GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
God is licht

God is licht. Er is in Hem helemaal geen duisternis. Dus als we zeggen dat we één met Hem zijn, maar zelf in het donker leven omdat we Hem niet willen gehoorzamen, dan liegen we. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid. (1 Johannes 1:5-6)

Licht vertegenwoordigd alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor de zonde en het kwaad.

Te zeggen dat ‘God is licht’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat Hij alleen ons vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden. Er is altijd een verband tussen ‘licht’ en ‘waarheid’. Want licht maakt al het bestaande zichtbaar- of het nu goed of kwaad is. In het donker lijken goed en kwaad op elkaar, in het licht zijn zij goed te onderscheiden. Zoals duisternis niet kan bestaan in de aanwezigheid van licht, kan zonde niet bestaan in de nabijheid van een Heilige God. Als we een relatie met God willen hebben, moeten we onze zondige manier van lezen aan een kant zetten. Het is schijnheilig te beweren dat we zo’n relatie hebben, terwijl we in feite voor onszelf leven. Christus zal zul bedrog aan het licht brengen en veroordelen.

 

Wanneer iemand komt te overlijden wordt er voor de overledene een dienst gehouden in de kerk. Men zegt ook dat de overledene naar de hemel gaat. Had de overledene een relatie met God?

Mensen die zonder God leven, leven in zonde en het kwaad, leugen en bedrog. God is licht en kan geen zonde verdragen. Licht heeft te maken met Heiligheid en waarheid. Heeft men een relatie met God/verzoening dat komt men in het licht van God. God is een Heilige God. Niemand komt zomaar vanuit een andere weg bij God. Door Zijn Zoon Jezus komt men bij God.


Lieve Hemels Vader dat vele lezers die nog geen relatie met u hebben, het pad van het licht mogen vinden.


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
FEESTDAGEN

BEZOEK DE ANDERE WEBBLOG:www.leesbron.punt.nl

postimage

PASEN

Image and video hosting by TinyPic

Eerste (1e) Paasdag en Tweede (2e) Paasdag: zondag 16 en maandag 17 april 2017. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden.

Image and video hosting by TinyPic

MIJN SCHULD DIE IS VERGEVEN☻ U heeft mijn schuld gedragen voor mij werd U geslagen daar aan dat bitt're kruis. U stierf voor al mijn zonden ook ik bleef U verwonden. O Jezus, U werd zo verguist. Mijn schuld die is vergeven nu mag ik met U leven van zonden last bevrijd. Straks mag ik U aanschouwen daar kan ik op vertrouwen mijn hart is Heer in U verblijd.P.Groeneveld

DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS 15 maart

f9fb23b0d28838cd30e09b4026e03a9f

d005e14ab02985665f4ec593cacfa110

GEBEDEN

Image and video hosting by TinyPic

BIDDEND AAN U ZIJDE☻

25 februari☻

Trouwe liefdevolle Vader,

dank voor het leven, deze dag,

voor ons na- en voorgeslacht.

Sterk de mensen die nu lijden,

draag hen door de tijden heen

in genezing en bevrijding,

U, die elk lijden zelf herkent

omdat U dagelijks ongemerkt

gemerkt aan onze zijde bent. C.Poelman/Duisterwinkel

Image and video hosting by TinyPic

OP DE WEG VAN OMKEER☻

25 februari☻

Op de weg van omkeer

met Uw liefde geplaveid,

hoe zou ik zijn, Heer,

zonder Uw leven van geven

tot in de dood,

zonder Uw weg naar 't kruis.

Waar zou ik zijn, Heer,

zonder Uw geven van leven

tot na de dood,

zonder Uw weg naar Huis.

Wat zou ik zijn, Heer,

zonder Uw weg die mij zegt

te geven en vergeven,

die in liefde onthecht,

die in waarheid leidt

naar Uw volheid van leven.P.Laneuze

Image and video hosting by TinyPic

LICHT EN LICHT☻

25 februari☻

De mens dwaalt door de dag,

Heer, door U gegeven.

Licht dat hij genieten mag,

licht, waarin hij mag leven.

En voor ‘t slapen Heer,

als 't licht weer vervaagt,

plaats maakt voor ‘t duister,

is ‘t of ons hart U vraagt:

"Heer, toon ons door Uw Licht,

ons weer Uw macht en luister.

Leidt ons met dat Licht,

door iedere dag en nacht,

‘t rechte pad, dat U ons wijst.

Ook door de moeilijkheden,

schijnt U met Uw Licht ons bij

verlicht ons onze schreden,

dat wij op dat smalle pad,

in Uw voetsporen treden !/J.vdScheer 

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images2

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD/TEKST EN UITLEG

Image and video hosting by TinyPic

 

HET GEBRUIKEN VAN GODS WOORD
LEVEND EN KRACHTIG☻

2 maart☻

Dit zwaard, het woord van God, is levend en krachtig. We kunnen het alleen hanteren als we dat geloven en er zo mee omgaan.

Het is levend omdat het uitgesproken is door de levende God, en omdat het ons nieuwe leven in ons binnenste kan voeden. En ook omdat het nieuw leven kan voortbrengen in mensen die gehoor geven aan dit woord.

Het is krachtig omdat het de waarheid sterker uitspreekt dan de grootste leugen, omdat het licht brengt in de duisternis en omdat het mensenlevens verandert.

images7

TEKST EN UITLEG JE KUNT JEZELF NIET BEKEREN☻ 2 maart☻ God moet je toch bekeren? In Handelingen 16:14 kun je lezen dat de vrouw Lydia tot bekering is gekomen. Waarom kwam ze tot geloof? De Heere God heeft haar hart geopend. Is uw hart reeds geopend voor God? Wat betekent bekering: berouw hebben/omkeer van uw levenswandel. Je afwenden van, en vervolgens je wenden tot.

BEMOEDIGENDE TEKST

images6

GOD IS LIEFDE☻ 22 februari☻ (Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Joh. 4:9) Daarom zond Hij zijn Zoon naar de aarde om mensen te redden en hen te verlossen. De volle omvang en betekenis van het werk dat in Jezus en door Jezus gebeurde hier op aarde, kunnen we nauwelijks vatten. (Dat is ook heel veel meer dan in deze paar regels is te beschrijven) Hij, Jezus Christus kwam om ons te verlossen van de macht die de zonde heeft, en dat heeft Hij voor mij gedaan, en dat wil Hij voor iedereen. De Zoon van God die 2000 jaar geleden werd geboren zoals alle kinderen, overwon tijdens zijn leven op aarde alle vijandige machten die in onze menselijke natuur wonen. Hij werd het smetteloze Lam dat zich gaf als zoenoffer voor onze zonden, ook die van jou en mij. Nu kunnen jij en ik leven door Hem, het leven van liefde en goedheid dat voor mij onmogelijk was is door Hem, de Zoon van God, wel mogelijk geworden. Daar ben ik Hem eeuwig dankbaar voor. Ere zij onze liefdevolle God, mijn hemelse Vader.

DAGBOEK

DAGBOEK☻☻

postimage ZIJN EIGEN GELIEFDE ZOON☻ 22 februari☻ Jesaja 64:6 leert ons dat zelfs onze gerechtigheden, dus onze goede daden, voor Hem als een bezoedeld kleed zijn. In ons kan Hij dus niets vinden wat goed en aangenaam voor Hem is. Daarom moet Zijn liefde tot ons voortkomen uit Zijn eigen hart en zo is het ook. Hij Zelf is DE LIEFDE, Zijn Wezen is liefde. Zijn liefde tot het gevallen schepsel was zo groot, dat Hij Zijn eigen geliefde Zoon in deze wereld heeft gezonden om de mens te redden van het rechtvaardig oordeel. God, de Heilige, de Rechtvaardige, kàn de zonde niet door de vingers zien. Er moest dus een rechtvaardige grond gevonden worden waarop God Zijn liefde kon schenken, zonder dat aan het recht Gods tekort gedaan werd.
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

 

Image and video hosting by TinyPic

SPREUKEN ☺☺

8 maart♥ "Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander."(Spreuken 27:17)

Image and video hosting by TinyPic

PSALM ☺☺

8 maart☻ U maakte de dag, U maakte de nacht. De zon en de maan kregen van U hun plaats. U heeft de grenzen van de aarde bepaald. Zomer en winter zijn door U gemaakt. (Psalm 74:16-17)
BIJBELTEKST/EVANGELIE

Image and video hosting by TinyPic

BIJBELVERS ☺☺

8 maart♥ "Ik houd u bij de rechterhand (Ik, de HERE, uw God) en zeg tegen u: Wees niet bang, Ik ben hier om u te helpen."(Jesaja 41:13)

EVANGELIE ☺☺

8 maart♥ Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk leven geboren. (Johannes 3:6)
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT

Image and video hosting by TinyPic

INSPIRERENDE GEZEGDES☺

8 maart♥ Tijd is iets vreemds. Niemand heeft er genoeg van, maar iedereen kan het maken.

Image and video hosting by TinyPic

CITAAT

8 maart♥ Maak van je leven een huis waarin je hart kan wonen. Met een deur dat open staat voor als er vrienden komen.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
Image and video hosting by TinyPic KORTE GEDACHTE 8 maart♥ Jezus, onze hoop, zelfs als wij zwak en hulpeloos zijn, zouden we vooral willen begrijpen dat u ons liefheeft. U verlicht de weg die ons hart leidt naar mededogen voor de ander. Zoals tot uw leerlingen, zegt u tot ons: “Keer je tot God en geloof in het evangelie.” images4 OVERDENKING☻ 8 maart♥ Zoveel mensen zijn eenzaam, ze zijn eenzaam voor iets, of nog beter, voor iemand - ze hebben het nooit ervaren. We hebben een tendens in de moderne westerse cultuur om kennissen en metgezellen te hebben in plaats van vrienden en partners. Wanneer het slecht gaat, wanneer we hen niets te bieden hebben, kunnen kennissen weglopen in tijden van problemen of verdwijnen als de problemen langdurig zijn.
QUOTE/MAX LUCADO
imagesui 8 maart♥ "Mensen houden ervan om aangemoedigd te worden door valse hoop; de wereld is gevuld met kwakzalvermiddelen tegen zonde." images5 8 maart♥ Geloven is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet toch bestaat.
TIJD MET JEZUS

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☻

GEEN MOORD PLEGEN♥ 8 maart♥ Jullie weten wat er gezegd is tegen jullie voorouders. Het staat in de wet: Je mag geen moord plegen. Wie een moord pleegt, moet gestraft worden.(Matteus 5:21) Jezus gaat een nieuwe wet geven. Hij sluit aan bij de wet die er al is, bekend bij de mensen die naar hem luisteren. Het eerste gebod dat hij noemt: je mag geen moord plegen. Daar gaat Jezus niets aan veranderen. Want wie een moord pleegt, heeft geen respect voor het leven dat God geeft. Ieder mens is kostbaar. Ieder mens is door God gewild. Ieder mens is uniek in de ogen van Jezus. Wie het leven van een ander mens kapot maakt door het te doden, moet gestraft worden. Daar is Jezus duidelijk over. Respecteer het leven van ieder mens. Het is zo kostbaar en zo kwetsbaar. Heb elk leven lief.Gebed: Heer Jezus, leer me het leven van ieder mens lief te hebben en kostbaar te vinden. Bewaar me voor het plegen van een moord. Amen.

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☺

20 februari☻ Dit zeg ik daarover: Ook wie naar een andere vrouw kijkt en met haar naar bed wil, gaat vreemd. Want hij is in gedachten met haar vreemdgegaan.(Matteus 5:28) Naar bed gaan met een andere vrouw. Overspel plegen met een andere man. Daar lijkt het over te gaan in het zevende gebod. Maar Jezus gaat veel verder. Dit gaat niet alleen over wat we doen. Dit gaat allereerst over hoe we kijken en hoe we denken. Kijken naar een ander is op zich niet verkeerd. Dat is niet wat Jezus wil zeggen. Maar als je kijkt en tegelijk verlangt om met die ander naar bed te gaan - ook dan ga je vreemd. Zegt Jezus. En daarmee komt hij bij ons hart uit. Daar gebeurt heel veel. Hoe is het met ons hart? Wat speelt er in jouw en mijn gedachten? Gebed: Heer Jezus, laat tot me doordringen wat u zegt. Laat niet alleen mijn daden, maar ook mijn blik en mijn hart zuiver mogen zijn. Amen. Vraag: Hoe kijk jij naar andere vrouwen of mannen?
MEDITATIE
images6 DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻ 8 maart☻ Kom, sta eens stil en overdenk uw weg. Zie eens op uw zonden, de zonden van uw gedachten, uw lusten maar ook uw werken. Zie ze eens in het licht van Gods Heiligheid. Hoe zal dit moeten in het oordeel? Er is Hoop! Er is leven voor u, kom ga mee en zie op het kruis op Golgotha, daar is redding! Jezus stierf, opdat u zou leven. Hij nam daar vrijwillig uw plaats in, de toorn van God is daar op Hem uitgegoten. Allen die gelovig rusten op Zijn volbrachte werk, zullen eeuwig met Hem leven. Wat is dat dan, rusten op Zijn volbrachte werk? Dat betekent dat u voor God belijdt dat u door uw eigen schuld de dood, ja de eeuwige hel verdiend hebt, dat u zelf niets hebt om de schuld te betalen maar dat u gelovig rust in het wondervolle feit dat Jezus voor u de dood is ingegaan. U mag verliezen om eeuwig te winnen. O wat een wonder, u mag leven van en door genade. Image and video hosting by TinyPic MEDITATIE☻ ZELFBEELD EN IDENTITEIT☻ 20 februari☻ Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.(Romeinen 12:2) De Bijbel is het beste kompas dat wij kunnen nemen om onze levenskoers te bepalen. Het geeft ons antwoord op de grootste levensvragen en onderwijst ons tot in de kleinste details op vragen als; Wie ben ik? Wat is het doel van mijn bestaan? Doe ik er eigenlijk wel toe en nog veel meer vragen waarover wij allemaal weleens na kunnen denken. Van de week zag ik een klein meisje lopen met een grote tekst op haar shirt: “Ik hou van mijzelf.” En hoewel het waar is dat alle mensen van nature van zichzelf houden, al denken velen van niet, zegt deze tekst toch iets over de tijd waarin wij leven. Het draait alles om zelfverwezenlijking, ik mag er zijn, ik ben goed en iedereen moet mij maar nemen zoals ik ben, het is de geest van het humanisme. Het humanisme dat gegrond is in de filosofie die beweert dat alles relatief is, dat er geen absolute wettelijke en morele waarde zijn en dat de mens de hoogste autoriteit heeft in het universum. Het is een verwerping van God en Zijn moraal. Het wil niet luisteren en nog minder buigen voor het Woord van God. Het streeft naar een zelfontplooiing en een goed en mooi leven in vrijheid dat niet verstoort wil worden door een hogere macht.
BEMOEDIGINGSSTE

postimage

HOUD JE OGEN OP DE WEG☻

11 maart☻

Moeders roepen in het verkeer bijna hetzelfde als Jezus ons ook toeroept: Let op de weg, Let op Mij!

LIEVE MENSEN,

Ieder kind moet leren zich veilig te gedragen in het verkeer. Daar hebben de (groot-) ouders een grote taak in. Je houdt je hart soms vast bij die drieste kleintjes op hun slingerende fietsjes.

Hanna gebruikt deze metafoor uit haar gezin om iets te vertellen over 'verkeersveiligheid' op een ander niveau. Wat gebeurt er met ons als wij onze ogen niet op de Weg houden? Zei Jezus niet tegen ons: Ik ben de Weg?

Een prachtige bemoediging van Hanna Swart!

Met liefs, Gerry

Image and video hosting by TinyPic

BEMOEDIGINGSSITE☻

ONRUSTIG HART☻

18 maart☻

LIEVE BROERS EN ZUSSEN☻

Ziel, wat ben je toch onrustig in mij... ☻

Wieger Sikkema leidde afgelopen zomer de Muskathlon in Israël. Dit sportevenement is ten behoeve van het werk van Open Doors. Ook voor de christenen in Israël en in Palestina is dit een hele bemoediging.

Kort hierna bleek Wieger een ernstig probleem met zijn hart te hebben en er volgde in het najaar een open hart operatie.

Na enkele maanden van herstel en revalidatie, neemt Wieger nu zijn taak als bemoediger weer op. Wat zijn we de Heer dankbaar dat hij er goed doorheen is gekomen en bewaard is gebleven.

Zijn eerste nieuwe bemoediging gaat over een onrustig hart. Het is een bemoediging recht uit zijn hart en leven. Mag het je diep aanraken en nieuwe moed geven, dit in de naam van onze Heer Jezus! Gerry

 

Gerry Velema

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

Image and video hosting by TinyPic

DE SPIL/

PELGRIMSTOCHT WILLIBRORD2017☻

zo 9 Apr 2017 00:00 t/m vr 14 Apr 2017 23:59☻

Ga mee in de Stille of Goede week voor Pasen en stap in de voetsporen van Willibrord. Vanuit Ierland brachten Willibrord  en zijn medebroeders het evangelie naar de lage landen.  Bijna 13 eeuwen later wordt dat evangelie hier nog steeds gekoesterd. Dat ervaren we in de ontmoetingen met gelovigen van allerlei denominaties die ons tijdens de tocht gastvrijheid verlenen.  Wandelend van Zwolle naar Utrecht bezinnen ons op de boodschap van Pasen. Gemiddeld wandelen we 25 km. per dag. Bagage wordt vervoerd.

Begeleiding: Jelle Epker, Marion Dik, Els van Dongen & Janine de Vries

De pelgrimstocht langs het Willibrordpad is een initiatief van retraitecentrum De Spil in Maarssen en wordt in 2017 voor de zesde keer georganiseerd. Voor meer informatie:

Image and video hosting by TinyPic

STILTE 5 DAAGSE: STIL WORDEN EN LUISTEREN NAAR GOD☻

zo 19 Mrt 2017 19:30 t/m vr 24 Mrt 2017 14:30/

Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.

We maken kennis met het prachtige geheim van de stilte en leren daarvan genieten. In de stilte ontstaat ruimte voor de ontmoeting met jezelf en met God, ontmoetingen die je leven zullen verrijken en je geloof verdiepen. Tijdens deze dagen heb je gelegenheid voor geestelijke oefeningen. Ook is er ruimte om te wandelen in de natuur en tijd voor creatieve uitingen. Elke dag is er gesprekstijd ingepland met je geestelijk begeleider. Dat helpt je bij het leren omgaan met jezelf in relatie tot de stilte, het leren luisteren naar God en het structureren van je dag.

En natuurlijk hebben we onze gezamenlijke vieringen in de kapel. Als je graag wilt deelnemen, wacht dan – gezien de beperkte groepsgrootte – niet te lang met je inschrijving. Je zult gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen voordat je deelname bevestigd kan worden.

Begeleiding: Marianne Groen

www.retraitecentrum.nl

Image and video hosting by TinyPic

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

INDIVIDUELE RETRAITES☻

27 t/m 31 maart/1 t/m 5 mei☻

Bij een individuele retraite bent u volledig vrij uw eigen dag in te delen. U bepaalt zelf hoe lang u wilt komen. Bij meer dan 3 overnachtingen krijgt u korting. De stiltemap op uw kamer kunt u gebruiken als houvast. U gebruikt uw maaltijden op tijden die u zelf uitkiest. De individuele retraites zijn alleen doordeweeks te boeken

Als u wilt, neemt u deel aan ons dagelijkse gebedsmoment van 18.30-19.00 uur in Patmos. Op maandagmiddag is er een samenkomst rond de bijbel in de Grote Zaal.  Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de receptie. Vooral geschikt voor mensen die echt aan hun rust willen toekomen. Thema’s

1. Leven met hoop

2. Wie ben ik eigenlijk?

3. Dichtbij God

4. Vertrouwen in vergeving

5. Geroepen tot navolging/www.zdh.nl

POEZIE

POEZIE☺

Image and video hosting by TinyPic

POEZIE ☻

BLIJF EERBIEDIG GOD VERBEIDEN☻

2 maart☻

Blijf eerbiedig God verbeiden

Zwijg den Heer ootmoedig stil!

Hij zal je naar Zijn raad geleiden;

't Is goed en heilig wat Hij wil

Image and video hosting by TinyPic

POEZIE☻

BEWANDEL TEVREDEN☻

2 maart☻

Bewandel tevreden,

De weg hier beneden.

Soms strijd, soms genot,

Wat de aard' ook mag geven,

Ons wezenlijk leven,

Begint eerst met God.

VISJES
☻☻2 maart☻☻ postimage
HEALING VOICE

Image and video hosting by TinyPic

HEALING VOICE GEBRUIK DE GOEDE SPIEGEL☻ 22 februari☻ Jaren geleden besloot ik nooit meer naar mezelf te gaan kijken, behalve dan door de spiegel van hoe God naar me kijkt. De spiegel van Gods beeld wat Hij in mij herstelt. De spiegel van Gods liefde en genade. De spiegel van Zijn Waarheid over mij. Nu was ik er toch heel even ingetrapt de afgelopen tijd. Door omstandigheden en gebeurtenissen van de afgelopen weken, keek ik steeds vaker in de verkeerde spiegel. Die spiegel heet IKKE. Hoewel je het eigenlijk zou verwachten met zo’n naam is de IKKE spiegel niet te koop bij Ikea. Maar deze spiegel hangt wel overal om je heen. Het lastige is; In jouw spiegel, de IKKE, zie je het beeld van jezelf in jezelf. Daar wordt je niet perse blij van. Als ik in de spiegel van mijn eigen waarneming kijk dan zie ik vooral; twijfel, onzekerheid, tekortkomingen, beperkte mogelijkheden, fouten en angst om te falen. Het mooie is; Er is nog een andere spiegel. De HIJE. Ook die is niet te koop bij de geel blauwe meubelgigant. De HIJE is Gods spiegel. In die spiegel zie je het beeld van Hem in jezelf en weerspiegelt het beeld van hoe Hij naar jouw kijkt. Daar wordt je heel erg blij van. Als je jezelf in de spiegel van Gods waarneming ziet dan zie je; visie, zekerheid, bekwaamheid, onbeperkte mogelijkheden, zegeningen, aanmoediging, kracht en genade. Ik ben weer snel voor de juiste spiegel gaan staan. Alle dingen zijn mogelijk bij God en daarom zijn alle dingen mogelijk voor wie gelooft. Niets kan me scheiden van Hem. Hij verandert me naar Zijn beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik zie er goed uit in die spiegel, vindt ik. Het beeld van een goede Vader. Ik zie een heilige, een koning, een profeet, een priester. Ik zie mezelf met kracht en waarheid bekleed. Nu ik het goed zie… ben ik awesome! ‘En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.’ 2 Korinthiërs 3:18 NBG51 Vader, vergeef ons dat we soms zo dom zijn om voor de verkeerde spiegel te gaan staan. Ik wil niet langer kijken in de IKKE, maar in de HIJE. Vandaag besluit ik weer te gaan kijken naar U. Naar mezelf te kijken vanuit U. Dank U wel dat U mij verandert van glorie tot glorie. Steeds een beetje meer, steeds een beetje mooier. Dank voor de spiegel van Uw aanwezigheid in mij. Ik zie er goed uit in die spiegel, alles is mogelijk, ik kan alle dingen in U. Dank voor Uw schoonheid, die afstraalt op mij. Amen.

OP DIT MOMENT NU

Image and video hosting by TinyPic

OP DIT MOMENT NU☻ 15 maart☻ Op dit moment van nu Wil ik komen, mijn God, tot U. Uw redding is nog mijn enigste nood, Want mijn zorgen zijn oneindig groot. Ik wil terug vreugde in mijn leven En U bent de Enige die deze mij kan geven. Want ikzelf blijf maar falen keer op keer En zondig tot U, mijn Heer. Ik wil vergeving vragen voor al mijn zonden Waaraan ik ben gebonden. Vrij zijn voor altijd En U leren kennen in Uw heerlijkheid/Magali

IK ZAL JE RUST GEVEN/WAAR BENT U
Image and video hosting by TinyPic IK ZAL JE RUST GEVEN☻ 15 maart☻ Je geniet van iets Maar voldoening is er niet Je wilt het vinden maar je weet niet wat je zoekt. Je wordt verhinderd elke keer weer als je schijnbaar resultaten boekt. Alles wat je voelt is enkel tijdelijk Dus kies je steeds voor de makkelijkste weg, voor een schrale troost. Van alle foute keuzes die je maakte, heel veel zijn het er, was het plaatsen van jezelf boven alles nog het grootst. Je komt jezelf steeds tegen en het heeft een reden. Je negeert hem die je roept. Je ziet alleen maar woede ook in tijden van vrede. Onbewust van wat je deed want je bedoeling was wel goed. Tenminste dat is wat je dacht want de leugen was doordrenkt in je gedachten. Wat je nodig hebt is redding van je schepper want hij is licht Hij verdrijft alle invloed van de kwade macht. Kies voor Jezus en leef. Je wordt vervult met voldoening zodra je alles aan hem overgeeft. Je hoeft niet te blijven zoeken naar de innerlijke vrede maar luister naar zijn woorden en beleef ze, "kom bij Mij als u vermoeid bent en rust zal ik u geven..."/Patricks Image and video hosting by TinyPic WAAR BENT U☻ 15 maart☻ God, waar bent U toch? Nergens zie ik U nog, Als de zon achter de wolken. God, waar bent U? Waarom hebt U mij verlaten? Waarom voel ik U niet meer? Maar opeens… Ik voel U, ik hoor Uw zachte stem. De zon breekt door de wolken. U had me niet verlaten. U was er steeds. U zat achter de wolken, Maar U was er, U waakte over mij.Magali
DAAR LOOP JE/MIJN LIEFDE
Image and video hosting by TinyPic DAAR LOOP JE☻ 15 maart☻ Daar loop je Alleen in de donkere straten Je kijkt om je heen Ik voel je angst Maar nog erger Ik voel je eenzaamheid Je denkt dat niemand je ziet, Dat niemand je hoort Dat je alleen bent op deze donkere wereld Maar weet dat Ik er ben Dat Ik je zie, Dat Ik je hoor Ik sta altijd voor je klaar Ik ontvang je met open armen En Ik luister naar je En Ik geef je raad Maar het belangrijkste: Ik overspoel je met Mijn hemelse liefde Mijn kind, bij Mij ben je veilig/Magali Image and video hosting by TinyPic MIJN LIEFDE 15 maart☻ Ik heb je lief, met Mijn liefde. Overal waar je heen zal gaan, zal je gesterkt zijn met Mijn liefde. Ik laat je nooit alleen. Iedere keer wanneer je je leeg voelt, vraag dan aan Mij, om je te vullen met Mijn liefde. Dan zul je Mijn liefde pas doorgronden.Renee
DE LIJDENSWEG/DONKERE NACHTEN

Image and video hosting by TinyPic

DE LIJDENSWEG☻

15 maart☻

Wij gaan naar Jeruzalem

Sprak Jezus met een luide stem

Door profeten reeds voorzegd

Jezus in een graf gelegd

Jakobus en Johannes

Leren van Jezus een les

De eerste zal de laatste zijn

Jezus alleen in Zijn pijn

Intocht in Jeruzalem

Roep: Hosanna, zegen Hem

Mensen hakken takken af

Jezus overheen in draf

Discipelen weggestuurd

Afvragen hoe lang dat duurt

Om een goed huis te zoeken

Met bittre saus en koeken

Jezus nu voor pilatus

Eerst verraden door een kus

Pilatus vind niks in Hem

Tussen overpriesters klem

Barabbas wel, Jezus niet

Onder vrienden veel verdriet

Heel het volk in rep en roer

Volk draait pilatus een loer

Jezus is nu weggeleid

Tot pilatus grote spijt

Zijn kleren worden verdeeld

Jezus hangt daar als een beeld

De gekruisigde bekeerd

Dat iedereen daar van leert

Daarna geeft Jezus de geest

Dat is net op tijd geweest/Poema

Image and video hosting by TinyPic

DONKERE NACHTEN☻

15 maart☻

De nachten waren donker

De dagen waren koud

Ik was helemaal niets meer

Noch een lichtje, noch wat zout

Alles had ik opgegeven

Zelf mijn enige een laatste Hoop

Niets zag ik nog in het leven

Ik sloeg enkel nog op de loop

Maar toen kwam U, oh Heer

U had me niet verlaten

U was er voor me, elke keer

Klaar om me terug op te rapen

Dank U dat U zo genadig bent

En mijn zonden ook nu vergeeft

Vader, U hebt me echt verwend

Dat U me geen schulden geeft

Dank U voor dit alles, Heer

Dat U mij bij mijn naam kent

En U mij helpt, keer op keer

Bedankt dat U de grootste bent/Magali

GOD MAAKTE JOU/VOOR JOU
Image and video hosting by TinyPic GOD MAAKTE JOU☻ 15 maart☻ God maakte jou tot wat je bent: een prachtige creatie. En hij verlangt dat je Hem kent: Een machtige relatie ! Jelly Verwaal Image and video hosting by TinyPic VOOR JOU☻ 15 maart☻ In het begin van de wereld was de Here God alleen. Hij schiep in 7 dagen de aarde en alle andere dingen er omheen. Hij schiep de bomen, de planten De bloemen, de dieren, de zon, de sterren en de maan. Hij wil dat wij genieten van alles wat Hij heeft gemaakt van het bloemetje en het bijtje Hij hoopt dat het jou vrolijk maakt. Zie in alle mooie dingen de Schepper van hemel en aard Want Hij wil jouw vriend zijn, Hij vindt jou de moeite waard. Marietje van der Veen
BEN JE VROLIJK BEN JE BLIJ/GODS SCHEPPING

Image and video hosting by TinyPic

BEN JE VROLIJK BEN JE BLIJ☻

15 maart☻

Ben je vrolijk, ben je blij

heb je weer een jaar erbij

dank Hem dan voor dit geschenk

God die altijd aan je denkt/I/I.vd Welle

Image and video hosting by TinyPic

GODS SCHEPPING☻

15 maart☻

Vele mensen zeggen dat God bestaat

Waarom is er dan al die haat

Waarom is er dan al die oorlog

Is er nog zoveel bedrog

Vele mensen zeggen dat God niet bestaat

Waarom het geloven

We zien het met ons eigen ogen

Zoveel mensen op straat

Zoveel gevoelens op 1 gelaat

Je moet eens goed kijken en heel dicht

Zelden zie je een echt blij gezicht

Mensen hebben zoveel problemen

Waarom zou God die afnemen

God straft ons voor ons slecht gedrag

ach

Moest God bestaan

Dan zou alles vlotter gaan

Zouden mensen blijer zijn

Hadden mensen minder pijn

God is goed in 1 ding

maar het is nie zijn probleem

God is goed in verandering

Maar kan het niet alleen/Robin

OPVOEDEN

Image and video hosting by TinyPic

BOEK MET VERHALEN OVER ABORTUS☻ 22 februari☻ Vandaag wil ik graag een bericht met jullie delen van Jessica van den Bogerd uit de Facebookgroep 'Christelijk opvoeden' dat mij erg getroffen heeft. Ben of ken jij iemand die een abortus meegemaakt heeft, neem dan contact met haar op. Onderaan dit bericht vind je haar gegevens. "Dit jaar is het tien jaar geleden dat mijn man en ik ons eerste kindje verloren door een miskraam. Een ‘spontane abortus’, zoals mijn verloskundige zei. Een opmerking die bleef hangen. Zelfs nu, tien jaar later, is de angel van die terloopse opmerking er nog niet uit. Abortus. Het doelbewust voortijdig beëindigen van het leven van een kostbaar kind. Ik kon én wilde dat woord niet associëren met het verlies van ons kindje van 10 weken. Abortus. In Nederland wordt één op de zeven zwangerschappen doelbewust beëindigd. Dat zijn er meer dan 30.000 per jaar! Abortus. Tien jaar later. Het is tijd. Eigenlijk al sinds het verlies van ons kindje is het mijn droom om ‘iets’ te doen aan abortus. En nu is die droom concreter geworden. Ik wil een boek maken. Met verhalen van mensen over het onderwerp. Mensen die voor de keuze hebben gestaan. Mensen die de keuze hebben gemaakt, om hun eigen redenen, en hun leven daarna. Mensen die dat niet hebben gedaan. Mensen die op de bres zijn gaan staan. Een boek over kostbare mensen. Een boek vol kostbare mensen. Want ik geloof dat ieder mens kostbaar is, van conceptie tot de dag van sterven. En dat wil ik benadrukken! We laten ons zo makkelijk leiden door angst. Angst die ten diepste voortkomt uit onze eigen zelfzucht. Angst wat mensen zullen doen of wat ze van ons zullen denken. Angst dat wij iets zouden moeten inleveren, dat wij iets tekort zouden komen. Ik zou willen dat we gedreven worden door liefde! Liefde voor de ander. Liefde drijft me ertoe dit boek te gaan maken. Mét en óver kostbare, geliefde mensen. Ken je of ben je iemand die met abortus te maken heeft gehad? Ik wil graag met je praten en je verhaal horen! Of je nou wel of niet gekozen hebt voor het beëindigen van een zwangerschap. Of als je er op een andere manier bij betrokken bent. Of het 1 jaar of 40 jaar geleden is,.. dat maakt niet uit."Stuur een e-mail naar projectkostbaar@outlook.com.

YOUTH FOR CHRIST

Image and video hosting by TinyPic

ONZE IDENTITEIT☻ 22 februari☻ De media zijn vaak negatief over jongeren: de grenzeloze generatie, hangjongeren, crimineel, lui en ongedisciplineerd. Youth for Christ gelooft in een samenleving waar het potentieel van jongeren gezien en benut wordt. Iedere jongere is waardevol en heeft werkelijke betrokkenheid nodig. Vooral jongeren die zich in de marge van de samenleving bevinden verdienen onze speciale aandacht. Wij geloven dat iedere jongere in Nederland de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen. onZe WaarDen Gedurfd - Elke generatie jongeren denkt anders, leeft anders en spreekt anders. Youth for Christ weet keer op keer de aansluiting met de leefwereld van jongeren te vinden. We vinden verrassende, creatieve en gedurfde manieren om jongeren te boeien en te raken. Gedreven - Met de liefde van Jezus als bron, kunnen we ons werk met passie en gedrevenheid doen. Dat maakt dat we als professionals die extra stap willen zetten voor jongeren. Hoopvol - God gaat door met mensen, ook als de samenleving de hoop heeft opgegeven. In dat perspectief zij n wij hoopvol over de mogelij kheden van jongeren en laten we hen zien dat er altij d een tweede kans is als er iets fout gaat.

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

KIEZEN VOOR HET LEVEN☻

2 maart☻

Rosanne kwam vanwege anorexia bij De Hoop. Zij vertelt: “Het doet pijn en het is eng om alles op tafel te leggen. Maar de weg die ik liep, leidt uiteindelijk naar de dood; dat wist ik ook wel. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om mijn verhaal te vertellen en daarmee te kiezen voor het leven. Ik heb veel gesprekken gehad. Nu kan ik weer gewoon genieten van het leven.”

WAAROM STOPPEN MET ROKEN: Iedereen weet wel waarom je zou moeten stoppen met roken. Je kunt het zien op de pakjes in de winkel: roken veroorzaakt longkanker, roken heeft allerlei lichamelijke gevolgen en geeft forse gezondheidsschade. Maar stoppen is moeilijk. Ontzettend moeilijk. "Nicotineverslaving is een van de lastigste verslavingen om te behandelen, omdat je gedurende de dag zo vaak een dosering nicotine neemt," zegt Sjacco van Iwaarden.

 www.dehoop.org

Image and video hosting by TinyPic

 

MANNEN BANG VOOR KRITIEK☻

 

2 maart☻

 

De man hecht eraan zichzelf te bewijzen en vat ongevraagde adviezen snel als een tekort aan vertrouwen op. De vrouw probeert echter gemakkelijk het gedrag van de man te beïnvloeden, geeft ongevraagd advies en kritiek en stelt zich zo op als opvoedster. Dit geeft de man het gevoel niet te voldoen en overheerst te worden en het blokkeert zijn ruimte om van zijn fouten te leren. Daarvoor zou vooral nodig zijn dat hij zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Een man zal een vrouw pas om advies vragen, als hij niet de angst heeft dat ze kritiek zal uiten of zal proberen hem te verbeteren.

Een man zal zichzelf niet veranderen als hij het gevoel krijgt oorzaak te zijn van een probleem. Hij zal zich veranderen als hij het gevoel krijgt daarmee het probleem op te kunnen lossen.

.http://www.coachpraktijkmindcare.nl

Image and video hosting by TinyPic

INCESTVERLEDEN☻

2 maart☻

“Ik zat vol emoties en kon vaak niet helder nadenken over de keuzes en stappen die ik het beste kon zetten. De hulpverlener hielp mij steeds weer mijn motivatie helder te krijgen, zodat ik weloverwogen de stappen kon zetten naar mijn vader. Hierdoor heb ik richting mijn familie geen dingen gedaan of gezegd waar ik later spijt van zou kunnen krijgen.”

“Mijn problemen heb ik onder begeleiding van de hulpverlener voldoende aangepakt en ik verwacht in de toekomst geen hulp meer nodig te hebben. Als er nog weer eens een probleem zich voordoet dan zal ik zo weer voor het DMW kiezen. De hulpverlener heeft mij heel goed geholpen, ondersteund en goed inzicht gegeven in wie ik ben en waar ik sta. Ik kan nu de schade uit mijn jeugd een plek geven. Ik zie dit als de trouw en genade van de Heere God in mijn leven.”

De naam Mariska Venema is gefingeerd.

www.stichtingdeschuilplaats.nl

SLIJPROTS
postimage DE KERK RICHT ZICH TEVEEL OP GEZINNEN☻ 15 maart☻ Vindt u dat gezinnen met kinderen te veel aandacht krijgen in de kerk? De kerk is vooral gericht op gezinnen. Als alleenstaande merk ik dat regelmatig. Je leert er je weg wel in vinden, maar soms is het gewoon minder leuk zegt Elly. Nisrine is er helemaal mee eens. En die aandacht ontbreekt juist voor alleenstaanden. Terwijl zij zich al een eenzamer voelen dan de gezinnen tijdens zo’n dienst. Kinderen horen vooral in deze tijd extra aandacht te krijgen. Het moet juist vaker gebeuren. Onze kinderen mogen niet afdwalen. Jezus zei tot Zijn discipelen: laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, want ook voor hen is het Koninkrijk der hemelen. Image and video hosting by TinyPic IK PROBEER ER ZO JONG MOGELIJK UIT TE ZIEN☻ 8 maart☻ Met haarverf, makeup, kleding en zelfs botox proberen mensen er zo jong mogelijk uit te zien. Hoe belangrijk is dit voor u? Leny zegt dat iedereen en toch wilt? Het heeft ook te maken er verzorgd uit te zien en leuk gekleed te gaan. Vroeger leek iemand van 50 al snel oud, met name door de kleding die gedragen werd. Ze vindt het leuk jonger geschat te worden en ze merkt dat ook bij mensen om haar heen. Niets mis mee toch? Marijke zegt eerlijk gezegd wel. Haar aanstaande man is dertien jaar jonger dan haar. Dan is het toch wel meegenomen als ze iets gunstiger voor de dag komt. Bep zegt niet zo jong mogelijk, maar wel goed verzorgd. Ze is 66 en nog bijna niet grijs, dus dat scheelt wel weer. Verder wil ze er ook niet uitzien als een overjarige tiener. Image and video hosting by TinyPic MET KINDEREN PRAAT IK ZO MIN MOGELIJK OVER DE DUIVEL☻ 2 maart☻ De duivel: is dat wel een gespreksonderwerp voor kinderen? Wat en hoe vertelt u ze hierover? Dat lijkt mij wel verstandig. Marijke was zo dom haar kinderen erover te vertellen toen ze nog jong waren. Daardoor zijn ze lang bang geweest. Ze heeft daar veel spijt van gehad, want het heeft haar kinderen een poos belemmerd om vrij te geloven. Gelukkig is het goed gekomen, maar het had een stuk blijer gekund. Marc praat met zijn meiden van 8 en 4 niet veel over de duivel, tenzij die in een Bijbelverhaal voorkomt. Als je niet wilt dat je kind op school meedoet met bijvoorbeeld glaasje draaien of geesten oproepen, moet je wel vertellen waarom...Aimee gelooft dat het juist belangrijk is kinderen te leren hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Natuurlijk wel in wijsheid en altijd met de nadruk op het feit dat God overwinnaar is. We hoeven niet bang te zijn. Annemiek vertelt haar kinderen graag de realiteit. Niet om bang te maken, maar om het wonder van God liefde en genade nog meer te benadrukken. Image and video hosting by TinyPic HET IS GEZOND OM RUZIE TE MAKEN MET JE PARTNER☻ 22 februari☻ Zo nu en dan ruzie maken hoeft niet verkeerd te zijn. Is het misschien zelfs nodig om je relatie gezond te houden?Als het nodig is, is het beter om eerlijk naar elkaar uit te spreken wat je dwars zit dan het stil te houden. Dan mag het best even knetteren, maar daarna moet je het ook weer goed maken. Nooit met ruzie weggaan of gaan slapen. Boosheid inslikken is in ieder geval ongezond. Als het goed is, kan het huwelijk tegen een stootje. Soms is het wel lekker om ruzie te maken. Alles eruit gooien om de zoveel tijd. Waarom zou dat gezond zijn? Je toch ook gewoon met elkaar praten? Eerlijk zijn hoeft niet te betekenen dat je ruzie moet.
MOP/GELOOF
DANIELLE & GELOOF IK MIS HAAR HEEL ERG☻ 15 maart☻ Mijn zus is al 19 en studeert een half jaar in het buitenland. Ik mis haar super erg, want we doen vaak gezellige dingen samen, zoals film kijken en zwemmen. Als ze terugkomt, ga ik haar ophalen op Schiphol. Ik bid iedere dag voor haar. Dan vraag ik of God haar wil beschermen, zodat ze veilig naar huis kan komen. Danielle, 10 jaar SJORS & GELOOF☻ Image and video hosting by TinyPic MIJN ZUS NEGEERT MIJ OP SCHOOL☻ 8 maart☻ Ik zit in de brugklas en mijn zus zit in de vierde. Thuis doen we alles samen, maar als we elkaar tegenkomen op school, doet ze net alsof ze me niet ziet. Ze schaamt zich dan voor mij. Ik begrijp daar niets van. Het is toch niet belangrijk wat anderen van je vinden? Ik vraag vaak aan God of Hij haar wil helpen om zichzelf te zijn. Dan vind ik mijn zus namelijk veel leuker! Sjors, 12 jaar WOUT & GELOOF☻ Image and video hosting by TinyPic 2 maart☻ IK KAN GOD ALLES VERTELLEN☻ Sommigen in mijn klas kunnen niet begrijpen dat ik geloof, omdat het volgens hen niet logisch is. Dan zeg ik altijd dat ik niet geloven ook onlogisch vind, want hoe is het anders alles ontstaan? Het maakt mij niet uit wat anderen vinden. Ik geloof dat God voor ons zorgt en dat ik Hem alles kan vertellen, ook al denk ik dat Hij soms wel belangrijkere dingen te doen heeft...Wout, 11 jaar. LEONIE & GELOOF☻ Image and video hosting by TinyPic 20 februari☻ Mijn buurmeisje Rose is mijn beste vriendin. Haar moeder komt uit Nederland en haar vader is Engels. Daarom gaan ze na dit schooljaar verhuizen naar Londen. Ik weet nu al dat ik Rose ontzettend ga missen. We hebben afgesproken dat we elkaar iedere dag mailen en dat we in de vakanties bij elkaar logeren, maar dat is toch niet hetzelfde. Ik dank God vaak voor onze vriendschap en hoop dat we komende tijd nog veel leuke dingen gaan doen. Leonie, 11 jaar.
JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG Image and video hosting by TinyPic JARIGEN IN FEBRUARI/MAART☻ IK WENS JE VELE JAREN☻ 22 februari☻ Jaren van zilver jaren van goud jaren van storm Vele jaren mogen er volgen jaren van zilver jaren van goud jaren waarin God van je houdt Ik wens je er vele Zijn zegen en bede voor nu in het heden.IvdAkker Elke dag is een geschenk van God maar een verjaardag een heel speciaal geschenk. Ik wens je een hele speciale verjaardag! Gefeliciteerd! HUWELIJK Image and video hosting by TinyPic SAMEN VOOR ALTIJD☻ 22 februari☻ Een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen samen tot de dood hen scheidt een huwelijk is eenheid met de Vader voor altijd verbonden tot de laatste adem een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen.A.Holman Voor een goed huwelijk is het nodig heel vaak verliefd te worden en altijd op dezelfde persoon.
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP Image and video hosting by TinyPic ACHTERUITGANG☻ 22 februari☻ Actief was ze op de Henry Dunant, als verpleegster, steun gevend, aan iedereen die ze tegenkwam. Nu is ze dement. Tien, zei ze vertwijfeld ineens weet ik het niet meer, dat deed haar zo zeer! We hebben er vaak over gesproken, de lijn leek steeds vaker verbroken. Soms even ruzie en onbegrip met je lieve man, die ook zo worstelde met je achteruitgang! Dat heb ik je toch al gezegd, en telkens moest er iets nog eens worden uitgelegd! Ik kom maar niet meer naar de gespreksgroep hoor, ik ben het spoor bijster m’n kind. Je weet niet half hoe erg ik dat vind! Ben het zo weer vergeten. We zagen je steeds minder, je raakte langzaam in een isolement Here God help, help, ik ben dement!!! Tineke Ebing ik denk vaak aan jou bid vurig voor je herstel God omgeeft jou met zijn genezende krachten op een goede gezondheid GEBOORTE☺☺ Image and video hosting by TinyPic NIEUWE LEVENSGEUREN☻ 22 februari☻ het licht dat breekt in kleuren en schijnt op jouw gezicht, de nieuwe levensgeuren zijn 't wonder van Zijn licht.C.Verheij-dePeuter Steeds weer laat God ons zien het wonder van het leven 't begin van een nieuw mensenkind wordt weer heel klein geweven
MOOI

Image and video hosting by TinyPic

IK BEN NIET MEER BANG VOOR MIJN ZWAKHEDEN☻ 22 februari☻ Het mag dan al kerst zijn geweest, maar deze spoken word van Jaimee is toch echt de moeite waard om nog even te kijken. Wij zijn geïnspireerd! "God houdt van mij. Ik ben volkomen vrij. Al voel ik het niet elke dag. Al lijkt het soms alsof er een nieuwe nederlaag op me wacht. Toch heb ik in het diepste dal Zijn licht gezien. Ik weet door Jeremia dat de toekomst naar me lacht. Ik ben niet meer bang voor mijn zwakheden, want daar zie ik de perfectie van Zijn kracht

Image and video hosting by TinyPic

DEZE WOLKEN LATEN GODS GROOTHEID ZIEN☻ 22 februari☻ Wat een prachtig zicht zeg! Ilya Katsman zat in haar vliegtuig toen ze opeens de meest bizarre wolkformatie zag die ze ooit had gezien. Gelijk pakte ze haar telefoon om wat foto's te maken. De foto's gaan nu de hele wereld over. En terecht. Weerman Neil Bennett vertelde volgens de BBC dat het fenomeen bekend staat als een 'wave cloud'. De wolken zien er namelijk uit als golven. Psalm 19:1 'De hemel verhaalt van Gods majesteit!'(Bron:cip)

TWITTER
TWITTER HET GELOOF
REACTIES
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl