GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Hij wil binnenkomen

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij u binnenkomen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.(Openbaring 3:20)


Er staat iemand voor de deur van uw hart en leven. Hij klopt aan en smeekt om binnengelaten te worden. Maar openen de deur naar ons hart natuurlijk niet voor iedereen die naar binnen wil. We willen weten wie het is die aanklopt.


Ik wil het u met een paar woorden zeggen: het is Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, Die 2000 jaar geleden Mens werd, ongeveer 33 jaar op deze aarde heeft geleefd en toen een verschrikkelijke dood aan het kruis stierf. We worden geboren om te leven, maar Hij kwam als Mens in deze wereld om te sterven. Daarin is Hij uniek want toen Hij aan het kruis hing, werd Hij voor God de Zondedrager. De Heilige Rechter strafte Hem voor de zonden van anderen. De laatste consequentie van de zonde is de dood. Ook dat moest Jezus Christus verdragen, hoewel Hijzelf nooit gezondigd had.

 

Nu is het kruis er het beste bewijs van dat God ons liefheeft. Omdat Zijn Zoon voor anderen gestorven is, biedt God ons nu genade aan. Maar Hij dringt het geen mens op. We moeten het in geloof aannemen en de deur van ons hart voor de Heiland openen. Die buiten staat en aanklopt.


Wat houdt u eigenlijk tegen om Jezus Christus als God Zoon te erkennen en Hem in uw leven binnen te laten? Bent u bang om uw leven toe te vertrouwen aan Hem? Hij zal uw leven alleen maar ten goede veranderen. De Heere Jezus is bereid om in uw hart, uw leven, uw woning, uw werkplek, uw persoonlijke situatie te komen. Hij wil binnenkomen, maar Hij zal de deur niet Zelf openen: u moet Hem binnenlaten. (HetGoedeZaad)Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS 20 februari

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN

Image and video hosting by TinyPic

DE REIS☻

26 januari☻

Heer geef mij kracht,

deez' donkere nacht

en leid mij naar Uw licht.

En als ik dan straks voor U sta,

neem mij dan aan uit gena.

Ik sta nu voor het nieuwe Jeruzalem

de stad waar mijn Heer,

Zijn koninkrijk heeft.

Een stad van zilver en goud.

Een stad waar tranen niet meer vloeien,

waar de vrede heersen zal.

Hoe zal ik binnentreden.

Hoor, ik hoor, trompetgeschal,

het is de Heer die komen zal.

En engelen vergezellen Hem,

en brengen mij naar het nieuw Jeruzalem.

Kom binnen mijn kind,

Ik zal je dan troosten.

Je tranen neem Ik van je weg,

Kom binnen mijn kind.

Heer geef troost waar tranen vloeien,

aan een gebroken hart,

geef troost mijn Heer, geeft troost.R.Effrink

Image and video hosting by TinyPic

IN DE STILTE☻

26 januari☻

wie op Jezus' stem wil wachten

moet eerst in de stilte gaan,

anders wordt door 't eigen jachten

het woord van Hem niet goed verstaan

alle menselijke zaken

gaan bij voorbaat al niet goed

als je zelf je weg wilt maken

en het niet met Jezus doet/I.Klumper

Image and video hosting by TinyPic

 

GEBEDEN IN DE MORGEN☻

 

26 januari☻

 

Op een mooie zondagmorgen,

 

midden in de maand van mei,

 

kwam ik zorg’loos tot ontwaken,

 

met een hart zó wonderblij!

 

Want ik hoorde in de verte,

 

aan de oever der rivier,

 

dromerig een koekoek roepen.

 

onbezorgd, op zíjn manier!

 

Daarna werd het stil daarbuiten.

 

En opeens…, nu héél dichtbij,

 

riep de koekoek ten tweede male.

 

Was dit speciaal voor mij?

 

Dank U Heer, voor déze morgen.

 

U spreekt óók door de natuur.

 

‘k Vertrouw mijzelf en ook de mijnen

aan U toe, van uur tot uur!/A.Lingen

HET WOORD VAN GOD

Image and video hosting by TinyPic

GODS WOORD BRENGT VERBORGEN DINGEN AAN HET LICHT☻

26 januari☻

Want het woord van God is levend en krachtig

. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en

dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van

merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en

gedachten van het hart' (Hebreeën 4,12).

Door het lezen in Gods Woord zullen we

onszelf beter leren kennen, omdat het Woord

verborgen dingen aan het licht kan brengen. Zo

helpt het ons om tot meer inzicht in onszelf te

komen. Dit gaat meestal geleidelijk aan, maar

soms kunnen we plots iets op een andere

manier zien, dieper. De Heilige Geest helpt ons

hierbij.

die je niet kunt verdragen of vergeven. Als mij

dit bij het lezen overkomt dan neem ik aan dat

God mij duidelijk wil maken dat Hij mij wil

helpen om tot verdraagzaamheid en vergeving

te komen tot die betreffende persoon. Ik ervaar

het dan als opdracht om met dit probleem aan

het werk te gaan.

RETREAITES

Image and video hosting by TinyPic

DE SPIL/

Stilte drie-daagse/

ma 6 Mrt 2017 11:00 t/m wo 8 Mrt 2017 17:00

Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.

We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer.

Begeleiding: Marianne Groen & Ineke Lamoree

Image and video hosting by TinyPic

 

DE SPIL

U2RETRAITE/

Met U2 geestelijk de diepte ingaan tijdens een retraite in de Spil? Meer weten over de spiritualiteit van U2? We horen tijdens deze retraite wat U2’s verhaal over hun geloof is en we kijken naar wat we kunnen leren van hun „Songs of Experience”. Dit doen we door te kijken, te mediteren, te lezen, te zingen en de geestelijke roots van U2 te bestuderen.

Welkom op alweer de vierde U2 retraite in de Spil.

Begeleiding: Jan Vierhout, Jelle Epker en Tijmen van de Poll

 

☻☻☻☻TIJD VOOR JEZELF, OPEN RETRAITE WEEKEND/vr 17 Feb 2017 19:30 t/m zo 19 Feb 2017 15:00/

Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.

Begeleiding: Marjo van der Vorm

www.retraitecentrum.nl

Image and video hosting by TinyPic

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

INDIVIDUELE RETRAITES☻

27 t/m 31 maart/1 t/m 5 mei☻

Bij een individuele retraite bent u volledig vrij uw eigen dag in te delen. U bepaalt zelf hoe lang u wilt komen. Bij meer dan 3 overnachtingen krijgt u korting. De stiltemap op uw kamer kunt u gebruiken als houvast. U gebruikt uw maaltijden op tijden die u zelf uitkiest. De individuele retraites zijn alleen doordeweeks te boeken

Als u wilt, neemt u deel aan ons dagelijkse gebedsmoment van 18.30-19.00 uur in Patmos. Op maandagmiddag is er een samenkomst rond de bijbel in de Grote Zaal.  Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de receptie. Vooral geschikt voor mensen die echt aan hun rust willen toekomen. Thema’s

1. Leven met hoop

2. Wie ben ik eigenlijk?

3. Dichtbij God

4. Vertrouwen in vergeving

5. Geroepen tot navolging/www.zdh.nl

DAGBOEK

DAGBOEK☻☻

Image and video hosting by TinyPic

IN MIJ GELOOFT☻

31 januari☻

Geloven gaat zo maar niet. Ik kan niet geloven.

Is dit inderdaad waar? Hebt u zich wel eens gerealiseerd, dat onze samenleving is gebaseerd op geloof?

Met iemand die u niet gelooft, kunt u toch niet samenwerken?

U gelooft uw spoorboekje, u gelooft uw huisgenoot, u gelooft de man die uw kachel repareert, enz.

Is het niet een wonder van Gods liefde, dat Hij alleen maar van de mens vraagt om Hem te geloven? Hem te vertrouwen op Zijn Woord?

Als Hij zegt in Zijn Woord, de Bijbel, dat Hij de wereld zo lief had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, waarom gelooft u dat dan niet?

En als de Heer Jezus zegt: "Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven", geloof dan wat Hij zegt en u hebt het eeuwige leven.

Volgens het Woord van God is er in Zijn ogen NIEMAND die goed doet. Maar, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken!

Wij mogen vol vertrouwen onze hand op dat evangelie leggen en met het hart geloven, dat het waar is wat God zegt, ook voor mij.

Lezen: Johannes 3:31-36

Image and video hosting by TinyPic

DAGBOEK

DE BRON VAN HET LEVEN☻

26 januari☻

Want bij U is de bron van het leven.

Als we dicht bij U zijn, weten we hoe we moeten leven:

in uw licht zien wij het licht. (PSALM 36:10)

God is de Bron waaruit het leven vloeit. Hij had tot Adam gezegd: "Als gij van de boom der kennis van goed en kwaad eet, zult gij den dood sterven" (Genesis 2:17).

Op het ogenblik dat Adam van de boom at, deed de dood de intrede in zijn leven, want de band met Zijn Schepper, de Bron des Levens, werd verbroken. Hij was afgesneden van de Bron des Levens.

Volgens Gods Woord is door één mens de zonde de wereld ingekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12). Ieder mens is nu onderdaan van het rijk des doods. Door de zonde is geen mens in staat de band met zijn God, de Bron van het Leven, te herstellen.

Het is een wonder van Goddelijke liefde en genade, dat Jezus Christus, Gods Zoon, vlees en bloed heeft aangenomen, mens is geworden om onzentwille. Hij, de Heilige, de Rechtvaardige, betaalde op het kruis onze schuld en ging in de dood om ons van deze heerschappij des doods te kunnen verlossen.

2 Timotheüs 1:10: "Onze Zaligmaker, Christus Jezus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het Evangelie".

Christus, de Vorst des Levens overwon en nu kan God ons in Hem genadig zijn en ons het eeuwige leven schenken, wanneer wij maar eenvoudig met het hart geloven wat Hij ons zegt in Zijn Woord. Ziende op het werk der verlossing dat Jezus Christus eenmaal zou volbrengen, kon God na de zondeval de zondige mens Zijn genade blijven schenken.

Het bloed dat vloeide toen God Adam en Eva kleren van dierenvel gaf, sprak van het bloed dat eens Jezus Christus zou geven voor de zonden. Welk een grote, veel¬omvattende waarde heeft het verlossingswerk van Jezus Christus, de Zoon des mensen. Alleen in en door Hem is waarlijk leven. "Die in den Zoon gelooft, die HEEFT het eeuwige leven" (Johannes 3:36).

SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

 

Image and video hosting by TinyPic

SPREUKEN ☺☺

11 februari☻ "Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven.(Spreuken 22:6) "Een onverstandig mens kan men alles wijsmaken, maar een schrander mens denkt na bij wat hij doet.(Spreuken 14:15)

Image and video hosting by TinyPic

PSALM ☺☺

11 februari☻ Hij komt op voor mensen in nood. Hij geeft eten aan mensen die honger hebben. Hij bevrijdt de mensen die gevangen zitten.(Psalm 146:7)
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT

Image and video hosting by TinyPic

INSPIRERENDE GEZEGDES☺

11 februari☻ BLIJF IN MIJ Kom je mee en volg je mij? Ik roep je bij je naam. Zul je gaan waar ik je leid? Ik maak je nieuw voortaan. Laat mijn diepe liefde zien; laat zo zien dat jij mij dient. Laat mijn leven groeien diep in jou en blijf in mij. Ik ben het Woord.

Image and video hosting by TinyPic

CITAAT

11 februari☻ Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een andere niet ziet.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
Image and video hosting by TinyPic KORTE GEDACHTE 11 februari☻ Christus Jezus, als wij denken alleen en eenzaam te zijn, bent u bij ons. Als er iets van twijfel in ons is, houdt u niet minder van ons. Wij zouden graag om u, Christus, de moed hebben om risico’s te nemen. En wij luisteren naar uw woord: “Wie zijn leven geeft uit liefde, zal het terugkrijgen.” Image and video hosting by TinyPic OVERDENKING☻ 11 januari☻ In de stormloop van de vakantie en de greep van het kopen en het geven van geschenken is het heel belangrijk om te onthouden dat het leven veel meer is dan zelfs de meest elementaire dingen die we denken nodig te hebben. Als we God, zijn werk en zijn wil in ons leven uit het oog verliezen, wat hebben we dan? Niet veel en het zal niet lang blijven! Mijn gebed voor jou en mij tijdens deze vakantie is dat we worden herinnerd aan wat het meest belangrijk, meest waardevol en meest blijvend is.
BIJBELTEKST/EVANGELIE

Image and video hosting by TinyPic

BIJBELVERS ☺☺

11 februari☻ "Stel toch geen vertrouwen op de mens, klein als hij is en afhankelijk van zijn ademhaling. Hij stelt niets voor!"(Jesaja 2:22)

EVANGELIE ☺☺

11 februari☻ "Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven; Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit."(Jacobus 1:17)
POEZIEGEDICHTEN

POEZIE☺

Image and video hosting by TinyPic

POEZIE ☻

EEN ZONNIG BLIJ LEVEN☻

31 januari☻

Een zonnig, blij leven

Zij steeds je gegeven

Een goede gezondheid

Een dragelijk lot

En ben je met reden

Verheugd en tevreden

Aanvaard het dan dankbaar

Als gave van God.

Image and video hosting by TinyPic

POEZIE☻

HET LEVEN KAN ZO ZONNIG ZIJN☻

31 januari☻

Beste Corry,

Het leven kan zo zonnig zijn

ja, zelfs in donkere dagen

indien we God, het Eeuwig Licht

in onze harten dragen

indien we trouw de Moeder Gods

de Morgenster vereren

Dan kan het leven zonnig zijn

En leed in vreugd verkeren.

VISJES
VISJES ☻☻31 januari☻☻ Image and video hosting by TinyPic
TIJD MET JEZUS

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☻

GOD NODIG HEBBEN☻☻

31 januari☻

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.(Matteus 5:3)

Het goede leven is vol geluk. Maar dan wel het geluk zoals Jezus daar naar kijkt. En dat ziet er anders uit dan we denken. Want geluk is niet iets wat we als mensen kunnen maken. We vinden het geluk niet als wij ons ervoor inspannen. Het geluk glipt ons tussen de vingers door als we het van onszelf verwachten. 'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.' We vinden het geluk dus als onze eigen mogelijkheden zijn uitgeput. Op de plek waar we ontdekken dat we niet zonder God kunnen. Afhankelijk leven van God, dat brengt geluk en dat maakt het leven goed. Gebed: Heer Jezus, dank u voor uw wijsheid over geluk. Maak me steeds meer afhankelijk van God. U heb ik nodig, Heer. Amen.

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☺

20 februari☻ Dit zeg ik daarover: Ook wie naar een andere vrouw kijkt en met haar naar bed wil, gaat vreemd. Want hij is in gedachten met haar vreemdgegaan.(Matteus 5:28) Naar bed gaan met een andere vrouw. Overspel plegen met een andere man. Daar lijkt het over te gaan in het zevende gebod. Maar Jezus gaat veel verder. Dit gaat niet alleen over wat we doen. Dit gaat allereerst over hoe we kijken en hoe we denken. Kijken naar een ander is op zich niet verkeerd. Dat is niet wat Jezus wil zeggen. Maar als je kijkt en tegelijk verlangt om met die ander naar bed te gaan - ook dan ga je vreemd. Zegt Jezus. En daarmee komt hij bij ons hart uit. Daar gebeurt heel veel. Hoe is het met ons hart? Wat speelt er in jouw en mijn gedachten? Gebed: Heer Jezus, laat tot me doordringen wat u zegt. Laat niet alleen mijn daden, maar ook mijn blik en mijn hart zuiver mogen zijn. Amen. Vraag: Hoe kijk jij naar andere vrouwen of mannen?
MEDITATIE
Image and video hosting by TinyPic MEDITATIE☻ ZELFBEELD EN IDENTITEIT☻ 20 februari☻ Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.(Romeinen 12:2) De Bijbel is het beste kompas dat wij kunnen nemen om onze levenskoers te bepalen. Het geeft ons antwoord op de grootste levensvragen en onderwijst ons tot in de kleinste details op vragen als; Wie ben ik? Wat is het doel van mijn bestaan? Doe ik er eigenlijk wel toe en nog veel meer vragen waarover wij allemaal weleens na kunnen denken. Van de week zag ik een klein meisje lopen met een grote tekst op haar shirt: “Ik hou van mijzelf.” En hoewel het waar is dat alle mensen van nature van zichzelf houden, al denken velen van niet, zegt deze tekst toch iets over de tijd waarin wij leven. Het draait alles om zelfverwezenlijking, ik mag er zijn, ik ben goed en iedereen moet mij maar nemen zoals ik ben, het is de geest van het humanisme. Het humanisme dat gegrond is in de filosofie die beweert dat alles relatief is, dat er geen absolute wettelijke en morele waarde zijn en dat de mens de hoogste autoriteit heeft in het universum. Het is een verwerping van God en Zijn moraal. Het wil niet luisteren en nog minder buigen voor het Woord van God. Het streeft naar een zelfontplooiing en een goed en mooi leven in vrijheid dat niet verstoort wil worden door een hogere macht.
BEMOEDIGINGSSTE

Image and video hosting by TinyPic

BEMOEDIGINGSSITE☺

Bemoedigen is liefde in actie! Liefde is meer dan woorden, het heeft handen en voeten!

LIEVE BROERS EN ZUSSEN,

11 februari☻

Wij houden van bemoedigen!

Bemoedigen is liefde in actie. Mijn goede voornemens kunnen makkelijk stranden, om allerlei redenen. Ik ben blij met de actie die nu van start gaat. Het is een duwtje in de rug: Mensen van goede wil, en vaak met goede voornemens stimuleren om hun voornemen om te zetten in concrete daden. Bemoedigen is liefde in actie! We zouden het geweldig vinden als de komende weken veel mensen in onze omgeving, een blijk van liefde, warmte en persoonlijke aandacht mogen ontvangen. Dat gaat iets goeds doen in ons land. Doe jij ook met ons mee?

Hoe kun je meedoen?

Kijk op Bemoedigen is liefde in actie

Er zijn 4 gerichte actiekaarten ontworpen.

Zoek uit welke jou past bij jouw plan.

Schrijf er iets persoonlijks bij en vooral:

Stel een concrete afspraak voor, met datum en tijd.

We zouden graag horen wie wat is gaan doen en wat er is gebeurd. Die zal anderen en ook ons bemoedigen.

Onze liefde is geleende liefde van onze Heer.

Met liefs, Gerry

 

Image and video hosting by TinyPic

BEMOEDIGINGSSITE☻

WANDELEN MET DE HERDER☻

Ik wandel (ook vandaag) in het licht met Jezus! ☻

20 februari☻

Lieve mensen,

We gaan de tweede week in van onze actie om liefde om te zetten in daden.

Mocht jij mee hebben gedaan, laat het ons dan weten via de mail of via onzefacebookpagina. We willen zo graag ruimhartig elkaar bemoedigen en aanvuren om te doen wat de Heer van ons vraagt. Wij geloven in het principe: delen is vermenigvuldigen! Ontvang wat je nodig hebt, door het in te zetten voor anderen.

Wie deze proef op de som heeft genomen, zal ongetwijfeld een mooie ervaring hebben opgedaan! Laat het ons horen en wij vertellen het verder.

De bemoediging van de week gaat over Psalm 23! Wandelen met onze herder.

Gods rijke zegen voor de komende week.

Laat Hij je Herder mogen zijn!

Gerry Velema

www.bemoedigingssite.nl

 

HEALING VOICE

Image and video hosting by TinyPic

HEALING VOICE

JEZUS KWAM VOORBIJ☺

26 januari☺

Opnieuw gingen we naar de Intensive Care in het ziekenhuis van Paramaribo.

Een jongeman die vier weken in coma had gelegen, was enkele dagen daarvoor op gebed ontwaakt. Samen met Marjorie was ik die middag bij hem geweest om te bidden voor een doorbraak. We zagen dat het gebed deze man meer en meer in de realiteit bracht.

We bestraften de machten van de dood en spaken leven over hem uit.

Zijn ogen werden helderder en helderder en ik wist: ‘hij hoort elk woord’.

We spraken over de liefde van Jezus en we zagen de tranen in zijn ogen.

Hij kon door de canule niet spreken en toch leek het of wij ook hem konden verstaan.

En nu, twee dagen later, bezochten we hem weer.

Op weg naar de afdeling liepen we langs de wachtkamer. Mannen en vrouwen wachtten daar op het noemen van hun naam en nummer om vervolgens naar hun behandelend arts te gaan. Mijn oog viel op een jonge man met krukken, hij leed zichtbaar pijn. Ik hoorde de stille fluisterende stem van de Heilige Geest. Ik wist dat Hij van me vroeg om hem genezing aan te bieden, maar omdat we een afspraak hadden op de IC liep ik door. Daar aangekomen zagen we dat we te vroeg waren voor het bezoekuur.

Ik liet Marjorie weten dat ik graag terug wilde gaan naar deze knul van amper 20 jaar. “Mag ik je iets vragen? Wat is er gebeurd dat je met krukken hier zit?” vroeg ik toen ik voor hem stond. Zijn moeder stond op en bood me een zitplaats aan naast haar zoon.

Hij vertelde me dat hij de week daarvoor was aangereden en een scheur had in zijn bekken en dat hij ontzettend veel pijn leed. Ik vroeg of ik voor hem mocht bidden; hij was terughoudend en zei dat hij het wat vreemd vond hier zo in het ziekenhuis.

Ik bleef aandringen en toen zei zijn moeder, zoals moeders dat kunnen doen: “Luister naar haar!” en ze liep bij hem weg.

De jonge knul gaf toe aan mijn vasthoudendheid. Ik begon voor deze jongen met zijn dreadlocks te bidden, bestrafte de pijn en sprak genezing uit over het bekken. Zijn ogen werden groter en groter. De pijn verliet zijn lichaam en hij voelde dat er genezing kwam. “Leg de krukken maar aan de kant,” zei ik, “en ga maar lopen. Jezus heeft je genezen.” Hij schaamde zich om dit te gaan doen. Ik moedigde hem vol van geloof aan om toch de stappen te zetten.

Toen hij ging staan en de eerste stappen zette zonder geloof, wist hij niet of hij huilen of lachen moest. Zijn moeder kwam weer aanlopen en hij vertelde haar wat Jezus had gedaan. Nooit zal ik zijn verlegenheid vergeten toen hij achter zijn moeder ging staan, zijn hoofd tegen haar rug om zijn tranen te verbergen.

Na ons bezoek aan de IC zagen we de jongen samen met zijn moeder door de gang lopen, een lach van oor tot oor. We spraken nog even met hem en dankten God voor dit grote wonder.

En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

Matthëus 4:23/Lieve Vader, leer me te zien, leer me uit te stappen om net als Uw Zoon het evangelie te verkondigen en te genezen alle ziekte en alle kwaal.

Ik vertrouw op de kracht van Uw Koninkrijk!

Amen.

WARE LIEFDE

Image and video hosting by TinyPic

WARE LIEFDE☻

31 januari☻

Als jij haat toont toon ik liefde

want dat leer ik van mijn Vriend

ben jij het die mij eens griefde

Hij toont mij wat jij verdient...

ware liefde van de Vader

warmte, eerbied en ontzag

als ik jou oprecht benader

hoop ik dat jij op een dag...

God zult vinden in jouw leven

liefde tot in eeuwigheid

Hij wil jou versterking geven

ware liefde voor altijd! A.Holman

GOD HEEFT ONS ZO LIEF/VROUWEN DIE OMA HADDEN WILLEN ZIJN
Image and video hosting by TinyPic GOD HEEFT ONS ZO LIEF☻ 17 februari☻ God heeft ons zo lief, wij mogen Hem danken, dat Jezus Zijn leven, voor onze zonden heeft willen geven. Zodat wij door Hem, worden vergeven, en mogen herleven. P Groeneveld Image and video hosting by TinyPic VROUWEN DIE OMA HADDEN WILLEN ZIJN☻ 17 februari☻ Ze kreeg tranen in haar ogen, toen ze het kleintje zag. verdrietig maar toch bewogen met het kindje dat bij haar moeder lag. Ze had graag oma willen zijn, genietend van haar kleinkinderen, en wat deed het haar veel pijn, maar moest dat haar nu hinderen? Ze mocht het kindje vasthouden, en kon toch voorzichtig blij zijn. Als zorgen haar benauwden, riep ze tot God, Hij verzachtte de pijn.H Duijst
ALS IK NIET KAN SLAPEN/IK HEB GODS AARDE LIEF
Image and video hosting by TinyPic ALS IK NIET KAN SLAPEN☻ 17 februari☻ Met grote zwarte klauwen komt hij op me af is niet te ontwijken plaagt mij tot de dag in onrust lig ik woelend in een tent van onbehaaglijkheid de zorgen van de dag nemen de overhand rust wil ik in mijn hoofd slapen tot de morgen God neem mijn zorgen draag mij door de nacht.I vd Welle Image and video hosting by TinyPic IK HEB GODS AARDE LIEF☻ 17 februari☻ Het reflecterende licht spiegelt in de ruimte de sterren doven mijn vlucht in de tijd. Ik kom terug en drenk de oceanen met mijn tranen het zoute water wordt zacht aangeraakt. Het in mijn hand verkapte land draagt vrucht onder vleugels van bezinning, komt weer tot leven. Met een gebogen wil zie ik de overwinning de aarde leeft, ik leef en heb Gods aarde lief.I vd Welle
HEER IK WIL MIJN LEVEN GEVEN/DE REIS

Image and video hosting by TinyPic

HEER IK WIL MIJN LEVEN GEVEN☻ 17 februari☻ Heer, ik wil mijn leven geven, neem mij aan, ik volg U dan. Vergeef mij dingen uit mijn leven, dat ik ook vergeven kan. Laat mij verder met U lopen aan Uw hand, leid mij steeds voort, steeds weer op een wonder hopen, tot ik sta aan Uw hemelpoort. Geef geloof, om mij te geven, hoop dat ik volharden mag. Leer mij uit genade leven, in Uw liefdevol gezag. Als ik val laat mij weer opstaan, zodat ik niet liggen blijf. laat geloof, hoop en liefde, wonen in mijn hart en huis.P.Groeneveld

Image and video hosting by TinyPic

DE REIS☻ 17 februari☻ Heer geef mij kracht, deez' donkere nacht en leid mij naar Uw licht. En als ik dan straks voor U sta, neem mij dan aan uit gena. Ik sta nu voor het nieuwe Jeruzalem de stad waar mijn Heer, Zijn koninkrijk heeft. Een stad van zilver en goud. Een stad waar tranen niet meer vloeien, waar de vrede heersen zal. Hoe zal ik binnentreden. Hoor, ik hoor, trompetgeschal, het is de Heer die komen zal. En engelen vergezellen Hem, en brengen mij naar het nieuw Jeruzalem. Kom binnen mijn kind, Ik zal je dan troosten. Je tranen neem Ik van je weg, Kom binnen mijn kind. Heer geef troost waar tranen vloeien, aan een gebroken hart, geef troost mijn Heer, geeft troost.R.Effrink

GEDULD/JEZUS OP TONEEL
Image and video hosting by TinyPic GEDULD☻ 17 februari☻ Geduld betekent wachten Wachten betekent vertrouwen Vertrouwen betekent overgeven Aan God je Vader In ziekte en verdriet Zal Vader je dragen Hij geeft kracht naar kruis Hij luistert naar je vragen Dan wordt je leven Overgeven in vertrouwen Vertrouwend wachten Wachten in geduld Want Vader helpt altijd.I vd Welle Image and video hosting by TinyPic JEZUS OP TONEEL☻ 17 februari☻ De wereld heeft het gehoord die Jezus van Nazareth een mooi schouwspel zullen wij maken de wereld heeft het gespeeld de veroordeling van die Jezus van Nazereth ze hebben het niet begrepen Gods kinderen lezen die Jezus van Nazareth was de eeuwige Zoon die Gods toorn verdroeg het spel wordt gespeeld Christus’ lijden was dieper, dieper dan het kruis het was verlaten zijn door Vader.I vd Welle
IN DE STILTE/GEBEDEN IN DE MORGEN

Image and video hosting by TinyPic

IN DE STILTE☻ 17 februari☻ wie op Jezus' stem wil wachten moet eerst in de stilte gaan, anders wordt door 't eigen jachten het woord van Hem niet goed verstaan alle menselijke zaken gaan bij voorbaat al niet goed als je zelf je weg wilt maken en het niet met Jezus doet/I.Klumper Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN IN DE MORGEN☻ 17 februari☻ Op een mooie zondagmorgen, midden in de maand van mei, kwam ik zorg’loos tot ontwaken, met een hart zó wonderblij! Want ik hoorde in de verte, aan de oever der rivier, dromerig een koekoek roepen. onbezorgd, op zíjn manier! Daarna werd het stil daarbuiten. En opeens…, nu héél dichtbij, riep de koekoek ten tweede male. Was dit speciaal voor mij? Dank U Heer, voor déze morgen. U spreekt óók door de natuur. ‘k Vertrouw mijzelf en ook de mijnen aan U toe, van uur tot uur!/A.Lingen

SLIJPROTS
SLIJPROTS☺☺ postimage IK LEES HET LIEFST CHRISTELIJKE BOEKEN☻ 17 februari☻ Wat trekt u het liefst uit de boekenkast: een christelijke boek of iets anders? Ik lees graag boeken die linken aan mijn geloof. Christelijk dus. Ik kan mezelf veel meer identificeren met iemand die God dankt of bidt in bijvoorbeeld spannende situaties. Dat maakt het voor mij meer realistisch omdat het ook mij meer realistisch omdat het ook mijn realiteit is. Image and video hosting by TinyPic TWIJFELENDE CHRISTENEN KRIJGEN TE VEEL AANDACHT☻ 6 februari☻ Het lijkt er soms op dat twijfelen aan je geloof hip is onder christenen. Krijgen twijfelaars te veel podium? Jezus ging achter het ene verloren schaap aan dat gered moest worden. Dus nee: ze hebben juist extra aandacht nodig om hen over de twijfel heen te helpen. Natuurlijk kunnen er heel persoonlijke redenen zijn voor twijfel en die mogen best benoemd worden, maar soms is twijfel ook wel een beetje gemakzuchtig, en bovendien het gevolg van gebrek aan kennis. Het lijkt mij niet goed dat twijfelende christenen zoveel aandacht krijgen, want dan gaat men dat gewoon vinden. Terwijl de Bijbel twijfel niet accepteert: ‘wie twijfelt, is als een golf in zee’ (Jacobus 1:6) Image and video hosting by TinyPic IK GELOOF NIET IN DE OPWARMING VAN DE AARDE☻☻ 31 januari☻ Wetenschappers worden het steeds meer eens, maar toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de aarde echt opwarmt… Ik vind het zo bijzonder dat het nog een kwestie is van geloven of niet geloven. Er is bewijs dat de aarde opwarmt en dat wij als mensen daar een (veel te grote ) rol in spelen. Er zijn in de wereld-geschiedenis altijd koudere en warmere perioden geweest. Denk eens aan de kleine ijstijd in de middeleeuwen. Aan de zogenaamde ‘opwarming’ wordt door sommigen kapitalen verdiend. IK BEN BANG DAT CHRISTENEN IN NEDERLAND SNEL VERVOLGD WORDEN☻ 26 januari☻ Uit de Ranglijst Christenvervolging 2017 van Open Doors blijkt dat vervolging wereldwijd toeneemt. Vreest u dat dit in Nederland ook gaat gebeuren?Ik denk niet dat we als christenen in Nederland binnenkort in de gevangenis belanden, maar ik denk wel dat christenen steeds meer achtergesteld worden en dat het moeilijker wordt om in de praktijk invulling te blijven geven aan het christen-zijn. We hebben gelukkig nog godsdienstvrijheid. Leg mijn leven en dat van Nederland in de handen van God.
CHRISTELIJKE HULPVERLENING

DE HOOP

Image and video hosting by TinyPic

HELPT BIJ EETSTOORNISSEN☻

26 januari☻

Ik heb besloten te kiezen voor het leven”

In ons land hebben naar schatting jaarlijks circa 5.500 mensen – veelal jonge vrouwen – te kampen met anorexia nervosa en circa 22.300 met boulimia nervosa. Dit zijn grove schattingen, want mensen met een eetstoornis zijn vaak terughoudend in het zoeken van hulp. Het is alom bekend dat een eetstoornis op de lange duur levensbedreigend kan zijn. Tijdig hulp zoeken is van essentieel belang.

Het ontstaat niet ‘zomaar’

De Hoop biedt hulp bij anorexia en bij boulimia, in de vorm van behandelgesprekken. Margriet van Stiphout, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vertelt: “Eetstoornissen hebben een grote impact: niet alleen op de gezondheid, maar ook op je stemming, je werk en je relaties. Ook ontstaat een eetstoornis niet ‘zomaar’; er zijn redenen die hebben geleid tot dit eetpatroon. Tijdens de behandeling houden we vanzelfsprekend de vinger aan de pols rondom de gezondheid van onze cliënten en spreken we eetuitdagingen met hen af. Daarnaast gaan we aan de slag met die achterliggende problematiek en met de implicaties op het dagelijks leven. Ik heb regelmatig contact met mijn cliënten; op de polikliniek, telefonisch en via mailcontact. Om de week gaan ze naar de psycholoog of psychiater van De Hoop.”

 www.dehoop.org

MINDCARE

Image and video hosting by TinyPic

KAARSJES OP DE SLAAPKAMER☻

26 januari☻

Ik weet het nog zo goed, het was een jaar of wat geleden toen ik voor mijn vrouw op elke traptrede een kaarsje had gezet. Op de slaapkamer brandden ook een heel aantal kleine kaarsjes en op de nachtkastjes stond een glas rode wijn. Ik wilde haar verrassen. Toen zij thuis gekomen was liep ze mee de trap op. Boven aangekomen keek ze me aan en zei; “ Sorry maar ik kom net uit m’n werk en heb even tijd voor mijzelf nodig.” Ze liep zonder me aan te kijken naar beneden en bleef beneden.. Dit was voor mij weer zo’n teleurstelling. Ik heb één voor één de kaarsjes uitgeblazen en met elk kaarsje werd het donkerder en kouder.”

Nu zit het echtpaar tegenover mij en we praten over het heden en het verleden. Hoe mooi de relatie ooit was en hoeveel pijn er nu is. Hij heeft een ander ontmoet en is tot over zijn oren verliefd. Dit voelt voor hem als een warm bad. Er is aandacht en intimiteit. Nu hij dit meemaakt zegt hij zich pas echt te beseffen wat hij altijd heeft gemist.

Zij zit er verdrietig bij. Dit heeft ze nooit zien aankomen en ze hield zoveel van hem. Ze hadden het toch goed? Ze denkt na en vertelt; “We hebben drie leuke kinderen die inmiddels bijna volwassen zijn. Een groot huis, leuke vakanties. Ja, we praten niet zoveel. Hij is geen prater. We gaan beiden onze eigen gang. En met seks heb ik niet zo veel. Al heel lang niet. Dat hoeft van mij niet zo nodig. We verschillen hierin maar dat is bijna altijd al zo geweest.”

.http://www.coachpraktijkmindcare.nl

Image and video hosting by TinyPic

DE SCHUILPLAATS☻

MET VERLIES OMGAAN☻

26 januari☻

  • Aanvaard de werkelijkheid. Je kunt soms niet geloven dat je geliefde er niet meer is. Het verlangen is zo sterk, dat je diegene echt denkt te horen en te zien: in de keuken bij het aanrecht, of voor de voordeur na een werkdag. Maar de werkelijkheid is dat hij of zij niet terugkomt. Erken dat en breng de moeite hiermee bij God.

  • Ervaar de pijn. Dit overweldigt soms. Toch moet de pijn gevoeld worden. Anders komt het later op een andere manier terug, bijvoorbeeld door lichamelijke klachten. Het verdriet kan op veel verschillende manieren naar buiten komen: huilen, opstandigheid, schuldbeleving, wanhoop, vragen naar de zin van… Geef deze gevoelens de ruimte en leg ze ook bij de Heere God neer.

  • Pas het leven aan. Zonder de overledene kan het dagelijks leven er heel anders uit gaan zien. Taken die hij of zij deed moet je nu zelf doen. ’s Avonds de dag doorpraten is niet meer vanzelfsprekend. En in de kerk zit je voortaan alleen. Dit is confronterend. Iedere keer dat je nu op jezelf bent aangewezen, ervaar je het alleen-zijn. Leer nieuwe vaardigheden en zoek naar oplossingen voor wat je niet alleen kunt.

  • Pak je leven weer op. Het emotioneel beleven van het verlies blijft niet hetzelfde. Dat betekent niet dat je de overledene vergeet. Hij of zij zal een speciale plaats houden, maar je mag weer meer oog krijgen voor het verdere leven dat de Heere God je geeft.

www.stichtingdeschuilplaats.nl

MOP/GELOOF
LEONIE & GELOOF☻ Image and video hosting by TinyPic 20 februari☻ Mijn buurmeisje Rose is mijn beste vriendin. Haar moeder komt uit Nederland en haar vader is Engels. Daarom gaan ze na dit schooljaar verhuizen naar Londen. Ik weet nu al dat ik Rose ontzettend ga missen. We hebben afgesproken dat we elkaar iedere dag mailen en dat we in de vakanties bij elkaar logeren, maar dat is toch niet hetzelfde. Ik dank God vaak voor onze vriendschap en hoop dat we komende tijd nog veel leuke dingen gaan doen. Leonie, 11 jaar. TIJN&GELOOF☺ 6 februari☻ GOD heeft voor mij een oplossing bedacht☻ Ik wil al heel mijn leven graag een hond. Maar omdat mijn broer allergisch is, kan dit niet. Dat vind ik echt balen, want een hond is mijn grootste wens. Laatst heb ik God over dit probleem vertelt. En weet je wat er gebeurde? In de nieuwsbrief van de kerk las mijn moeder een oproepje van een oude vrouw. Zij zocht iemand die met haar hond kan wandelen en spelen, omdat ze zelf niet iedere dag genoeg energie heeft. Nu heb ik dus een oppashond. Ik mag zo vaak langskomen als ik wil. Bedankt voor deze oplossing, God! Tijn, 11 jaar ARNE & GELOOF☺ DANKZIJ MIJN VRIENDEN GA IK GRAAG NAAR SCHOOL☻ 31 januari☻ Omdat ik het moeilijk vind om snel te leren, krijg ik extra begeleiding op school. Sommige gasten uit mijn klas maken daar flauwe grappen over. Gelukkig heb ik twee vrienden die het dan altijd voor mij opnemen. Ik vind school niet zo leuk, maar met z’n drieën maken we altijd grappige dingen mee. Ik ben God dankbaar voor onze vriendschap en hoop dat het zo blijft als we straks naar de middelbare gaan. Arne, 11 jaar. Image and video hosting by TinyPic DE KOPEREN LEUNING IS VERDWENEN☻ 26 januari☻ Een priester heeft ontdekt dat de koperen leuning op de trap in de kerk verdwenen is. Die zondagmorgen in de mis vraagt de priester: “Wie heeft er een leuning?” Alle mannen staan op. “Neen, ik bedoel: wie heeft er een leuning gezien?” Alle vrouwen staan op. “Neen, ik bedoel: wie heeft er een andere leuning gezien?” Veel vrouwen staan weer op. “Oh neen,” zegt de priester, “ik bedoel, wie heeft er mijn leuning gezien?” En alle kinderen staan op!
JARIGEN HUWELIJK
VERJAARDAG Image and video hosting by TinyPic JARIGEN IN JANUARI/FEBRUARI☻ GEBOORTEDAG-HERINNERING☻ 26 januari☻ t Is weer de dag - een dag van pijn. De dag dat jij eens bent geboren. De dag dat je niet meer mag zijn, een dag voor mij zo stil, verloren. Een tijdlang ben je met me meegegaan en vierden we elk jaar zo blij jouw dag. Dankbaar brak dan de feestdag aan. Ik hoor nog steeds je gulle lach. Nu is 't een dag van de herinneringen aan alles wat je voor me bent geweest. 't Is toch een dag van zegeningen en daarom ook een beetje feest/D.Beijersbergen-Groot Elke dag is een geschenk van God maar een verjaardag een heel speciaal geschenk. Ik wens je een hele speciale verjaardag! Gefeliciteerd! HUWELIJK Image and video hosting by TinyPic OPDAT JE LIEFDE VINDT☻ 26 januari☻ In de oorsprong van het leven waait de liefde op de wind door de schepper ons gegeven opdat je dé liefde vindt die kan groeien en kan bloeien als een roos die nooit verdort en het vuur zal altijd gloeien door Zijn Zegen uitgestort. (te gebruiken als tekst op huwelijksliturgie)/C.Verheij-de Peuter Voor een goed huwelijk is het nodig heel vaak verliefd te worden en altijd op dezelfde persoon.
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP Image and video hosting by TinyPic ALLES LIJKT ANDERS☻ 26 januari☻ Alles lijkt zo anders nu en toch klaart de dag net als voorheen ik puur mijn laatste restje kracht maar voel me zo immens alleen Alles lijkt hetzelfde nu en toch tikt de tijd meedogenloos en snel ik slik mijn eerste tranen door omdat ik hoop jij redt het wel Alles lijkt zo anders nu en toch ademt alles jouw schaterende lach ik zucht, ik sidder, ik huil en bid en morgen klaart er een nieuwe dag/I.Bens ik denk vaak aan jou bid vurig voor je herstel God omgeeft jou met zijn genezende krachten op een goede gezondheid GEBOORTE☺☺ Image and video hosting by TinyPic WELKOM LIEVE SCHAT☻ 26 januari☻ mooie bloem zon in ons leven God liet jou groeien jij mag bloeien in de vruchtbare grond van Gods- en onze liefde/I.vd Welle Steeds weer laat God ons zien het wonder van het leven 't begin van een nieuw mensenkind wordt weer heel klein geweven
SURINAAMS NIEUWS

SURINAAMS NIEUWS

postimage

COMITE WIL GESPREK OVER VERZOENING MET RK-KERK SURINAME☻ 17 februari☺ PARAMARIBO, 13 feb – Het Comité Slachtoffers & Nabestaanden van Politiek Geweld het hoofd van de rooms-kaholieke kerk in Suriname spreken. Een eventuele ontmoeting met bisschop Karel Choennie zou vooral over een onderwerp dat de kerk zelf heeft aangesneden. Dit gebeurde tijdens de gebedsdienst voor het strafproces rond de decembermoorden. Tijdens de dienst had pater Esteban Kross in zijn preek het over recht, eerlijkheid en barmhartigheid. Daar zouden alle slachtoffers van politiek geweld voor in aanmerking moeten komen. Volgens het comité is het zelf ook voorstander van de genoemde waarden. Maar om ze te realiseren is actie nodig. Het comité trekt de conclusie dat ‘het probleem’ van politiek geweld alleen tot ene goed einde kan komen langs de weg van verzoening. Het Comité Slachtoffers & Nabestaanden van Politiek Geweld zeht er te zijn voor alle slachtoffers. Met mede-oprichter Dew Baboeram wordt er vanuit gegaan dat dat meer is dan alleen de slachtoffers van de decembermoorden. Het comité organiseert in juni voor de tweede keer een dag van nationale rouw.

TWITTER
TWITTER HET GELOOF
REACTIES
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl