GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS

Image and video hosting by TinyPic

☻☻10 december☻☻

Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN

091b165af86bf14c8352d43a53c38444

GEBED

4 december☻

Heer ik bid voor hen

die niets zeggen

alles is te veel

niet meer kunnen huilen

overmand door het geschreeuw

Te veel gezien en leed

meegemaakt

niets meer bezitten dan een gebroken hart

dat is verscheurd door oorlog

en wreedheid

verdord van smart

Heer wilt U genezen

wat de mens heeft verscheurd

het is een hoop ellende wat daar

is gebeurd

Geen huis meer geen water

alleen honger en angst

een verschroeide aarde

alles is steen en zand

Alleen Uw liefde kan genezing geven

aan mensen die daar zijn

O, Heer verlos hen van hun

angsten en pijn

geef hen kracht Heer opdat zij

weten dat God alles ziet

Hij zal recht doen

dat zij dat mogen zien

E.Brunelli

363fe213c84c57e03749cc224a4a5172

GEBED

GEBED VOOR MIJN KLEINKINDEREN☻

4 december☻

Vader hoor naar mijn gebed

Ik leg mijn woorden voor Uw troon

U die op al Uw kind’ren let

Ik bid U pleitend op Uw zoon

De kinderen van mijn kinderen

Breng ik voor Uw troon

Wil satans werk verhinderen

Ik bid U pleitend op Uw zoon

Geef hen een hart dat U wil eren

In voor- en tegenspoed

Dan zullen zij Uw trouw begeren

Weten dat U hen behoedt

 

Geef dat ze zich niet schamen

Uw naam te noemen in hun leven

En in hun daden steeds beamen

Ik heb niets te vrezen

Leg Uw armen om hun leven

Bewaar ze groot en klein

U die ze aan ons hebt gegeven

Wil toch ook hun Helper zijn.

I.vd Welle

d1321c4e10ab2ce8faa6763bd5618616

GEBED

VERGEVING VOOR IEDEREEN☻

4 december☻

Heer/God leer ons hen die ons bespotten vergeven

Zo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruis

Leer ons met vijand zoals met vrienden leven

Als elk mens die U wilt ontvangen in Uw huis

Leer ons ieder mens aanvaarden en begrijpen

Wees met ons als dat zo moeilijk voor ons schijnt

Wees de steun waaraan wij ons vast kunnen grijpen

Als verder alle houvast voor ons verdwijnt

Elk mens Heer hebt U naar eigen aard geschapen

Een ieder schiep U naar Uw onvolprezen beeld

U leidt hen als een herder zijn kudde schapen

Behoedt hen voor het wild gediert dat hen verdeelt

Heer leer ons bidden voor hen die ons belagen

Leer ons Heer ook voor hen vergeving vragen.

E.J.vd Scheer

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD

32cb781f3641241a79b2720811e9d89b

GODSWOORD

HET BROOD DAT LEVEN GEEFT☻

10 november☻

Jezus Christus noemt Zichzelf in de Bijbel brood des levens. Hij zegt dit, omdat de mensen om Hem heen om een zichtbaar teken vragen. Ze vragen dit, omdat ze Hem niet vertrouwen en daarom niet in Hem willen geloven.

DIT BROOD IS GENOEG☻

Het enige dat we hoeven te doen, is bij Jezus komen. In vers 35 zegt de Heer dat, als we bij Hem komen, we geen honger meer zullen hebben. Het zal niet meer nodig zijn om verder te zoeken. Bij Hem en door Hem vinden we rust (Matteüs 11:28), eeuwig leven (Johannes 17:3) en vrede (Johannes 14:27). Wie in Hem gelooft heeft geen dorst meer. Hij alleen kan onze honger en dorst voor altijd wegnemen.

Hopelijk heeft ook u dit Brood gevonden, dat leven geeft!

passiespel

GODS WOORD

ZONDAAR OF HEILIGE☻ 10 december☻ Hoe ziet u zichzelf? Als zondaar, of als heilige? Misschien ergens tussenin. Volgens de Bijbel zijn er maar twee mogelijkheden. Waar staat u? Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Kolossenzen 1:13 (NBV) Wie bij Jezus Christus hoort is als het ware vehuisd! We wonen niet meer in de macht van de duisternis (onder de macht van satan), maar in het koninkrijk van Jezus Christus. Daar zijn we naartoe overgebracht, vanaf de dag dat we Jezus vroegen onze zonden te vergeven en onze Heer te zijn. Zijn we dan zondaar, of heilige? Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Efeziërs 5:7-8 (NBV)We woonden niet alleen in de duisternis, we waren het ook. Dat spreekt over onze eigen verantwoordelijkheid. We worden nu licht genoemd (vergelijk Matteüs 5:14a). Dat komt omdat we bestaan in de Heer Jezus. Ook dat is onze eigen verantwoordelijkheid. We dienen te wandelen in het licht en ons bestaan, ons leven, te hebben in Jezus Christus. Alles door Hem. Alles voor Hem. Nog even dit. Wat is een zondaar en wat is een heilige? ☻☻☻☻

Jezus_leeft__531f126e67581

GODS WOORD

GOD WACHT OP ONZE BEKERING☻ 10 december☻ Wanneer God, die zonder zonden is, onze zonden ziet, zijn er maar twee mogelijkheden. Voor wie Zijn Zoon Jezus als Verlosser hebben aangenomen is er vergeving. Bij wie nog zijn eigen weg gaat, verdraagt God geduldig deze zonden, totdat we ons bekeren van die weg. Over die tweede mogelijkheid gaat het onderstaande Bijbelvers. 4 Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Romeinen 2:4 (NBV) HET VERACHTEN VAN GODS GOEDHEID:Wanneer u weet dat God de zonde haat en u daar toch mee doorgaat, veracht u de goedheid van God. Gods goedheid is onbegrensd, maar niet eindeloos. In de vertalingen van de NBG en de HSV wordt gesproken over de rijkdom van Gods goedheid. Gods goedheid, dat Hij een oplossing aanbiedt in Zijn Zoon Jezus Christus, is nog steeds van toepassing, maar het aanbod houdt een keer op. Heeft u Gods goedheid aangegrepen en de vergeving door Jezus Christus ontvangen?

BEMOEDIGENDE TEKST

images

BEMOEDIGENDE TEKST

BEVRIJD VAN DE ZONDE☻

21 november☻

Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Romeinen 6:17-18

Er zijn heel veel kerken en kringen met diverse leerstellingen. De vraag is of je jezelf daaraan veilig kan toevertrouwen.

De leer die Paulus verkondigde had als resultaat dat de gelovigen bevrijd werden van de zonde, ze deden geen zonde meer omdat de zonde geen macht meer over hen had. Rechtvaardig te leven was hun motto geworden.

Het is belangrijk om jezelf de vraag te stellen: hoor ik een evangelie waardoor ik bevrijd wordt van de zonde? Wellicht hoor ik het wel, maar ik moet er ook van ganser harte gehoorzaam aan zijn. Anders helpt het mij niet.

st03

BEMOEDIGENDE TEKST

BEN IK EEN SLAAF VAN DE ZONDE☻

21 november☻

Vrijheid. Kun je het je voorstellen? Wat is er heerlijker dan vrijheid? Gewoonlijk waarderen mensen vrijheid meer dan al het andere, meer dan geld, mooie auto’s of uitblinken in sport. Maar ben jij werkelijk vrij?

Je kunt denken wat je wilt, zeggen wat je wilt en doen wat je wilt. We leven in een vrij land. Alles bepaal je zelf. Totdat je een nieuw paar schoenen in de winkel ziet, die je gewoon moet hebben. Of je klasgenoot zegt iets heel doms, daar moet je gewoon even een sarcastisch antwoord op geven. Of als een aantrekkelijke persoon voorbij loopt op het strand en je moet even kijken. Eigenlijk heb je je keuzes helemaal niet in de hand.

Het is de ergste vorm van slavernij. Verslaafd aan zonde. Zoals Jezus zegt in Johannes 8:34, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.”

SHOUTBOX

DAGBOEK
th_2 DAGBOEK GOD ZIET ALLES☻ 10 december☻ Als we dit gedeelte aandachtig lezen, merken we dat God met een zekere mildheid oordeelt over Zijn volk dat het levende contact met Hem is kwijtgeraakt. Immers, Hij zegt dat Hij wonderlijk en wonderbaar met hen gaat handelen. Overigens is de dorheid van het geloof hier wel heel scherp getekend: de harten zijn koud en het ‘geloof’ bestaat slechts uit woorden. Het ontzag voor God is vaak alleen aangeleerd door vader en moeder: ‘Denk eraan, God ziet alles!’ Echt ontzag voor God kan er alleen zijn in de reële relatie met God Zelf. Wat is er dan voor in de plaats gekomen? God Zelf gaat de enorme afgod ‘Wijsheid’ afbreken. Steeds lezen we in de Bijbel dat de wijsheid van de mensen de grootste hindernis is om werkelijk gemeenschap met God te hebben. In het Paradijs was het al de begeerte om eigen-wijsheid te bezitten die de mens deed zondigen. Maar wie God werkelijk heeft leren kennen, heeft er geen behoefte aan om eigen-wijs te zijn, want als we in wijsheid tekort schieten, mogen we Hem erom vragen en Hij zal het ons geven, zonder verwijt (Jak.1:5). ☻☻☻ th_3 BEKERING☻ 10 december☻ Vroeger stond God het toe dat wij niets van Hem af wisten. Maar nu zegt God dat alle mensen in Hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals Hij het wil.(Handelingen 17:30) Is er wel een bijbelboek te noemen waarin geen oproep tot bekering wordt gedaan? Dat zijn er maar een paar! Telkens en op allerlei manieren roept God de mens weer terug tot Hem. Hoever God met Zijn oproep tot bekering gaat, wordt wel heel duidelijk in de tekst van vandaag. Daar staat dat alle mensen, heden, overal, tot bekering moeten komen! Hierbij wordt dus niemand uitgezonderd! Maar wat is dan eigenlijk bekering? In vers 21 staat dat het inhoudt dat men de zonde loslaat en in vers 23 dat wij onze eigen gekozen wegen moeten verlaten. Maar bekering houdt niet alleen in dat we iets loslaten en verlaten, maar ook dat we iets gaan doen: Gods inzettingen onderhouden en naar recht en gerechtigheid handelen (:21,27), dus gehoorzaam worden! Waarom wil God dat wij ons bekeren? Omdat Hij ons het werkelijke leven wil schenken. Daarom gaat de oproep tot bekering over de gehele aarde; niet alleen tot Gods volk (Ezechiël), maar tot alle volken der aarde (Handelingen), want God heeft geen lust in de dood van wie sterven moet. „Het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus”(Rom. 6:23)!
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

92404a69c599082895d8dba113ce4c5b

SPREUKEN ☺☺

10 december☻ "Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen."Spreuken 13:11 images PSALM 10 december☻ "Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden." Psalm 94:19
BIJBELTEKST/EVANGELIE
db747cb9885e5e4f0db8591d98de3cf3

BIJBELVERS ☺☺

10 december☻ Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde."1 Johannes 1:8-9 33f735659063309892da73aed89fb150

EVANGELIE ☺☺

10 december☻ Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Matteus 1:21
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
af9db8e7c5d918e823b860c7a9be2fed GEZEGDE☻ 10 december☻ Toen zeiden de Joden tegen Hem: "U bent nog geen eens 50 jaar. Hoe kunt U dan Abraham gezien hebben? (Johannes 8:57)Abraham zien, uitdrukking in het Nederlands over het bereiken van de 50-jarige leeftijd e0ee4a38baabd80ff45f39c4588d41f6 CITAAT 10 december☻ Geloof, hoop en liefde. Anders gezegd: zingeving, perspectief en relaties. Dat hebben álle jongeren nodig.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
57b767f04a42dbe3e13b61d40aad4cc3 KORTE GEDACHTE 10 december☻ Weet je dat de Vader je kent. Weet je dat je van waarde bent. Weet je dat je een parel bent. Een parel in Gods hand. 727b48b959ec04b4c0c51210f8ed3dd3 OVERDENKING☻ 10 december☻ Jouw held verliet de hemel om naar de aarde te komen en alles wat hij had op het spel te zetten zodat jij met hem mee zou kunnen naar de hemel. Dit goede nieuws is krachtig. Het evangelie heeft de kracht om mensen te kunnen veranderen. Dit nieuws, en de redding die het met zich meebrengt, is voor alle mensen. Dus laten we ons niet schamen; laten we verheugd en gul zijn met dit wonderlijke geschenk dat wij hebben gekregen.
QUOTE/BEMOEDIGING
497457b2bfdb45809cf679362efbbe46 QUOTE☻ 10 december☻ "Alleen aan het kruis van Christus kan men volledig zien wat hem of haar van God scheidt. Toch is het alleen hier dat men ziet dat men niet langer van God gescheiden is. Nergens anders laat de onschendbare heiligheid van God, de onmogelijkheid van het door de vingers zien van de schuld van de mens duidelijker zien. Maar nergens anders schittert de onbegrensde genade van God, die alle menselijke maatstaven te boven gaat, meer helder en duidelijker." ba8262a86001c22ab78c5f5179baa8d8 BEMOEDIGING 10 december☻ Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in U. Augustinus
WIJSHEDEN

bde28512652d8296e9a060a2682468ec

WIJSHEID

10 december☻ 5 december☻ Als je een Lelie en een Roos van Christus bent – Maarten Luther (1483 – 1546) Als je een lelie en een roos van Christus bent, weet dan, dat je wandel onder de doornen zal zijn. Als je een Lelie en een Roos van Christus bent – Maarten Luther (1483 – 1546)

TIJD MET JEZUS
images_(2)

TIJD MET JEZUS☻

ZOEK RUST MIJN ZIEL☻ 6 november☻ Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.Psalm 62:6) Te midden van alle drukte, onrust en chaos waardoor je leven wordt gestempeld, is het een verademing om te ontdekken dat je je ziel kunt aanspreken. Die ziel is een ruimte ergens in je binnenste waar je geraakt kunt worden, waar je weer contact kunt maken met jezelf en met God. Het is zo belangrijk om regelmatig naar binnen te keren om in die zielsruimte te verblijven en er de rust te zoeken die God wil geven. Daar zul je van opademen en opknappen. Maar je moet het wel steeds weer zeggen, steeds weer je ziel toespreken: 'Toe dan, ziel, zoek rust, kom tot rust, kom tot God, van hem mag je alles verwachten!' Bidden is daarom ook: je ziel tot rust brengen bij God. Alleen bij hem is ware rust te vinden. Gebed: HEER God, laat mijn ziel bij u tot rust mogen komen. Red me van de drukte, de onrust, de chaos. Maak het stil in mij. Amen. gold_cross_with_multi-colored_stars_background_1

TIJD MET JEZUS☺

ER MOET LICHT KOMEN☻ 4 december☻ GOD zei: Er moet licht komen, en er was licht. (Genesis 1:3) De Adventstijd is begonnen. Het zijn de donkere dagen van december. We leven toe naar de viering van het Kerstfeest. Want Jezus kwam om licht te brengen in een donker geworden wereld. God maakte in de geboorte van zijn Zoon echt een nieuw begin. Dat doet denken aan het allereerste begin waarover we lezen in Genesis 1. Ook toen was het donker. 'De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed.' Hoe mooi is het om dan Gods stem te horen: 'Er moet licht komen'. Dat is wat God als schepper nog steeds zegt: 'Er moet licht komen'. En wij mogen dat licht zien. Dat is Advent vieren: het licht zien, ook als er nog veel donker is in ons leven en in deze wereld. Zie het licht! Gebed: Heer God, schepper van het licht uit de duisternis, maak het opnieuw licht in mijn leven en in deze wereld. Blijf het scheppend zeggen, Heer: 'Er moet licht komen'! Amen.
MEDITATIE
8d374e82174b49610888042cf415a66f MEDITATIE☻ ALS ALLES DUISTER IS ONTSTEEK DAN EEN LICHT☻ 6 november☻ Ik heb deze week zitten werken aan een aflevering van 'De Bijbel Open' over de 1e brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus noemt in die brief gelovigen kinderen van het licht'. Een andere naam die hij gebruikt en die er op lijkt, is: 'kinderen van de dag'. Dat beeld, en die naam spraken me aan. Juist omdat het donker is. Want donker is het. In de wereld om ons heen. In ons land. Nu scheelt het, dat de meesten van ons ooit het licht hebben gekend en ervaren. Maar stel dat je nog nooit het licht hebt gezien, dan weet je niet eens wat je mist. Het is net als de rups. Hij dacht dat heel de wereld groen was, totdat hij een vlinder werd. De weg kwijt Kenmerk van de toenemende duisternis is, vind ik, dat we de weg kwijt zijn. Laat ik in mijn ogen, twee bizarre voorbeelden geven: in ons land zijn tv-programma’s met mensen met het syndroom van Down. Vorige week nog won zo’n programma De Gouden Televizierring. In datzelfde land mag je een abortus laten verrichten als het kindje dat je verwacht juist dát syndroom heeft. st08 MEDITATIE☻ DE ADVENTSVERWACHTING☻ 4 december☻ Wat een vreugde om zo alle dag te leven in een adventsverwachting waartoe de HEERE Zelf ons oproept. Hij is gekomen in het vlees, heeft de schuld voor ons betaald, heeft de dood en de hel overwonnen, is opgevaren naar de hemel en komt straks om alle dingen nieuw te maken. Hij komt, Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Is dat geen blijde verwachting? O vrienden, als u deze Jezus nog niet kent als uw persoonlijke Zaligmaker, bekeert u dan vandaag nog tot de levende God. Het zal verschrikkelijk zijn om straks Jezus te ontmoeten als Rechter in Wie u als Redder geen lust had. Broeders en zusters in onze geliefde Heere Jezus Christus. Het Woord roept ons op om te verwachten, straks als de roepstem klinkt: “Gezegend is Hij die komt in de Naam van de HEERE”, zullen wij het herstel van Juda en Israël zien, wat een vreugde als dan het gehele overblijfsel zal zalig worden. Wie weet welke verschrikkelijke tijd we daarvoor nog moeten beleven? Is het dan ook juist deze hoop niet die ons doet leven?In die tijd zal Ik jullie naar je land terugbrengen. Want Ik zal jullie weer verzamelen. Jullie zullen beroemd worden. Alle landen en volken zullen jullie prijzen. Jullie zullen met eigen ogen zien dat Ik een einde maak aan jullie gevangenschap en Ik zal weer goed voor jullie zijn, zegt de Heer.(Zefanja:3:20)Maar God heeft beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. Dat zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals Hij het wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit. (2 Petrus 3:13)
BEMOEDIGINGSSITE

5f8f41208bcb277d032cd8d454a5264a

BEMOEDIGINGSSITE☻

MARIA EEN UITZONDERING☻ 10 december☻ Als jij je deze dagen een uitzondering voelt, een buitenbeentje misschien, anders dan anderen, kijk dan even naar Maria… Lieve broer of zus, We denken zo snel zo verheven over Maria, maar wat haar overkwam viel toch niet mee: ze werd een grote uitzondering onder haar mensen. Hoe voelt dat voor jou, als jij een uitzondering bent? In je familie, op je werk of in je geloofsgemeenschap. Als jij denkt: “Hoe moet ik dit nu uitleggen aan iemand? Wie zal mij geloven? Wie zal me begrijpen?” Maria kreeg ‘Elisabeth’, iemand die ook een uitzondering was geworden; zij begreep Maria zonder woorden of uitleg. Bemoedig elkaar op die smalle weg van Jezus; Hij kwam en komt ook vandaag nog steeds voor de uitzonderingen, de UITZONDERLIJKE. Jezus begrijpt meer dan je denkt! Een gezegend advent, Gerry

dc434986c1b1f8f757297762afde8a44

BEMOEDIGINGSSITE☻

KOMMA☻

17 november☻

Kom maar, er staat geen punt, maar een komma, ... ☻

Lieve mensen,

Je kunt soms zo lang bezig zijn geweest met een situatie die wringt of veel van je vraagt, dat de verleiding groot wordt om er maar een punt achter te zetten. PUNT - UIT - afgelopen!

Een punt achter een relatie of een vriendschap, achter een bepaalde baan of taak of zelfs achter je eigen leven. Ik leer de kracht van een genade-volle komma kennen, omdat God niet snel een punt zet, maar liever een komma.

Hij schrijft graag Zijn verhaal verder, als wij niet weten hoe het verder moet. Laten we lezen wat Hij schrijft, na de komma...  

Mag God je versterken, in de naam van Jezus, dat bid ik je toe, van harte!

Gerry

christian-cross-paper-cut-wooden-background-chri

BEMOEDIGINGSSITE

GOD VAN DICHTBIJ☻

4 december☻

Onvoorstelbaar, niet na te rekenen: Gods nabijheid bij mensen, zo persoonlijk dichtbij!

De zon is bijna onder...

Nog net op tijd, stuur je ik je een prachtige bemoediging van Wieger Sikkema: God van dichtbij! Wieger bemoedigt je met een parel in Gods Woord: Wie heeft een God die zo dichtbij wil zijn, als wij? (Deut 4) God die genegenheid koestert voor mensen en hen opzoekt in hun nood en verdriet.

Met zijn heilig water zal Hij je wassen, met zijn zalfolie je wonden verbinden, met zijn blijde hoop zal hij je perspectief geven, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

Mag de Heer je bemoedigen en versterken, troosten en heilzaam aanraken, in de machtige naam van Jezus!

Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

Jesus-washing-feet-12

DE SPIL☻

INDIVIDUELE RETRAITE☻Week 3: 16 t/m 19 januari☻

De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

images_5

THEMARETRAITES☻

STILTE WEEKEND☻

vr 26 Jan 2018 19:30 t/m zo 28 Jan 2018 15:00☻

Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stiltewandeling.

Als je van creatieve uitingsvormen houdt, neem het materiaal mee waar je graag mee werkt, je camera of je schetsblok. Drie maal per dag bidden we in de kapel. Natuurlijk is het stil in huis.

Begeleiding: Marianne Groen en Everlien van Blijderveen

www.retraitecentrum.nl

cd2e8819c9b9c5f6a08d7486544e4191

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

STILTE WEEKEND/12 t/m 15 januari 2018/Thema:'Loslaten of vasthouden'  Er zijn allerlei zaken die ons vasthouden. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk het belangrijkste is. Het is goed bezig te zijn met alles wat eeuwigheidswaarde heeft. Eén ding moeten we vasthouden, dat geeft zekerheid: Jezus alleen! Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

images_(5)

ZENDING DIACONESSENHUIS BETHANIE

STILTE WEEKEND☻☻

16 t/m 19 februari:'Leer van Mij'  Van Jezus leren! Dat geeft ons alles wat we nodig hebben in ons dagelijks leven in een wereld vol onrust en nood. Jezus is verrassend anders. Van Hem blijven leren totdat Hij terugkomt, daar komt het op aan.LEIDING:Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

bdb7253e4ae59c47aa69d67636ae41b3

DE SPIL

MEDITEREN MET HENK NOUWE☻

vr 8 Dec 2017 19:30 t/m zo 10 Dec 2017 14:30/THUISKOMEN: Thuiskomen bij jezelf is thuiskomen bij God☻☻

Henri Nouwen was katholiek priester. Eerst was hij hoogleraar in de Verenigde Staten, later werd hij pastor in L’ Arche, een woongroep voor opvang en verzorging van mensen met een ernstige handicap in Canada. Zijn boeken zijn een vrucht van meditatie. We willen van hem leren meer met aandacht te leven. Zijn weg heeft een menselijk gezicht, is mild en vruchtbaar.

Begeleiding: Erik Smit & Welmoed Dijkstra

POEZIE

POEZIE

3fc235efdf59182b5003d2848a250be1

POEZIE GEDICHTEN

WAAR JE WOONT IN DEZE WERELD☻

4 december☻

Waar je woont op deze wereld

tussen bloemen of beton

Elke dag is er nieuw leven

elke dag een nieuwe zon!

Elke dag een nieuwe kans ook

om opnieuw op weg te gaan

en te zoeken naar de ander

naar de God in ons bestaan

0e54c8fd22243107c6087c0a11880e8f

POEZIE

ZO IS HET GOED ZO MOET HET ZIJN☻

4 december☻

Zo is het goed, zo moet 't zijn

in het licht van God,

het donker vergeten

en kind bij God te zijn.

VISJES
Image and video hosting by TinyPic ☻☻13 november☻☻ Image and video hosting by TinyPic
BIJBEL STUDIE
3a9a5fb3d03448b0f2a8da8387d4c093 VERGEVING☻ VOLKOMEN REIN☻ 4 december☻ “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) Als wij onze zonden te belijden, dan vergeeft God ons die zonden. Hij reinigt ons. Waarvan? Van de zonden die wij belijden? Ja, maar niet alleen dat. Let u eens goed op wat er staat. Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid. Als wij God alle zonden belijden die ons in gedachten komen, dan reinigt Hij ons niet alleen van de zonden die wij belijden, maar van alle ongerechtigheid. Ook van die zonden waarvan wij ons niet eens bewust waren, of zonden die wij vergeten zijn. Als wij onze zonden belijden en oprecht verlangen naar een zuivere relatie met God, dan vergeeft God ons niet alleen die zonden, die wij belijden, maar Hij reinigt ons van alles wat tussen Hem en ons instaat. Hij maakt ons dan volkomen rein. Niets staat de relatie met Hem nog in de weg. Hand in hand met Hem mogen wij door het leven gaan. Dan kunnen wij pas echt beantwoorden aan het doel van ons bestaan.
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING KINDEREN, TIENERS EN PORNO☻ 10 december☻ Het is tegenwoordig overal. Mijn dochter van 8 kwam thuis met een opmerking over seks die een jongetje uit haar klas had gemaakt, Ik kon er duidelijk uit opmaken dat het jongetje porno heeft gekeken. Hoe ga ik daarmee om? Er zijn tal van voorbeelden waarbij (ook jonge) kinderen hiermee in aanraking komen. Klasgenoten op school, mobiele telefoon. Moeten alle telefoons verbannen of strengere regels meegeven. Wat men wel kan doen is. Praten van jongs af aan. Als je er nooit iets over zegt, is het ontzettend moeilijk om als ze ouder worden dat opeens wel te doen. Praat over de verschillen tussen jongens en meiden. Vertel iets over hormonen zoals testosteron en de werking daarvan. Praat over de puberteit, seksuele gevoelens interesses die jongens en meiden kunnen gaan krijgen. Leg uit dat die ontwikkeling per kind verschillend is. Vertel hoe je samen met een heleboel andere mensen over seks denkt. Intimiteit, liefde, gelijkwaardigheid, respect of veiligheid: dat zie je niet in porno. Help hen onderscheid te maken tussen wat zij bijvoorbeeld via YouTube, televisie of de mobiele telefoon zien, en tussen wat seksualiteit echt is.Bron:eo RELATIE EN OPVOEDING☻ Image and video hosting by TinyPic GAAN WE MET ONS GEZIN NAAR EEN ANDERE KERK, OF NIET? 10 november☻ Ons gezin met vier kinderen is zo ongeveer de hofleverancier van de jeugd in de kerk. Het gevolg? Ik ben de tienerleider, mijn dochter van 16 en mijn zoon van 12 zijn de jeugdgroep. We denken erover een andere gemeente te zoeken. Maar, als wij vertrekken is er niet meer. Wat te doen? Ga eens na welke mensen het geloof van je tiener positief beïnvloeden. Waarom je tiener niet uitdagen het ook eens op papier te zetten en dan met elkaar te vergelijken? Zorg dat er frequent contact is en waardeer deze relaties. Ik ken een dominee die ervoor gekozen heeft om-in overleg met de ouders en de jongeren zelf-te kijken welke jeugdgroep uit een andere kerk in zijn stad een thuisbasis zou kunnen zijn. De drie jongeren gaan nu elk naar een jeugdgroep van een andere kerk. op deze manier werd er gezocht naar een aanbod op maat. Bron:eo
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

KAMELEON KATAPULT☻☻ 10 december Als je goed kijkt kun je de hand van God overal in de schepping zien. Kijk bijvoorbeeld eens naar de tong van een kameleon. Die kan bliksemsnel worden afgevuurd. Hoe? Kameleons hebben een heus katapultmechanisme in hun keel. Daar is over nagedacht! Kameleons zijn prachtige dieren. Ze staan erom bekend van kleur te kunnen veranderen, hun ogen onafhankelijk van elkaar te kunnen bewegen en… hun plakkerige tong met uiterste precisie naar een nietsvermoedend insect te kunnen lanceren. Hoe ze dat doen? Door middel van een serie slimme ontwerptrucs. In hun keel hebben kameleons (en ook mensen, overigens) het zogenaamde tongbeen. Bij kameleons bestaat dit uit drie botten: twee die in een V-vorm met de punt naar beneden in de keel hangen, en een langwerpig derde bot dat vanaf de punt van de V naar voren wijst, de mond in. Rondom dat derde bot zit de tong. Kameleons kunnen de twee V-botten met grote kracht naar voren flippen, waardoor het langwerpige bot, met de tong eromheen, uit de mond schiet. Een tweede manier om extra snelheid voor de kleverige tong te verkrijgen, is doordat er een serie kringspieren in de tong zelf zitten. Door die snel na elkaar aan te spannen, lanceert de kameleon z’n tong van het bot af; een beetje zoals een tweetrapsraket. Zo vormt zich een ‘raket’ die met dodelijke precisie insecten kan vangen. Eet smakelijk

Image and video hosting by TinyPic

WAT VOLGDEN DE WIJZEN OP HUN WEG NAAR BETHLEHEM☻ 10 december☻ In iedere kerstperiode kun je wel een planetariumshow bezoeken over de ster van Bethlehem. Dat is een mooie manier om wetenschap aan de Bijbel te koppelen, want de posities van sterren en planeten kun je heel nauwkeurig berekenen, zelfs tot duizenden jaren geleden. Zo is het mogelijk om te bekijken hoe de hemel eruitzag rond de tijd van Jezus’ geboorte. Het begon bij Kepler In 1603 zag de Duitse astronoom Johannes Kepler een samenstand (conjunctie) van de planeten Jupiter en Saturnus. Kort daarop verscheen er ook een nieuwe ster (nova) aan de hemel; vanaf de aarde gezien stond die vlak bij de conjunctie. Kepler berekende dat zo’n samenstand in een ‘vuur-sterrenbeeld’ (zie kader) ongeveer elke 800 jaar plaatsvond; dus ook rond de geboorte van Jezus, namelijk in 7 v.Chr.

☻☻☻www.weet-magazine.nl

DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT
images_2 DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT☻ 13 november☻ Door Jezus handen aangeraakt wordt ieder gebrek heel gemaakt. De kracht waarmee de Heer geneest die zorgt dat 't gebrek is geweest. Met wondere daadkracht toont de Heiland hoe Hij ons verschoont, van zorg en moeite, leed, verdriet doordat Hij hem de uit uitkomst biedt. Zo toont Hij heerlijkheid en macht die ons voor 't voetlicht wordt gebracht Hij is het die op 't smeekgebed de mens van ziekte en kwalen redt. J.A v Tricht
U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN/HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR
bdc54c60fefb432ec28d6cf7c3f2d410 U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN☻ 13 november☻ U hebt mijn twijfel weggenomen liet door Uw woord de waarheid zien. Daarvan hebt g’in mijn slaap met dromen bevestigd zonder ‘t woord misschien. U hebt mij zekerheid gegeven bij U de hemel in te gaan. Om daar voor eeuwig voort te leven in een verheerlijkt nieuw bestaan. Hier mag ik mij opnieuw ontplooien en zal mijn leven verder gaan. U zult in ‘t wit met kroon mij tooien en ‘t feestkleed om mijn schouders slaan. J.A v Tricht 19d68a13b0f34acf07ee9f4c90add37c HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR☻ 13 november☻ Hij klopt op elke hartendeur is goed bekend met de teneur om Hem buiten te laten staan in de hoop dat Hij heen zal gaan. Maar Jezus heeft standvastigheid die Hem eens de toegang bereidt. Als Hij Zijn liefdewoorden spreekt die mensenharten openbreekt. Dan gaat Hij volgens plan te werk ontdoet de mens van zijn beperk. De lege plaats met liefd' gevuld daarmee wordt zijn bestaan omhuld. De vrede die dan binnenstroomt en als mens stil van heeft gedroomd. Die wordt van nu af werkelijkheid met 't heil door Jezus ingewijd. Waar voorheen de vrede ontbrak voelt men zich nu op zijn gemak. Want Jezus brengt graag ommekeer door liefde en Zijn vredesfeer! J.A v Tricht
VRAGEN/IK GEEF UITKOMST
9a8a6b6c138d5bfd43cfbb4dd5db39e9 VRAGEN☻ 13 november☻ Er zijn veel vragen in dit leven veel onbegrip veel moeite in dit leven het blijft spoken je wilt er graag vanaf en toch blijven die vragen waarom God je het leven gaf Waarom die oorlog waarom zoveel pijn waarom is de mens zo eenzaam zit hij vol venijn vol afgunst vol haat zodat hij zijn naaste naar het leven staat Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt zalig zijn de armen van geest zij hebben niets dan alleen Christus die hun zonden droeg zij hebben geen vragen het gaat hun zielen goed ook al loopt alles tegen zij brengen het bij Hem Hij is degene die altijd luistert naar hun stem/E.Brunelli 28758d7981489550dbd2cea9b7db9cc9 IK GEEF UITKOMST☻ 13 november☻ Laat mij niet alleen, oh Vader in tijden van moeiten en verdriet, ik probeer mijn tranen te verbergen, zodat niemand ze maar ziet. In wanhoop roep ik tot U, U als Vader, hoor mijn klacht, help mij rustig los te laten terwijl ik op Uw antwoord wacht. U kent mijn nood en vele vragen, ik leg ze tóch maar in Uw hand, het is té zwaar voor mij te dragen, leid mij door 't onbekende land. "Mijn kind, Ik geef je uitkomst, in jouw specifieke pijn, vertrouw Mij, Ik geef leiding, Ik zal er altijd voor jou zijn!" E.Hengstman-Olst
WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN

 

e523a0c3dd9cfc21e539ecabc2718321

WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN♥

13 november♥

Jongen, waarom heb jij Mij verlaten,

verliet jij je ouderlijke huis,

heb jij Mijn liefde niet ervaren,

voelde jij je niet meer thuis?

Je wilde jouw erfenis, jouw bezit

en met tranen liet Ik je gaan,

je keek niet om, had maar één doel

op eigen benen te gaan staan!

Je vergokte je geld, vergokte alles

en kwam van honger bijna om,

bij de varkens was je woning,

je voelde je ellendig, leeg en stom!

En Ik stond elke dag te kijken,

elke dag te hopen, uit te zien,

elke dag te wachten en te bidden,

of jij thuis zou komen misschien?

Toen zag Ik je van verre komen,

gebogen onder een enorme last,

Ik holde in Mijn liefde voorwaarts

en hield je innig stevig vast.

Mijn zoon, Mijn zoon, daar ben je,

Mijn tranen stroomden neer en neer,

Ik heb zó verlangd je te omarmen,

Ik ben zó blij, je bent er weer!

E.Hengstman-Olst

IK HEB JE GELUK VOOR OGEN/VREES VOOR MENSEN
d330a07759c042061cdca23ce4d14e09 IK HEB JE GELUK VOOR OGEN☻ 13 november☻ Ik heb je geluk voor ogen en niet jouw ongeluk, Ik sterk je en Ik maak heel, wat gebroken is en stuk. Daarom kwam Ik naar deze aarde, die gebukt gaat onder last, Ik verlos je van de zonden, klamp je daarom aan Mij vast! Ik koester gedachten van vrede en niet van onheil of van kwaad, Ik geef hoop en geef je toekomst zodat het beter met je gaat! Dan zul je tot Mij bidden en Ik zal zeker luisteren, al roep je in jouw nood of zelfs in zachtjes fluisteren. Ja, Ik heb jouw geluk voor ogen en Ik koester die gedachten, gedachten van vrede en van heil en liefde, die álle pijn zal verzachten! Jeremia 29:11-14 /E.Hengstman-v Olst cff983c4db788d7bead4ad26738d846a VREES VOOR MENSEN☻ 13 november☻ Op dit aardse levenspad kan onverwacht verlies zijn geest of lichaam haken af en jij staat aan de zijlijn Al wat eerst belangrijk was dat heeft opeens geen waarde 't blijkt dat het gezondheid is wat 't meeste telt op aarde Als je ziekte zichtbaar is dan is er medeleven maar soms is er niets te zien dan moet je uitleg geven Angst voor oordeel legt je lam er is een strik gespannen tot je leest in 't woord van God: laat Mij jouw vrees uitbannen Jezus zegt: Ik heb je lief in Mijn oog heb je waarde vind kracht in Mijn vergeving laat los wat je bezwaarde M.Klok-Stam
GOED GEWETEN/LET OP WAT JE KIEST

cd50a3b74525673aa09eefc7550370fe

GOED GEWETEN☻

LET OP WAT JE KIEST☻

8 november☻

Je kan geen licht en

duisternis zijn

het licht is licht

duisternis hoort

daar niet bij

je kan geen twee heren

dienen

de satan en God

let op wat je doet

en kiest

God is licht

Hij duld geen duisternis

E.Brunelli

d9fca55ee37acd10d1eb0637b272247b

LET OP WAT JE KIEST☻

13 november☻

Je kan geen licht en

duisternis zijn

het licht is licht

duisternis hoort

daar niet bij

je kan geen twee heren

dienen

de satan en God

let op wat je doet

en kiest

God is licht

Hij duld geen duisternis

E.Brunelli

BIJBEL RECEPTEN

5498f058d569cb75bea9c6a263a351c3

KIP IN ABRIKOZEN-SOJASAUS (8-10) PERSONEN☻

10 december☻☻

2 kippen in stukken gesneden 180 gr abrikozenjam 3 eetl sojasaus 4 eetl vloeibare honi ng 3 teentjes knoflook geperst 200 gr gedroogde abrikozen zout en peper Kruid de kip met zout en peper en plaats ze in een ovenschotel. Meng de jam, sojasaus, honing en look en smeer dit mengsel over de kip. Bak een uur op 180 ° tot de kip gaar is en verdeel de abrikozen over de schotel en bak ze even mee. Begiet regelmatig met de braadjus. Dit gerecht kan ingevroren en/of in de saus opgewarmd worden.

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

LISETH WERD MISHANDELD DOOR HAAR MAN☻ 10 december☻ “Heel diep in mijn hart zou ik graag weer een maatje hebben, een arm om me heen, maar ik durf niet. Ik vertrouw niemand. Altijd zal de achterdocht blijven. Als ik een gelukkig stel zie, geloof ik het gewoon niet.” Wie Liseths verhaal over haar huwelijk hoort, begrijpt dat ze dit zegt. Ze werd geslagen, gebeten, aan de haren getrokken en gekleineerd door haar man. “Menno en ik kregen verkering toen ik 23 was. We gingen meestal samen weg, zonder andere vrienden, en bespraken veel met elkaar. Hij had soms, heel onverwachts, boze buien. Ik was verliefd en schonk er niet veel aandacht aan. Na ruim een jaar verwachtten we een kindje en trouwden we. We hadden het goed samen, maar er waren altijd wel wrijvingen. Menno was bijvoorbeeld teleurgesteld over onze huwelijksnacht. Maar ik was net zwanger en versleten na zo’n hele dag. Met tussenpozen was er zo steeds iets waarover hij zich boos maakte.‘s Avonds moest ik dan maar op de bank slapen. Die tussenpozen werden echter steeds korter en Menno werd steeds agressiever. Wordt vervolgd “Vaak had hij zijn buien ’s nachts. Waarom? Omdat ik in zijn ogen iets verkeerd gedaan of gezegd had. Dat kon van alles zijn, soms hele kleine dingen. Of als hij gedronken had. Dan wist ik dat het een lange nacht zou worden. Ik was heel blij toen we buitenaf gingen wonen. Maar het verergerde het geweld. Menno kon tekeer gaan wat hij wilde, maar er waren toch geen buren die aan de bel trokken. Behalve de kinderen hoorde niemand hem.

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

1372510788_logo-stichting-schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS

PETER (71) VERLOOR ZIJN VROUW☻ 10 december☻ “Ik heb geleerd dat er geen strategie is om gevoelens van verdriet en rouw te voorkomen, maar dat verdriet en pijn bij het rouwproces horen. De gesprekken met de hulpverlener hebben mij geholpen om met mijn rouw om te gaan. Ik merkte dat de hulpverlener snel door had hoe ik in elkaar zit. Met behulp van een whiteboard maakte hij duidelijk dat ik verder wilde zijn dan ik was. Hij zei: ‘Kijk, u zit nog in stap twee maar u wilt al bezig zijn met stap zeven. Dat gaat niet. Laat alle gevoelens van rouw, het verdriet, de pijn, de ontgoocheling eerst maar eens toe. Uw gevoelens zijn niet vreemd; die horen bij een rouwproces.’”

www.stichtingdeschuilplaats.nl

STICHTING CHRIS

Image and video hosting by TinyPic

CHECK: GAME-OVER? 10 december☻ 8 keer oneens Je bent niet verslaafd aan gamen! Vind jij gamen eigenlijk wel leuk? Waarschijnlijk besteed je weinig tijd aan gamen, je vindt andere dingen namelijk veel belangrijker! 5 keer of meer oneens Je vind gamen leuk en je besteed er ook wel wat tijd aan. Je vindt andere dingen belangrijker dan gamen. Daar besteed je dan ook tijd aan. Je hebt een goede balans tussen gamen en andere hobby’s. Maar let goed op dat je de andere dingen wel belangrijker blijft vinden en daar ook meer tijd aan blijft besteden. 4 of minder keer oneens Je zit in de gevarenzone. Je vindt gamen heel leuk en je besteed er ook veel tijd aan. Het lukt je om een paar dagen niet te gamen. Wil je er niet verslaafd aan raken, dan is het belangrijk dat tijd gaat besteden aan vrienden, buitenspelen en andere hobby’s. Is het een idee om met jezelf en je ouders afspraken te maken over gamen? 0 keer oneens … dan moeten nu alarm bellen gaan rinkelen. Gamen is het belangrijkste voor je. Belangrijker dan school en vrienden. Je bent er veel mee bezig. Speel je het niet dan denk je er wel aan. Gamen bepaalt zo je hele leven. Als dat zo is dan ben je eraan verslaafd. Dat is geen leuk nieuws, maar we hebben ook goed nieuws, je kan er namelijk vanaf komen! Kijk maar naar het verhaal van Kio. Het belangrijkste is dat je erover gaat praten en hulp gaat zoeken, dat kan met je ouders, of op school. Wil je dat niet, dan kun je ook met Chris chatten.

 

 www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

Image and video hosting by TinyPic

CHRISTEN? LEUK VOOR JOU MAAR VAL MIJ ER NIET MEE LASTIG!☻ 10 december☻ Bij de eerste date komt Jaap Nap (29) erachter dat het meisje dat tegenover hem zit christelijk is. Zijn reactie? ‘Leuk voor jou, maar val er mij vooral niet te veel mee lastig!’ ‘Die maandagavond pakte ik de trein, en rookte daarvoor nog even een sigaretje. Toen kwam er een meisje aangelopen en ik weet nog dat ik dacht: ‘Oh wat een knap meisje!’ Het weer was miezerig en ik maakte een hele slechte openingszin: ‘Lekker weertje he?’

download_(8)

KIEZEN VOOR HET LEVEN☻ 10 december☻ Jakob is een dromerig kind dat de wereld vol vertrouwen tegemoet treedt. Maar dan wordt hij op zijn vijfde seksueel misbruikt door iemand waar hij erg tegenop kijkt. “Dit heeft me flink beschadigd”, vertelt hij. Het misbruik gaat jarenlang door. Op zijn tiende komt Jakob in aanraking met alcohol, een jaar later ook met cocaïne: “Ik weet nog dat ik die avond niet kon slapen en vond het gevoel heerlijk.” Thuis gaat Jakobs leven twee kanten op: “Mijn moeder was gelovig, mijn vader niet. Dit waren mijn twee wegen in het leven. Al heel jong was ik op zoek naar geluk en zingeving.” Omdat Jakob veel van muziek houdt, wordt hij DJ. Ook speelt hij in bandjes. “In die periode nam mijn gebruik af, totdat ik op een zaterdag naar een discotheek ging waar iets in mijn drankje werd gedaan.” De dag erna wordt hij gedesoriënteerd wakker in een steegje. “Vanaf die dag werd alles erger”, vat Jakob zijn situatie samen.

OPVOEDEN

OPVOEDEN

index789

VERDIEP JE IN DE GAMES DIE JE ZOON OF DOCHTER SPEELT! 10 december☻ Kun je iets vertellen over het ontstaan van Deeperlevel.nl? Omdat games onderdeel van het leven zijn, willen we ons als Nederlands Dagblad in die wereld begeven. De game-industrie is al een aantal jaren groter dan de filmindustrie. Veel christenen en vooral veel christelijke jongeren gamen. Zelfs als je niet gamet, krijg je ermee te maken omdat het in je omgeving veel gebeurt. Dus is het handig om er iets vanaf te weten. Als ouders of opvoeder is het handig om meer te weten dan alleen: in games wordt veel geschoten, en dus is het fout. Games groeien ook als medium en gaan veel verder dan alleen de shootergames. Het Nederlands Dagblad zoekt naar sporen van God in de werkelijkheid en dat doen we ook bij games. Omdat er nog geen Nederlandstalige christelijke gamesites zijn, zijn wij er een begonnen. Het ND stelt de gamerecensies daar kosteloos ten toon. Kiezen jullie zomaar een willekeurige game uit of gaan jullie op een speciale manier te werk? Nee, we hebben een andere selectie dan de gamesites. We kijken met name naar games die een link met religie hebben in het verhaal bijvoorbeeld. Daarnaast proberen we aandacht te geven aan games die gewoon leuk zijn, zonder geweld. Games van christelijke makers, games die over een bijbelverhaal gaan of over een religieus thema krijgen bij ons meer ruimte (zie onderaan dit bericht 2 en 3). Soms worden games besproken omdat ze zo populair zijn dat we er niet omheen kunnen. Wij proberen dan wel iets eigens of unieks aan de bespreking toe te voegen. www.christelijkopvoeden.blogspot.nl

9200000023294891

MEER DAN EEN KINDERBIJBEL 4 december☻ De blog 'christelijk opvoeden' kun je omschrijven als een handreiking voor ouders die hun kinderen met behulp van Gods Woord, de Bijbel, willen opvoeden. Op het weblog vind je praktische tips als 'waar moet een goede kinderbijbel aan voldoen' maar ook verschillende dilemma's van het ouderschap worden besproken als 'hoe kan ik meer tijd doorbrengen met mijn kinderen'. Op het blog is ook een lijst met boeken te vinden waar ouders hun voordeel mee kunnen doen. Wendy Born is de oprichtster van het blog. Haar motivatie om te bloggen omschrijft ze als volgt: 'Het is belangrijk om kinderen te helpen op de weg naar volwassenheid en zelfstandigheid, maar dit alleen is niet voldoende. Wij hebben onze kinderen als een geschenk van God gekregen en ik denk dat wij als ouders een bepaalde verantwoordelijkheid hebben gekregen en in de opvoeding het evangelie centraal moeten stellen. Het opvoedingsproces is veel meer dan dat je je kind steeds vertelt wat het moet doen en denken. Het betekent dat je moet investeren in je kind, in een open en eerlijke communicatie die de betekenis en het doel van het leven aan het licht brengt. Je moet niet de weg wijzen als een bord dat langs de weg staat, maar als een gids die met de reizigers meeloopt. Als ouders kun je een gids zijn en hen naar de Here Jezus leiden.'

YOUTH FOR CHRIST/HUISVANBELLE

download_(4)

YOUTH FOR CHRIST☻

FLITSENDE START VAN HET NIEUWE SEIZOEN: OP MISSIE!☻

21 november☻

Op zaterdag 30 september mochten we 300 mensen met hart voor jongeren ontvangen in de wijk Zuilen. Doel: samen ervaren en leren wat missionair jongerenwerk inhoudt. Wat een mooie dag hebben we gehad. Hopelijk gaf deze dag jou de inspiratie die je nodig hebt om handen en voeten te geven aan onze missie: jongeren in aanraking brengen met de onvoorwaardelijke liefde van God! Heb je het gemist? Lees hieronder kort hoe het was!

We begonnen de dag met een korte viering in de plaatselijke kerk. De opening van directeur Bram Rebergen werd verstoord door twee voetballende jongeren die ons duidelijk maakten dat we hen toch vooral buiten de kerkmuren zouden tegenkomen!

De rest van dag vond dan ook vooral ‘buiten in de wijk’ plaats. Het lokale Grootmeesterplein was omgebouwd tot een ‘min-festival-terrein’ waar lekker werd gegeten, twee grote ‘jongerenbussen’ stonden en waar diverse trainingen werden gegeven.

We hopen dat alle aanwezigen hebben genoten van het Op Missie event. We bidden dat iedereen inspiratie heeft opgedaan om zich ook het komende seizoen weer met hart en ziel in te zetten voor jongeren in de kerk of in de wijk.

postimage

YOUTH FOR CHRIST

KERSTACTIE MEIDENWERK☻

21 november☻

Op zondag 22 december verzamelden 7 meiden zich in de keuken van de Ringvaart voor een workshop cupcake versieren. Voor deze activiteit hebben we de handen ineen geslagen met het meidenwerk van jongerenorganisatie Dock. Hun oudste meiden mengden zich moeiteloos met onze oudste meiden van SuperWoman. Na de workshop hebben we ruim 50 cupcakes uitgedeeld aan licht dementerende senioren in Schalkwijde. Een groot succes!

 

artikel-annesara-huisvanbelle

HUISVANBELLE

ONTDEKKEN WIE JEZELF BENT-HOE DOE JE DAT?

21 november☻

Omschrijven wie ik ben is niet zo lastig. Op school ben ik degene die liever de kat uit de boom kijkt en niet zo luidruchtig is. Ik ben introvert en gewoon….stil? Stil, onzichtbaar en mensen vinden het eerder bijzonder dan normaal als ik een keer wat meer praat. Dat is wie ik ben. Althans, dat dácht ik. En ik ben ook zo, maar lang niet altijd, en daar kwam ik laatst achter. Ik was meer als mezelf☻

Ik had een weekend met mijn tienergroep en dat was heel tof. Na zo’n weekend ging ik eens nadenken. Ik kwam erachter dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo ben zoals de omschrijving hierboven. Alhoewel, dat voorzichtige blijf ik altijd wel houden maar het was anders. Ik had niet het gevoel dat ik moest letten op wat ik zei of wat ik deed. Ik was zoals ik ben bij mijn beste vriendin, enthousiast, grappig, meer zoals mezelf.

De beschrijving die ik als eerste gaf van mezelf, zo zag ik mezelf altijd maar ik ben erachter gekomen dat als ik me ergens op mijn gemak voel, ik nog meer mezelf kan zijn. Op de een of andere manier, toen ik hier over na ging denken vond ik het eng. Ik was bang dat mensen die andere kant van mij raar zouden vinden omdat ik vaak veel stiller ben. Maar ik ben erachter gekomen dat ik mezelf niet voor de gek moet houden. Het is goed om erachter te komen wie je echt bent, en dit deel hoort er bij. Ik ben blij dat ik een plek heb waar ik zo kan zijn en me niet hoef in te houden. Ik ben happy dat ik een ander deel van mezelf heb ontdekt waar ik trots op mag zijn.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG 88fd8fdb4b71a80ca32e5de73931d175 MIJN DAG☻ 21 november☻ JARIGEN IN NOVEMBER/DECEMEBER☻ Vandaag ben ik blij, oh zo blij. Iedereen kijkt naar mij. Vandaag is het mijn dag, ik die alles beslissen mag. Ik krijg kado's in overvloed, als jarige voel ik me supergoed! Spijtig dat ik maar één keer per jaar, verjaar. Iedereen krijgt een stukje taart, omdat ik ben verjaart. Alstublieft en geniet ervan, voor die ene keer per jaar wanneer het kan.Mitte Klik hier voor meer gratis plaatjes Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK 5acfa165fe8cd89e0c882b1328cdfe0d GELUKKIG ZIJN☻ 21 november☻ Wat je hebt is erg leuk en mooi, maar nooit is het volledig. De wereld is te vol als een kooi, wees toch eens heel vredig. Genieten van waar je allemaal aan hecht, voelen hoe veel je wordt geliefd. Het leven geeft het je allemaal, en echt, misschien ben je zelfs verliefd. Joris Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP a827b6a6e6f44e557cf3011c34284668 GENIETEN IS DE WOORD VAN DE ZIEKEN☻ 21 november☻ ga eens in een ziekenhuis en kijk op de lijst wie er allemaal ziek zijn ze zien er misschien sterk uit maar hun hart is breekbaar als porselein die mensen gaan jou duizenden malen zeggen "Geniet van het leven." want op een ogenblik is het gedaan met zweven dan stort je je tegen de grond komt alle ellende op jou, je bots kei hard met je kont dan is het te laat om van het leven te genieten wanneer je dit voor hebt, van een dag op een ander kan je wel verschieten Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ f63165917d85fb9630ab3f4e3c7d043d MIJN KLEINE ENGEL☻ 21 november☻ He jij daar klein mensje in mijn buik, hoe hou jij het daar 9 maanden uit. Alles is nog zo klein, wat is het baby leventje toch fijn, In mijn buik een baby zo klein, zwanger zijn vondt ik wel fijn. Lieve Jayden mama zal zweren, dat ze je het leven zal leren. Jayden meisje zo lief en zacht, ze is heel schattig als ze lacht. Kleine voetjes, kleine handjes, in haar mondje nog geen tandjes. Ze steekt haar vingertjes in haar mond, Ik kan zeggen ze is sterk en gezond. Met een lach op haar gezicht, Nu is het UIT met het GEDICHT. Kleine meid gaat nu naar bed, ssst ze slaapt nog maar net./Koetje Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
VISIE NIEUWS

VISIE NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

EO PROGRAMMA GELOOF HOOP EN LIEFDE STOPT☻ 10 december☻ Het populaire EO-programma Geloof en een Hoop Liefde (GHL) stopt. Op vrijdag 22 december wordt de laatste aflevering uitgezonden, met daarin opmerkelijke verhalen uit 5 jaar GHL. Een nieuw programma is al in de maak. Maar liefst 212 plaatsen in heel Nederland kregen het afgelopen lustrum bezoek van presentatoren Bert van Leeuwen, Hella van der Wijst, Mirjam Bouwman en Henk van Steeg. In Geloof en een Hoop Liefde krijgen mensen de mogelijkheid de letter G, H of L aan een dorps- of stadgenoot te geven, om die persoon daarmee een hart onder de riem te steken. Ook maken bekende en onbekende bewoners de presentatoren wegwijs in de lokale gewoonten en gebruiken. Deze persoonlijke ontmoetingen leveren innemende, inspirerende en ontroerende verhalen op. In Geloof en een Hoop Liefde komt ook het geloof van de gewone Nederlander aan bod. De laatste uitzending op vrijdag 22 december is een extra aflevering van Geloof en een Hoop Liefde, waarin het programma een lange reis door Nederland maakt. Van Valkenburg in het diepe zuiden, Maassluis vlakbij de Noordzee tot het hoge noorden van Friesland. Wat waren de meest opmerkelijke verhalen? Welke ontmoetingen zijn de presentatoren het meest bijgebleven? Het belooft een echte finale te worden vol boeiende en inspirerende momenten. Het programma stopt, omdat het na vijf jaar tijd is voor iets nieuws, zegt eindredacteur Erwin Hoffmann.

VISIE NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

ARK MISSION GEEFT 31e BAJESAGENDA UIT☻ 10 december☻ De christelijke organisatie Ark Mission geeft voor de 31e keer een speciale agenda voor gevangenen uit. Deze zogenaamde Bajesagenda wordt uit giften betaald. Al dertig jaar ontvangen gedetineerden in Nederland, en Nederlandse gevangenen in het buitenland, een exemplaar van deze agenda. Daarmee is de Bajesagenda nauwelijks meer uit het gevangeniswezen weg te denken. Donderdag 30 november wordt het eerste exemplaar van de 31e editie gepresenteerd. Voor gevangenen is de Bajesagenda erg belangrijk, laat Mark de Boer van Ark Mission weten. De agenda behoort tot de weinige dingen die een gedetineerde bij zich mag hebben wanneer hij de cel verlaat. Naast ruimte voor afspraken en persoonlijke gebeurtenissen, bevat de agenda een Bijbellleesrooster, Bijbelteksten en uitleg over het Christelijke geloof. “Het is een agenda vóór en dóór gedetineerden," licht Mark de Boer toe. “Ook dit jaar staan er weer tientallen gedichten van gevangenen in om anderen te bemoedigen en te inspireren met hun verhaal.” De Bajesagenda wordt dit jaar in een oplage van 24.000 exemplaren gedrukt. Door deze hoge oplage is het mogelijk mensen die later in het jaar in de gevangenis terechtkomen ook een Bajesagenda te geven. De agenda’s, die 2 euro per stuk kosten, worden uit giften betaald.

CHRISTELIJKE NIEUWS
NIEUWS signs AMERIKAANSE TIENER VERKOOPT 100.000 BORDJES MET DANK U JEZUS☻ 4 december☻ De 17-jarige Lucas Hunt uit de Amerikaane staat North-Carolina verkoopt bordjes met de tekst ‘Dank U, Jezus’. Inmiddels heeft hij al meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite KATC. De bordjes kunnen in de tuin worden geplaatst. Ze zijn knalgeel en dus goed zichtbaar vanaf de weg. Aanvankelijk maakten de borden deel uit van een paasproject. Hunt zegt dat de borden hoop bieden en een gevoel van dankbaarheid opwekken. Ze herinneren mensen eraan om God in hun leven centraal te zetten. Lucas: “Het is iets alledaags. Als mensen de tekst zien, denken ze aan iets waar ze dankbaar voor zijn." archaeology EEUWENOUDE MOZAIEK-ONTDEKKING DUIDT OP PROMINENTE ROL VAN VROUWEN IN VROEGERE KERK☻ 21 november☻ De ontdekking van eeuwenoud mozaïek wijst op een prominente rol van vrouwen in de vroege kerk. Het Griekstalige mozaïek werd ontdekt in West-Galilea en dateert uit de vijfde eeuw. Het kunstwerk is afkomstig van een vrouw met de naam ‘Sausann’ of Shoshana, die een van de schenkers was die hielp bij de bouw van een kerkelijke dorp, volgens The Times of Israel. De inscriptie van Sausann is onafhankelijk van een echtgenoot of mannelijke voogd, wat ongebruikelijk is in een patriarchale samenleving. Deze Saussann is waarschijnlijk een vrouw van aanzien geweest, die wellicht in de voetsporen treedt van haar veronderstelde naamgenote, de vrouwelijke discipel Susanna, meldt The Times of Israel. Die Susanna wordt genoemd in Lukas 8:3, als een van de vrouwen die Jezus en Zijn discipelen dienden met hun eigen bezittingen. NIEUWS algemene-ledenvergadering-unie-van-baptisten BAPTISTEN GEMEENTEN NEMEN VOORGANGER ALS WERKNEMER IN DIENST☻ 21 november☻ Baptistengemeenten die aangesloten zijn bij de Unie van Baptisten kunnen vanaf 2019 hun voorgangers als werknemer in dienst nemen, laat het Nederlands Dagblad weten naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering die deze week heeft plaatsgevonden. De Unieraad moedigt gemeenten aan hun voorgangers als werknemer in dienst te nemen, omdat daarmee voorgangers een betere rechtspositie krijgen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillig ontslag. Plaatselijke gemeenten bepalen straks zelf of zij hun voorganger daadwerkelijk als werknemer in dienst nemen.
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl