DeBronenLeven
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

standvastig

☻☻10 september☻☻

liefdevol

GEBEDEN

biddenj

GEBED VOOR VOLWASSENEN☻

27 augustus☻

Ik bid voor alle mensen die onzeker zijn, die Uw bovennatuurlijke hulp nodig hebben. Lieve Here Jezus alleen in U is die hulp te vinden die een ieder nog heeft die met onzekerheden rond lopen. U kent ze bij name en dat U iets aan hen mag laten zien. Amen

GEBEDEN VOOR JONGEREN

27 augustus

Jezus kreeg medelijden, stak Zijn hand uit en raakte hem aan. Marcus 1:44

God van liefde, troost en medelijden, ik bid voor duizenden jongeren met een psychische ziekte. Ik bid voor een verbetering van hun situatie. In het verstrekken van goede medicatie en therapie. Ik bid voor meer begrip en aandacht naar de jongeren toe door mensen om hen heen.

biddendehanden

GEBED VOOR JONGE TIENER MOEDERS

24 augustus☻

God van liefde ik bid voor alle jonge tiener moeders die een kindje reeds hebben. En die nu in de verwachting zijn. De vader van het kindjes heeft de benen genomen. Soms moeten ze trouwen maar het huwelijk gaat niet goed. Hemelse dat deze tiener meisjes uw liefde en troost mogen ervaren. Dat er meer ruimte mag komen in hun relatie in hun huwelijk en voor hun kindje. Amen

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

GEBEDEN☻

BEHALVE IK☻

24 augustus☻

Na mijn gebed
om verandering
blijft alles
zoals het was
behalve ik . C.v Vliet

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

GEBED OM REGEN☻

24 augustus☻

Wij bidden U gezamenlijk,
zend ons toch regen Heer,
ons land is aan 't verdorren,
kom stort veel water neer!
De natuur bezwijkt van droogte
en de boeren hebben 't zwaar,
strek toch Uw hand uit naar de wolken,
voor U is dat een klein gebaar!
Ze zullen waterstromen geven,
op Uw bevel vloeit regen neer,
wij bidden U gezamenlijk,
verhoor ons gebed, oh Heer! E. Hengst v Olst

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

water

ZIJN WOORD

ZIJN ENIGE HOOP☻ 2 september☻ Er is een vijver in Bethesda, waarvan wordt gezegd dat die af en toe gaat borrelen en bewegen. Zieke mensen die op dat moment in het water afzakken, worden dan vaak gezond. De zieke man zorgt dat hij vlak bij dat water is. Wie weet. Het is zijn enige hoop. Wanneer de Heer Jezus komt en hem vraagt: "Wilt u gezond worden?", lijkt het erop dat de man de vraag niet eens goed hoort. Hij kan alleen binnen zijn eigen omstandigheden denken. "Ik heb geen mens die mij helpt", is zijn bittere klacht. Er is voor mij eigenlijk geen hoop.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

ZIJN WOORD

ZIJN ENIGE REDDER☻ 2 september☻ Het hart van de Heer Jezus begrijpt wat de eenzame man zegt. Die wil graag beter worden maar weet niet Wie er voor Hem staat. Hij kijkt naar de onmogelijkheden - zijn eenzaamheid en ziekte en dat water - en ziet de Redder niet, Die voor hem staat. Jezus spreekt en de man geneest. Het gaat in dit verhaal niet eens zo zeer om de genezing. Er zit immers een menigte mensen die niet genezen wordt! Waar het om gaat is dat we voorbij onze problemen de Heer zien staan. Soms zijn wij eenzaam. Alleen met ons probleem, waarin weinig mensen ons echt begrijpen. Na lang worstelen zijn we moe. Maar Jezus Christus ziet ons. Richt je ogen op Hem, weg van het probleem. Ja, er is de realiteit van moeite en eenzaamheid, maar Christus roept. Zie op Hem. Hij is onze realiteit. Dan zijn we niet meer alleen. Of we genezen of niet, ons leven zal na een ontmoeting met Jezus niet meer dezelfde zijn!

BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE DE BRIEF VAN GOD AAN JOU☻ 2 september☻ MIJN KIND☻ Jij kent Mij misschien niet, maar Ik ken je helemaal zoals je bent. Ik weet het als je zit en als je weer opstaat. Alles wat je doet, is Mij bekend. Zelfs al de haren op jouw hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. In Mij leef, beweeg en ben je. Want je bent uit Mij voortgekomen. Ik kende je al voordat je gevormd werd. Ik koos je toen Ik de schepping voorbereidde. Je bent geen mislukking, elke dag van jouw leven staat in Mijn boek opgeschreven. Ik bepaalde de precieze datum van jouw geboorte en waar je zou wonen. Je bent vol eerbied en prachtig gemaakt. Ik heb je immers in de buik van jouw moeder gemaakt. En je voortgebracht op de dag van jouw geboorte. Martha BIJBELSTUDIE☻ HOE KAN IEMAND TEGENWOORDIG NU ZEGGEN DAT JEZUS DE ENIGE WEG IS OM TOT GOD TE KOMEN☻ 2 september☻ Aan de basis van deze vraag ligt een bron van verwarring. In deze vraag ligt een oproep opgesloten tolerant te zijn voor allerlei meningen. Maar de uiterste consequentie daarvan zou absurd zijn: zijn alle inzichten over een bepaalde zaak dan volkomen gelijkwaardig? We kunnen onze verdraagzaamheid uiten in ons respect voor het recht van de ander om er een andere mening op na te houden, zonder dat die ander bang hoeft te zijn dat hij daarom wordt bedreigd of vervolgd, en tegelijkertijd overtuigd blijven van de absolute waarheid van ons standpunt. Tolerantie is een heel belangrijke waarde in onze samenleving, die we mogen koesteren. Maar dat ontslaat ons beslist niet van de plicht botsende meningen over de waarheid te toetsen. Wanneer iemand iets oprecht gelooft, wil dat in de eerste plaats nog niet zeggen dat hij de waarheid kent. Een mens kan het oprecht bij het verkeerde eind hebben. Ik zou bijvoorbeeld kunnen geloven dat het glas dat nu voor mij staat, gevuld is met water; en ik kan, omdat ik dorst heb, het gauw op willen drinken. Als het in werkelijkheid zoutzuur is, zal mijn oprecht geloof in de aard van deze vloeistof rampzalige gevolgen voor me hebben!
VRIJHEID/HOLYHOME

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

VRIJHEID

VRIJHEID WOORD MET VELE BETEKENISSEN☻

16 september☻

In het paradijs leefden Adam en Eva volkomen naar Gods wil. Dat was hun eigen keuze, niemand had hen iets opgelegd. Zij waren vrij om te doen en laten wat ze wilden, en kozen er vrijwillig, in vrijheid, voor God te dienen. Toen kwam de duivel en die zei de mens dat hij pas echt vrij zou zijn als hij van de boom van de kennis van het goed en het kwaad zou eten en zo als God zou worden. Het bleek een leugen. Uit vrije wil, in vrijheid, koos de mens van de boom te eten en verloor toen zijn vrijheid: hij werd slaaf, dienstknecht van de duivel. De mens kreeg ook een verkeerd beeld van de vrijheid: niet het ongebonden zijn betekent echte vrijheid, ongebonden zijn leidt alleen maar tot losbandigheid. Dat lijkt misschien op vrijheid, maar is ten diepste volgens de regels van de satan.

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

VRIJHEID

16 september☻

De Bijbel geeft een andere invulling aan het begrip vrijheid. Vrij zijn betekent in de Bijbel heel vaak: vrijgemaakt zijn door Jezus Christus. Doordat Hij stierf, kan de mens weer worden bevrijd uit de macht van de duivel, waar hij sinds de zondeval onder moest leven. Als je je door Gods genade bewust bent geworden dat je niet vrij bent, maar dat je verstrikt zit in de netten van satan, en dat je aan de opdracht van God niet kan voldoen, kan God je bevrijden, omdat Jezus de dood en de satan overwon. Je bent dan ook bevrijd van de wet, zoals Paulus het schrijft in 1 Tim. 1:8: “Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren.”

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK IN ZIJN LICHT☻ 2 september☻ In het eerste vers wordt op indrukwekkende wijze de misleiding van de zonde geschilderd. Er staat dat de zonde spreekt. Hier wordt de zonde weergegeven als een persoon. Dat wordt vaker in de Bijbel gedaan, denk maar aan Gen.4:7, waar staat dat de zonde als een belager aan de deur ligt. De satan zelf spreekt diep in het hart van de zondaar, ja zo diep, dat deze denkt dat het zijn eigen gedachten zijn. Wie nog veel van zichzelf verwacht, zal in zijn verblinding doorgaan tot de verdorvenheid van het hart onontkoombaar openbaar wordt en de zelfvoldaanheid overslaat in zelfverachting en hopeloosheid (:3). Eigenlijk is het een zegen als ons zoiets overkomt, want in die nood leren we misschien opnieuw tot God te roepen!? Jezus zegt, dat ieder die roept, antwoord zal ontvangen. En als God ons antwoord geeft, dan richt Hij ons door Jezus, vanuit al onze duistere onwaardigheid, op in Zijn Licht: „Want bij U is de Bron des levens, in Uw licht zien wij het licht!” 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ IS MOGELIJK BIJ GOD☻ 2 september☻ „Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” Luc.18:27 Op zee voel je je veilig op een schip, behalve als het flink gaat stormen en het schip water gaat maken, dan vallen al die zekerheden weg. Het is daarom helemaal niet vreemd dat de discipelen alleen maar aan een spook konden denken, toen ze Jezus zo rustig op de golven zagen wandelen. Maar in hun doodsnood sprak Hij hen toe: „Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!” Wat een geweldig woord temidden van de woedende elementen. Is het bij ons niet net als bij Petrus? Immers, als door de stormen van het leven het eigen schip niet zo veilig blijkt te zijn, dan roepen we: „Beveel mij dan tot U te komen over het water!” De weg naar de Here is niet een geasfalteerde weg, maar woelig water. En Jezus antwoordt: „Kom!” Vaak hoor ik antwoorden op deze roepstem van de Heer: ‘Ik kan niet!’ Dat had Petrus ook kunnen en moeten zeggen als hij naar zichzelf en naar de golven had gekeken. Maar in zijn verlangen om veilig bij Jezus te zijn, keek hij alleen naar Hem Die geroepen had: „Kom!”. Alle eigen, betrekkelijke, zekerheden loslaten en overboord stappen naar Jezus toe, is ook een dwaasheid, behalve voor degene die Jezus ziet staan temidden van het dreigende geweld van deze wereld. Zodra wij Zijn roepstem horen, weten we dat het geen hersenschim is, maar werkelijkheid en als Hij zegt dat we komen mogen, dan wordt het onmogelijke mogelijk. Petrus gaf de touwtjes uit handen en liet alles achter om bij Jezus te zijn. Als wij ook ons bijna zinkende schip verlaten om achter Jezus aan te gaan, moeten we alleen maar naar Hem kijken. Want als we ons ‘gezond’ verstand gaan gebruiken, krijgen we het bewijs dat we niet op water kunnen lopen. Maar als we dan roepen „Heer red mij!”, zal Hij zonder verwijt ook naar ons Zijn hand uitstrekken en uitredding geven!
OVERDENKING
jezus OVERDENKING HOE WEET IK DAT IK WEDEROM GEBOREN BEN☻ 27 augustus☻ Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben? Sommige mensen kunnen precies het tijdstip van hun wedergeboorte benoemen. Zij weten nog precies het moment, de dag en het uur te noemen waarop zij voor het eerst de Heere Jezus mochten aannemen als hun Zaligmaker. Met andere woorden, zij weten nog wanneer zij voor het eerst geloofden, dat de Heere Jezus, voor hen aan het kruishout van Golgotha is gestorven. Zij weten nog hoe hun hart vervult werd met een blijdschap die geen pen kan beschrijven. Denk aan de moordenaar aan het kruis, de mensen op de pinksterdag en de stokbewaarder.  Toch kunnen veel mensen die de Heere Jezus van harte lief hebben, niet precies het uur en de dag aanwijzen. Bij hen ging het allemaal niet zo als bij de mensen op de pinksterdag. Misschien bent u wel iemand die zoveel twijfelt aan uw behoud omdat u niet precies kunt zeggen wanneer u bent wedergeboren. U bent zo jaloers op hen die dat wel kunnen zeggen en u vraagt uzelf af of het wel waar is dat u gered bent. De vraag is niet, of u weet wanneer u bent wedergeboren, de vraag is of u de Heere Jezus van harte lief hebt? water OVERDENKING☻ SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻ 16 september☻ Wij mensen, hebben gekozen voor de dood, door te luisteren naar de begeerte van ons hart. De hoogmoed om als God te zijn is onze dood geworden. En als we dan nu zien hoe God vanuit de hemel ons als mensen ziet. ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt; Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen; Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen, Rom. 3:10-18. ’(Psalm 14, 53) Dan moet de vraag wel in ons opkomen, hoe kunnen wij, die de dood verdiend hebben, ooit nog weer met God verzoend worden
TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

EEN GEBROKEN GEEST☻ 16 september☻ Het ​offer​ voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld ​hart zult u, God, niet verachten. Psalm 51:19 Ik kan alleen maar dichtbij je komen als je kwetsbaar bent. Sterke mensen, mensen die alles goed doen en die geen problemen hebben, kunnen zichzelf wel redden. (Dat denken ze tenminste.) Maar Ik ben op zoek naar mensen met een gebroken geest: mensen die hun eigen gebrokenheid kennen en van binnenuit weten hoe afhankelijk ze zijn van Mij. Juist als je hart zeer doet, als je de brokstukken van je leven onder ogen durft te zien, juist dan kan Ik dichtbij je komen. Leg je geest voor Mij open, met alle gebrokenheid die daar is. Geef Me je verbrijzelde hart. Ik zal je heel maken. Geef je gebroken geest aan Mij. bijdu

TIJD MET JEZUS☺

BEWEZEN LIEFDE☻ 16 september☻ Hoe God een mooi mens van je maakt. De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook bewezen! Want toen wij nog zondaars waren had hij ons al lief. Er was niets moois of aantrekkelijks te zien. En toch had God lief. Want God is liefde: het is zijn wezen om lief te hebben, helemaal van binnenuit. Het bewijs daarvoor is Christus: zijn dood laat zien hoeveel God van ons houdt! Laat deze liefde diep binnenkomen in je leven. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Romeinen 5:8;Gebed: Dank u, Heer, dat uw liefde zo volkomen echt en betrouwbaar is! Amen
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻

HANDEN TE KORT☻

16 september☻

Verdubbel de kracht van de bemoedigingen, simpelweg door ze door te sturen!

LIEVE MENSEN,

God zoekt handen! Misschien wel jouw handen. 

Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn

knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’

Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem

aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’

En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein

(Marcus 1:40-42, NBV).

Er moeten nog zoveel tranen gedroogd worden, nog zoveel eenzamen thuis gebracht? Zoveel koude harten wachten op wat warmte, nog zoveel gebrokenheid wacht op herstel. Waar zijn de werkers die met dit goede werk van God bezig zijn? Jij misschien? Mag Hij je vandaag gebruiken voor zijn liefdewerk? Sta dan, in Jezus Naam, onder zijn zegen en kracht! Met liefs, Gerry 

  schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻

GOD GRIJPT IN☻

27 augustus☻

Ik legde mijn sores bij Jezus neer en kon daarna mijn handen opheffen om Hem te danken en te prijzen!

Anton ontdekte dat hij kon vluchten in alcohol. “Dat deed ik dagen en nachten lang. Ik zou gedronken hebben

tot ik stierf,” zegt hij. Anton had er vrede mee om zijn leven dronken door te brengen. Maar God greep in door

een droom. Op diezelfde dag liet Anton zijn oude leven achter zich en werd een nieuw mens door Christus. “De Bijbel is Gods levende woord. Als je op de smalle weg gaat,” legt Anton uit, “zie je door de Bijbel waar je vandaan komt en wat je levensdoel is. Ik ben het niet, Hij is het. God leidt mij.”Laat God maar ingrijpen in ons leven!
Al kost het ons soms tranen, zijn ingrijpen zorgt er voor dat we de overwinning vinden, onze eindbestemming.

God laat je soms dromen over Zijn plannen met jou. Daar kun je zo vol van zijn. Maar je weet ook: ik ben er nog niet. Ik moet samen met God nog een lange weg gaan. Onderweg ontdek je ook het ingrijpen van God. Om je bij te sturen, zodat je je bestemming ook bereikt. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteus 6: 33 NBV) Met liefs, Gerrie

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

ONRUSTIG IS MIJN HART☻

10 september☻

Wat kan je hart onrustig zijn. ☻

Lieve broeders, zusters en lezers,

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik hem weer loven,

mijn God die mij ziet en redt.

Psalm 42: 6/Wat ben je bedroefd en onrustig in mij’. Een schreeuw van pijn, somberheid, angst. Heel herkenbaar in zoveel

verschillende situaties. Als je kinderen wegen gaan die je niet had gehoopt, als je wacht op de uitslag van een medisch

onderzoek, als je kijkt naar de onrust en onzekerheid in de wereld. De eerste is dat hij ervaart dat God afwezig is. Waar bent U? Hij

heeft andere tijden gekend, maar nu, juist nu hij God zo nodig heeft, lijkt deze afwezig. De grote ‘Ik ben’, ‘Ik zal er zijn’ zal altijd op het juiste moment ons vangen, opvangen en niet misgrijpen. Als

je daar op kunt vertrouwen, worden plaatsen van pijn, verdriet, teleurstelling, ziekte, dreiging en gevaar plaatsen waar je

naast je onrust ook diepe zegen mag ontvangen. Zegen groet, Met Liefs Gerry

 

SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 10 september☻ "Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven." Spreuken 22:6 PSALM 10 september☻ "Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen." Psalm 46:1
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

11 september☻ "Spreek geen oordeel uit over andere mensen; dan zullen die ook over u geen oordeel uitspreken. Want zoals u anderen behandelt, zult u zelf behandeld worden." Mattheus 7:1-2 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

11 september☻ "Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden." Romeinen 4:7
TEKST/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d GELUK 11 september☻ Zoek je geluk bij de Heer God, Hij zal je geven wat je hart verlangt Psalm 37:4 ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 11 september☻ Geloven is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt ervan overtuigd zijn van wat je niet ziet toch bestaat.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 11 september☻ Ons leven is niet onderworpen aan toeval of onvermijdelijk noodlot. Integendeel! Ons leven krijgt betekenis wanneer het vooral een levend antwoord is op de roepstem van God. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 11 september☻ We leven in een wereld vol van sleutels, sloten, alarm- en beveiligingssystemen. Paulus' woorden horen niet als een verrassing tot ons te komen. Wij beschermen de dingen die het meest waardevol voor ons zijn. Wat is meer kostbaar voor ons dan de waarheid van Gods reddende genade in het evangelie?  
QUOTE/MOOIE ZINNEN
schapen QUOTE☻ 11 september☻ "De taak van de kerk is de ontredderden te troosten en de getroosten in beroering te brengen." schaap GEZEGDE 11 september☻ Geloven is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt ervan overtuigd zijn van wat je niet ziet toch bestaat.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

11 september☻

Kennis vind je in de boeken. Kracht in gebed.

RETREAITES

evangelisatie

ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

kidsbloem

BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting. www.zoeklicht.nl

4bea

DE SPIL☻

Thema: 3e AVOND OMGAAN MET VERLIES/wo 14 Nov 2018 18:00 t/m wo 14 Nov 2018 22:00

We reizen met elkaar door het land van verlies.
We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.

We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop.Begeleiding: Marianne Groen 

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

INDIVIDUELE RETRAITE☻ Week 41: 9 t/m 12 oktober Week 43: 23 t/m 26 oktober ☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

86353d

DE SPIL☻☻☻

TIJD VOOR JEZELF-OPEN RETRAITE WEEKEND☻vr 5 Okt 2018 19:30 t/m zo 7 Okt 2018 14:30

Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, bezinning, een wandel- of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht. Begeleiding: Wil en Francien Kaljouw

kids

DE SPIL☻

INDIVIDUELE RETRAITES/Week 45: 6 t/m 9 november/
Week 47: 20 t/m 23 november /De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
Marianne Molenaar

Tussen herberg en klooster…
Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.

Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.

kinderen

DE SPIL

2e AVOND:OMGAAN MET VERLIES☻wo 17 Okt 2018 18:00 t/m wo 17 Okt 2018 22:00

We reizen met elkaar door het land van verlies.
We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop. Volgende avond: 14 november.

Begeleiding: Marianne Groen 

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

LAAT UW LICHTJE SCHIJNEN☻ 2 september☻ Laat uw lichtje schijnen, Helder in het rond. Laat het vriendelijk stralen, Waar ge droefheid vond. Laat het blijde flikkeren, Waar men schertst of lacht. Krachtig moedig branden, Waar het lot u bracht.

ruth1

POEZIE GEDICHTEN

LEVENSBOEK☻ 2 septemberr☻ Je leven meisje is een boek, Vol schone blanke bladen, Elk blad moet gevuld met mooie goede daden, Zo word je levensboek een schat, Voor God en voor de mensen, Dit is wat ik hier zo graag, Op dit blad wil wensen.

VISJES
baalt ☻☻11 september☻☻ geloven
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING Daughter & Father LUISTEREND OOR☻ 24 augustus☻ Een belangrijk verschil tussen vaders en moeders is dat mannen in het algemeen nuchterder zijn. Ze benaderen allerlei dingen en ook problemen daardoor verstandelijker. Haast spreekwoordelijk is de moeder die tegen haar man over iets klaagt. Haar man denkt haar te helpen met een oplossing. De vrouw wordt vervolgens boos. Ze zat niet op een oplossing te wachten maar op een luisterend oor. Vaders moeten er daarom mee beginnen elke dag hun vrouw de gelegenheid te geven om hun dagelijkse ervaringen met hen delen. Luister daarnaar en toon begrip. Realiseer je dat er van een moeder veel gevraagd wordt. Vooral bij een groter wordend gezin is het belangrijk dat vaders naar een balans zoeken tussen hun werk en hun gezin. Family ECHTHEID☻ 24 augustus☻ In Psalm 15:2a en Psalm 24:3-4 maakt de Hemelse Vader duidelijk dat echtheid de basis is van Zijn omgang met ons. Alleen dan is geestelijke groei mogelijk als we echt met Hem omgaan. Echtheid betekent dat onze binnenkant (overleggingen van ons hart) en de buitenkant (woorden uit onze mond) met elkaar in harmonie moeten zijn (de Here welgevallig zijn). Het gaat bij de Hemelse Vader primair niet om dat u veel weet over Hem en veel doet voor Hem, maar dat u dicht bij de Hemelse Vader uzelf mag zijn! Als dat voor die relatie geldt, geldt dat zeker voor ons als aardse ouders naar onze kinderen. Kinderen groeien alleen gezond naar volwassenheid als echtheid het uitgangspunt in de omgang is! Kinderen hebben echte vaders en moeders nodig, in plaats van perfecte ouders of ouders die liefde geven in ruil voor gedrag of resultaat.
WEET-MAGAZINE

zonmetzevenaardes

ZON MET ZEVEN AARDES GEVONDEN☻ 10 september☻ Met veel bombarie maakte NASA vorige week bekend dat er een ster is gevonden waar maar liefst zeven aarde-achtige planeten omheen draaien. Wat betekent deze vondst? Al in 2016 maakten Belgische astronomen bekend dat ze met hun telescoop TRAPPIST een drietal planeten hadden ontdekt rond de ster 2MASS J23062928-0502285. Dat is een rode dwergster die op 40 lichtjaar afstand van de aarde staat. De dwergster kreeg een nieuwe naam en heet nu TRAPPIST-1. NASA heeft haar blik inmiddels ook op TRAPPIST-1 gericht, en daar kwam men tot de conclusie dat er maar liefst zeven planeten in dat verre zonnestelsel zijn, allemaal rotsachtig als de aarde. Volgens NASA bevinden ten minste drie van de zeven planeten zich in de bewoonbare zone. Dat is het gebied om een ster waar een planeet vloeibaar water kan hebben. Ook op de andere zou (onder de juiste condities) vloeibaar water mogelijk zijn. Met behulp van de telescoopdata heeft men een schatting kunnen maken van de grootte en de massa van de planeten. Daaruit zou blijken dat ze een hoge dichtheid hebben en dus, net als de aarde, rotsachtig zijn

lichtverschijnsel

NIEUW LICHTVERSCHIJNSEL ONTDEKT☻ 10 september☻ Amateurwetenschappers hebben een vreemde, paarse lichtstreep ontdekt die samenhangt met het noorderlicht. Ze noemen het… Steve. Een groep Canadese ‘aurorajagers’ had tijdens het fotograferen van het noorderlicht een apart lichtverschijnsel vastgelegd. Het is een opvallende, paarse streep. Niemand wist wat het was. Om er toch over te kunnen praten noemden ze het verschijnsel ‘Steve’, naar een scene uit de animatiefilm Over the Hedge. In deze film ontdekken bosbewoners na hun winterslaap dat mensen een enorme heg aan de rand van hun bos hebben gebouwd. Niemand weet wat het is, dus besluiten ze het een naam te geven: Steve. De foto van Steve trok de aandacht van Eric Donovan, verbonden aan de universiteit van Calgary (Canada). Hij vroeg de Alberta Aurora Chasers, zoals de noorderlichtfotografen zich noemen, meer foto’s van Steve op te sporen. Uit onderzoek is gebleken dat Steve, hoewel het verschijnsel redelijk zeldzaam is, vaker voor moeten komen www.weet-magazine.nl

AFGEZANT
a52f0 AFGEZANT☻ 16 september☻ Vader . . . U heeft mij geroepen vertegenwoordiger bewindvoerder te zijn in uw Koninkrijk mag ik weten diep geworteld verankerd te zijn in Jezus uw Zoon gezeten is Hij aan uw rechterhand een positie die U ook mij gegeven heeft door het volbrachte werk van uw geliefde Zoon U heeft mij met eigen hand geënt gesnoeid waar nodig tot een vruchtbaar leven als rank aan Hem tot eer van U U heeft mij mede opgenomen in de plannen van uw Koninkrijk om deel te nemen aan uw heerschappij niet pas in de hemel maar te beginnen reeds op deze aarde door met heel mijn wezen woord en daad te groeien in vertrouwelijke omgang met U/N. Siebel
DE LACHENDE SPECHT/EEN NIEUWE MORGEN
Jezus1 DE LACHENDE SPECHT☻ 16 september☻ Hij was aan 't lachen in de bomen, de mooie grote bonte specht, 't klonk zo vrolijk tussen de blaadjes, z'n lachje leek zo echt! Hij roffelde voordurend op de stammen, 'k zag hem in zijn verenpracht, rood met wit en zwarte kleuren, misschien dat hij daarom zo vrolijk lacht! Nee, ik weet wel waarom hij roffelt op de stammen in het bos, vele verscholen beestjes komen op het tikken plotseling los! Daarom was hij zo aan 't lachen, zijn tactiek was uitgedacht, lekker kon hij ervan smullen en dát is de reden waarom hij lacht! E.Hengstman-v. Olst avondmaal EEN NIEUWE MORGEN☻ 16 september☻ Heer, erbarm U over de wereld, de mensen zijn in grote nood, rampen treffen onze aarde, jagen mensen in de dood! Dagelijks zijn er vele drama's en we zien de felle branden, alles verzengende vuren in de omliggende landen! De wereld is in diepe pijn en miljoenen mensen vluchten, opgejaagd en vervolgd, ze kermen en ze zuchten. Maar toch hebt U aan ons beloofd, Ik zal voor uitkomst zorgen, hoe erg het ook mag wezen er komt een nieuwe morgen! Een nieuwe morgen zonder rampen, zonder oorlog, zonder pijn, waarin U zal regeren, dan zal er eeuwig blijdschap zijn! E.Hengstman-v. Olst
HET SMALLE PAD
leren HET SMALLE PAD☻ 16 september☻ Het pad dat ik moet gaan is smal, het leidt mij naar de Koning, het is een eenzaam, steile weg, maar het brengt mij naar Zijn woning! Het is niet makkelijk om te gaan, maar ik krijg hulp van Boven, ik word beschermd en word omringd tegen hen die mij beroven! Toch zijn er beren op mijn pad en wolven in schaapskleren, ik ben soms bang en ook bezorgd, oh, hoe moet ik mij toch weren? En dan die steile kloven, de afgrond diep en groot, dan is daar Gods belofte: "Ik bescherm je voor de dood!" "Ik bescherm je op je paden, op al jouw wegen ben Ik nabij, Mijn engelen behoeden en bewaren, zij wijken nooit meer van jouw zij!"  Dus ga ik vol van goede moed mijn steile pad omhoog en als bemoediging van God is daar Zijn regenboog! E.Hengstman-v Olst
JE BENT EEN WONDER

geloof

IK HEB GEDROOMD☻ 16 september☻ Ik heb gedroomd van een wereld, zonder oorlog, haat en nijd, van een wereld vol van vrede, waar geen geweld is en geen strijd! Waar mensen elkaar waarderen, alle mensen, klein en groot, een wereld zonder ziekte, zonder angst en zonder dood! En in mijn droom zag ik Hem lopen, zag Hem langs de zieken gaan, langs de doven en de blinden, weet Hij trekt zich hun lot aan. En de mensen willen weten, wie is Hij toch die hen geneest? Nooit, nee nooit is er op aarde zo een Man van God geweest! Toen ontwaakte ik uit mijn dromen en ik wist de wereld dorst, is verlangend naar een Leider, verlangend naar de Vredevorst! E. Hengstman-v Olst

VERLOPIG TIJDVAK/PRINS VAN VREDE
580ff VOORLOPIG TIJDVAK☻ 16 september☻ de jaren gaan zo vlug voorbij ons leven is een ademtocht een korte tijd dat snel verdwijnt al weg is voor je hebt gezocht de dagen vervliegen als een rook we zijn een damp voor een moment om ergens te verdwijnen in een toekomst onbekend beroem je niet op de dag van morgen want je weet niet wat dat kan geven maar wees wijs en je bewust van sterven zodat je voluit in Gods genade kunt leven alle dagen, ze zijn vastgesteld en het getal van maanden is bepaald omdat God zelf er grenzen aan geeft, Hij weet wanneer de mens het einde haalt ze zijn in Zijn boek opgeschreven de geformeerde dagen die komen, want -zelfs toen er nog geen een van bestond- mijn tijden zijn in Uw Hand in Gods soevereine tijdsplan bestaat geen tragisch ongeluk ons verdriet wordt zo getemperd en vindt troost in eindeloos geluk (teksten uit Job en de Psalmen) I.Klumper b711 PRINS VAN VREDE☻ 16 september☻ Hij verliet Zijn eer en glorie, verliet Zijn Koninklijk paleis, verliet Zijn plaats bij God de Vader en verliet uiteindelijk het Paradijs! Hij kwam op aarde bij ons wonen, vertelde ons van Zijn Huis, over het verlangen van de Vader: "Breng Mijn kinderen veilig Thuis!" Hij is zo heilig en rechtvaardig, vol van liefde en geduld, als Hij je aankijkt met ontferming wordt je hart met Hem vervuld! Hij is óók de Prins van Vrede, gaf Zijn leven aan een kruis, om een ieder terug te brengen naar de Vader, veilig Thuis. E.Hengstman-v Olst
IN DE AVOND ZON/WIJ ZIJN ONDERWEG

brood

IN DE AVOND ZON☻ 16 september☻ De zon gaat onder, je zit op een terras, en zit te overdenken hoe het vandaag was. Vanmorgen mocht je gezond opstaan, en mocht naar het werk gaan. Je bent gelukkig met je gezin, alles gaat tot nu toe voor de wind. Je voelt je dankbaar en voelt je gezegend, met al het goede dat je van Hem hebt gekregen. Je weet dat het ook eens anders kan gaan, maar daar denk je nu liever niet aan. Je moet je niet druk maken over morgen, want de Heere zal dan voor je zorgen. J.Troost

f8cf575d74

WIJ ZIJN ONDERWEG☻ 16 september☻ Wij zijn onderweg en zijn aan het reizen, we volgen de weg die God ons zal wijzen. Nog heel even mogen wij op deze aarde wezen, en mogen iets proeven van het echte Leven. Het kan soms zo zwaar zijn in dit aardse leven, maar steeds zal Hij ons genoeg kracht geven. Eenmaal kom ik aan op het eindstation, de dag dat ik bij mijn Vader in de hemel kom. J.Troost

BIJBEL RECEPTEN

JOODSE GERECHTEN

joodsekippesoep

JOODSE KIPPENSOEP MET MATZEBALLEN☻ 6 september☻ Dit is een traditioneel recept voor Joodse kippensoep. Het is het beste 'medicijn' voor als je griep hebt en het is misschien nog wel lekkerder op de tweede of derde dag nadat je het gemaakt hebt. Deze matzeballen zijn best zwaar, het zijn de traditionele matzeballen die mijn overgrootmoeder altijd extra stevig maakte omdat het bedoeld was als vullende maaltijdsoep. Voeg minder matzemeel toe (ongeveer 65 gr minder) om de ballen wat lichter te maken. Bekijk ook de video van dit recept! INGREDIENTEN: Porties: 8  1 hele kip 1 middelgrote ui, fijngehakt 8 wortels, geschild en in plakjes 1 pastinaak, fijngehakt 3 teentjes knoflook, geplet 2 stengels bleekselderij, fijngehakt 1 bosje verse dille, fijngesneden zout en peper, naar smaak: Voor de matzeballen 330 gr matzemeel 6 eieren 6 eetlepels plantaardige olie 2 theelepels zout: BEREIDINGSWIJZE:Doe de kip in een grote soeppan met de borstzijde naar onderen. Vul met voldoende koud water tot 7-8 cm onder de rand. Voeg ui, wortels, pastinaak, selderij en dille toe. Breng aan de kook op medium vuur en laat met het deksel half op de pan 2 uur zachtjes koken. Meng in een kom matzemeel, eieren, olie, zout en 4 eetlepels kippenbouillon uit de pan. Zet 20 minuten in de koelkast. Schenk de soep door een zeef en schenk de bouillon weer terug in de pan. Zet op middelhoog vuur en breng aan de kook. Rol het matzemeelmengsel in 16 ballen. Maak je handen nat zodat de ballen niet blijven kleven. Laat de matzeballen in de kokende bouillon vallen, doe de deksel op de pan en laat 35 minuten koken. Ondertussen verwijder je de botten en vel van de kip en snij of trek het vlees in kleine stukjes. Doe het kippenvlees terug in de pan bij de soep. Bron:http://allrecipes.nl

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

SCHUILPLAATS

sociaal_media

OPVOEDING☻ 16 september☻ Elke jongere is er tegenwoordig druk mee: social media. Met je telefoon kun je de hele dag online zijn. Even je likes bekijken op Facebook, een berichtje plaatsen op Twitter en een foto delen op Instagram. Laten we eerst eens kijken naar waarom deze media zo populair zijn. Ze bevatten veel positieve kanten. Zo is het makkelijker geworden om contact te onderhouden met mensen die je niet meer tegenkomt op school of op straat. Ook blijf je makkelijker op de hoogte van het nieuws en wordt je uitgedaagd om daarop te reageren. Op internet kom je veel dingen tegen en dat is goed, omdat je zo leert wat je daar zelf eigenlijk van vindt. Het is dan wel de kunst om je hierbij niet te laten beïnvloeden door wat ‘de rest’ ergens van vindt. Durf je eerlijk uit te komen voor jouw mening? www.stichtingdeschuilplaats.nl

pleegzorg

PLEEGOUDER ZIJN VERRIJKT HUN LEVEN☻ 16 september☻ Gerard en Marlies zijn al twaalf jaar actief als pleegouders. Momenteel hebben ze hun zesde pleegkind in huis. Gerard en Marlies vangen eigenlijk alleen maar pubers op, omdat ze beiden een baan hebben. “Dit houdt ons onder de mensen. Pleegouder zijn verrijkt ons leven.” Het eerste pleegkind namen Gerard en Marlies op eigen initiatief in huis, daarna heeft het stel zich verbonden aan SGJ Pleegzorg, dat nu onderdeel is van stichting Timon. Na het doen van een STAP-cursus, zijn er nog 5 kinderen in huis gekomen. Gerard en Marlies doen aan langdurige opvang; één pleegkind heeft meer dan 8 jaar bij hen gewoond. Als pleegouders heeft het stel moeilijke tijden gekend. Gerard: “De kinderen zijn vaak beschadigd, vertrouwen vinden ze heel moeilijk. Het ‘samen’ zijn, het vormen van een gezin kan hierdoor heel moeilijk zijn. Het is dan je taak als pleegouder om vertrouwen op te bouwen. Dit doe je door bijvoorbeeld altijd je afspraken na te komen.” Het moeilijkste moment is altijd het moment van weggaan, vertelt Gerard. “Maar met alle pleegkinderen hebben we nog steeds contact en dat is voor ons erg waardevol! De mooie momenten in het pleegouderschap zijn voor ons vaak de kleine dingen. Wanneer onze pleegdochter voor het eerst met het openbaar vervoer durfde te reizen bijvoorbeeld. Dat was een ontzettend grote overwinning voor haar en maakt ons als pleegouders heel trots.” www.timon.nl

Psychologist

ELEOS☻ ZE HAD MOEITE IN HET CONTACT MET COLLEGAS EN KON HAAR EMOTIES NIET GOED UITEN☻ 16 september☻ Tessa (24 jaar) merkte tijdens en vooral na haar studie dat ze steeds vastliep in sociale contacten en op haar werk. Haar emoties kon ze niet goed uiten. Ze kwam terecht in een therapiegroep van de fontein en leerde daar hoe ze met haar gevoeligheden kan omgaan. Na het laatste gesprek bij de psycholoog stortte ik in. Het was het goed om mijn hart te luchten, maar na een dag was ik het al weer kwijt. Ik kon niet goed omgaan met mijn emoties en had moeite in het contact met collega’s. Een therapeut of groepsgenoot hielp daarbij door mijn gedachtegang te spiegelen. Zodoende zag ik steeds scherper welke keuzes ik kon maken, welk gedrag passend was of welke kant ik op kon gaan. Na een half jaar begon ik weer vooruit te zien; te bedenken wat ik hierna wilde doen en of ik al sterk genoeg was om weer op eigen benen te staan. Met hulp van Eleos ben ik vrij snel weer teruggestroomd in mijn oude functie. Eleos heeft bijgedragen aan een gelukkiger leven. De behandeling heeft geholpen om mijn verleden op de juiste manier te interpreteren, uit te spreken naar dierbaren hoe mijn gevoel werkelijk is en te functioneren met mijn gevoeligheden op de plek waar God me gesteld heeft.” https://www.eleos.nl/

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

EEN NIEUW LEVEN BEGONNEN☻

10 september☻

Afgelopen jaren waren zwaar voor mij. Ik zat in een echtscheiding en dat had groot effect op mezelf en mijn gezin. Ik voelde me helemaal leeg. De wereld draaide maar door en ik zat vast. De extra verantwoordelijkheid en werkzaamheden als alleenstaande ouder, samen met werk en huidige verplichtingen, drukte zwaar op mijn schouders. Maar toen kwam de Alpha Cursus. En ik heb geleerd: je kan het niet alleen, maar je bént ook niet alleen. Jezus zal naast mij lopen in mijn leven, Hij is mijn gids. En de mensen van mijn Alpha-groepje zijn mijn familie geworden. Om dat te ervaren moest ik God boven alles stellen, daardoor is er vrijheid, rust en vrede gekomen. Je bent echt niet de enige. Ik ben Andrew 2.0; er is een nieuw leven begonnen.

 

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻

IK DACHT IK BEN GOED BEZIG☻

2 september☻

Op zich was God wel aanwezig in mijn leven. Ik had dat in mijn eentje zitten regelen, en ik was er ook heel blij mee. Ik had rust en vrede midden in alle stormen. Maar ik kwam op een punt dat ik dacht: misschien is het goed om andere mensen te ontmoeten die er ook zo over denken. Dus ik ging naar De Meerkerk, en naar de Alpha Cursus. Ik las het boekje dat bij de cursus hoort en ik herkende van alles. Dus ik dacht: joh, ik ben goed bezig!

Maar gaandeweg de cursus, ontdekte ik dat er toch wel een dingetje was. Of eigenlijk was het een heel groot ding. Dat noem je ook wel 'een gecamoufleerde olifant': het is heel groot maar je ziet het niet. En ik moest dat kwijt. Ik moest die olifant de rimboe in sturen. Dat kon ik niet alleen, daarvoor had ik anderen nodig. En in de Alpha Cursus heerst een veilige en vertrouwde sfeer. Ik vond het ontzettend moeilijk, maar ik heb toch hulp gevraagd. En ik ben daar een enorm ding kwijtgeraakt dat tussen mij en God in stond. Wat was nou mijn ding? Ik dacht teveel. Als je met God leeft, maak je soms aparte dingen mee. En ik dacht altijd: dat is inbeelding, misschien heb ik een waanidee. Dat blijkt dus mijn verstand te zijn dat continue ontkent wat je allemaal ervaart. Want je ervaart echt wel wat als je met God leeft. Het is echt een andere wereld waar je in komt, en je verstand kan zich daar jaren tegen verzetten. Dat heb ik opgegeven. Nu dat weg is, heb ik niet alleen maar de vrede en rust die komt als je God in je leven toelaat. Er is ook een enorme blijdschap gekomen. En dat is nieuw! Dit had ik nooit in mijn eentje kunnen doen. Hier had ik andere mensen voor nodig. Bij de Alpha Cursus heb ik ze gevonden.

 terwille

TERWILLE☻

EEN DOEL IN ZIJN LEVEN☻

2 september☻

Hopeloze gevallen bestaan niet, is onze overtuiging. Maar iemands situatie kan wel lastig zijn. Zoals het verhaal van Peter, die naast een verslaving ook de diagnose autisme heeft. Met hulp lukt het hem om clean te blijven, maar het leven blijft soms een worsteling.

Ik zie niet zoveel mensen. Ik ben vooral veel met mijn hobby’s bezig en ben bijna elke dag weg. Dan stap ik bijvoorbeeld op de fiets, met mijn camera, en ga ik op weg om boten en vliegtuigen te spotten. Daar houd ik ook een administratie van bij.” Peter is jarenlang verslaafd geweest aan alcohol. Door zijn autisme vindt hij het lastig om contact met mensen te maken, maar zijn dagvullende hobby’s helpen hem om clean te blijven. “Ik ben van mening dat dat moet. Het is een doel in mijn leven.”“Bij mijn verslaving heb ik gemerkt: als je geen doelen hebt, stapelt de ledigheid zich op. Na een behandeling of een opname in een kliniek ben je misschien lichamelijk van je verslaving af, maar dat betekent niet dat je daarna gewoon je leven op kunt pakken. Dan begint het pas. Reken er maar jaren voor voordat je alles weer ‘redelijk’ op orde hebt”, is Peter zijn ervaring. Hij heeft een zware jeugd gehad, waar hij niet teveel over wil zeggen. Maar er is in die tijd veel beschadigd. “Ik ben gaan drinken omdat ik compleet met mezelf in de knoop zat.”

SHOUTBOX
OPVOEDEN

voetbal-bewegende-animatie-0004

IN DE KRUISING-OVER JEZUS EN VOETBAL VOLGEN☻ 16 september☻ De wereldkampioenschappen voetbal zijn volop bezig, dus wat is er mooier dan op dit moment een recensie te mogen schrijven over het nieuwe boek van Joyce de Jongh. Met haar uitgave 'In de kruising - over voetbal en Jezus volgen', heeft zij een prachtig boek afgeleverd. Al verschillende keren had ik via de sociale media gelezen dat Joyce met dit boek bezig was en ik heb deze uitgave nauwlettend in de gaten gehouden. Net als Joyce houd ik ook van voetbal én van Jezus, dus het leek mij erg leuk om dit boek te recenseren. En om maar meteen met de deur in huis te vallen... wat een leuk, leerzaam en inspirerend boek is dit! Hoewel het geschreven is voor jongens en meiden tussen de 10 en de 14 jaar, heb ik er als moeder van 48 ook erg van genoten! Joyce had eigenlijk niks met voetbal, zo schrijft zij op haar website. Maar haar zoontjes des te meer! En dus stond ze langs de lijn, drie keer per week, tijdens de trainingen en wedstrijden. Als voetbalmoeder heeft ze inmiddels heel wat geleerd over ‘het mooiste spel dat bestaat’! Maar, Joyce had ik wél iets met geloven in Jezus. Wat wilde ze haar jongens daar graag enthousiast over maken. Uiteindelijk werd het een kruisbestuiving. Zoals haar zonen haar enthousiast maakten over voetbal door hun verhalen, het plezier binnen hun team, de wedstrijden, tegenslagen en overwinningen, maakte zij voor hen de koppeling met het christelijk geloof. school-bewegende-animatie-0089

BEGELEIDING OP SCHOOL☻ 16 september☻ Sinds het in werking treden van ‘passend onderwijs’ in augustus 2014 is de zorg binnen scholen behoorlijk onder druk komen te staan. Doordat zorgleerlingen vaker binnen het regulier onderwijs blijven en andere ondersteuning krijgen, wordt er bij het lesgeven veel wisselende inzet van de leerkrachten en docenten gevraagd. Soms komt er een moment dat een leerling het even lastig heeft op school of dat de leerkracht behoefte heeft aan iemand die meekijkt in de klas. Daniella kan dan meekijken of begeleiding geven, zodat het allemaal weer wat makkelijker gaat. Er wordt gekeken naar wat de behoeftes van het kind en de leerkracht zijn en samen kijken we naar geschikte aanpassingen, zodat de situatie in de klas zo optimaal mogelijk wordt voor alle partijen. Bron:danishand.nl

HUISVANBELLE

Studying

OM TE BEGINNEN AAN DE BRUGKLAS☻ 10 september☻ Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur en dan gebeuren er vaak allerlei nieuwe dingen. Zo ga je misschien wel naar een hele nieuwe school; je gaat naar de brugklas. Superleuk, maar ook best wel spannend! Niet meer in je vaste lokaal met een meester, maar van lokaal naar lokaal sjouwen met allemaal andere docenten. Eigen boeken mee, misschien een eind fietsen, allemaal nieuwe mensen om je heen. Maar hoe doe je dat eigenlijk allemaal? Om jou een beetje te helpen heb ik hier vijf tips voor je om te beginnen aan de brugklas. In een nieuwe klas is iedereen nieuw. Dat klinkt heel logisch, maar dat wil je nog weleens vergeten. Dus dat onbekende meisje dat alleen zit, vindt het vast gezellig als je naast haar komt zitten! Zo kun je meteen nieuwe vrienden maken. Iedereen is hier voor het eerst en iedereen moet wennen, dus je bent niet alleen! Het is daarom ook helemaal niet gek om even iets aan iemand te vragen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer je al weet in welk lokaal je moet zijn en de juiste boeken bij je hebt, kun je de les veel beter volgen. Het is ook fijn voor de docent wanneer je je voorbereidt. Koop voordat je naar je nieuwe school gaat de spulletjes die je nodig hebt. Zoals een agenda, een rekenmachine en schriften.

Back to School

VERVOLG OM TE BEGINNEN AAN DE BRUGKLAS☻ 10 september☻ Misschien lijkt het je wel heel leuk of fijn om op je allereerste dag even je ouders de klas of de school te laten zien. Maar op de middelbare school is dat toch wel een beetje over. Je wordt echt een stukje zelfstandiger nu! En ik heb er alle vertrouwen in dat dat goedkomt. Het lijkt zo’n standaard, uitgemolken tip, maar ik wilde ‘m toch even noemen. Jezelf zijn is gewoon zo super belangrijk! Het is hartstikke zonde als mensen niet die echte, mooie meid zien die je bent. Als je jezelf bent kun je ook beter nieuwe vrienden vinden die écht bij je passen. Je hoeft niet cooler te doen dan je bent of jezelf te overschreeuwen. Je bent al Belle genoeg:) God gaat altijd met je mee, ook als je naar de brugklas gaat. Dus ga vooral bidden en vraag Hem om hulp, want Hij wil er voor je zijn en met je meegaan! En met God kun je alles aan; Hij kan je rust geven en goede moed om het nieuwe schooljaar in te gaan.

www.huisvanbelle.nl

KITS

tapir

TAPIR GEBOREN IN DIERGAARDE BLIJDORP☻ 6 september☻ Diergaarde Blijdorp is een tapir rijker. Dit schattige beestje is donderdag geboren. De kleine heeft al gedronken en blijft achter de schermen tot het zijn moeder goed kan volgen. Binnenkort zijn zij voor publiek te zien in het binnen- of buitenverblijf.  Jonge tapirs hebben een gestreepte vacht. In de loop van de tijd verandert hun vacht naar zwart-wit, zoals dat van de volwassen dieren.

  Grote_Bijbel

DE ALLERGROOTSTE BIJBEL OOIT☻ 3 september☻ De Grootste Bijbel" staat er op de voorkant. Kun jij het je voorstellen? Een Bijbel van 2,89 meter hoog en 1,89 meter breed. Op het Graceland Festival in Vierhouten (afgelopen donderdag t/m zondag) stond 'ie. De makers van de Bijbel willen een wereldrecord breken. Of dat gelukt is, moeten ze nog afwachten, maar er is een grote kans van wel, verwacht de notaris van Nunspeet. De grootste Bijbel die tot nu toe gemeten is, is 1,5 hoog en 90 centimeter breed. Maar, in het Guinness Book of Records sta je niet zomaar, dus het is nog even spannend. De Bijbel heeft 36 bladzijden en álle 800.000 woorden die de Bijbel telt, staan daarop geschreven. Geen hoofdstuk is overgeslagen.

koe-bewegende-animatie-0172

KOEIEN WANDELEN 10 KILOMETER NAAR BREDA☻ 6 september☻ Bewoners in het noordwesten van Breda werden vorige week wakker van het geloei van koeien. Vreemd, want ze wonen helemaal niet vlakbij een boerderij. Toen ze uit het raam keken, zagen ze negen koeien plantjes eten uit hun voortuin.  Wat is er gebeurd? 's Nachts ontsnapten de koeien bij een boerderij in Made, ongeveer 10 kilometer bij Breda vandaan. De beesten zijn aan de wandel gegaan en bekijken de volgende ochtend nieuwsgierig de woonwijk in Breda. Wat een avontuur! Omdat de koeien allemaal een oormerk met een cijfer hadden, kon de boer waarbij ze hoorden meteen gevonden worden. Inmiddels staan ze weer braaf bij hun baasje op de boerderij.Bron:kits

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

YOUTH FOR CHRIST☻

Jesus Fish

DEWI BEGON ZOMAAR OVER JEZUS☻ 2 september☻ Jongerenwerker Peter van Beelen uit Eindhoven was stomverbaasd toen een meisje zomaar over Jezus begon. Een voorbeeld van hoe de God aan het werk is onder jongeren. We waren voor het begin van de inloop aan het brainstormen over hoe we jongeren kunnen bereiken met Jezus. Ik had zijn naam op een chipsdoos geschreven en we hadden er allemaal woorden omheen gezet. Nadat de inloop begonnen was, kwam Dewi (15) naast hem staan en vroeg waarom eer Jezus op een chipsdoos stond. Ik vroeg haar wat ze van Jezus vond en of ze iets over Hem wist. Ze vindt het een goede man, zei ze. Hij hielp de armen en gans de zieken. Hij werd ook gekruisigd, maar stond weer op uit de dood. Ze stomverbaasd. Dewi vertelde Peter dat ze op haar tiende uit nieuwsgierigheid de Bijbel ging lezen. Toch stopte ze na twee jaar. Ze zei dat ze het heel interessant vond dat ze zomaar uit het niets de Bijbel was gaan lezen. Ze weet zeker dat hij een plan met jou heeft. We hebben een hele tijd gepraat. Daarna mocht ze een Bijbel app installeren op haar telefoon. Voor Peter is het duidelijk: hier is de God aan het werk. Waar ze voorzichtig zijn met de naam van Jezus, begon het gesprek met Dewi juist bij Hem. Dat vindt ze humor van God. Alsof Hij tegen haar zei: Er zit kracht in mij Naam, ook al kennen jongeren mij niet.

Student

ZE WIL ANDEREN HELPEN☻ 2 september☻ Laxana (13) is een vrolijk meisje. Als je haar hoort praten, zou je niet zeggen dat ze nog maar zo kort in Nederland woont. Ze praat gemakkelijk, is assertief en maakt grapjes. Drie jaar geleden kwam ze met haar ouders vanuit Sri Lanka om een betere toekomst op te bouwen. Elke maandagmiddag gaat ze naar de huiswerkklas van Youth for Christ Utrecht. Vandaag werkt Laxana tijdens de huiswerkklas aan een presentatie. “Ik wil later een studie doen zodat ik andere mensen kan helpen, vertelt Laxana. “Veel mensen hebben hulp nodig en het lijkt me mooi anderen verder te helpen in het leven. Ik denk dat dat bijvoorbeeld goed kan met een studie rechten.”Laxana krijgt ook bijles van studenten in diverse vakken, waaronder Engels. “Ik moet goed worden in Engels”, zegt ze, “want ik wil het liefste in een ander land studeren. Tijdens de huiswerkklas wordt over meer dan school gepraat: over zelfbeeld, relaties en ook over God. Laxana is christelijk opgevoed en praat er openlijk over met andere meiden. “Niet iedereen heeft een vader of moeder die aanwezig is. Daarom vind ik het zo mooi aan God dat we Hem onze Vader kunnen noemen.”

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG jarige PROFICIAAT☻ 19 augustus☻ JARIGEN IN AUGUSTUS/SEPTEMBER Een feestdag in de tijd, een stipje in de eeuwigheid, dank God voor deze dag, waarop je weten mag, dat het eenmaal zal zijn zoals het hier nooit is geweest, een wonderschoon festijn, een altijd durend feest. Dat geeft dat je op deze dag nog meer genieten mag. Daarom: de handen op elkaar voor een gezegend volgend jaar! J.Mul Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes! HUWELIJK huwelijks SAMEN VOOR ALTIJD☻ 19 augustus☻ Een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen samen tot de dood hen scheidt een huwelijk is eenheid met de Vader voor altijd verbonden tot de laatste adem een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen.L Holman Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.
ZIEKEN/GEBOORTE
ZIEKEN Beterschap NAASTENZORG☻ 19 augustus☻ VOOR ALLE ZIEKEN/BED LEGEREN☻ Het is moeilijk die weg te gaan, de zorg die alsmaar groter wordt, om naast je naaste te staan, daarin schiet je soms te kort, Maar uit liefde tot je naaste, die je alles nog wilt geven, die je steunen wil tot het laatste, om het leven nog te leven. Om samen nog te bidden, voor kracht en genegenheid, omdat je leeft te midden, van zwakte en onzekerheid. Maar Heer, geeft U ons nog de krachten, en geef ons moed om door te gaan, en wil ons leed verzachten. om eens genezen bij U te mogen staan. W.Lubbers Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed GEBOORTE geboorte KOM MAAR LIEVELING☻ 19 augustus☻ Geschenk van God, vanaf het prilst begin dreef jij op de wolken van onze gedachten naar de liefde van ons hart heb jij je genesteld om nooit meer te verdwijnen. I.vd Welle baby-bewegende-animatie-0126 Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn
ZOMER

ZOMER

zon

ZOMERDAG ZON VAN MIJN ZIEL☻ 19 augustus☻ Zon van mijn ziel Zon van God Zon van mijn leven Zon op mijn pad Zon van mijn ziel een stukje van God Zonneschijnsel niet te doven brengt mij terug in de schoot van de Eeuwige zon God.F.Busscher

Melting

Op het strand Kan ik me helemaal uitleven Met blote voeten lopend in het zand Genietend van zomerzon

OVERLEDEN
sterkte OVERLIJDEN DAT IK JE MIS☻ 19 augustus☻ Het is vijf maanden geleden dat je bent overleden Vijf maanden van verdriet want jij bent er niet Vijf maanden alleen waar moet ik heen Vijf maanden huilt mijn hart van deze haast ondraaglijke smart Vijf maanden zonder jou wat moet ik nou Vijf maanden geleden dat ik jou verloor wie geeft mij een luisterend oor Lieve Heer alstublieft ik mis mijn allessie, mijn lief Geeft U mij Uw troost en kracht door U gedragen worden, dag en nacht.L.Cornelisse-Pietersma In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
STRIJDKREET

STRIJDKREET

 Bike Riding

OP DE RIT☻ 16 september☻ Je bent wel een succesverhaal, hè? “Ja, het gaat heel snel met mij. Ik heb gewoon passie voor fietsen, dat helpt mij echt vooruit. Ik ben sinds twee weken van begeleid wonen in Huis en Haard van het Leger des Heils naar een eigen eengezinswoning verhuisd, en ik loop stage bij een fietsenmaker die racefietsen repareert. Het gaat echt heel goed.” Toen de ouders van Michael scheidden toen hij vijftien was, kwam hij praktisch alleen te wonen in de flat van zijn vader. “Daarna ging ik samenwonen, maar wist ik niks van rekeningen betalen. Uiteindelijk was ik zes jaar thuisloos - ik leefde bij vrienden in huis. Zonder adres heb je ook geen uitkering, dus geen geld. Ik werd opgepakt voor diefstal. Toen was het dus: of binnen zitten of je gaat aan jezelf werken. De reclassering heeft me naar het 50|50 Workcenter gebracht.”Hij zag de fietswerkplaats, en vond daar helemaal z’n plek. “Vlak voor ik werd opgepakt, ben ik met een vriend naar Spanje gefietst. Op een gewone fiets. Toen vond ik fietsen al geweldig. Ik was natuurlijk trots dat ik dat hele eind had gefietst. Toen ik hier op de werkplaats een mooie mountainbike tegenkwam, heb ik hem voor mezelf opgeknapt. Op die mountainbike fietsen gaf me eindelijk rust in mijn hoofd. Het Leger heeft mij dan ook meteen aan een persoonlijk begeleider gekoppeld die zelf wielrent. Via hem ben ik aan een racefiets gekomen. Ze zagen in dat het fietsen mij echt helpt.”

kind-bewegende-animatie-0216kind-bewegende-animatie-0164

ALS EEN HALF LEVENTJE BESTE VRIENDINNETJES☻ 16 september☻ Emma: “We woonden eerst allebei in Almere, twee straten bij elkaar vandaan. We speelden veel samen. Toen hoorde ik van haar moeder dat ze over één jaar gingen verhuizen.” Inmiddels woont Bo al een tijdje in het nieuwe huis in het Gelderse Putten en dit is de tweede keer dat Emma op bezoek is. Bo: “Dat we zouden gaan verhuizen, vond ik wel leuk. Dan krijg je nieuwe vriendinnetjes en een nieuwe kamer. Maar ook minder leuk, want dat moest ik heel veel dingen gaan missen, zoals Emma.” Toen we voor het eerst naar school gingen, werden we vriendinnetjes.” Met behulp van de vingers wordt een korte berekening gedaan. “Al vier jaar dus. Best lang.” Emma: “In de pauze speelden we altijd samen. Toen riepen de andere kinderen dat wij de beste vriendinnetjes zijn.” Ze moeten allebei gniffelen als ze eraan terugdenken. BLIJVEN JULLIE VOOR ALTIJD VRIENDINNETJES:“Ja.” Een grote lach verschijnt op beide gezichtjes. Emma: “Als we later allebei nog geen man hebben, gaan we samenwonen." Bo: “Ja, in dit huis.” Emma: “Met een hond.” Bo: “Ik ben nu nog wel een beetje bang voor honden, maar dan misschien niet meer.”

www.strijdkreet.nl

NIEUWS
euthanasie MINISTER VINDT DAT EUTHANASIE NOOIT GEPAARD MAG GAAN MET DWANG☻ 10 september☻ Het vasthouden of fixeren van een patiënt voorafgaand aan de uitvoering van euthanasie, met als doel te voorkomen dat de patiënt zich zal verzetten, is en mag geen onderdeel zijn van de uitvoering van euthanasie. Dit stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in reactie op vragen van SGP-Eerste Kamerlid Van Dijk volgens Medisch Contact. De vraag had betrekking op de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet staat het verlenen van onvrijwillige zorg door artsen toe, maar slechts onder strenge voorwaarden en alleen als uiterste redmiddel. Onvrijwillige zorg, schrijft De Jonge, mag slechts worden gebruikt als uiterste middel. Daarbij moet onder meer een stappenplan worden doorlopen en externe deskundigheid worden ingeschakeld. Bij euthanasie kan geen sprake zijn van zorg in de zin van de Wet zorg en dwang, omdat euthanasie en ook hulp bij zelfdoding ‘bijzonder medisch handelen’ betreffen. De minister schrijft erop te vertrouwen dat artsen professioneel kunnen inschatten hoe zij een fysieke reactie bij wilsonbekwame patiënten moeten duiden en hoe zij hierop moeten reageren. Van Dijk is niet tevreden met het antwoord en eist meer duidelijkheid: "Dwang mag niet bij euthanasie, waarvan akte, maar een verdovend middel in de­appelmoes voorafgaand aan euthanasie mag wel. Dan is dwang niet meer nodig,"Bron;cip.nl prier MIKE PENCE DENKT DAT HIJ DAT HIJ TRUMP NAAR JEZUS KAN LEIDEN☻ 10 september☻ Vicepresident Mike Pence is ervan overtuigd dat hij de persoon is die president Donald Trump naar Jezus kan leiden. Maar, zo beweert een nieuw boek, Pence wilt ook de baan van de president. “Toen Pence aantrad, geloofde hij dat hij Trump naar Jezus kon brengen, ondanks zijn reeks van affaires en flirten”, aldus dagblad Daily Mail. “Pence voelde dat hij, net als Jezus, bereid was alles te doen wat nodig was om de ziel van Trump te redden.” Dat schrijven de auteurs van 'The Shadow President: The Truth About Mike Pence', dat 28 augustus is verschenen. Het boek doopt Pence tot de meest succesvolle christelijke supermacist in de Amerikaanse geschiedenis. De auteurs claimen dat een van de reden dat Pence vicepresident is geworden, is dat hij wist dat Trump ‘kwetsbaar was voor afzetting’. Als dit zou gebeuren zou Pence de hand van God aan het werk zien doordat hij verhoogd zou worden tot het presidentschap. In de tussentijd zou hij enkel wachten en observeren.  “Pence is een zelfbeschreven wedergeboren evangelical die tegen abortus en homoseksualiteit is. Hij is voor het privégebruik van wapens. De 59-jarige Pence bereidde zich het grootste deel van zijn leven voor op het Witte Huis”, concludeert het boek. Bron:cip.nl
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl