de Heere me een man heeft gegeven om lief te hebben en mee samen te zijn. Kinderen om te koesteren, voor te zorgen, op te voeden en van te genieten. En een huis om een thuis van te maken. Ik houd zielsveel van onze kinderen. Ik geniet intens van hun lachjes, eerste stapjes en gesprekjes. Ik zie hen opgroeien, ontwikkelen, leren. Een eerste verjaardag, een kleverig kusje op mijn wang, een knutselwerkje speciaal voor mama, uitgestrekte armpjes vanuit een ledikant, leren praten, fietsen, lezen. Het maakt me blij, trots, gelukkig. Dat zijn de leuke momenten van het leven als moeder. Maar er zijn ook andere momenten. Dagen dat ik uitkijk naar het moment dat mijn man thuis komt zodat ik het niet meer alleen hoef te doen. Dagen waarop ik een zucht van verlichting slaak als de kinderen in bed liggen en ik ein-de-lijk rust heb. Dagen waarop ik medelijden heb met mezelf omdat de kinderen ruzie maken, omdat de stapel was maar niet kleiner wordt, of omdat de kinderen wéér niet luisteren. Dagen dat ik me realiseer dat ik mijn man meer als huisgenoot behandel, of als collega, dan als mijn echtgenoot. Het was aan het einde van zo’n dag dat ik ergens de uitspraak las:

vrouw

ROEPING EN VERWACHTING☻ 29 januari☻ Voor ons leven als vrouw en moeder kunnen we nergens meer leren dan in de Bijbel. In Gods Woord lezen we wat Zijn wil is voor ons hart en ons leven. Het lijkt misschien niet makkelijk om die Bijbelse principes toe te passen op ons, vrouwen van nu. Maar hoewel ons leven, onze ideeën en onze gedachten gevormd zijn door de tijd waarin we leven, maakt dat de Bijbelse boodschap niet minder waar. Dit boek wil je laten zien, geholpen door de levensverhalen van vier vrouwen uit de Bijbel, wat de betekenis van onze Bijbelse roeping is voor jonge vrouwen vandaag. Waar roept de Heere ons toe in ons huwelijk, in de opvoeding van onze kinderen, in ons huis en in ons hart? Wat zaaien we in onze moedertuin? Hoe zorg je voor de plantjes? Ik hoop dat je door het lezen geïnspireerd en bemoedigd zal worden. Maar vooral hoop ik dat je blik tijdens het lezen steeds wordt meegevoerd naar boven. Wie tomaten zaait en alles doet wat je doen moet om tomaten groot te brengen, is afhankelijk van zon en warmte. De zon en de temperatuur hebben we zelf niet in de hand. Als de zomer nat en koud is oogst je geen roodzoete tomaten. Geen enkel moestuinboek geeft een succesgarantie. We zijn ondanks al onze eigen inspanningen afhankelijk van Gods zorg en zegen. In de tuin en in ons leven. De Heere zegent ons, rijkelijk, onverdiend. Opdat we ons verwonderen! Bron:elkedagnieuw.nl mandaat7

MANDAAT7:HET HART VAN DE VADER☻ 29 januari☻ Het gebed en verlangen van Mandaat7 is dat vaders actief betrokken zijn bij hun kinderen en dat kinderen ontvangen waar zij het meest naar hunkeren: een betrokken vaderhart. Voor wie is Mandaat7 bedoeld? Voor aanstaande vaders, jonge vaders en ervaren vaders, en mannen die: met andere vaders willen praten over gezin en opvoeding willen weten hoe andere mannen met hun situaties omgaan hun eigen ervaringen, vragen en twijfels willen delen met anderen mannen vriendschappen willen aangaan willen weten hoe God vaderschap bedoeld heeft hun mandaat willen oppakken namens God Als man, als echtgenoot en als vader heb je een opdracht, een mandaat. Mandaat7 daagt je uit die opdracht serieus te nemen. Mannen zijn geneigd om het alleen te doen. De kracht ligt in verbondenheid. Verbondenheid met elkaar en de hemelse Vader. 'De mannen van Mandaat7 snappen het. Het is namelijk niet gebleven bij een klein clubje enthousiastelingen. De kerngroep heeft de noodzaak tot schaalvergroting omgezet in het opzetten van een netwerk van vaders die elkaar periodiek ontmoeten. Elkaar in hun rol als man, echtgenoot, maar vooral als vader, te bemoedigen. Samen eten, de verbondenheid proeven, kwetsbaar zijn en elkaar ‘mooier’ maken. Op deze wijze wordt het Licht van Jezus steeds meer zichtbaar in hun leven. En om deze avonden ook nog meer gewicht te geven, dan alleen elkaars verhaal te delen, is dit mooie studieboek ontwikkelt. Prachtige hoofdstukken over het man zijn, de relatie met je eigen vader, betrokkenheid tonen, hoe blijf je moedig doorgaan, de kwaliteit van je huwelijk, hoe ga je met de tijd die je met elkaar nog te leven hebt, en hoe blijf je in contact met andere mannen om elkaar op te bouwen? Inhoudsvolle hoofdstukken met pittige vragen en opdrachten voor thuis. Want het echte vaderschap vindt niet plaats in de kring van Mandaat7 maar thuis in jouw Jeruzalem. Ik wens je veel plezier bij het lezen van dit boek, en de toepassing. Laat je bemoedigen, durf kwetsbaar te zijn zoek andere mannen op en verbindt je met hen. Schuur elkaar op en houd elkaar vast.www.mandaat7.nl

 

 

YOUTH FOR CHRIST/HUISVANBELLE

download_(4)

YOUTH FOR CHRIST☻

MEIDENWERK KANAALEILAND☻ 17 februari☻ Sinds de meidenmall haar deuren opende, inmiddels al ruim drie jaar terug, is Frouckje als vrijwilliger actief voor meiden uit haar wijk. De meidenmall bestaat inmiddels allang niet meer, maar Frouckje is doorgegaan met een clubje meiden, die haar hart hebben veroverd. ‘Als je als meisje opgroeit in Kanalen- eiland krijg je nogal wat voor je kiezen. Dat is voor mij absoluut een motivatie geweest’. Elke week stonden ze op de stoep. ‘Ik hoefde niet aan hen te leuren, zij leurden aan mij. Ik kon niet anders dan beantwoorden aan die vraag’. Toen de meidenmall stopte besloot Frouckje samen met een buurvrouw een meidenclub te draaien. Deze groep is inmiddels uitgebreid naar twee groepen en haar team is versterkt met zes nieuwe vrijwilligers. Op onze beurt kijken wij dankbaar terug op de periode dat we met Frouckje heb ben mogen werken. Het is fantastisch om te zien hoe ze, door haar hart te vol gen en haar handen uit de mouwen te steken, een team heeft opgezet die het mogelijk maakt dat het meidenwerk in Kanaleneiland blijft voortbestaan

postimage

YOUTH FOR CHRIST

VERSTOPTE EMOTIES OP HET VOETBALVELD☻

13 februari☻

Twee broers verstieren een voetbalactiviteit in Haarlem. Jongerenwerker AB is boos en teleurgesteld. Maar tijdens een gesprek met hun moeder, in de deuropening, komt het achterliggende verhaal naar buiten. De hele middag was het al raak. Beledigingen, opgestoken middelvingers en spottend gelach om elkaars fouten. A vertelt aan hun moeder dat ze haar zoons enorm waardeert, maar dat hij zich ook zorgen maakt over hun gedrag. Moeder vertelt wat ze in haar gezin heeft meegemaakt. Een uithuwelijking, opgesloten zitten, vluchten, onderduiken en uiteindelijk een nieuwe start in Haarlem. Er was pas iets heel heftigs gebeurd waardoor ze met hun moeder een maand in het buitenland bij familie hadden gezeten. Wat een verdriet en angst hebben die jongens meegemaakt!A vertelde aan de moeder dat hij christen is en dat hij gelooft dat God voor ons zorgt. In de deur opening mocht hij voor haar zoons bidden. Zo kon hij zowel de broers als hun moeder bemoedigen en troosten door zijn woorden en door het gebed.


download_7

SLUIT JE OGEN VOOR ONRECHT☻

13 februari☻

Het nieuwe jaar is al weer even bezig. Hoe zit het met je goede voornemens? Misschien heb je wel besloten dat het nu echt tijd wordt om gezonder te gaan eten. Of denk je aan je examen, waar je dit jaar keihard voor gaat knallen. ZAPPEN LANGS ONRECHT.

We lopen snel voorbij de zwerver die een krant verkoopt bij de ingang van de Albert Heijn. Als er op de televisie de zoveelste (natuur)ramp voorbij komt, zappen wij snel naar een andere zender. Verhalen van duizenden meisjes die van dezelfde leeftijd zijn als wij, maar waar hun toekomst bij het plezieren van mannen ligt. En hoe zit het met de ouderen mensen, die afgelopen kerst alleen thuis hebben gezeten?

“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan” ( Matt. 25:40 en 45).

Ik schaam me altijd als ik de gelijkenis in Mattheus 25 gelezen heb. Heb ik de hongerige een warme maaltijd aangeboden? Heb ik de daklozen een warm huis gegeven? Want dat is wat Jezus hier bedoeld. Als wij straks voor Zijn Troon komen te staan, maken die paar kilo’s meer of minder dan nog uit? Zal God je beoordelen op hoeveel geld je dit jaar hebt bespaart? Nee! Al wat telt is of je Jezus alle eer hebt gegeven in je leven. En zoals in de tekst hierboven staat, eer je Hem door je naasten de dienen.

 artikel-annesara-huisvanbelle

HUISVANBELLE

TIJD OM DE WERELD TE REDDEN☻

13 februari☻

Zielig hoor voor al die mensen, denk je nu. Maar wat kan ik daar nou weer aan doen? Ik heb geen tijd (en stiekem ook geen zin) om de wereld te redden, ik heb het al druk genoeg! Ik ben maar klein en nietig, ik kan toch niet veel betekenen…

Denk eens goed na! Het zit in de kleine dingen namelijk. Koop eens een zak appels voor een dakloze, nodig een oud omaatje eens uit voor de koffie, stop eens een extra briefje in de collectezak. Mogelijkheden genoeg! Bovendien heeft bijna iedere gemeente wel een vrijwilligersorganisatie waarin je kan worden uitgezonden als vrijwilliger naar de Voedselbank bijvoorbeeld. Open je ogen en zie hoeveel mogelijkheden je hebt om jouw steentje bij te dragen!

KIDS

images90

MEVROUW VERZAMELT KINDERWAGENS☻

13 februari☻

Het begon met een ouderwetse kinderwagen, maar daar bleef het niet bij; inmiddels heeft Gerrie van Pijkeren (63 jaar oud) een hele verzameling van oude kinderwagens en babyspullen van vroeger. „Ik kan er uren met anderen over praten.”

Haar museum heet ’t Jonkertje en staat in Kampen.

 mus

HUISMUS ZIE JE HET VAAKST IN DE TUIN☻ 13 februari☻ De huismus is opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. Dat bleek tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van afgelopen weekend. De huismus staat al jaren boven aan de lijst. Ongeveer 60.000 mensen telden mee. Gemiddeld werden er acht huismussen per tuin geteld. Mussen zijn echter echte groepsvogels. Zit 'ie in de tuin, dan heb je er ook meteen een heleboel bij elkaar. Op nummer 2 staat de koolmees en op 3 de pimpelmees. Op nummer 4 het kauwtje en op nummer 5 de merel. Dit jaar zijn er minder merels gezien dan afgelopen jaren. Vermoedelijk komt dat door een voor merels dodelijk virus dat rondwaart.Bron:www.kits.nl

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG jarig-van-harte-gefeliciteerd VOOR EEUWIG GELUK☻ 25 januari☻ JARIGEN IN JANUARI/FEBRUARI☻ Er is geen feestgevoel maar een lege stoel wat ons met verdriet vervult een leegte die nooit wordt opgevuld Een groot verdriet dat er zijn mag in het bijzonder op jouw verjaardag dierbare herinneringen koesteren wij dat maakt ons deze dag toch blij De lege plek zal nooit wennen wij hopen dat jij de rust mag kennen altijd bij God zonder moeite en druk voor eeuwig geluk/M.Mulder-Zuur verjaardag-bewegende-animatie-0212 Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK huwelijk1 SAMEN☻ 25 januari☻ Wij willen samen Gods liefde beamen opdat wij in ons levenshuis ons hart vinden bij Hem thuis. Wij willen samen Gods leven beamen opdat wij op onze levensweg ons hart vinden in wat Hij zegt. Wij willen samen Gods trouw beamen opdat wij op ons levenspad ons hart vinden in Zijn hart. Ronald Lammers Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP beterschap UW SCHADUW OM MIJ HEEN☻ 25 januari☻ Gij hebt Uw schaduw om mij heen gelegd, Gij maakt dat ik mij nu onthecht van d´aarde, en haar levensband Gij trekt mij dichter naar Uw kant Gij pakt mij zachtjes bij de hand ´k hel over naar Uw zijde Gij geeft mij hoop, een nieuw verblijden Gij neemt mij af het aardse lijden Gij weet wanneer ik telkens viel ´k Vertrouw op U neem toch mijn ziel en laat mij zonder lijden heel rustig in Uw eeuwige armen glijden © Cobie Verheij-de Peuter Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ geboorte23 KOM MAAR LIEVELING☻ 25 januari☻ Geschenk van God, vanaf het prilst begin dreef jij op de wolken van onze gedachten naar de liefde van ons hart heb jij je genesteld om nooit meer te verdwijnen. I vd Welle baby-smiley-bewegende-animatie-0047 Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
OVERLEDEN
sterkte LUISTEREND OOR☻ 25 januari☻ Wie? Iemand? U? Here help ik verzink schiet mij te hulp nu Nooit voelde ik mij zo verlaten Nooit voelde ik mij zo alleen Blijkbaar gaat het leven door En vind ik alleen bij U gehoor L.Cornelisse-Pietersma De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl