GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS 8 augustus

5b293e33ab2895025b869c93bb7f3c57

 ☻☻5 oktober☻☻

1fac94feec241e30878cfb83aa75223d

GEBEDEN

091b165af86bf14c8352d43a53c38444

SAMEN MET MIJ GAAN☻

29 september☻

Heer ik ben bang

bang voor het onbekende

bang dat ik mezelf bedrieg

bang voor die diepe

duisternis

Bid tot U

geef mij kracht

want spoedig

moet ik gaan

door de doods jordaan

wilt U samen met mij

gaan E.Brunelli

363fe213c84c57e03749cc224a4a5172

WILT U MIJ GEDENKEN☻

29 september☻

Gedenk aan mij

als het zonlicht

niet meer straalt

als donkere wolken

mij omringen

en ik niet meer voor

U kan zingen

mijn gedachten in

de war zijn

en ik niet meer weet

wie ik ben

wilt U mij gedenken

ook al gaat het

bidden niet

dat Uw liefde mij omringt

ook als ik blind ben

en U niet zie E.Brunelli

d1321c4e10ab2ce8faa6763bd5618616

ZIJN GENADE☻

29 september☻

Uw genade Heer

is het enige wat wij hebben

Uw Zoon is het offer dat U gaf

met het bloed kocht U ons

U gaf Uw zoon als offer

voor onze zonden

U die zoveel om ons gaf

wat kunnen wij dan zeggen

alleen dank U Heer

dat wij U niet beschamen

maar U dienen elke dag-E.Brunelli

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD

Image and video hosting by TinyPic

GODSWOORD

JEZELF AANVAARDEN☻

9 oktober☻

Gisteren zagen we de eerste twee stappen naar het ervaren van Gods aanvaarding: 1. Vergeven; 2. Radicaal alle bitterheid, haat en rebellie afleggen. Vandaag kijken we naar de derde stap: door een daad van geloof mag je aannemen en zeker weten wat God in de Bijbel zegt: jij bent aanvaard in Christus! De Bijbel leert ons dat het Gods eeuwige bedoeling was om ons tot zijn kinderen te maken, en Hij heeft zijn doel bereikt. Hij heeft dat mogelijk gemaakt door Jezus’ dood aan het kruis voor ons (zie Efeze 1:4-6). Als je tot God komt door Christus, dan zal Hij je aanvaarden. Hij zal je niet afwijzen.

passiespel

GODSWOORD

LEVEN OOK WANNEER JE STERFT☻

5 oktober☻

Wie graag wil leven ook nadat hij is gestorven, zou kennis moeten maken met Hem Die zegt: "Ik ben de opstanding en het leven." Toen de broer van Marta, Lazarus, gestorven was, had Marta een gesprek met Jezus, Die een goede vriend van de familie was. Ze wist dat Jezus de dood van Lazarus had kunnen voorkomen. Jezus vertelde haar Wie Hij werkelijk was, en vroeg of ze dat geloofde.

21 Marta zei tegen Jezus: 'Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.' 23 Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.' 24 'Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' 25 Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'

Johannes 11:21-26 (NBV)

Jezus_leeft__531f126e67581

GODSWOORD☻

ZONDE AAN HET LICHT BRENGEN☻

5 oktober☻

We zagen al: gemeenschap is de plaats van licht. Dat is ook de reden dat gemeenschap met andere gelovigen een plaats is waar God ons karakter test. Hoe intiemer de gemeenschap, hoe stralender het licht, en uiteindelijk zullen er geen donkere schuilhoeken meer zijn. In waarachtige gemeenschap zijn geen schaduwen; er wordt niets onder het tapijt geveegd en niets is verborgen en bedekt. Voor de vleselijke mens kan dit een beangstigende plaats zijn. Maar het is de enige plaats waar het bloed van Jezus volledig Zijn reinigende werk kan doen. Als je verlangt naar reiniging, dan komt alles in het licht. Als je op wat voor manier dan ook niet recht staat tegenover God, of er staat iets tussen jou en je naaste in, dan ben je niet volledig in het licht. En het bloed zal nooit volledig doorwerken, tenzij in het volle licht.

Wat moet je doen? Kom in het licht! Wat betekent dat? Het betekent dat je je zonden belijdt en ze open en eerlijk erkent voor Gods aangezicht. Voor vleselijke mensen is dat een van de moeilijkste opgaven. Het licht lijkt zo fel. Misschien denk je: Ik kan die verschrikkelijke herinnering of dat zondige geheim niet in het licht brengen. De natuurlijke mens krimpt ineen bij de gedachte aan het licht. Maar de waarheid is dat als we het in het licht brengen, de zonde verdwijnt, omdat het bloed het daar wel kan reinigen. In het licht ervaar je de genade! Maar als je iets niet in het licht brengt, dan blijf je er zelf mee rondlopen. Wat een belangrijke waarheid. Het bloed werkt alleen in het licht.

GEBED:Hemelse Vader, dank U voor het bloed van Jezus. Ik belijd dat ik alle vreselijke herinneringen van verborgen zonden (noem ze op) in het licht breng, en ik stel ze open voor het licht van Jezus en de reiniging door Zijn bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij voortdurend van alle zonde. Amen.

BEMOEDIGENDE TEKST

images

BEMOEDIGENDE TEKST

INDIEN IEMAND DORST HEEFT, HIJ KOME EN DRINKE☻

21 oktober☻   

Op de laatste, belangrijkste dag van het feest was Jezus in de tempel. Hij riep tegen de mensen: Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken! Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in mij geloven: Ze zullen altijd vol levend water zijn.(Johannes 7:37-38)    En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn...

Toen Jezus deze oproep deed werd er heel verschillend op gereageerd.  Men had het erover wie Jezus wel zou zijn en maakte daar ruzie over, maar wie zou er wel naar Hem toegegaan zijn? Hoeveel mensen hadden dorst en geloofden in Hem?

Ook nu klinkt de oproep van Jezus nog. We kunnen tot Jezus komen en drinken van zijn Geest en een overvloedig geestelijk leven krijgen. Wie heeft werkelijk dorst naar het leven van Jezus?

st03

BEMOEDIGENDE TEKST

LEVEN IN VREDE EN GERECHTIGHEID☻

21 oktober☻

Ook als iemand die je liefhebt gestorven is, geeft de Bijbel troost en bemoediging. Het leven van iemand die godvruchtig is geweest, houdt niet op als hij of zij het lichaam verlaat. Die hoop geeft de God van de Bijbel ons.

Niemand vindt het leuk om straf te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, brengt het verdriet. Maar als je leert van je straf, heb je daar veel voordeel van. Dan zul je later in vrede leven, en goed zijn voor anderen. (Hebreeën 12:11)

In alles wat ons overkomt wil God ons wat leren. Hij wil ons een geestelijke opvoeding geven die veel verder gaat dan de opvoeding van onze natuurlijke ouders. Die opvoeding wordt hier tucht genoemd.

Laten we Gods goede hand, die ons wil vormen, ontdekken in dingen die moeilijk zijn. Geloven we dat God het allerbeste met ons voorheeft, dan luisteren we en leren we bijvoorbeeld geduld, zachtmoedigheid en vertrouwen.

Een rechtvaardig leven in vrede wordt het resultaat van de tucht als die zijn werk heeft

SHOUTBOX

DAGBOEK
th_2 DAGBOEK BEKEERT U WANT HET KONINKRIJK DER AARDE IS GEKOMEN☻ 9 oktober☻ ‘Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4:17.’ In gedachten zien we in een prachtig landschap een machtige vulkaan oprijzen. Aan de voet van de vulkaan is een dorp ontstaan waar verschillende families leven. Als we daar rondlopen, ontdekken we hoe kinderen spelen en balanceren over twee ijzeren balken, terwijl ouders en jongelui met elkaar kletsen of gezellig op een kleedje zitten te picknicken. We vragen ons af wat die ijzeren balken zijn die dwars door het landschap lopen en geen einde lijken te hebben. We vragen het aan een paar spelende kinderen, zij weten het niet. Terwijl we wat verder lopen voelen we hoe de grond trilt en de lucht vervuld wordt met een wat rommelend geluid, dat klinkt als een ver verwijderd gedonder. Aan wat oudere mensen vragen we wat die ijzeren balken zijn, ze halen hun schouders op en zeggen; “Die balken? Ach dat is achterhaald maar er zijn nog steeds mensen die er anders over denken en er waarde aan hechten.” Verder worden we niet veel wijzer. Als we naar de vulkaan kijken zien we hoe donkere wolken opstijgen. Verderop zien we een groepje mensen staan, ze kijken ook naar de vulkaan en staren over de ijzeren balken in de verte. We lopen naar hen toe en vragen waar zij naar turen. Een oudere man begint vurig te vertellen hoe zij met elkaar al lange tijd reikhalzend uitzien naar de trein die zal komen om hen op te halen voordat de vulkaan zijn vernietigende vuur en lava over dit dorp zal uitspuwen. “Generaties lang hebben wij gewacht op de komst van de trein, iedere keer als wij de rails zien dan vertrouwen wij opnieuw dat de trein spoedig zal komen. Helaas de meeste van onze generatie hebben de moed opgegeven en hoewel de vulkaan steeds onrustiger wordt stoppen zij hun oren dicht als hen verteld wordt over de komende trein.” Terwijl de man steeds vuriger begint te spreken, loopt hij naar wat jongelui toe, die hun roes lijken uit te slapen en roept hen toe dat zij wakker moeten worden, hij wijst op de donkere wolken boven de vulkaan en roept hen toe dat de trein spoedig zal komen. Ze halen hun schouders op en kijken de man aan alsof hij gek geworden is. Ze hebben de oproep tot bekering al zo vaak gehoord… Het verhaal eindigt zo dubbel. De vulkaan begint haar lava uit te storten en terwijl de lang verwachte trein nadert, zien we hoe kinderen en etende en drinkende mensen, die geen waarde meer hechtte aan de rails nu verpletterd worden onder de trein. Zij die zolang hebben uitgezien naar de komende redding, stappen nu zingend en juichend in terwijl het vuur wordt uitgestort over het dorp dat reddeloos verloren is. th_3 GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE EN HET LICHT DER WERELD☻ 9 oktober☻ Zoals zout en licht onmisbaar zijn voor ons leven, zo zijn de gelovigen als zoutende zouten en lichtende lichten, onmisbaar in deze wereld. Wij kennen zout als een smaakmaker en zo zijn de gelovigen als het ware de smaakmakers van de wereld. De gelovigen laten de wereld iets proeven van de heerlijkheid die er is in Christus Jezus onze Heere. De gelovigen laten de wereld proeven van het hemelse geluk, dat zich verborgen in hun hart, openbaart door heel het leven heen. Wij kennen zout als een bederfweerder en zo zijn de gelovigen vandaag de dag de bederfweerders van de wereld. Zij getuigen van de hoop die in hen is en dringen anderen te zien op Jezus opdat zij het komend verderf zullen ontvluchten en vrede vinden in de Heere Jezus Christus. Zolang er nog gelovigen op deze wereld zijn is er hoop voor de wereld. Zolang Noach de Ark aan het bouwen was, was er nog hoop en zolang Lot in Sodom was, werd Sodom gespaard. Zo is naast het zout ook het licht van levensbelang, als zij gaat schijnen zien we de natuur tot leven komen. Zonder licht zouden wij niets zien en zou er van leven en vreugde geen sprake zijn. Zo zijn de gelovigen als lichten om te schijnen in de duisternis van de wereld. Zoals de vuurtoren de schepen tot de veilige haven moeten geleiden. Zo mogen de gelovigen met het Goddelijke licht dat door hen heen straalt, de ongelovigen leiden tot Christus, de veilige haven. Zonder gelovigen zou de wereld niets zien van het Koninkrijk der hemelen dat verborgen is in de kinderen Gods en zich openbaart in hun handel en wandel. Op school, het werk, in samenkomsten, bij familiemomenten en overal waar mensen zijn, zijn de gelovigen het zout en het licht. Als er bedervende onenigheid dreigt te ontstaan dan zal het zout haar functie vervullen door de liefde te bewaren. Als de duisternis van de wereld de scholen, het werk ja, heel de wereld vervult dan zal het licht daar overwinning geven over de duisternis.
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

92404a69c599082895d8dba113ce4c5b

SPREUKEN ☺☺

5 oktober☻ Gisteren is een herinnering. Vandaag is een geschenk. Morgen is in Gods hand. images PSALM 5 oktober☻ "Maar ook omdat Hij de dorstige mensen te drinken heeft gegeven en de hongerigen heeft voorzien van voedsel." (Psalm 107:9)
BIJBELTEKST/EVANGELIE
db747cb9885e5e4f0db8591d98de3cf3

BIJBELVERS ☺☺

5 oktober☻ "Wie weigert zijn kruis op te nemen en Mij te volgen, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden." Image and video hosting by TinyPic

EVANGELIE ☺☺

5 oktober☻ "in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen." Titus 2:13-14
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
af9db8e7c5d918e823b860c7a9be2fed GEZEGDE☻ 5 oktober☻ Wil je er zijn voor een ander, wees er dan eerst voor jezelf. Hoe sterker jij staat, hoe meer je voor een ander kunt betekenen... e0ee4a38baabd80ff45f39c4588d41f6 CITAAT 5 oktober☻ Als je mensen oordeelt heb je geen tijd om ze lief te hebben! Citaat Moeder Teresa
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
57b767f04a42dbe3e13b61d40aad4cc3 KORTE GEDACHTE 5 oktober☻ Een gelijke mate van vertrouwen schenken aan alle volken op aarde, en niet aan slechts enkele, dat opent een weg van vrede. In elk volk vindt men wel een klein aantal krankzinnige personen die in staat zijn om, wanneer zij aan de macht komen, massa’s anderen mee te slepen in het raderwerk van haat en oorlog. Van uiterst belang is dan ook om nooit landgenoten met de nek aan te kijken als een paar van hun leiders onwaarschijnlijke wreedheden in gang hebben gezet. Is dit wel genoeg bekend? Het ene volk draagt niet méér schuld dan een ander; zoiets bestaat niet, noch nu, noch in de toekomst! Image and video hosting by TinyPic OVERDENKING☻ 5 oktober☻ Hoeveel keer heb je het "verkeerde" gezegd? Voor mij is het vaker dan dat ik mij zou willen herinneren. Jezus' woorden over dit onderwerp zijn inderdaad veroordelend tegen mij: "De overvloed van het hart doet de mond spreken." Met andere woorden, slechte woorden en slechte timing in ons spreken zijn meer aspecten van ons hart dan inzicht van sociale vaardigheden en fatsoen. Laten we God vragen te zuiveren, te herstellen en ons hart opnieuw te richten op zijn wil en passies.
QUOTE/MOOI TEKST
Image and video hosting by TinyPic QUOTE☻ 5 oktober☻ Hij die je de dag geeft, zal je ook de dingen geven die je voor de dag nodig hebt - Gregory of Nyssa Image and video hosting by TinyPic MOOIE TEKST 5 oktober☻ "Wie weigert zijn kruis op te nemen en Mij te volgen, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden."
WIJSHEDEN

Image and video hosting by TinyPic

WIJSHEID

5 oktober☻

Ontzagwekkend wonderbaarlijk gemaakt Ik ben ontzagwekkend wonderbaarlijk gemaakt door God. Geen afgerafeld stukje werk, even snel tussen neus en lippen door gemaakt, maar weloverwogen en met zeer grote zorg, Ontzagwekkend wonderbaarlijk! Ja, ik ben te dik, mijn lichaam kan niet alles wat een gezond iemand kan, ik ben een beetje [...]

TIJD MET JEZUS
images_(2)

TIJD MET JEZUS☻

MIJN ZIEL DORST☻ 5 oktober☻ Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? (Psalm Als je Psalm 42 bidt, wordt ook je eigen dorst voelbaar. Want als je meebidt met een gelovige die van binnenuit verlangt naar God, begin je ook je eigen dorst op te merken. Maar waarnaar dorst je dan? Naar de levende God! Niet naar God zonder meer, maar naar de God die een en al leven is, bron van leven en van licht. We zijn geschapen voor het leven en dat leven is alleen te vinden bij God. Tegelijk gaat het ook om een verlangen naar de nabijheid van die levende God. 'Wanneer mag ik nader komen?' In zijn nabijheid mag je ervaren dat zijn gelaat naar je toe is gewend, dat hij je liefdevol en barmhartig aankijkt. Want dat is 'Gods gelaat aanschouwen': zien dat hij je ziet en dat hij je liefheeft en je het leven gunt. GEBED: HEER, levende God, mijn ziel verlangt naar u. Laat me uw gelaat aanschouwen en genieten van uw nabijheid. Amen. VRAAG: Waaraan merk jij dat je verlangt naar God? gold_cross_with_multi-colored_stars_background_1

TIJD MET JEZUS☺

VAN U IS DE DAG☻ 22 september☻ Van u is de dag, van u is de nacht, u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven.(Psalm 74:16) Als er in je leven veel aan de hand is, als het stormt, als er tegenslagen en moeiten zijn, als jou onrecht wordt aangedaan, dan is het goed om je te binnen te brengen wie God is. Als je geconfronteerd wordt met je eigen machteloosheid ga je namelijk ook zomaar twijfelen aan Gods macht. Maar door het meebidden met de woorden van Psalm 74 zul je weer onder de indruk raken van wie hij is. Je zegt het mee: 'Van u is de dag, van u is de nacht.' Alle dagen en nachten zijn in de hand van de Heer. Niemand die daar invloed op kan uitoefenen. 'U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven.' Dat kan alleen hij, de machtige schepper van aarde en hemel, de God die jou kent en jouw leven leidt. Vertrouw je toe aan hem. Gebed: Heer, machtige God, wat bent u groot en geweldig. Leer me u kennen en ervaren zoals u werkelijk bent: de krachtige schepper van al wat is. Amen.
MEDITATIE
8d374e82174b49610888042cf415a66f MEDITATIE☻ HET WOORD VAN GOD IS KRACHTIG☻ 5 oktober☻ “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten.”(Hebr 4:12) Hoe schiep God de hemel en de aarde? Door te spreken. God sprak en het is er, zo ontstond de wereld en zo ontstond de mens (dus u en ik) Johannes 1:3 vertelt ons, dat alles is geworden door het Woord. Hoe zal deze wereld vergaan? Openbaringen 19:15 vertelt dat er een zwaard uit de mond zal komen van Jezus, daarmee zal Hij zijn vijanden verslaan, dus weer door het woord van Hem! Zelfs zijn Naam is: Het Woord Gods (vs13) Zoveel kracht heeft het Woord van God! En het mooie is: God heeft het Woord dat Hij gesproken heeft opgeschreven! En Dát is de Bijbel! God heeft zijn woorden laten opschrijven in een boek, om tot jou persoonlijk te spreken. Als je het leest en aanneemt als woord van God voor jou, dan zullen deze woorden een enorme kracht op je leven hebben, het zal enorme gevolgen hebben op je denken, maar ook op je gezondheid, omstandigheden, relaties, op alles. st08 MEDITATIE☻ DE VERGEVING VAN ZONDEN☻ 22 september☻ (1 Johannes 1:9) Op een dag kwam de koning op bezoek in een propvolle gevangenis. Het was zijn begeerte om mensen die daar gevangen zaten de vrijheid terug te geven. Maar voordat hij hen vrij liet wilde hij hen eerst eens afzonderlijk ontmoeten. De gevangenen hadden allemaal wel een rede waarom zij in de gevangenis zaten, ze hadden ook allen vele verontschuldigingen en sommigen wisten te vertellen hoe onrechtvaardig de rechter was. Anderen beweerden dat zij niet echt schuldig waren. De koning kwam ook in een cel waar een man zat. De koning vroeg hem: 'maar man, wat zit jij hier ellendig?' 'Ja koning', zo was zijn antwoord 'ik heb gezondigd en het is mijn eigen schuld dat ik hier zit. Straks zal ik rechtvaardig de doodstraf ontvangen'. Nog vele andere gevangenen heeft de koning bezocht, allen hebben zij hun best gedaan om zich goed voor te doen. Toen kwam de koning bij de baas van de gevangenis en sprak tot hem. 'Ik heb met alle gevangenen gesproken, de gevangenen hadden allemaal een uitvlucht bedacht om aan de straf te ontkomen maar één man heb ik ontmoet, die bekende schuldig te zijn. Op mijn bevel, laat hem vrij!' In deze waargebeurde geschiedenis ligt een les opgesloten die we zo door kunnen trekken naar de toestand van een ieder van ons.
BEMOEDIGINGSSITE

5f8f41208bcb277d032cd8d454a5264a

BEMOEDIGINGSSITE☻

BEMOEDIGINGSSITE

VREDESTICHTERS☻

17 oktober☻

Zalig zijn de VREDE STICHTERS, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

LIEVE MENSEN,

Vrede... het is soms ver te zoeken. In de wereld, in de samenleving, in de huizen, in relaties, op het kerkelijk en christelijk erf. Wij zijn geroepen om vrede te brengen waar geen vrede is! Dat is het vrede stichter zijn.  

Een prachtige bemoediging van Wieger Sikkema.

Wieger is deze week met een groep mannen en vrouwen in Sri Lanka om daar onze broers en zussen te bemoedigen en het werk van Open Doors te steunen met een marathonloop. (lees meer... )

Laat je bemoedigen en neem ook deel aan deze grote opdracht meer vrede te brengen om je heen!

Liefs, Gerry

dc434986c1b1f8f757297762afde8a44

BEMOEDIGINGSSITE☻

HIJ IS ONZE VREDE☻

9 oktober☻

Breek het werk van God niet af, ter wille van wat u eet, of weet, of wat u vindt, denkt, doet of juist nalaat...

LIEVE MENSEN,

Hij is onze vrede die de twee uitersten weet te verbinden, die verschillen weet te overbruggen, die mensen die elkaar niet verstaan helpt om elkaar wel te begrijpen. Jezus de middelaar, de verzoener, de wegbereider, die nieuwe wegen aanbiedt die naar vrijheid en ruimte leiden.

Met deze prachtige gedachte uit Efezen 2 wil ik je in de eerste plaats bemoedigen. Want wat hebben we deze weg van Jezus hard nodig om de vrede te vinden en te bewaren.

Ik wil je ook deelgenoot maken Eva 2.0, een online bijbelcursus naar de betekenis van Gods werk op de beide seksen. We beginnen bij Genesis en eindigen bij Openbaring.

10 woensdagavonden, online, gewoon bij je thuis, van 20.00 tot 21.00. We starten 18 oktober, a.s.

Benieuwd naar deze cursus of wil je meedoen, kijk dan op een andere site van me:https://bijbelstudie.gerryvelema.nl/

Mag de Heer je bemoedigen en jou voorgaan op de weg naar het hart van die ander, in vrede en leven!

Met liefs, Gerry

christian-cross-paper-cut-wooden-background-chri

BEMOEDIGINGSSITE

ADELAAR, VLIEG!☻

21 oktober☻

Als een adelaar denkt dat hij een kip is... doet hij hetzelfde als een mens die denkt dat hij geestelijk laag bij de grond moet blijven,

Lieve mensen,

Je zal maar een Adelaar zijn die uit een ei stapt in een kippenhok. Dan leer je dat het normaal is om de hele dag op de grond te scharrelen op zoek naar wormen. Ken jij je de bestemming van je hart nog?  

Een bemoediging van Esther. Haar 'verhaaltje' is zo raak en treffend omdat de kracht van God er in rust. Daarom bid ik dat ook deze bemoediging die we weer uit mogen sturen, op vrijdagmiddag nog voor de zon is onder gegaan, ook jouw hart goed zal doen, in Jezus Naam!  

Met liefs, Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

Jesus-washing-feet-12

DE SPIL☻

INDIVIDUELE STILTE DRIEDAAGSE☻

ma 30 Okt 2017 11:00 t/m wo 1 Nov 2017 17:00☻

Tijdens deze stilte driedaagse staat jouw eigen zoektocht centraal. Wij bieden structuur aan de dag door drie maaltijden en de dagelijkse gebeden in onze kapel. Verder kun je je eigen tijd indelen. In huis is het stil. Ook de maaltijden zijn in stilte. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Tijdens deze driedaagse heb je een individueel gesprek met één van de begeleiders.

Begeleiding: Marianne Groen & Ineke Lamoree

images_5

THEMARETRAITES☻

STILTEWEEK/zo 12 Nov 2017 17:00 t/m vr 17 Nov 2017 17:00☻

Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.

Begeleiding: Marianne Groen, Everlien van Blijderveen & Jan Wolswinkel

www.retraitecentrum.nl

Image and video hosting by TinyPic

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

Kwetsbaar en toch veilig: 27 oktober/30 Oktober/ Israël vierde in oktober het uitbundige Loofhuttenfeest. En tegelijkertijd de herdenking aan de meest kwetsbare periode in hun leven: de tocht door de woestijn. Een tocht die ze alleen maar konden overleven in afhankelijkheid van God. Wat kunnen wij van hen leren  voor onze tocht door dit leven?

 

images_(5)

ZENDING DIACONESSENHUIS BETHANIE

RETRAITE OASE DAGEN☻

Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in. Thema: Jezus, dé Weg/Donderdag 23 november/Max. aantal deelnemers 12/€ 40,- incl. koffie/thee/lunch

Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-/Tijd: 9.30-17.00 uur/Leiding:zr. Greet Verhoeven en

Frans Hoogendijk

bdb7253e4ae59c47aa69d67636ae41b3

RETRAITE IN STILTE-KLEOPASDAGEN☻ In 2017: donderdagmiddag 19 t/m zondagmiddag 22 oktober. in 2018: 8-11 maart en verder nog onbekend/ Leuvenheim (onder Zutphen)In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (4:12) werkelijkheid wordt 'want het Woord van God is levend en krachtig... het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.' Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien. http://www.biddeniseenweg.nl/agenda/135-retraite-in-stilte-kleopasdagen

POEZIE

POEZIE

3fc235efdf59182b5003d2848a250be1

POEZIE☻

POEZIE GEDICHTEN

JE BENT GEBOREN ALS EEN KINDJE VAN GOD☻

30 september☻   

Je bent geboren als een kindje

van God, dus ben je nooit alleen.

Want in zijn  rijke liefde vind je

Vaders armen veilig om je heen.

0e54c8fd22243107c6087c0a11880e8f

POEZIE

ER IS VANDAAG EEN NIEUWE DAG☻

5 oktober☻

Er is vandaag een nieuwe dag,

we zeggen; Goedemorgen!

Heer, hoort U wat ik vragen wil?

Wilt U voor Marieke zorgen?

En  als ik daarmee helpen mag

dan hebben wij een goede dag!!

VISJES
Image and video hosting by TinyPic ☻☻12 oktober☻☻ Image and video hosting by TinyPic
HEALING VOICE
51AMTNZMKRL._SY344_BO1,204,203,200_ HIS HEALING VOICE HERSTELLER VAN GEBROKEN HARTEN☻ 29 september☻ De Hindoestaanse chauffeur rijdt ons naar het Surinaamse restaurant. Tijdens ons ritje babbelen we wat. Bij het instappen had ik al gezien dat de chauffeur twee gehoorapparaten draagt. Ik vraag hem na verloop van tijd wat er met zijn oren aan de hand is. Hij vertelt dat het een aangeboren afwijking is en dat artsen niets voor hem kunnen doen. Ik vraag hem of hij er al eens voor heeft laten bidden. Zijn antwoord is “nee”. Ik leg hem uit dat Jezus leeft en dat er nog steeds wonderen gebeuren in deze wereld. Hij luistert aandachtig. Ik vertel van een aantal genezingen die we de afgelopen tijd hebben mogen zien. We vragen of we voor hem mogen bidden. Hij stemt toe. Dan vraagt de man: “Als Jezus oren kan genezen, kan Hij dan ook relaties herstellen? Natuurlijk!”, roept Esther enthousiast. We leggen hem uit dat Jezus juist is gekomen om relaties te herstellen. Hij luistert aandachtig naar deze boodschap. Dan vertelt hij zijn verhaal. Het verhaal van een goed huwelijk waarin nu barsten komen. Barsten omdat een vrouw die zich voordoet als vriendin van zijn echtgenote langzamerhand de ziel van zijn geliefde rooft. Hij vertelt van de vloeken die worden uitgesproken over hem en hun huwelijk. Je ziet gewoon dat hij eronder lijdt. In de spiegel zie ik zijn ogen, ze staan verdrietig, wanhopig. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hun wonden.’ (Psalm 147:3, Eng. vert.) Heere Jezus, ik wil U danken dat U de grote hersteller bent. Hersteller van harten, lichamen en relaties. Wilt U ook mij herstellen. Ik dank U voor Uw aanwezigheid en voor uw trouw in deze. Amen
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING Image and video hosting by TinyPic WAT MOET IK MET NEGATIEVE HERINNERINGEN AAN VROEGER? 12 oktober☻ Liever wil ik er niet over praten. We hebben altijd geleerd dat we de vuile was niet buiten moeten hangen. Maar hoe meer ik de herinneringen aan vroeger te verdringen, hoe meer ik eraan moet denken, en hoe somber ik ervan word. Wat moet ik doen? Ik denk dat iedereen die uitdrukking wel kent: niet graag de vuile was buiten hangen. Daarmee bedoelen we dat we niet graag praten over de schaduwkanten die in elke relatie of in elk gezin wel aanwezig zijn. Dat kan te maken hebben met alcoholgebruik, vreemdgaan, verwaarlozing, geweld, pornoverslaving of incest. Kinderen zullen sowieso, ook als ze volwassen zijn, niet graag spreken over de fouten of beperkingen van hun ouders. We zijn loyaal aan onze ouders, voelen ons verplicht hen te beschermen en het voor hen op te nemen. Toch blijken die soms nog zo levendig aanwezig, dat ze regelmatig de kop opsteken, en leiden tot boosheid en wrok, of verdriet en somberheid. Maar nu je een volwassen man of vrouw bent, heb je de mogelijkheid om die ervaringen te verwerken. Door ze te delen met mensen in wie je vertrouwen hebt. En dan kun je op zoek gaan naar hoe je daar op een goede manier mee kunt leren omgaan. En misschien opent het ook wel een weg naar vergeving. Bron:eo
EENZAAM
images_2 EENZAAM☻ 12 oktober☻ De dagen rijgen zich aaneen ik voel me eenzaam en alleen ik zit te wachten want al weken heb ik geen bezoek gekregen het doet mij zo'n verdriet en zeer want jij hebt mij niet nodig meer weet jij nog wel wat ik je leerde naar bed toe bracht, je boterham smeerde of als er eens iets tegenzat een luisterend oor steeds voor je had ik dronk met jou een kopje thee ik droomde met jouw dromen mee wist alles van jouw leven waar is die tijd gebleven een bezoekje is al vaak te veel en als je komt is het formeel alles moet tegenwoordig snel je hebt het druk ik weet het wel ik ben teneergeslagen Ik zit hier alle dagen mijn kind, ik smacht naar jou, ik wacht, ik wacht T.den Hoedt Algemeen/Maatschappij/Kritisch
HIER VERSTAAN WIJ/ALS DE DAGEN SOMBER LIJKEN
bdc54c60fefb432ec28d6cf7c3f2d410 HIER VERSTAAN WIJ☻ 12 oktober☻ Je vraagt je af waarom je zo moet lijden Waarom er strijd is, zorgen zijn en pijn Waarom er aardbevingen en hongersnoden zijn Waarom de mensen elkaar zo benijden Ik heb geen antwoorden op deze vragen En God zorgt dat klinkt telkens zo cliché Ik weet niet waarom jij dat kruis moet dragen Waarom jou 't tegenzit en anderen alles mee Soms krijgen wij geen antwoorden op aarde Maar zullen het hierna pas echt verstaan Dan zien wij pas waarom God ons niet spaarde Hoe hij onze moeiten zag en wist van iedere traan T.den Hoedt verdriet 19d68a13b0f34acf07ee9f4c90add37c ALS DE DAGEN SOMBER LIJKEN☻ 12 oktober☻ Als de dagen somber blijken door verduistering van ‘t licht. Dat daarvoor heeft moeten wijken. en met tegenzin gezwicht. Dan gaat pas de strijd beginnen wie van elk de sterkste is. ‘t Licht zal zeker overwinnen tot het niet meer duister is. ‘t Licht ontvangt van God impulsen om de strijd mee aan te gaan. En haar krachten aan te vullen om het duister te verslaan. ‘t Licht doorbreekt steeds donkere wolken waar ‘t het duister mee verdrijft. Laat op die manier vertolken dat zij overwinnaar blijft. Duisternis gaat het afleggen tegen de kracht van het licht. Want zoals God ‘t ons laat zeggen is Hij drager van het Licht. J. v Tricht Troost en Bemoediging
ONZE OGEN ZIJN DEUREN VAN ONS BESTAAN/BRUGVERBINDING
9a8a6b6c138d5bfd43cfbb4dd5db39e9 ONZE OGEN ZIJN DEUREN VAN ONS BESTAAN☻ 12 oktober☻ Onze ogen zijn deuren van ons bestaan die met hun blikken heel ver kunnen gaan. Zij boren duidelijk in het verschiet wat op hun netvlies 't beeld geeft wat men ziet. Zij zijn het kostbaarste wat men bezit beiden genoemd als ons familielid. Hier onderhouden wij mee onze band hiermede volgen wij des Heren hand. Als spiegels van de ziel is onze blik toont onze aard en 't wezen van ons ik. Die ook de stemming van ons hart verklaart waar ons gevoel zeer veilig wordt bewaard. Wat 't menselijk oog met zijn blikken verraad straalt het haar liefde uit of al haar kwaad. Zorg dat de blik de liefde nooit verliest maar die altijd boven het kwaad verkiest.A.v Tricht Bezinning 28758d7981489550dbd2cea9b7db9cc9 BRUGVERBINDING☻ 12 oktober☻ brug verbinding tussen twee gebieden Jezus Christus brugverbinding tussen twee personen onbereikbaar voor elkaar brugverbinding tussen een volmaakt God en een gebroken mensheid Hij overbrugt die kloof niet slechts met woorden maar met zijn leven Hij vergeeft mijn verleden herschrijft mijn toekomst en wie zijn voeten vol vertrouwen zet op deze brug ontdekt dat hij van dag tot dag steeds dichter nadert tot het doel van leven dat God met je voor ogen heeft zelfs leven tot in eeuwigheid-N.Siebel Bewogenheid
LEVEN IS LIEFHEBBEN

 

e523a0c3dd9cfc21e539ecabc2718321

LEVEN IS LIEFHEBBEN☻

12 oktober☻

leven

op je tenen

in een hectische wereld

en tijden

najagen van idealen

negeren van  signalen

en prioriteiten

leven is

liefhebben

zonder voorwaarden

is meer dan

lief alleen

leven is

thuis komen

geliefd weten

bij Hem

die grenzeloos

liefheeft

die je Vader is

leven is

Hem liefhebben

en lief te hebben hen

die je lief zijn

en elk-ander

betekent loslaten

al wat achter je ligt

weten dat je

vanuit Zijn visie

en perspectief

elke dag

opnieuw mag beginnen.N.Siebel

Geloof hoop en liefde

EEN RUSTIGE AVOND/ZINLOOSHEID
d330a07759c042061cdca23ce4d14e09 EEN RUSTIGE AVOND☻ 12 oktober☻ Het verhaal danst door de kamer in een verloren tijd heeft de avond de hectiek van de dag overgenomen nog is de stilte niet gekomen en wij maar denken dat de rust nu zijn intrek heeft genomen maar nee het is de tv. I.vd Welle cff983c4db788d7bead4ad26738d846a ZINLOOSHEID☻ 12 oktober☻ bommen die fluiten kinderen die huilen uit wanhoop omdat anderen niet meer fluiten niet meer huilen kunnen omgekomen in het geweld van weer een dag verwoesting en zinloosheid en wij … sluiten dit jaar af met een kortstondig oorverdovend bombardement van kostbare zinloosheid/N. Siebel
GEBROKEN HART/VRAGEN

Image and video hosting by TinyPic

GEBROKEN HART☻

12 oktober☻

Achter ruiten donker

en zwart

zit een gebroken hart

licht kan het niet

verdragen

donker en somber

is de kamer

het zucht en staart

voor zich uit

wat heeft dit mens

getroffen

een ramp een verlies

niemand die het weet

het is een zielsverdriet

alleen God die het ziet/E. Brunelli

Image and video hosting by TinyPic

VRAGEN☻

12 oktober☻

Er zijn zoveel vragen die wij hebben

vragen en geen antwoord

daarop

je mag ze fantaseren

maar je komt er toch nooit op

vragen blijven vragen

maar na de dood niet meer

dan wordt alles openbaar

en zijn er geen vragen meer/E.Brunelli

BIJBEL RECEPTEN

Image and video hosting by TinyPic

BIJBELSE RECEPTEN

DADEL KOEK☻

5 oktober☻

Benodigdheden

250 gram ontpitte dadels

120 gram amandelmeel

2 eetlepels cacaopoeder

kaneel

1 eetlepel honing

4 biologische eieren

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 160 graden.

Ontpit de dadels.

Doe dadels,cacao,kaneel en amandelmeel in keukenmachine.

Maal fijn tot broodkruim.

Voeg de honing toe en pureer nog even.

Dan de eieren toevoegen en nog even mengen tot een redelijk egaal beslag(er zijn hier en daar nog stukjes dadel zichtbaar).

35 minuten bakken in bakblik bekleed met bakpapier.

(Bron:eva/eo)

PARENGTON COURSE

Image and video hosting by TinyPic

PARINGTING COURSE

 

5 REDENEN OM DE PARENTING CHILDREN COURSE TE DOEN☻

 

9 oktober☻

 

De Parenting Children Course is voor ouders die elkaar willen inspireren en motiveren in de opvoeding van hun 0- tot 10-jarige kind(eren). De cursus is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. Waarom zou je de Parenting Children Course doen? Reden 1: Ontmoeting, herkenning en inspiratie

 

De Parenting Children Course is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. Het is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Reden 2: Een kwalitatieve opvoeding

 

Je neemt in de hectiek van je leven de ruimte om je te bezinnen op het ouderschap: Wat vind ik belangrijk voor mijn kind en welke keuzes wil ik vandaaruit maken voor mijn gezinsleven? Daardoor wint je opvoeding aan kwaliteit.


OPVOEDEN

8345c3fcc842399d71ae48205027d214

EEN LIJSTJE OM KINDEREN TE LEREN ZICHZELF KLAAR TE MAKEN☻ 29 september☻ Ken je dat? Achter je kinderen aan zitten van ontbijt tot je op de fiets naar school zit en vanaf het avondeten tot ze naar bed gaan. Je zou toch dénken dat ze onderhand wel moeten weten wat ze moeten doen (wassen, tanden poetsen, dat soort dingen) maar als je hen geen opdracht geeft dan doen ze niks. Ik was daar licht gefrustreerd over tot ik me realiseerde dat ik dat gedrag eigenlijk zelf veroorzaakt had. Zo lang ik hen stap voor stap blijf vertellen wat ze moeten doen hoeven ze ook niet zelf na te denken. Geen enkele noodzaak toe. Tijd om de twee jongedames wat meer eigen verantwoordelijkheid te geven dus. Om ze te helpen “on track” te blijven maakte ik lijstjes voor ze die ze kunnen volgen. Voor onze 4-jarige kwamen er plaatjes bij, zodat ook zij weet wat ze moet doen. De lijstjes werden gelamineerd zodat de vakjes met een whiteboardstift afgevinkt kunnen worden. Na gebruik schoon vegen en zo kan je de lijstjes elke dag opnieuw gebruiken. Hoe leer jij je kinderen om zelfstandig te doen wat ze moeten doen om de deur uit te komen of naar bed te gaan?

Image and video hosting by TinyPic

WEEK VAN DE OPVOEDING EN DE CHRISTELIJKE BOEKENWEEK☻ 29 september☻ Opnieuw breng ik graag twee mooie projecten bij jullie als opvoeders en kinderwerkers onder de aandacht. Het zijn de 'Week van de Opvoeding' en de 'Christelijke Kinderboekenmaand'. Week van de Opvoeding Van 3 tot 9 oktober 2016 staat Nederland voor de zesde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Het thema is: ‘Contact!’. De Week van de Opvoeding is een moment om als ouders en kerk aandacht te besteden aan (geloofs)opvoeding. Verschillende christelijke organisaties geven materialen uit om ouders en opvoeders hierbij te ondersteunen. De HGJB en JOP hebben een spel ontwikkeld om gezinnen te helpen op een dieper niveau met elkaar te spreken. Dit dialoogspel geeft leuke suggesties om als gezin over verschillende (geloofs)thema’s met elkaar in gesprek te gaan. Kijk voor meer informatie op de website. FamilyFactory heeft mooie actiepakketten voor ouders samengesteld. Je kunt dit allemaal bestellen via hun webshop op www.familyfactory.nu

YOUTH FOR CHRIST/HUISVANBELLE

download_(4)

YOUTH FOR CHRIST☻ JONGEREN OP HUN VOETEN ZETTEN☻ 21 oktober☻ Veel jongeren maken hun opleiding niet af. Bijvoorbeeld door problemen thuis, gebrek aan sturing, een vader die hard werkt en nooit thuis is. Ik ken jongeren die al drie echtscheidingen hebben meegemaakt. Het is de wereld waarin we leven, maar het doet pijn om dat te zien. Die jongeren wil ik helpen opstaan, een duwtje in de rug geven. Een jongere werker vertelt hoe hij jongeren op hun voeten zet door een stukje vaderschap te tonen. We kopen bijvoorbeeld een stuk bos, hakken bomen om, kloven het hout en slaan het op om te verkopen. Je brengt ze discipline bij, want de klus moet wel af en die boom moet wel om. Vaak ontstaan er gesprekken waarbij een zin soms heel veel zegt over de thuissituatie van een jongeren.

postimage

YOUTH FOR CHRIST

JONGEREN OP HUN VOETEN ZETTEN (VERVOLG)☻

21 oktober☻

Kees heeft zelf twee vaders, vertelt hij. Mijn echte vader en een goede vriend. Ze geven me allerlei levenslessen mee. Vorig jaar heb ik met m’n vader in Schotland door de bergen getrokken. Heel cool als je dat met je vader kan beleven. Ik besef dan ook dat veel jongeren dat niet met hun vader kunnen doen. Sommige jongeren zien mij als een soort grote broer, een vaderfiguur of een mentor. Ik ben dankbaar dat ik die rol mag vervullen. Met Pasen heeft een jongere uit Ede zich laten dopen. Hij heeft veel met ons gepraat en wilde ons er graag bij hebben. Het was heel tof om te zien hoe hij echt een nieuwe start maakte.

 

artikel-annesara-huisvanbelle

HUISVANBELLE

OVER 10 JAAR DAN…

12 oktober☻

Fantaseer jij ook wel eens over de toekomst? Hoe zou de wereld eruit zien over 1000 jaar? Ik kan me er wel wat bij voorstellen: we vliegen in zo’n rood vliegtuigje waarmee Willie Wortel heel Duckstad doorkruist, ons huis wordt schoongemaakt door robots en we kunnen onszelf teleporteren naar elke plek in de wereld (als dat eenpersoons vliegtuig begint te vervelen). Wist je dat je hier al veel dichterbij bent dan je denkt? Oké, teleportatie is misschien wat vergezocht, maar de onderstaande dingen zullen je nog verrassen. En het is mega-interessant! Je ziet het steeds vaker op het nieuws: de zelfrijdende auto’s komen eraan! Zouden die zo slim zijn dat het woord ‘file’ uit ons woordenboek verdwijnt? In één rechte lijn naar je vakantiebestemming, hoezee! Verveel je je toch een beetje, dan ga je gewoon televisie kijken. Of je doet een dutje. Relaxed, joh. En de rijlessen worden er vast een stuk makkelijker door! Alles wat je moet weten is hoe de knopjes voor de radio en de ramen werken (want dat zijn wel essentiële functies van een auto, natuurlijk). De robotstofzuiger ken je vast wel: zo’n rond dingetje dat over de grond zoeft en jou heel wat tijd bespaart.Door de ‘robotisering’ van de samenleving zullen veel banen ophouden te bestaan – die worden immers overgenomen door robots.BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP 4ba18906f3e5524764f5de7eab053589 STEUN☻ 21 oktober☻ Soms komt uit onverwachte hoek, de steun die je net nodig hebt, op het moeilijkste moment in je leven, waar de moed allang is weg geëbt. Die steun die kan zoveel betekenen, dus grijp het met beide handen aan en schaam je niet om om hulp te vragen, het alternatief is, alleen komen te staan. J.v Schot Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ dd9d8175475402c42afd0670399ef0f6 WAT EEN SCHAT☻ 21 oktober☻ "Een baby, een meisje!" riep mama van uit de keuken met de telefoon in haar hand. "en ik ben de meter!" riep ze weer, ze maakte een buiging, heel galant. "het is vast een schat" riep ze voor de derde keer, van plezier draaide ze rondjes, heen en weer. "Deze geboorte is een wonder! deze geboorte is bijzonder!" En mijn mama had gelijk, jouw geboorte is bijzonder.Want mama, ik en heel de familie kunnen niet meer zonder. Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG d3b178c674a0ac3a6e346e4b46b8d2a5 JARIGEN IN OKTOBER/NOVEMBER☻ JARIG ZIJN☻ 21 oktober☻ Vandaag is het feest, gezellig bij elkaar zijn, samen dit te mogen vieren met groot en klein. Dankbaar en blij dat Hij mij dit heeft gegeven, Hij is de Schepper van mijn leven. J.Troost Klik hier voor meer gratis plaatjes Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK 74a1cc7cd167a564d2857b863e8f61de ER IS ALTIJD EEN WEG☻ 21 oktober☻ Er is altijd een weg… Welke keuzes je ook maakt… Er is altijd een weg… Naar liefde en geluk… Kies de juiste weg… En je zult vinden wat je zoekt/Janet Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
CHRISTELIJKE NIEUWS
NIEUWS Image and video hosting by TinyPic BINNENKORT DOCUMENTAIRE OVER DE ERFENIS VAN LUTHER☻ 17 oktober☻ Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met de publicatie van zijn 95 stellingen de protestante Reformatie inluidde. Het is de aanleiding voor regisseur Peter Greenaway om aan de hand van 16e en 17e-eeuwse tekeningen en schilderijen een persoonlijk en visueel rijk filmessay te maken over Luthers erfenis. Hij betrekt daarbij zijn tijdgenoten als Erasmus en onderzoekt de invloed van verschillende communicatierevoluties. Eerst die van de boekdrukkunst, die grootschalige propaganda mogelijk maakte, daarna die van de computer. Zo ontvouwt zich naast een historische schets van Luthers leven en gedachten goed, een uitgesproken, kritische en actuele visie op de macht van het beeld en de invloed van religie. Door de opkomst van de boekdrukkunst en zijn vertaling van de Bijbel kon Luthers protest zich razendsnel verspreiden, met de grootste breuk in de geschiedenis van het katholieke geloof, ingrijpende veranderingen en grote spanningen tot gevolg. Greenaway baseert zich vooral op visuele bronnen omdat juist die de meeste invloed hadden op de grotendeels ongeletterde bevolking. Hij ontwaart in het samenspel van verbeelding, macht, geweld en geld parallellen met het heden. NIEUWS Image and video hosting by TinyPic WAAR WAS JE JAN VAN BEMMEL SCHRIJFT BOEK OVER SCHEPPING EN EVOLUTIE☻ 17 oktober☻ Wij leven ruim honderdvijftig jaar na Charles Darwin en bijna honderd jaar na Edwin Hubble. Zij veranderden onze visie op levende organismen en de wording van het universum. De wetenschap heeft, naar het lijkt, onbegrensde mogelijkheden, maar gaat zij alle vragen beantwoorden, of zijn er grenzen aan haar wijsheid? In het boek Waar was je? zoekt natuurkundige dr. Jan van Bemmel een weg te vinden te midden van de vele mogelijkheden en gegeven grenzen. Hij maakt daarbij gebruik enerzijds van wat wetenschappelijk bekend is en anderzijds van wat is bedacht door vele denkers voor ons en wat is doorgegeven door de Bijbelschrijvers. Gegeven wat wij tot op heden weten over het oerbegin en de wording van het leven, is een van de conclusies van dit boek dat de grootste wetenschappers steeds bescheidener zijn geworden en zich ervan bewust zijn dat er principiële grenzen zijn aan ons kennen. Dat geldt zowel de natuurwetenschappen als de mens- en godsdienstwetenschappen; vandaar de titel van dit boek. Voor Jan van Bemmel geldt dat hij dankbaar is dat er vanuit de Bijbel, complementair aan de wonderlijke natuur die wij mogen bestuderen, antwoorden worden aangereikt die het leven zin en richting geven.
NIEUWS

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

MET EEN WAT JE HEBT BON KOMT JE GIFT GOED TERECHT☻ 17 oktober☻ Straatpastor Max Paans deed in Ede een proef met Hebjewat-bonnen, waarmee daklozen eten kunnen kopen. ‘Zo kunnen de winkeliers verantwoord ondernemen, zonder dat het hun iets kost.’ Ede Het is een bekend dilemma als een dakloze om geld vraagt: je wilt helpen, maar ook voorkomen dat diegene alcohol, sigaretten of drugs koopt. De Edese straatpastor Max Paans heeft twee weken proefgedraaid met een systeem dat volgens hem de oplossing biedt: Hebjewat-bonnen. Deze week begint het project officieel. Hoe werken Hebjewat-bonnen? ‘Het zijn bonnen ter grootte van een visitekaartje. Dak- en thuislozen kunnen die bij zes verschillende winkels inleveren voor voedsel. Particulieren kunnen geld overmaken naar de stichting Streetpastor. Ik zorg dan dat ze de bonnen krijgen om die zel …

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

ABC VAN HET GELOOF START CROWDFUNDINGSACTIE VOOR VERDERE UITBREIDING☻ 17 oktober☻ “Wedergeboorte, verzoening, rechtvaardigheid… natuurlijk ken ik deze woorden. Ik hoor ze regelmatig in de kerk. Maar als ik uit moet leggen wat ze betekenen… dat vind ik lastig!” We krijgen van jongeren vaak te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen. Maar als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven? Om hier iets aan te doen hebben verschillende (jongeren)organisaties en Erdee Media Groep (EMG) - de handen ineengeslagen voor het project ABC van het geloof. Het resultaat is een website voor jongeren (ABCvanhetgeloof.nl) en een website voor kinderen (ABCvoorkinderen.nl). Op beide websites worden 27 Bijbelse kernwoorden in begrijpelijke en eigentijdse taal uitgelegd. Het project ABC van het geloof werd mogelijk gemaakt door enkele grote fondsverstrekkers. Om de website verder uit te kunnen breiden, is nieuwe financiering noodzakelijk. Daarom start ABC van het geloof een crowdfundingsactie in de achterban van de betrokken organisaties. Via de website www.ABCvanhetgeloof.nl/kominactie kan men een bijdrage doneren voor de ontwikkeling van een nieuw kernwoord. Het bedrag dat men kan geven is volledig vrij. Zo kan men een klein bedrag investeren ter ondersteuning, of kiezen voor een grotere bijdrage waarmee de volledige uitleg van een woord kan worden ontwikkeld.

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

KINDERDIENST METHODE BIJBEL BASIC ONLINE BESCHIKBAAR☻ 9 oktober☻ Kerken kunnen vanaf vandaag gebruik maken van ‘Bijbel Basics’, de nieuwe kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Alle afleveringen tot eind dit jaar, waaronder een programma voor Advent en Kerst, zijn gratis te downloaden. Voor de methode bestaat veel belangstelling. Bijbel Basics speelt in op een behoefte in de kerken. Een pilot onder 30 kerken leverde positieve reacties op en binnen een maand vroegen meer dan 1200 belangstellenden het proefpakket aan. Sinds het verschijnen van de Samenleesbijbel - een editie speciaal voor ouders en kinderen - kreeg het NBG steeds vaker de vraag om materiaal te maken voor de kinderdienst. Kinderwerkers vinden op de Bijbel Basics-site vijf afleveringen voor Advent en Kerst met als thema ‘God maakt een nieuw begin’. De geboorteverhalen van Johannes en Jezus uit Lucas 1 en 2 staan centraal. Corien Oranje leverde de hervertelling van die verhalen voor de jongste kinderen. Ook is er een speciaal gecomponeerd ‘stapellied’, waar elke zondag een couplet bij komt. Bron:cip NIEUWS Image and video hosting by TinyPic

NBG EN EO MAKEN BIJBEL VOOR DAGELIJKS LEVEN☻ 9 oktober☻ Volgende week presenteren het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Evangelische Omroep (EO) gezamenlijk ‘Bijbel Dichtbij’. In deze editie van de Bijbel in Gewone Taal staan duizenden toelichtingen en toepassingen die lezers helpen om dagelijks de Bijbel te lezen. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen de Bijbel kan begrijpen en kan toepassen in zijn/haar leven", zegt EO-directeur Arjan Lock. "Deze Bijbel helpt je daarbij. Voor wie de Bijbel nog nooit heeft gelezen, neemt 'Bijbel Dichtbij' een drempel weg.”Bijbel Dichtbij verschijnt bij uitgeverij Royal Jongbloed, kost € 45,- en is vanaf 5 oktober verkrijgbaar bij de boekhandel. Zie voor meer informatie bijbeldichtbij.nl. NIEUWS Image and video hosting by TinyPic

ZO MIN MOGELIJK OVERLAST LELYSTAD AIRPORT☻ 9 oktober☻ Veel mensen in Overijssel, Gelderland, Zuidwest-Friesland en Flevoland zijn bezorgd dat ze overlast krijgen zodra Lelystad Airport open gaat. Zoals het nu lijkt komt er meer overlast van laagvliegende vliegtuigen dan nodig is. Bovendien is nog onduidelijk wat dit betekent voor gezondheid en milieu. Het is nodig dat het luchtruim anders wordt ingedeeld boven Oost-Nederland. Dat is al sinds 2009 bekend en het is dan ook onbegrijpelijk dat er in de tussentijd zo getreuzeld is. De ChristenUnie wil dat de luchtruimherziening zo snel mogelijk plaatsvindt, dat alternatieven voor Lelystad-routes serieus doorgerekend worden en dat de onduidelijkheden rond de milieueffectrapportage worden opgehelderd. Bewoners moeten een stem krijgen, lokale bestuurders beter geïnformeerd worden en vliegveld Teuge moet rendabel blijven. Dat vliegveld Lelystad er komt, is al lang geleden besloten. Nu is het zaak dat we heel scherp blijven kijken hóe het er komt. Vliegroutes en –hoogtes zijn daarbij van groot belang. Samen met de lokale afdelingen van de ChristenUnie zet ik in op zo min mogelijk overlast voor de bewoners van Overijssel, Gelderland, Zuidwest-Friesland en Flevoland. Bron:Chr.nieuws

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

MAN VERANDERT VAN AGNOST IN STERK GELOVIGE NA SCHIETPARTIJ VEGAS☻ 5 oktober☻ Een jongeman heeft een verbazingwekkend eerlijk interview gegeven op CNN, waarin hij vertelt hoe hij erin slaagde om de schietpartij in Las Vegas te overleven. Van agnost is hij nu 'sterk gelovig'. Bij de aanslag kwamen meer dan 58 mensen om het leven. Taylor beschreef bij CNN zijn ervaringen. Taylor Benge herinnert zich hoe zijn zusje bovenop hem dook, om haar broer te beschermen voor de kogels die op de menigte werden afgevuurd. “Mijn zus, nobel als ze is, gooide zich bovenop me en ze zei: 'Ik houd van je, Taylor, ik houd van je.' Dat zal ik nooit vergeten," herinnert Taylor zich. Taylor en zijn zus wisten uiteindelijk de aanslag te overleven. Als het interview tot een einde komt, zegt hij iets uitzonderlijks. “Ik was agnost, maar geloof nu in God. Na alles wat er is gebeurd en dat ik het gered heb, ben ik zo gezegend omdat ik vandaag nog in levende lijve ben en met je kan praten.”

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

CHRISTELIJKE MAGAZINE EVA ORGANISEERT TOUR☻ 29 september☻ Met een gloednieuw evenement wil christelijk magazine Eva vrouwen inspireren om verschil te maken in hun omgeving. Onder de naam ‘Eva on tour’ trekt de redactie van het magazine begin oktober door Nederland, samen met zanger Matthijn Buwalda en Willemijn de Jong (Exxpose). Op vier locaties kunnen bezoekers eten, winkelen en luisteren naar inspirerende sprekers en mooie muziek. Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk zal de avonden presenteren. Eva wil vrouwen uitdagen om verschil te maken door hun stem te gebruiken en op de juiste manier te handelen in de kleine dingen. Niet ver weg, maar juist heel dichtbij, in het leven van vandaag. “Eva on tour gaat over moed,” licht Van Bergeijk toe. “Moed om anders te zijn. Moed om voor de ander op te komen. Moed om je mening te uiten. Juist op die momenten ontstaat er vaak iets moois. Dat zagen we ook bij Jezus. Hoe en op welk moment hij handelde, zorgde voor verwondering bij omstanders. Diezelfde verwondering hopen we ook met Eva on tour krijgen.” Friends, faith & food Eva on tour belooft een heerlijk avondje uit te worden. Vrouwen kunnen er terecht voor ontspanning en ontmoeting, fair trade shops met leuke, duurzame accessoires en een walking dinner met lekker én eerlijk eten. (Lied)schrijver en verteller Matthijn Buwalda zingt over het leven met elkaar en met God en inspirerende sprekers delen hun verhaal over verschil maken in het dagelijks leven. Zo spreekt Willemijn de Jong over een actueel onderwerp: grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen.Bron:cip)

 

 

TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl