GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS 17 juni

Image and video hosting by TinyPic

☻☻17 juni☻☻

Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN

281f554bebde18e2034130bcd5202c55

ZONDER GOD☻

4 juni☻

Ik ben zo leeg

Zo niet veel zeggend

Zo doelloos, zo alleen

Het roest me vast

Níets grensverleggend

Het ankert heel gemeen

Ik kan niets zien

Mijn hart zit dicht

Geen vreugde laat ik toe

Alleen dan dat

Wat veilig is

Meer is ’t niet wat ik doe

Ik wil weer zien

Weer voelen, leven

Met U aan mijn zij

Maar die eerste

Stap te zetten

Is te zwaar voor mij/E.Wagenaar

512x512bb

MIJN BEKERING☻

4 juni☻

Zacht sluit ik mijn ogen

Ik zoek U in mijn smart

Ik wil niet langer heersen

In mijn gebroken hart

Smachtend in de stilte

Van mijn verwondde ziel

Vind ik een donker hoekje

Waar ik eerbiedig kniel

Ik breng U al mijn grieven

Mijn strijd en mijn verdriet

Mijn grenzenloos verlangen

Naar U Heer, weer mij niet

Ik geef U ’t zelf proberen

Mijn woeste  wederstand

Vergeef mij Heer, mijn falen

Neem mij weer bij de hand

Verhard niet nu Uw harte

Kom mij Heer tegemoet

Zie al mijn spijt en schaamte

Ik bid U, maak het goed

Wil mij Uw liefde schenken

Zodat mijn hart zich heelt

En ik weer mag ervaren

Dat U mijn ziele streelt

U bent de Heer der Heren

Almachtig, Wonder groot

Laat mij weer bij U schuilen

Help mij Heer, uit de nood

Ik wil niet langer, kan niet langer leven zonder U

Heer schenk mij Uw erbarmen,

och Heere doe het nu!/E.Wagenaar

index4

IK STREK MIJN HANDEN NAAR U UIT☻

4 juni☻

ik strek m'n handen

naar U uit Heer,

want het leven

doet weer flink zeer

waarom zijn mensen

zo hard voor elkaar

en missen ze dan

elk vriendelijk gebaar?

ik strek m'n handen

naar U uit God,

want ze zijn nog niet

bekend met hun eigen lot,

ook zij moeten nog

de weg van leed en pijn

om straks mens;

onder mensen te kunnen zijn..

ik strek m'n handen

naar U uit Heer,

omdat ik wil blijven geloven,

keer op keer,

dat mensen

wél van U willen leren

en zo nog eens

ten goede zullen keren..Ineke Brouwers

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images2

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD

hqdefault

HET WOORD VAN GOD

BALK EN SPLINTER☻

7 juni☻

Het verhaal van de Here Jezus over de balk en de splinter lijkt te zeggen dat we niet mogen oordelen. Als we beter kijken, merken we echter dat het verhaal verder gaat. 3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Matteüs 7:3-5 (HSV)

Deze woorden van de Heer staan direct na een oproep om niet te oordelen (7:2). En hier gaat het verder.

images7

GODSWOORD

VOOR ALTIJD VEILIG☻

7 juni☻

Voor alle mensen geldt dat de Goede Herder (Jezus Christus) ons roept. Hij roept ons bij onze eigen naam. Iedereen die Hem volgt zal veilig zijn. Voor eeuwig. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Johannes 10:27-28 (NBV) EEUWIG LEVEN:

Wat eeuwig precies betekent kan onze taal bijna niet uitdrukken. Het woord 'eeuw' zit erin. Als we het vervangen door altijd, zit het woord 'tijd' er weer in. We hebben er gewoon geen woorden voor. In elk geval zullen we bij God zijn, zonder dat er ooit een einde aan komt.

Dit eeuwige leven is vol blijdschap en vrede.


BEMOEDIGENDE TEKST

images6

HET WACHTEN IS VOORBIJ☻

30 mei☻

Eindelijk is de dag aangebroken! De dag waarop ik me nu al wekenlang heb verheugd, de dag waarop ik met mijn vrienden op een speciale manier kan stilstaan bij de komst van mijn dierbare Verlosser op aarde. Het was een dag van nieuwe hoop voor alle mensen die het moe waren om slaaf te zijn van alle mogelijke begeerten en neigingen – ja, er werd een vlam van hoop ontstoken voor allen die leden onder heel die bekrompen kilheid en kwaadaardigheid in hun eigen natuur, die zo verderfelijk is voor alles wat goed, versterkend en opbouwend is. Hij die alles totaal kan herstellen, Hij is het die op aarde kwam, Hij die een Meester is in het behouden en verlossen, Hij die alle duisternis en de dood heeft overwonnen en die als eerste het licht heeft aangekondigd! Hij, de vredevorst, de verlosser, de raadgever, Hij die voor ons de weg gebaand heeft tot God, Hij is het wiens geringe, armelijke komst op aarde voor ons reden is om dit in deze dagen samen te overdenken en op ons te laten inwerken.

 

postimage

HET WARE LICHT☻

30 mei☻

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.Johannes 1:9 Jezus, het ware licht van God. De mens Jezus die God zou openbaren met zijn leven. Jezus, een mens als wij, die nooit gezondigd heeft maar altijd de wil van God deed.

Zijn leven licht op in de duisternis van toen en van nu. Het verlicht ons, het laat ons zien hoe ook wij kunnen worden als lichtende sterren in de wereld. Fil. 2:15


DAGBOEK

DAGBOEK☻☻

postimage OORLOG NA ZONDEVAL☻ 4 juni☻ Lezen: Genesis 3:14-19; 2 Korinthe 10:3-6 De ongehoorzaamheid van Adam bleef niet zonder gevolgen. Niet alleen ziekte, lijden en dood kwamen de schepping binnen. Er drong een oorlog de schepping binnen: het is een diepgewortelde en langdurige oorlog, tussen het Nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang. Het is een oorlog tussen licht en duisternis, tussen de vrienden van God en de vijanden van God. De Heere God heeft een vijandige vervreemding in de schepping toegelaten. Deze vijandschap tussen gelovigen en ongelovigen zien we doorheen de Bijbelse geschiedenis steeds terugkomen. Het nageslacht van de vrouw zien we in Abel, Set, Noach, Abraham, Mozes, Koning David tot bij de Heere Jezus en Zijn volgelingen, tot aan het einde van de wereld. Dit gelovig nageslacht van de vrouw voert oorlog tegen het nageslacht van de slang, waaronder Kaïn, Cham, Ismaël, Korach, koning Herodes en anderen. Paulus leerde aan de gelovigen in Korinthe dat deze strijd woekert in de gedachten van mensen. Al wie aan de Heere Jezus gehoorzaam wil zijn, mag leren om de leugens van de duivel aan het licht te brengen.
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

2014_05_26_horendoen

SPREUKEN ☺☺

7 juni☻ "Een dwaas schreeuwt van woede; een verstandig mens beheerst zich en komt tot rust."Spreuken 29:11 4a96bdee172e90c7897cc969c64db406

PSALM ☺☺

7 juni☻ "Wilt U ons volk weer tot leven brengen, zodat alle mensen over U kunnen juichen?"Psalm 85:6
BIJBELTEKST/EVANGELIE

Image and video hosting by TinyPic

BIJBELVERS ☺☺

7 juni☻ "Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van Zijn begrip peilen. Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht."Jesja 40:28-29

EVANGELIE ☺☺

7 juni☻ "Jezus antwoordde hem: "Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen.
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
images45

INSPIRERENDE GEZEGDES☺

7 juni☻ Een mama is eigenlijk ook maar een klein meisje dat groot is geworden'. images56778

CITAAT

7 juni☻ "Als je leeft voor wie je lief is, als je al geeft wat je kunt, zorg dan dat je ook je tijd neemt en jezelf hetzelfde gunt."
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
Image and video hosting by TinyPic KORTE GEDACHTE 7 juni☻ Christus Jezus, terwijl een ontelbaar groot aantal kinderen en jongeren voor het leven verminkt zijn door verwaarlozing en daardoor als vreemdelingen hier op aarde ronddolen, vragen sommigen zich af: “Heeft mijn leven nog zin?” U verzekert ons: “Elke keer als jullie de nood lenigen van een onschuldige, hebben jullie het voor mij, Christus, gedaan.” images4 OVERDENKING☻ 7 juni☻ Genade betekent niet dat we slordig zijn met zonde. Wij zijn dood voor zonde sinds we ons leven overgaven aan Christus. We willen niet dat de zonde, of haar macht, controle heeft over ons. We willen niet lichtvaardig omgaan met de vreselijke prijs die Jezus betaalde voor onze zonden. De apostel Paulus maakt gebruik van de sterkst mogelijke taal ( "In geen geval!" is een veel te zwakke vertaling: "God verbiedt!" "Ondenkbaar!" "Godlastering!" zou allemaal veel meer nauwkeurig zijn)
QUOTE/MAX LUCADO
imagesui QUOTE☻ 7 juni☻ "Het keerpunt in ons leven is wanneer we stoppen de God te zoeken die we willen en beginnen de God te zoeken die is." images5 MAX LUCADO 7 juni☻ Als je ziel tot rust moet komen, is er geen betere plaats dan het geweldige huis van God
TIJD MET JEZUS

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☻

WEERLOZE MENSEN☻ 7 juni☻ In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je terneer drukken en verdrietig maken: wat voel je je dan machteloos. En toch. Toch ziet God de pijn en het verdriet. Hij verliest weerloze en lijdende mensen niet uit het oog. Hij heet niet voor niets een helper in nood. Bidden met Psalm 10 helpt om onze ogen niet te sluiten voor alles wat in deze wereld van God los is én om onze ogen telkens opnieuw open te doen voor de helpende aanwezigheid van de God die zich speciaal bekommert om weerlozen en wezen. Gebed: HEER, u die een helper bent, dank u dat u in een wereld vol vervreemding van u, bewogen bent met mensen die weerloos zijn. Heer, help! Amen. 1060852-bigthumbnail

TIJD MET JEZUS☺

WEERLOZE MENSEN☻ 20 mei☻ Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.(Psalm 10:14) In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je terneer drukken en verdrietig maken: wat voel je je dan machteloos. En toch. Toch ziet God de pijn en het verdriet. Hij verliest weerloze en lijdende mensen niet uit het oog. Hij heet niet voor niets een helper in nood. Bidden met Psalm 10 helpt om onze ogen niet te sluiten voor alles wat in deze wereld van God los is én om onze ogen telkens opnieuw open te doen voor de helpende aanwezigheid van de God die zich speciaal bekommert om weerlozen en wezen.GEBED: HEER, u die een helper bent, dank u dat u in een wereld vol vervreemding van u, bewogen bent met mensen die weerloos zijn. Heer, help! Amen.
MEDITATIE
images6 MEDITATIE☻ 7 juni☻ God schiep alles. Hij schiep alles wat je ziet in de lucht: de maan, de sterren en de planeten. En Hij schiep alles in de lucht wat je niet kan zien: de lege ruimte tussen de sterren en de zwaartekracht, waardoor de planten rond de zon draaien. God schiep alle dingen die je op de aarde kan zien: de bomen, de rotsen, de pinguïns en de vlinders. En Hij maakte alles op de aarde wat je niet kan zien: de bodem van de oceaan, de binnenkant van een berg en de cellen waar ons lichaam uit bestaat. Toen God besliste dat Hij mensen zou maken, begon Hij met een speciale zevendaagse week. Hij maakte elke dag een deel van de wereld waar de mensen in zouden leven. Op de eerste dag maakte Hij licht. Op de tweede dag plaatste Hij de blauwe lucht tussen de grond en de ruimte buiten de aarde. Op de derde dag verzamelde Hij al het water bij elkaar in grote rivieren, meren en oceanen en liet Hij de grond droog worden. En liet Hij op de droge grond plant van alle soorten groeien. Op de vierde dag maakte God de dag en de nacht doordat Hij de zon en de maan ophing in de lucht. Op de vijfde dag vulde Hij de wateren met vissen, walvissen en dolfijnen en vulde Hij de lucht met vogels van allerlei grootte en kleuren./The only way 96260037237ca71fefae299d16f388c0 MEDITATIE☻ JEZUS DE BLINDE MAN EN DE RIJKE TOLLENAAR☻ 20 mei☻ 'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, Luk. 19:10.' Want de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus, is gekomen om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Verloren zondaren, doel missers, vijanden van God. Wie kan Gods wonderlijke liefde vatten? Wie kan begrijpen dat God voor zulke mensen Zijn Zoon gaf? Wij hoeven elkaar geen complex, schuldgevoel of minderwaardigheid aan te praten. Wij zijn schepselen van God de Allerhoogste. Wij zijn blijkbaar zo waardevol voor God dat Hij ons niet aan de gevolgen van onze eigen keus overliet. God had ons rechtvaardig verloren kunnen laten gaan, als gevolg van onze zonden. Wij waren volmaakt geschapen en leefden in gemeenschap met God tot het moment kwam dat wij mensen, in onze hoogmoed, gelijk wilden zijn aan God. Vanaf dat moment is de gemeenschap verbroken en leven wij in een stervende wereld vol pijn, achterdocht, ongeloof en verdriet. Ons hart dat eens vervult was met Gods vrede, is nu de bron van ongerechtigheid. Wie van ons, kan de arglistigheid van het hart omschrijven? '
BEMOEDIGINGSSTE

postimage

BEMOEDIGINGSSITE☻

310 IK ZIE JOU (2) EV☻

17 juni☻

Massa bijeenkomsten, niet echt Gods idee. Hij kijkt met oog voor het kleinste detail: 'Mijn lief mensenkind, waar ben jij?

GELIEFDE MENSEN,

God ziet altijd die ene man, die ene vrouw.  Bij God is het niet: hoe meer mensen bij elkaar zijn, hoe blijer God is. God ziet mensen één voor één! De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God doorgrondt ons hart! Esther Vosterman vertelt een bijzondere ervaring in Gods zoektocht naar die ene mens,  zomaar ergens op een terrasje in een grote stad. Mag dit je bemoedigen: lief mensenkind: God ziet (zoekt) ook jou!

Met liefs, Gerry

bible_is_gods_message

BEMOEDIGINGSSITE

WE ZIJN TOCH VERBONDEN☻

7 juni☻

Geliefde mensen,☻

De Heilige Geest is uitgestort! Troostend wijst Hij ook jou de weg naar Huis!

Als verbindingen breken, contacten wegvallen, mensen elkaar niet meer opzoeken; als partners langs elkaar heen praten en elkaar niet meer verstaan, wat komt er dan een verdriet tevoorschijn. We staan met deze Pinksterdagen stil bij de Heilige Geest van God. De trooster bij al dat verdriet! Maar ook de Leidsman die ons kan helpen de weg naar huis te vinden, of de weg naar het hart van die onbereikbare geliefde!  God kent onze tranen. Mag de Geest van God, ook jouw hart troostend aanraken. Gods rijke zegen en zijn bemoediging, voor jou!  Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

11

DE SPIL☻

STILTE DRIEDAAGSE/ma 26 Jun 2017 11:00 t/m wo 28 Jun 2017 17:00☻

Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.

We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer.

Begeleiding: Marianne Groen & Ineke Lamoree

1411387-bigthumbnail

THEMARETRAITES☻

TERUG WAAR GOD BEGON☻

vr 30 Jun 2017 19:30 t/m zo 2 Jul 2017 14:30☻☻

Onder de schaduw van uw vleugels ontdek ik wat ik verloren heb.

Bij uw kloppend hart komt mijn diepste ziel tot leven.

Met Henri Nouwen kijken we terug op onze levensloop: Wat nam ons in beslag  en hoe zijn we vervreemd geraakt van onszelf en van God. Waar horen we de diepste innerlijke stem en Zijn kloppend vaderhart?

Begeleiding: Wil en Francien Kaljouw-Segers

www.retraitecentrum.nl

download (1)

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

9 t/m 12 juni Stilteweekend

Thema: 'Gods stille stem'☻☻

Donderdag 22 juni Oasedag

9.30-17.00 uur Thema: Bron van vreugde☻☻

25 juni 19.00 uur | Themadienst

Thema: Bruiloftsmaal

o.l.v. Hans Maat☻☻www.zdh.nl

POEZIE

POEZIE ☻

644381-bigthumbnail

DAT IK JEZUS TOEBEHOOR☻

7 juni☻

Dat ik Jezus toebehoor,

dankbaar is mijn hart er voor;

't is mijn ziel tot vreugd en leven.

Mij heeft Hij zijn naam gegeven,

mij zijn heilig bloed ten pand

van mijn komst in 't Vaderland

d395c75a4666004bbc0a21a66bc19117

POEZIE☻

EEN ALBUM VERS SCHRIJVEN☻

7 juni☻

Een album vers te schrijven, Gaat zo gemakkelijk niet, Vooral niet in een album, Waar iedereen het ziet. 'k Wil toch niet achterblijven, En wens met heel mijn hart, Dat God U altijd zegend, En bewaard voor smart.


VISJES
☻☻12 juni☻☻ Image and video hosting by TinyPic
HEALING VOICE
51AMTNZMKRL._SY344_BO1,204,203,200_ HEALING VOICE LIEVERING☻ 4 juni☻ Een ring voor mezelf kopen? Had ik dat goed verstaan? In een periode van geloofsstappen zetten, met alle angst, onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens die daar mee gepaard gaan, meende ik dat God tegen me zei: “Koop een ring.” Enigszins onwennig ging ik naar de winkel. Was het niet mijn eigen gedachte? Maar om een nieuwe ring te kopen en te dragen, moest ik de ring die ik van mijn ouders gekregen had toen ik 21 jaar werd, af doen. Aangezien ik erg aan die ring gehecht was, kon ik de twijfel dat het uit mijn eigen begeerte kwam naast me neerleggen. En daar stond ik dan bij de juwelier een beetje onhandig te zijn. “Kan ik u helpen mevrouw?” “Eh nee, ik eh, kijk wat rond.” Ik vroeg aan God: “Als U mij een ring wilt geven, laat mij dan zien welke.” Het leek of het lampje in de vitrinekast feller begon te schijnen. Ik liep ernaar toe en daar lag de ring. Een gouden ring met een fonkelend steentje erin. Het leek wel een glimlach! Direct kwam een gedeelte van mijn dooptekst in mijn gedachten: ‘Mijn oog is op je’. Ik wist dat dit hem moest zijn. Ik zag de prijs en dacht ‘oeps!’…. Maar ja, Vader betaalt niet waar? Mijn bankrekening is de Zijne en alles wat ik heb, dat heb ik te leen. Wat had ik deze ring hard nodig in tijd die voor me lag. Hoe vaak heb ik in de stappen die ik deed en in de leerprocessen waar ik doorheen ging naar die ring gekeken om me te herinneren aan de woorden van God, dat Zijn oog op me is. Niet een oog van veroordeling, maar een oog van goedkeuring, van aanmoediging en van blijdschap omdat ik de juiste stappen zette in de leerschool van geloof. Ongeveer twee jaar later stond ik in een klein Hindoestaans dorp in het Himalayagebergte voor een meisje te bidden. Het meisje had haar leven aan Jezus gegeven en stond op het punt om het dorp te verlaten om naar een bijbelschool te gaan. Haar ouders dachten dat hun dochter naar de grote stad ging om daar te gaan studeren. Als ze had verteld dat ze naar een bijbelschool zou gaan, dan hadden ze haar zeker tegen gehouden. Dit jonge meisje zou een periode ingaan van geloofstappen zetten, met alle angst, onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens die hiermee gepaard gaan. Ik hoorde de fluisterende stem van de Heilige Geest: “Geef haar je ring. Jij hebt deze niet meer nodig. Jij weet dat mijn goedkeurende blik op je is en zij heeft deze les nu nodig.” Ik gaf de ring, samen met het verhaal achter de ring en zegende haar. Ik sprak uit dat zij net als ik zou gaan ontdekken dat God geniet van de stappen die we nemen in geloof. Ze werd diep geraakt en de ring paste perfect. Deze handeling gaf haar zo veel moed, dat ze haar ouders toch vertelde naar welke school ze zou gaan en ze vertelde hen eveneens het evangelie. Hoewel haar ouders Jezus nog niet aannamen, konden ze hun dochter laten gaan. Terug in Nederland haalde ik de ring die ik van mijn ouders had gekregen weer uit het sieradenkistje en schoof deze weer om mijn vinger. Wat wist ik me gezegend. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u. Psalm 32:8 Dank U Vader dat U mijn Vader bent, dat U me leert en ondersteunt op mijn geloofsweg. Ik wil me telkens weer verheugen in het feit dat U me kent en ziet en dat uw oog vol liefde en ontferming over mijn leven is. Amen
LIEVE GOD
Bible_003 LIEVE GOD☻ 12 juni☻ Dankbaar ben ik dat ik de zon weer op mag zien komen En s’nachts weer mag slapen en heel mooi mag dromen Dankbaar ben ik voor het krijgen van mijn dochter en mijn zonen Die mij ook met kleinkinderen belonen Dankbaar ben ik voor mijn lieve man Die voor mij zorgt en doet wat hij kan Dankbaar ben ik voor alle leuke dingen in het leven En dat ik die ook in goede gezondheid mag beleven Dankbaar ben ik dat hier leven mag En niet in een land waar je nooit een regenbui zag Dankbaar ben ik voor een overvloed aan eten Ook al vinden we dat gewoon, dat mogen we nooit vergeten Dankbaar ben ik voor alle natuur en bloemen En voor alle dieren ook voor die, die irritant zoemen Dankbaar ben ik dat ik met beide benen in het leven sta Dankbaar ben ik dat ik besta./Connydj
PREDIKER/WAAROM ZOVEEL LIJDEN
Image and video hosting by TinyPic PREDIKER 2☻ 12 juni☻ Ik keek achterom en zag wat ik allemaal had gedaan, trots op mijzelf door het harde werken had ik hier veel staan. Genieten van de feesten die er mochten zijn, wat was ik gelukkig en wat voelde ik mij fijn. Ik had alles wat ik wilde in mijn leven gekregen, maar is dit nu eigenlijk wel het echte leven. Ik ben altijd maar aan het werken geweest, waarom toch, had ik maar anders geleefd. Weet je wanneer je gelukkig mag zijn in dit leven, als je tevreden bent met wat je van God hebt gekregen./Janneke Troost Image and video hosting by TinyPic WAAROM ZOVEEL LIJDEN☻ 12 juni☻ Wij mensen willen graag gelukkig zijn Willen het liefst blij door het leven gaan En geen erge ziekten hoeven te doorstaan Maar toch is er zo veel verdriet en pijn. Er is vaak veel leed in ons leven te dragen Vreselijke dingen die ons persoonlijk raken De dood van een geliefde moeten meemaken Dit roept op tot heel veel “waarom” vragen. Zoals: Waarom moet dit ons toch treffen? Wij mensen hebben het moeilijk met het lijden Helaas zullen we dit nooit kunnen vermijden En hebben er moeite mee om dit te beseffen. Toch mogen we op Gods liefde vertrouwen In alle omstandigheden van ons leven Wil Hij ons sterkte en bijstand geven Hij is onze rots, op Hem kunnen we bouwen. Hij heeft zelf Zijn leven voor ons gegeven Moest daardoor angst en pijn doorstaan Opdat wij niet verloren zouden gaan Maar eens voor altijd met Hem mogen leven. Fedde Nicolai
IK GELOOF/MIJN HULP
Image and video hosting by TinyPic IK GELOOF☻ 12 juni☻ God, Bestaat U wel, Met de problemen op aarde, Oorlogen en kapen van bomen. God, De rijken geloven niet, Waarom zou U bestaan, Als we geld hebben. God, De armen geloven wel, wat er ook gebeurt, AIds, vermoord of verkracht, Maar die geloven wel. God, Mensen denken wat, Ze mogen geloven wat ze willen, Ze mogen zeggen wat ze willen, Maar God, Ik geloof in U/Keyleigh Image and video hosting by TinyPic MIJN HULP☻ 12 juni☻ Mijn hulp is van God de Heer Die hemel en aarde gemaakt heeft En nog onderhoudt alles wat leeft. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij wil mij beschermen En blijft zich over mij ontfermen. Mijn hulp is van God de Heer Hij blijft bij mij en maakt alles goed Hij is het die mij steeds behoedt. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij brengt al mijn heil tot stand En houdt mij in zijn sterke hand. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij beschermt mij altijd Ja, zelfs tot in eeuwigheid. (uit psalm 121) Fedde Nicolai
VERMOEID EN BELAST

Image and video hosting by TinyPic

VERMOEID EN BELAST☻

12 juni☻

“Kom bij mij, allen die vermoeid zijn

Als uw lasten zwaar zijn om te dragen

U door verdriet en pijn bent verslagen”

Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn”.

“Wees er zeker van: Ik zal u rust geven

Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen

Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen”

Wat kan dat een troost zijn in ons leven.

Jezus is vriendelijk en nederig van hart

Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan

En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan

Hij kent ons verdriet en heelt onze smart.

Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem

Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden

Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden

Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem.

(Uit Matth. 11 vers 27 en 28)

Fedde Nicolai


GOD IS MIJN TOEVLUCHT/SCHUILEN BIJ GOD
Image and video hosting by TinyPic GOD IS MIJN TOEVLUCHT☻ 12 juni☻ God is mijn toevlucht, ik kan rustig slapen Omdat de Allerhoogste over mij zal waken En voor mij alle dingen goed zal maken. Ik wil schuilen bij de Almachtige God Want bij Hem ben ik veilig en geborgen Ik vertrouw op Hem elke nieuwe morgen. Ik zal niet vrezen voor de donkere nacht Want God blijft mijn toevluchtsoord Altijd mag ik rekenen op Zijn woord. Ik dank de Heer voor Zijn liefde en trouw In Hem verheug ik mij, iedere morgen Ik weet, de Heer blijft voor mij zorgen. Fedde Nicolai Image and video hosting by TinyPic SCHUILEN BIJ GOD☻ 12 juni☻ Als wij schuilen bij God onze Heer Dan kunnen we slapen, zonder zorgen Want Hij houdt de wacht tot de morgen We mogen gerust zijn, steeds weer. God is onze toevlucht, te allen tijd We vinden beschutting bij Hem Laten we luisteren naar Zijn stem Hem loven en prijzen in eeuwigheid. Op God mogen we vertrouwen Bij Hem zijn we veilig en geborgen Hij zal altijd voor ons blijven zorgen Op Zijn trouw mogen we bouwen. Hij houdt Zijn vleugels uitgespreid En is voor ons een toevluchtsoord Zoals geschreven staat in Zijn woord We mogen overnachten in veiligheid. ( Woorden uit de Bijbel) Fedde Nicolai
GELOVEN EN DE KERK/IK GELOOF JIJ GELOOFT

Image and video hosting by TinyPic

GELOVEN EN DE KERK☻

12 juni☻

Je kunt praten met mensen

over geloven in het leven,

die kunnen dan

een antwoord geven:

“ Ik geloof toch ga iedere week naar

de kerk om te luisteren naar het woord”.

Misschien heb je dit ook

weleens van iemand gehoord.

Maar stel je nu eens voor,

dat als ik nu dagelijks door,

een uurtje in een garage ga staan,

zal ik dan als auto door het leven zal gaan?

Image and video hosting by TinyPic

IK GELOOF JIJ GELOOFT☻

12 juni☻

Ik geloof, jij gelooft, wij geloven,

dit doen wij als het goed is als kerk,

samen zingen, bidden en luisteren,

horen van Gods grote werk.

Jij geloofde, zij geloofden,

maar dat is nu verleden tijd,

hoe men in de kerk met elkaar omging,

zij raakten hun geloof kwijt.

Laten we als kerk de liefde uitstralen,

laten we een helder baken zijn,

dat men hulp bij ons kan vinden,

een oase in de grote woestijn.


CHRISTELIJKE NIEUWS
Image and video hosting by TinyPic 2 DOC: DE WERELD VAN PUCK☻ 12 juni☻ Regisseur Gert-Jan de Vries filmt ruim twintig jaar lang zijn gezin. Een gezin waar na een gezonde zoon met grote blijdschap wordt uitgekeken naar de komst van een broertje of zusje. Als dochter Puck na een normale bevalling wordt geboren, ontstaat er bij iedereen een unheimisch gevoel. Er is iets aan de hand met haar, maar wat? Pas na negen maanden stelt een geschrokken kinderarts de diagnose: Puck is zwaar gehandicapt. Vanaf de zwangerschap filmt Gert-Jan zijn vrouw en zijn zoons en dochter. Omdat Puck niet kan praten interviewt het gezin elkaar over de worstelingen en spanningen die de komst van Puck met zich meebrengt. Resultaat: een intieme documentaire die op rauwe wijze laat zien wat de impact is van een zwaar gehandicapt kind in een gezin in een tijd waarin de zorg onder een vergrootglas ligt. Dat is de wereld van Puck.Draaikolk☻ Ondanks dat Diana en Gert-Jan elkaar hebben ontmoet op het werk in de gehandicaptenzorg is er geen handleiding voor het verzorgen van een meervoudig complex gehandicapt kind. Het stel komt in een draaikolk van onzekerheden terecht. Hoe moet dit verder? Wat betekent dit voor het jonge gezinsgeluk? Hun relatie? Wat voor invloed heeft dit op oudere en gezonde zoon Jop? Er is nog een kinderwens; wel of geen derde kind? Kinderen gaan op den duur de deur uit, hoe moet dat met Puck? Vertrouwen☻ Diana kan redelijk goed omgaan met de nieuwe situatie. Gert-Jan heeft daar meer moeite mee. Dan volgt er een nieuwe achtbaan van emoties. Na elf jaar zelf thuis voor Puck te hebben gezorgd, realiseren Gert-Jan en Diana dat het veel te zwaar wordt. Na een periode van hulp aan huis ontstaat er een mogelijkheid om Puck uit huis te plaatsen. Voor Diana te vroeg. Een kind van anderhalf gaat toch ook niet op kamers? Kunnen we er wel op vertrouwen dat er goed voor haar wordt gezorgd met alle wisselingen in de zorg? Gert-Jan en Diana vinden het uit handen geven van hun gehandicapte dochter veel moeilijker dan het omgaan met haar handicap. Een situatie die zij opnieuw zullen moeten accepteren. (Bron:Chrnws) postimage DAVID MAASBACH STOPT MET UITZENDINGEN OP SBS6☻ 30 mei☻ Na 9 jaar overstap naar Family7 Tv-dominee David Maasbach stopt na negen jaar met zijn wekelijkse uitzendingen op SBS 6. Vanaf tweede pinksterdag zendt hij vijf dagen per week uit op de christelijke themazender Family7.Maasbach bedankt SBS 6. “Al die tijd is SBS 6 een bijzonder en opvallend instrument geweest. Niets meer en niets minder! We hebben van dat instrument negen jaar lang dankbaar gebruik gemaakt om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden.“ Negen jaar lang werden de diensten van Maasbach elke zondag om 9.00 uur bij SBS 6 uitgezonden. “Alleen God weet wat Hij gedaan heeft in de harten van de vele mensen die door de jaren heen hebben gekeken en geluisterd. To God be the glory!”Vanaf volgende week worden de diensten van The Blessing te Den Haag iedere werkdag om 18.05 uur uitgezonden op Family7. “(Bron:eo) NIEUWS postimage STARWARS SYMBOOL VOOR BIJBELSE THEMAS☻ 30 mei☻ 'Mediapriester' Roderick Vonhögen‘ schrijft autobiografie De film 'Star Wars: The Force Awakens' vestigt wereldwijd nieuwe records. Een kerk in Berlijn organiseerde een speciale kerkdienst waar zo'n vijfhonderd belangstellenden met 'lightsabers' en al aanwezig waren. Nederlands eigen mediapriester Roderick Vonhögen is ook enthousiast over de film. Als evangelisatiemiddel. Jezus roept ons op om Zijn getuigen te zijn, tot aan het uiteinde van de aarde,” zegt priester Roderick Vonhögen, die in zijn leven al heel veel gereisd heeft. In zijn biografie Mediapriester laat hij aan christenen zien hoe ze ook in de digitale wereld gehoor kunnen geven aan die oproep. “Dominees en bisschoppen spelen meestal geen videogames…”Star Wars De voorliefde van Roderick voor de film Star Wars staat symbool voor zijn zoektocht naar een gemeenschappelijke taal. “Die moet er zijn, voordat je bruggen kunt slaan. Veel mensen, vooral jongeren, spreken niet de taal van de kerk. De vele ontmoetingen die ik heb gehad dankzij deze film, hebben mij zoveel kansen opgeleverd om te spreken over het geloof! De film gaat over idealen, de strijd tussen goed en kwaad en het opofferen van je leven voor je vrienden. Als ik andere Star Wars-fans ontmoet, kan ik met hen delen wat die Bijbelse thema’s voor mij persoonlijk betekenen.(Bron:eo) Image and video hosting by TinyPic LEGER DES HEILS OPENT NIEUWE 50-50 LOCATIE IN AMERSFOORT☻ 20 mei☻ Tijdens een feestelijke middag is de nieuwe 50|50 locatie van het Leger des Heils in Amersfoort geopend! Een werkplaats waar mensen weer arbeidservaring op kunnen doen en werkritme. Waar talenten van mensen aangeboord worden en mensen kunnen leren. En waar trots en eigenwaarde kernwoorden zijn! Fleur Imming, wethouder van de gemeente sprak tijdens de opening haar bewondering uit voor het 50|50 concept: "Door de verkoop van wat hier gebeurt, kan 75% van de kosten gedekt worden. Dat is een werkelijk unieke prestatie in deze branche! Andere bedrijven zouden willen dat ze dat ook kunnen." Cornel Vader, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is blij met de nieuwe locatie: "Soms lijkt het alsof de samenleving bepaalde mensen niet nodig heeft. Die staan dan aan de kant, maar daar kunnen we het niet bij laten zitten. Iedereen is nodig om het mooi en goed te maken, ook hier in Amersfoort."(Bron:eo)
YOUTH FOR CHRIST

postimage

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.☻ 25 mei☻ Franciscus van Assisi zei ooit: “Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.” Dat is naar ons idee een vroege versie van het Rotterdamse “Geen woorden, maar daden” Ook in het werk van YfC Rotterdam gaat het grote gebod (je naaste liefhebben) voor op de grote opdracht (volgelingen maken) Daarbij staat Jezus binnen de organisatie centraal als bron van onze liefde voor jongeren. Dat betekent, dat wanneer we bevraagd worden op ‘het waarom’ achter de sociale activiteiten die we bieden, daar ook heldere uitleg over geven. Het betekend ook dat we jongeren kansen willen bieden om vanuit die liefde zelf kracht te vinden om op alle gebieden van hun leven te groeien. We zijn dus wèl uitgesproken, maar preken niet. Misschien vat dat het samen…

OPVOEDEN

postimage

KINDEREN VOOR DE KONING-GELOOFWAARDIG OPVOEDEN IN GEZIN KERK EN OP SCHOOL☻ 25 mei☻ De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Met dat diepe verlangen werkt Evangeliestek aan de ontwikkeling van materiaal voor kinderwerk en biedt zij toerusting aan kinder(evangelisatie)werkers. Die toerusting kreeg vorm en inhoud op het symposium Kind & Geloof, 30 september 2016 in Gouda. D.m.v. het boekje 'Kinderen voor de Koning' dat geschreven is door dr. M.J. Kater, drs. S. Brons-van der Wekken en dr. A.J. Kunz, wordt een praktische handreiking geboden aan ouders en alle anderen die bij kinderen betrokken zijn. De christelijke opvoeding gebeurt natuurlijk niet alleen binnen het gezin. De héle kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen krijgen hier een gefundeerde handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG Image and video hosting by TinyPic BIJNA WEER JARIG☻ JARIGEN IN MEI/JUNI☻ 25 mei☻ Bijna weer een jaartje ouder. Ik hoop nu eens een jaar vol geluk. Want al het andere ik heb het zo gehad. Altijd maar weer opnieuw tegenslagen. Ik kan het niet meer verdragen. Ik wil nu eens een jaartje zonder zorgen. En kunnen genieten van elke morgen. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Maar het is een wens wat ik wil erg graag. Ik hoef geen dure ka do,s ik wens alleen, Een zonnige dag en een jaar met een lach. Klik hier voor meer gratis plaatjes Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK Image and video hosting by TinyPic VERTROUWEN☻ 25 mei☻ liefde is elkaar wederzijds vertrouwen, samen een gelukkig leven opbouwen. Houden van is meer dan alleen een gevoel, het betekent namelijk een heleboel. Houden van is voor elkaar zorgen, niet alleen vandaag, maar ook morgen, elkaar steunen bij verdriet en pijn, elkaar troosten is dan fijn. liefde is: samen wandelen hand in hand door het voor jullie onbekende land. Je moet soms over bergen en door dalen, maar door de liefde zul je niet verdwalen. (verleden) - heden - toekomst... samen voor elkaar Hopelijk worden jullie een heel gelukkig paar. Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP Image and video hosting by TinyPic EEN ZIEKTE MET EEN NAAM☻ 25 mei☻ Een ziekte met een naam,maar zonder een gezicht. Van buiten is niet te zien,wat het in je heeft aan gericht. De vermoeidheid,de wanhoop,het verdriet en de pijn. Worden niet begrepen in een wereld waar alles te zien moet zijn. Je lacht,je doet vrolijk,niet altijd even oprecht. Het sloopte je van binnen,het is een lang en eenzaam gevecht. Je bent niet meer,wie je ooit eens was. Je kunt niet meer,wat je ooit kon. Maar ook voor jouw schijnt nog steeds de warme levenszon. Je hebt famillie en lieve vrienden Zij kennen jouw enige wens Ze luisteren en beschouwen jouw niet als een ziekte maar als een mens. Melanie Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ Image and video hosting by TinyPic KINDJE DERBIJ☻ 25 mei☻ pa en ma zijn dolgelukkig wat een kindje komt erbij en pa die kijkt nu wat beteuterd en zegt:'o jee wat is het klein' ma haar ogen gilmmen gelukkig want haar droom kwam uit het leven is nu veranderd met de komst, van die kleine guit oma kijkt ook al vertedert naar die kleine schattebout en zegt tegen opa innig hoeveel ze van hem houd! Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
MOOI

MOOI

postimage

DIT ZIJN DE INDRUKWEKKENDE WOORDEN VAN KENNETH WILLIAMS OP DE EXECUTIETAFEL☻ 12 juni☻ Kenneth Williams kreeg eind april dit jaar een dodelijke injectie in de Cummins Prison in de VS. Hij kreeg de doodstraf omdat hij in 1998 cheerleader Dominque Hard vermoordde. Later vermoordde hij Cecil Boren, stal hij haar auto en reed hij onderweg iemand dood. De moeder van Heard deed iets bijzonders. Ze vergaf de man die het leven van haar dochter had ontnomen. Destijds zei ze: "Ik vergeef Kenneth Williams. Mijn dochter Dominique was een vergeven persoon. Zijn dood brengt mijn dood niet terug. Ik bid daarom dat als Williams voordat hij deze wereld verlaat zijn hart aan Jezus geeft." De woorden van de moeder hadden een diepe impact op het leven van Kenneth Williams. Hij schreef voor zijn dood: "Ik heb stabiliteit en rust gevonden, innerlijke vrede en vergeving, doordat ik nu een relatie heb met Jezus Christus." Hij aanvaardde de consequenties die hij moest dragen voor wat hij had gedaan. Dat deed hij tot zijn moment van sterven. Volgens The Guardian vertelde hij op de executietafel: "Ik was meer dan verkeerd. De daden die ik jegens jullie heb gedaan zijn zinloos, extreem pijnlijk en in die zin onvergeeflijk. Ik smeek in alle nederigheid om jullie vergeving en ik bid dat jullie vrede, genezing vinden, zodat jullie dit kunnen afsluiten." Toen zei hij: "Ik ben niet meer dezelfde persoon die ik ooit was. Ik ben veranderd. Sommige dingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Daarom vraag ik vergeving." Toen begon hij te bidden. Even later blies hij zijn laatste adem uit.

postimage

WORSHIP LEADER CHRIS BLEU HAALT FINALE DE VOICE MET ZINGEN VAN WEERGALOZE GOSPEL SONG☻ 25 mei☻ In de Amerikaanse 'The Voice' heeft christen en worshipleader Chris Blue de finale gehaald. En dat deed hij door een prachtige gospelsong te zingen in de halve finale. Het zorgde vooor kippenvel bij miljoenen mensen. In de halve finale zong hij het lied 'Take Me To The King'. Hij zong het lied met hart en ziel. Z'n coach Alica Keys was zichtbaar onder de indruk.

Image and video hosting by TinyPic

HEMELSE FOTO DIE WERD GEMAAKT NA FATAAL ONGELUK TROOST FAMILIE☻ 25 mei☻ Een bizarre foto die genomen is na een fataal auto-ongeluk in de VS trekt wereldwijd de aandacht. De foto laat een straal van licht zien boven de plek waar het ongeluk gebeurde en lijkt figuurlijk gesproken op een pad naar de hemel. Tijdens het ongeluk kwamen Hannah Simmons (23), haar baby A'lannah en vriendin Lauren (28) om het leven. De foto werd gemaakt door Anisa Gannon (19), meldt PEOPLE Magazine. Zij maakte de foto om aan haar baas te laten zien, om zo uit te leggen waarom ze te laat op het werk was. Toen ze de foto echter later bekeek zag ze de lichtstraal. De foto werd gestuurd aan Judy Simmons, de moeder van de overleden Hannah. Zij was ondanks het verdriet erg blij met de foto, vertelde ze Amerikaanse media. "Ik had gewoon iemand nodig die mij liet zien dat ze nu in de hemel zijn en dat ze oke zijn. En deze foto was voor mij de bevestiging." "Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn," vertelde de moeder in tranen. "Mijn hart is gebroken en ik mis ze dagelijks. Toch heb ik echt veel aan die foto gehad."

 

REACTIES
    TWITTER
    TWITTER HET GELOOF
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl