DeBronenLeven
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

Godzorgt

☻☻11 augustus☻☻

berouw

GEBEDEN

GEBEDEN IN LEED VERDRIET IN ONGEVALLEN☻

biddenj

30 juli☻ Hemelse Vader van Liefde en Genade. Ik bid voor alle ouders die in de vakantie of een dagje uit zijn geweest. In deze dagen hebben ze kind verloren die tijdens het zwemmen zijn verdronken. God van genade strekt Uw hand uit naar deze ouders, overige familie leden, vrienden en kennissen die nu in diepe leed verkeren. Dat ze Uw bovennatuurlijke Goddelijke troost en kracht mogen ervaren in deze moeilijke dagen. Amen.

GEBEDEN VOOR JONGEREN

 juegdbidt

RECHTVAARDIGHEID 26 juli☺ De rechtvaardigheid van God staat lijnrecht tegenover het onrecht in onze wereld. Dank U God voor U rijke boodschap van liefde, recht genade, vergeving en al wat leeft! Ik bid voor jongeren die onrecht is aangedaan, dat Uw (Gods) recht en genade in hun leven zal doorbreken. Amen

biddendehanden

GEBED VOOR JONGEREN☻

26 juli☻

Hoe spannend is de liefde van Jezus? In een film gaat het over een moeder die ontdekt dat haar 16 jarige zoon wel eens de moordenaar van zijn schoolvriendin zou kunnen zijn. Aan het einde van de film bekent de jongen. Als hij zich gaat aangeven bij de politie, vraagt hij aan zijn moeder: Zul je van me blijven houden? Huilend antwoordt zij: Mijn lieve jongen...Ja dus! Zo- en dan vele malen groter – is de liefde van Christus! God van liefde ik bid voor alle jongeren die zich niet geliefd voelen. Door geen luisterend oor of aandacht voor problemen. Zich verworpen voelen. Ze worden gepest en worden buiten gesloten. Dat ze weten dat Jezus van hen houdt. Here Jezus reikt U liefde volle hand naar hen toe. Amen

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

GEBEDEN☻

ANTWOORD IN DE NACHT☻

26 juli☻

Het is al laat in de nacht,
heb mijn stille tijd gehad
radio2 op de achtergrond
heel zacht.
De nacht is mooi
ze geeft me rust.
Dank God voor zijn Woord.
Mijn hond naar buiten is een must.
Dan loop ik door de stille straten.
Overdenk ik wat ik las.
Loop ik spontaan met de Heer te praten.
Ik praat hardop het donker in,
het lijkt een monoloog.
Woorden lijken lucht
zonder waarde of enig zin. A.Combé

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

AAN HET EINDE VAN DE WEG☻

26 juli☻

Aan het einde van de dag,
kniel ik voor Hem neer,
samen de dag doornemen
met mijn Heer.
Hem vertellen hoe ik
deze dag mocht beleven,
Hem danken voor wat
Hij mij heeft gegeven.
Bidden voor familie en
vrienden om mij heen,
bidden voor anderen en
niet voor mij alleen. J.Troost

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

water

DE HEER GOD VRAAGT BELIJDENIS☻ 4 augustus☻ Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; Romeinen 10:9 (NBG)In de tijd van Paulus, de schrijver van dit Bijbelboek, waren er verschillende soorten slaven, want er waren verschillende soorten heren. Een wrede en slechte heer liet zijn slaven hard werken, sloeg ze en gaf ze amper genoeg eten om van te kunnen leven. Een goede heer gaf zijn (overigens goede en betrouwbare) slaaf verantwoordelijkheid in zijn huis, een beetje zakgeld en zorgde voor diens gezondheid en gezin. Een slaaf die het zo getroffen had, kon na een aantal jaren hard sparen zichzelf vrijkopen. In andere gedeelten schrijft Paulus dat, wanneer we bij Jezus Christus horen, Hij onze Heer is geworden. Hij is een goede Heer, Die voor zijn volgelingen zorgt, het beste met hen voorheeft, en hen een geweldige toekomst geeft! De voorwaarde om bij deze geweldige Heer te mogen horen, schrijft Paulus, is dat we met onze mond belijden dat Jezus Heer is. Dat doe je niet alleen eenmalig een keer in de kerk, maar regelmatig, wanneer iemand daar naar vraagt of het nodig heeft om dit te horen. Vergelijk ook Matteüs 10:32. Zeggen dat Hij Heer is, betekent overgave.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

HELEMAAL ALLEEN☻ 4 augustus☻ Meestal kwamen mensen zelf naar Jezus toe voor genezing, maar in onderstaand verhaal stapt de Heer Zelf op iemand af. Een man, die helemaal alleen is. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. Johannes 5:6-9 (HSV) Deze eenzame man kreeg een ontmoeting die zijn leven veranderde. ZIJN ENIGE REALITEIT: De man was al 38 jaar ziek. Dit was zijn leven en daar was hij aan gewend. Zo gaat dat vaak bij chronisch zieken. De strijd om beter te worden, om te zoeken naar oplossingen, was al helemaal afgezwakt, misschien wel verdwenen. Mensen kunnen vast zitten in de realiteit van elke dag, omdat die zo echt en dichtbij is en zich aan hen opdringt. Dan zien ze geen andere dingen meer. Deze man was niet alleen ziek, hij was eigenlijk zijn ziekte geworden. Niemand durfde hem meer te troosten. Er waren weinig of geen vrienden meer.

BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE LEVENS NOODZAKELIJK VOOR IEDEREEN☻ 4 augustus☻ We hebben allemaal vergeving nodig, of we nu christen zijn of niet. Vergeving van fouten die we maakten, bewust of onbewust. Als we ernstig in het leven staan, wimpelen we niet elke fout weg met ‘maar ja, ik zit zo in elkaar’ of ‘zo erg is het eigenlijk ook niet’, maar weten we in het diepst van onszelf dat we af en toe tekortschieten. Wie vergeving vraagt, stelt zich eerlijk en kwetsbaar op. Hij of zij legt de vraag om vergeving bij de ander en daarmee ook de vraag om de relatie, om de communicatie weer te herstellen. Martha BIJBELSTUDIE☻ VERGEVEN MOET NIET☻ 4 augustus☻ Om te vergeven. Vergeven komt haast vanzelf als de boosheid en gekwetstheid is verwerkt en losgelaten. Om te vergeven moet je jezelf (even) kunnen loslaten, en je kunnen inleven in het leven van de ander, en kunnen voorstellen dat jij die fout zou kunnen maken. Hoe meer je beseft dat je zelf die fout zou kunnen maken, (als je in andere situatie zou zijn geboren, andere kansen en perspectieven had) hoe makkelijker je een ander kan vergeven. En om dat te kunnen moet je je eigen menselijkheid erkennen; je moet erkennen dat je zelf emoties voelt, en de invloed van emoties erkend. Vergeven is verwerken, of komt door verwerken van pijn, gekwetstheid en angst van de bedreiging.
VRIJHEID/HOLYHOME

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

VRIJHEID

BEVRIJD VAN DE ZONDEN☻

19 augustus☻

Veel gelovigen genieten maar ten dele van de zegeningen die in Christus hun deel zijn. Wanneer we ons tevreden stellen met de gedachte dat onze zonden en overtredingen weggedaan zijn, zonder naar volkomen bevrijding te jagen, dan wordt ons christelijk leven weldra zorgeloos, slordig en zelfs werelds en zondig. Dat komt omdat zelfs een waar kind van God geen kracht in zichzelf heeft om de verlangens van het vlees en de verleidingen van Satan te weerstaan. Om in gemeenschap met God te wandelen, is het dus niet voldoende, te geloven dat Christus voor onze zonden gestorven is, maar is het noodzakelijk te weten dat de gelovige met Christus gestorven is. Tot een gezegend en overwinnend geloofsleven hoort de praktische kennis van twee waarheden: 1. Christus is voor mijn zonden gestorven.

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

VRIJHEID

19 augustus☻

Het woord “godsdienst”, dat wij dikwijls gebruiken, komt maar vijfmaal in de Bijbel voor. Godsdienstigheid is nog geen “vroomheid”, want aanbidders van afgoden zijn allen godsdienstig, evenals Kaïn. De godsdienst heeft de natuur van de mens als uitgangspunt, evenals zijn verstand en zijn geheugen en bijgevolg zal de wereld, die zo geheel beantwoordt aan alles wat van de mens is, ook hierin niet nalaten een voedsel aan te bieden, dat zijn natuur bevredigt.

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK IEDEREEN ZONDIGT☻ 4 augustus☻ Lezen: Romeinen 8:1,2 In 1 Koningen 8:46 staat geschreven: “Er is immers geen mens die niet zondigt.” En Psalm 14:3 zegt: “…er is niemand die goed doet, zelfs niet één.” En Johannes schreef in zijn brief: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons (1 Johannes 1:8).” We staan allemaal schuldig voor God. Toen Adam at van de verboden vrucht, strafte God hem met de dood (Genesis 2:17). De dood is het gevolg van de zonde. Zoals Paulus schreef in Romeinen 6:23: “Want het loon van de zonde is de dood,…”  God gaf de oplossing voor de zonde in de Heere Jezus. We zijn bevrijd van het oordeel dat de zonde over ons leven bracht. Toen Hij stierf aan het kruis heeft de Heere Jezus onze zonden op Zich genomen. Als je dit gelooft, ontvang je nieuw leven (1 Petrus 2:24). Er is geen veroordeling meer (Romeinen 8:1). Stop je dan met zondigen? Neen. Je zondigt nog, ook nadat je kind van God bent geworden. Je positie in Christus staat echter vast. Je bent vergeven omdat de Heere Jezus stierf voor al je zonden. Wanneer je zondigt, vind je vergeving bij God, want “Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9).Gebed Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U me niet veroordeelt. Ik ben vrij en mag voor eeuwig bij U zijn. U leert me om, telkens ik zondig, bij U te komen en vergeving te vragen. U bent zo goed voor me. 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ ZONDEN WORDEN WIT ALS SNEEUW 4 augustus☻ Lezen: Jesaja 1:15-18 Tijdens het leven van de profeet Jesaja was het volk Israël ongehoorzaam aan de Heere God. De Israëlieten kenden de wetten niet meer en liepen achter de afgoden aan. De Heere God was teleurgesteld en voorspelde dat de vijand zou komen om het volk in ballingschap weg te voeren. Indien het volk zich niet bekeerde, waarschuwde Jesaja, zou God straffen. Voor alles wat de Israëlieten verkeerd deden, stonden ze bij de Heere God in het krijt: ze waren schuldig. God wilde dit oplossen. Hij wist dat Zijn volk de schuld zelf niet kon betalen. Daarom wilde Hij de schuld van hen wegnemen. Hij sprak hen vrij. Hij stuurde de profeet Jesaja met de woorden: al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Scharlaken is de kleur van bloed. De zonde van het volk was zo groot dat er bloed aan hun handen kleefde. Ze waren schuldig aan moord. Niemand kan de schuld van een moord wegnemen. Dat drukt zwaar op iemands leven. Alleen de Heere God kan die schuld wegnemen en dit beloofde Hij door de profeet Jesaja. Wat er ook in je leven is gebeurd, hoe groot ook je schuld is, bij de Heere God kun je vrijspraak van schuld ontvangen. Dat is de kracht van vergeving. Daarvoor is Jezus naar het kruis gegaan. Gebed Vader in de hemel, U verlangt dat ik me tot U keer. U vergeeft me en wast mijn zonden wit als sneeuw.
OVERDENKING
jezus OVERDENKING WIE IS ONZE MEDICIJNMEESTER☻ 30 juli☻ Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar zich mag overgeven in de handen van de levende God. Wat een diepe vrede vervult het hart van diegene die het leven vonden in de dood en opstanding van hun Zaligmaker. Hoewel het bij iedere persoon op een andere wijze kan toegaan, komt toch iedere gelovige tot dezelfde belijdenis: “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie”. Ja iedere gelovige moet bekennen dat er een moment van overgave is gekomen, een moment waarin de zondaar moest bekennen verloren te gaan vanwege de zonden maar het behoud, het eeuwige leven vond uit genade om Jezus wil. Sommigen hebben lang gezocht, gebeden, geschreeuwd om genade en alles in het werk gesteld om tot eer van de Heere te leven, om uiteindelijk als het ware alles te verliezen en het leven in de Heere Jezus alleen te vinden. Anderen, zijn vanuit een diepe onverschilligheid, vaak levend in openbare zonden, in korte tijd getrokken vanuit de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Toch is er één overeenkomst; er gaat een streep door het eigen leven om het leven in Christus alleen te leven. Deze roepen met David: De HEERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Het is de Persoon, Jezus Christus, Die het middelpunt van het leven, het verlangen en de liefde van het hart vervuld. Hij is de medicijnmeester geworden voor ieder persoon die ontdekte dat er buiten Hem geen leven te vinden was. De Heere Jezus trok de vergelijking van het komen tot Hem door naar het gaan van de zieke mens naar de medicijnmeester: Jezus hoorde het. Hij zei tegen hen: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wél. Mattheus 9:12 water OVERDENKING☻ HOE WEET IK DAT IK WEDEROM GEBOREN BEN☻ 19 augustus☻ Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben? Sommige mensen kunnen precies het tijdstip van hun wedergeboorte benoemen. Zij weten nog precies het moment, de dag en het uur te noemen waarop zij voor het eerst de Heere Jezus mochten aannemen als hun Zaligmaker. Met andere woorden, zij weten nog wanneer zij voor het eerst geloofden, dat de Heere Jezus, voor hen aan het kruishout van Golgotha is gestorven. Zij weten nog hoe hun hart vervult werd met een blijdschap die geen pen kan beschrijven. Denk aan de moordenaar aan het kruis, de mensen op de pinksterdag en de stokbewaarder.  Toch kunnen veel mensen die de Heere Jezus van harte lief hebben, niet precies het uur en de dag aanwijzen. Bij hen ging het allemaal niet zo als bij de mensen op de pinksterdag. Misschien bent u wel iemand die zoveel twijfelt aan uw behoud omdat u niet precies kunt zeggen wanneer u bent wedergeboren. U bent zo jaloers op hen die dat wel kunnen zeggen en u vraagt uzelf af of het wel waar is dat u gered bent. De vraag is niet, of u weet wanneer u bent wedergeboren, de vraag is of u de Heere Jezus van harte lief hebt?
TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

OPRECHT LIEFDE☻ 30 juli☻ Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Romeinen 12:9 De God die liefde is verlangt er intens naar dat wij zijn liefde op aarde weerspiegelen. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet een mystiek concept, een gevoel, iets wat binnen zit - liefde is vooral ook een levenshouding, een daad. Oprechte liefde wil de Geest in ons wekken. Geen liefde dus die iets terugverlangt, maar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent ook: het tegendeel van liefde verafschuwen. Het kwaad van de bange liefdeloosheid mag ons leven niet langer kleuren. We mogen het goede deel kiezen: onvoorwaardelijk liefhebbend met mensen omgaan. Zoals Jezus. bijdu

TIJD MET JEZUS☺

GEHEIMEN VAN HET KONINKRIJK EEN ZAADJE☻ 19 augustus☻ Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Matteus 13:31☻ Het moet behoorlijk schokkend zijn geweest toen Jezus dit verhaal vertelde. Want wat is een zaadje dat de grond in gaat nu helemaal als je uitkijkt naar de overweldigende en grootse verschijning van het langverwachte koninkrijk van God? Jezus laat dus een totaal andere werkelijkheid zien. Zeker: het wordt uiteindelijk een groots gebeuren dat koninkrijk van God. Maar het begin is klein en onaanzienlijk. En de weg waarlangs dat rijk tot stand komt gaat door dood en verderf heen. Zoals het ook met Jezus gaat: ten diepste is hij zelf een zaadje van de mosterdplant. Alleen als hij als een zaadje de grond in gaat kan hij veel vrucht dragen.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻☻ VERKEERD GEKOZEN EN NU DAN☻ 11 augustus☻ LIEVE MENSEN, Als je nu eens verkeerd gekozen hebt... hoe gaat het dan verder? Een verkeerde keuze maken; het kan ons allemaal overkomen. Maar wat kunnen de gevolgen soms fout uitpakken. En onbarmhartig hoor je vanaf de zijlijn: jouw keus! Jij wilde dit zonodig. Jij zou met die man trouwen, jij wilde per se die baan, jij wilde nog een kind, jij moest zo nodig... jouw keus! Een verhaal over Orpa, die zo anders koos dan Ruth... Over Gods overvloeiende goedheid, om je te bemoedigen! Met liefs, Gerry

  schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻ DAT MIJN LEVEN EEN ECHO IS☻ 30 juli☻ Ben ik een echo van mijn Heer? Lieve mensen, Terwijl Nederland zucht onder een warme deken, dommelt de ene christen in slaap, de ander kan de slaap maar niet vinden. Anne Velema staat met ons stil bij geestelijke waakzaamheid, alert blijven en geestelijk wakker zijn! Deze houding zocht Jezus bij zijn volgelingen. Kan dit woord voor jou zijn, om je te bemoedigen! Lees de tekstbijlage of kijk naar de bemoediging van de week! Gods rijke zegen gewenst! Met liefs, Gerry 

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

KRACHT VAN ONTHOUDING☻ 19 augustus☻

Onthouding en onthouden verhouden zich op een bijzondere manier tot elkaar. LIEVE BROEDERS EN ZUSTERS☻ Een bijzondere titel voor een bijzondere bemoediging van Hanna Swart. Ze neemt ons mee naar het verhaal van de ouders van Simson en dan met name naar zijn moeder. Een naamloze vrouw. Toch is de manier waarop zij in het leven staat van cruciaal belang voor haar zoon. anoach en zijn vrouw konden geen kinderen krijgen. Of ze dat wel graag wilden en of ze daar veel om gebeden hebben, staat niet in het verhaal genoemd.Maar wat opmerkelijk is, is dat de vrouw van Manoach tot twee keer toe een engel op bezoek krijgt en bij de tweede keer snel haar man ophaalt zodat deze ook de engel kan ontmoeten.De engel heeft beide keren een bijzondere boodschap, namelijk dat Manoach en zijn vrouw een kindje zullen krijgen. Het is een jongen en ze moeten hem grootbrengen als een nazireeër, wat inhoudt dat zijn haren niet geschoren mogen worden, dat hij zich houdt aan de reinheidswetten en geen wijn of andere producten gemaakt van druiven mag nuttigen. Deze sterke held van God zal Simson genoemd worden Gods rijke zegen, Gerry 

SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 11 augustus☻ "Nog even slapen, nog even soezen, nog even lekker liggen, maar dan komt de armoede over je en maar al te snel zul je gebrek lijden." Spreuken 6:10-11 PSALM 11 augustus☻ "Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen." Psalm 46:1
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

11 augustus☻ "Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden; de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven." Jacobus 5:15 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

11 augustus☻ "Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen." 2 Korintiërs 5:17
TEKST/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d TEKST 11 augustus☻ Zing leef lach en verwonder vandaag is de dag die de Heer God jouw geeft. ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 11 augustus☻ De fout van velen is niet dat ze een onwaarheid geloven, maar dat ze een belangrijke waarheid niet geloven.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 11 augustus☻ Steeds weer accepteren dat beproevingen bij het leven horen en in alles de vrede van het hart zoeken. Dan wordt het leven mooi… ja, zo zal het gaan. Dan gebeurt er iets onverwachts met je. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 11 augustus☻ Heb je jezelf ooit afgevraagd hoeveel potentiële goede vrienden je verloren kunt hebben alleen door ze op hun eerste indruk te beoordelen? Ik sta er versteld van hoe zelden de eerste indruk van iemand iets waardevols zegt over die persoon. We zullen niet werkelijk in staat zijn om mensen juist te beoordelen totdat de Heer bij het oordeel onthult wat er werkelijk in hun hart is.   Vind je niet dat wij hen de tijd moeten geven om aan ons te onthullen wat in hun hart is voordat wij een conclusie over hen trekken?! Laten wij niet alleen maar naar de uiterlijke verschijning kijken!
QUOTE/MOOIE ZINNEN
schapen QUOTE☻ 11 augustus☻ "Hoe langer je uitstelt, hoe meer kracht en wortels jouw zonden krijgen. Als je een twijg niet kan buigen, hoe zou je het dan kunnen buigen als het een boom is?" schaap MOOIE ZINNEN 11 augustus☻ Geloof in God, dan geloof God ook in jouw.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

11 augustus☻

Dankbaarheid is een bloemetje dat in weinig tuinen groeit

RETREAITES

evangelisatie

ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

kidsbloem

BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting. www.zoeklicht.nl

4bea

DE SPIL☻

THEMA WEEKEND☻

TIME MANAGMENT EN BENEDICTUS☻vr 31 Aug 2018 19:30 t/m zo 2 Sep 2018 14:30/

Die oude monnik uit de 6e eeuw na Christus had een paar geheimen die ook voor ons in deze tijd nog waardevol kunnen zijn. Samen verkennen we een aantal van zijn regels die ons helpen om – ondanks alle prikkels vanuit werk en sociale media – rust en orde in onze dag te houden en te kunnen blijven genieten, ook als we het druk hebben. We onderzoeken hoe die regels in ons eigen bestaan vruchtbaar kunnen zijn. We beoefenen zijn regels en je gaat naar huis met een concrete aanpak die werkt!

Begeleiding: Marianne Groen & Marleen Hol

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

INDIVIDUELE RETRAITE☻ Week 41: 9 t/m 12 oktober Week 43: 23 t/m 26 oktober ☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

86353d

DE SPIL☻☻☻

OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

kids

DE SPIL☻

THEMA:OMGAAN MET VERLIES☻ ma 3 Sep 2018 10:30 t/m wo 5 Sep 2018 15:00☻ We reizen met elkaar door het land van verlies. We sjouwen ongemerkt met een zware koffer. In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken. Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt. Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer. Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden. Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

kinderen

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

>MIDWEEK 55+

Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+
28 augustus t/m 1 september 2017
/ MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/

xx-small;">Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar.

☻☻www.zdh.nl

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

DE KINDERZIEL☻

4 augustus☻

Je vriendelijke lach
Heeft mij tot de overtuiging gebracht
Dat in ‘n kinderziel
De hemel is te zien
Zo is het Anna-Marie mijn schat
Blijf altijd ´t zonnetje voor Opa´s hart.

ruth1

POEZIE

ZONDER LEED GEEN LEVEN☻

4 augustus☻

Waar rozen zijn, daar zijn ook doornen.
Op ied’re ebbe volgt de vloed
Geen loop is zalig zonder arbeid
Een zonder leed, geen leven zoet.

VISJES
kwijtbent ☻☻11 augustus☻☻ Godsexpert
RELATIE EN OPVOEDING
biddend HIER PRAAT JE LIEVER NIET OVER☻ 17 juli☻ Er is iets met die oom... Je zoon kent ‘m nauwelijks. Dat heeft te maken met een misbruikzaak van vroeger. Je weet dat je het niet altijd stil kunt blijven houden, want straks hoort 'ie het van een ander. Wanneer doorbreek je dat stilzwijgen? En hoe pak je zo’n gesprek met je tiener aan? Het gezegde is er niets voor niets: ieder huisje heeft zijn kruisje. Het kan er aan de buitenkant nog zo mooi uitzien, in veel families komen wel dingen voor die liever verzwegen worden. Of het nu je eigen anorexia therapie is, een verslaving, de echtscheiding die je als kind meemaakte, een ruzie in de familie, een gevangenisstraf, makkelijke onderwerpen zijn het niet. Vaak gaat zo’n geheim gepaard met gevoelens van schaamte en schuld. Pijnlijke herinneringen of teleurstelling in anderen maken het moeilijk om erover te praten. Hoe ingewikkeld een geheim ook is, je kunt het niet altijd stil blijven houden voor je kinderen. Op een gegeven moment komen ze erachter. En dan kunnen ze het maar beter van jou horen, dan van een buitenstaander. Je weet dat je het moet delen, maar je ziet er als een berg tegenop. Bedenk eerst waarom je dit geheim wilt delen. Is het omdat je bang bent dat een ander er misschien eerder mee komt en niet de juiste informatie geeft? Voelt het als opbiechten, omdat je spijt hebt van je eigen gedrag? Of wil je een waarschuwing meegeven, om te voorkomen dat je tiener hetzelfde overkomt? Daarnaast is het goed om te bedenken wat het geheim met jou doet. Als het voorval lang geleden is gebeurd, is het wellicht een afgesloten periode. Wanneer het korter geleden is, kan het onderwerp beladen zijn. Daarmee hangt samen wie er eventueel nog meer bij het geheim betrokken zijn (geweest). In welke situatie je ook zit, je mag je geheimen in vertrouwen bij God neerleggen. Bid ook om raad over hoe je het beste in gesprek kunt gaan met je tiener. bijbellezen BUITEN DE BOOT☻ 17 juli☻ “Maar schrijf je dan nergens hoe het moet: Bijbellezen in het gezin?” Die vraag kreeg ik toen ik een magazine voor Geloof in het gezin voorbereidde. De vragensteller was op zoek naar een voorschrift: Hoe vaak en hoe lang moet ik met mijn gezin Bijbellezen? Zo’n artikel zou een duidelijke richtlijn zijn. Dat is makkelijk, daar kun je je aan houden en je kunt de onderdelen afvinken. Ja, ’s morgens de tijd gehaald. Mooi, ’s middags weer. En jawel hoor, ’s avonds ook gelukt. Een schouderklopje voor jezelf.Maar wat als het in mijn gezin niet werkt? Als mijn kind een verstandelijke beperking heeft en niets begrijpt van de Bijbel? Als mijn kind ADHD heeft en zich niet langer dan één minuut kan concentreren? Als mijn angstige kind niets wil horen van een voor hem onbekende Persoon, zoals de Heere Jezus? Dan vallen we volgens zo’n artikel buiten de boot. Want het kan bij ons niet zoals het ‘hoort’.Deze kinderen brengen ons bij de diepere vraag: Wat vraagt God van ons? De Heere vraagt ons Hem lief te hebben met alles wat in ons is. Ook met ons verstand. En met dat verstand mogen we zoeken naar mogelijkheden om Gods Woord bij ons kind te brengen en ons kind bij Zijn Woord. Bij het kind dat zijn hele leven geen letter kan lezen, bij het kind dat nooit een hele preek kan volgen en bij het kind dat de Heere Jezus niet kan zien als Iemand die te vertrouwen is.Dan mag je als ouder hoopvol de vinger leggen bij Jezus Woorden: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”
WEET-MAGAZINE

mooie-donor-achtergrond

DONOR ORGANEN: WAAROM WORDEN ZE AFGESTOTEN☻ 11 augustus☻ Veel mensen staan op de wachtlijst om een donororgaan te krijgen. Succes is niet altijd gegarandeerd: soms wordt het orgaan afgestoten door je lichaam. Onderzoekers denken nu te weten hoe dat komt – en wat je eraan kunt doen. Bij sommige mensen raken bepaalde organen zó beschadigd – door ziekte of een ongeluk, bijvoorbeeld – dat ze niet meer functioneren. Dan kan een orgaantransplantatie uitkomst bieden: het kapotte orgaan wordt vervangen door een werkend orgaan van iemand anders. Dat klinkt mooi, maar doorgaans wordt binnen 10-12 jaar de helft van alle donororganen weer door het lichaam van de ontvanger afgestoten. Dat is niet vreemd, je lichaam heeft immers een immuunsysteem dat het moet beschermen tegen lichaamsvreemde cellen. Voor de patiënt kan dit echter dodelijk zijn. Wetenschappers van de universiteiten van Pittsburgh (VS) en Toronto (Canada) hebben gekeken wat er in muizen gebeurt bij orgaantransplantaties. Zij ontdekten dat een bepaald molecuul, SIRP-alfa genaamd, het immuunsysteem activeert. Dat gebeurt wanneer het SIRP-alfa van het donororgaan anders is dan dat van de ontvanger. Het bindt dan aan de receptor CD47 op bepaalde witte bloedcellen, monocyten genaamd. Die zien het orgaan dan als een indringer en vallen het aan, met alle gevolgen van dien

 water

DE KRACHT VAN WATER☻ 11 augustus☻ Het zal je niet verbazen dat stromend water een enorme kracht heeft. Hoe groot die kracht precies is werd pijnlijk duidelijk toen in februari een Amerikaanse stuwdam beschadigd raakte… In de Amerikaanse staat Californië ligt de hoogste stuwdam van het land: de 235 meter hoge Oroville Dam. Door zware regenval steeg in februari het waterniveau zo erg dat men overtollig water via de noodoverlaat moest laten wegstromen. De ingenieurs zagen toen een apart stroompatroon ontstaan. Wat bleek? Het snelstromende water had halverwege de overlaat een gat geslagen in het beton en het onderliggende gesteente! Helaas was er geen tijd om het gat te repareren. Het water van de Feather River, waarin de Oroville Dam zich bevindt, bleef namelijk stijgen. De ingenieurs waren bang dat de tweede overlaat het overtollige water niet aan zou kunnen. Ze hadden daarom geen keus en moesten de beschadigde overlaat weer in gebruik nemen, met als gevolg dat meer dan 180.000 mensen uit voorzorg moesten worden geëvacueerd. Toen het waterniveau in het stuwmeer eindelijk een beetje was gezakt, werd de omvang van de schade pas echt goed duidelijk. Het water had het beton van de overlaat gestript. Er was een ‘krater’ uitgesleten van vijftig meter diep. Een deel van het snelstromende water had naast de overlaat een nieuwe geul uitgesleten, dwars door de harde ondergrond heen. Naar schatting is hierdoor 1,3 miljoen kubieke meter gesteente weggespoeld. Wereldwijd tref je veel van dat soort erosiesporen aan. Wat bij de Oroville Dam ‘in het klein’ gebeurde, vond vroeger op grote schaal plaats. Bijvoorbeeld toen het water zich na de zondvloed terugtrok. www.weet-magazine.nl

HOOPVOL LEVEN
a52f0 HOOPVOL LEVEN☻ 19 augustus☻ Ben je door Jezus aangeraakt dan voel je diep Zijn liefd’ doorstromen Hij is het die gelukkig maakt en met Zijn vrede is gekomen. Wanneer je oor naar Zijn stem hoort en zult verstaan Zijn woorden. Weet dat dan er een toekomst gloort omringt met gouden boorden. Als jij je hart aan Jezus geeft dan ben je in Zijn liefd’ geborgen. Verzekerd dat je eeuwig leeft bij Zijn komst op de Grote Morgen. F.Nicolai
JEZUS MIJN LEVEN/GOD HEB IK LIEF
Jezus1 JEZUS MIJN LEVEN☻ 19 augustus☻ Jezus, leven van mijn leven Zonder Hem kan ik niet bestaan Hoe zou ik verder moeten gaan? Hij heeft alles voor mij gegeven. Mijn zonden heeft Hij gedragen Daarvoor heeft Hij veel geleden En voor mijn schulden gestreden Zelfs zonder daar over te klagen. Hij is door de dood gegaan Mijn redding was Zijn streven Jezus, leven van mijn leven Hij heeft mij in alles bijgestaan. Geen dank is daarvoor te groot Ik wil Hem loven en prijzen En alle eer en hulde bewijzen Aan mijn Redder uit de nood. F.Nicolai avondmaal GOD HEB IK LIEF☻ 19 augustus☻ God heb ik lief God heb ik lief, mijn trouwe Heer Hij zorgt voor mij, elke nieuwe dag Zolang ik op deze aarde leven mag Hij schenkt mij hulp, steeds weer. God heb ik lief, Hij hoort mijn klagen Hij wil mij voor het kwaad beschermen En blijft zich altijd over mij ontfermen Niet alleen vandaag, maar alle dagen. God heb ik lief, de hoorder der gebeden Hij wil steeds naar mij luisteren Ook al is het maar een fluisteren Hij weet alles van mijn moeilijkheden. God heb ik lief, ik blijf in Hem geloven Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan En laat mij nooit alleen verder gaan Zijn grote liefde gaat alles te boven. ( Woorden uit Psalm 116)F.Nicolai
HET MOOISTE
leren HET MOOISTE☻ 19 augustus☻ Wat een overweldigend vergezicht, zeggen die ogen van het kleine wicht. Schitterende kijkers, wat een verhaal, 't is niet te vertalen in ons *Verbaal.* Het kindje dat daar op de wereld kwam, verblijdde zijn moeder met luid gezang. Eerst kwamen er weeën, dan een gegil, hier is het kindje wat zij zo graag wil. Zij voelde ´t komen, leven uit leven, als een kruikje verwarmde het even. Al de pijn is nu heel snel vergeten, twee dingen wil ze dan dolgraag weten. Is het kindje helemaal goed gezond, zijn de haartjes zwart of toch lichtjes blond? Met ´t antwoord dat ze van haar ega krijgt, is ze ook onuitsprekelijk verblijdt ! Zij bracht een kindje op deze aarde, dank daarom nú God, die haar bewaarde! Bron:Gedichtenstad
JE BENT EEN WONDER

geloof

JE BENT EEN WONDER☻

19 augustus☻

Je bent een wonder,
je bent bijzonder,
je bent een parel in Gods hand,
Hij geeft je liefde,
waarnaar jij verlangt.
Hij zal jou dragen,
Hij laat jou nooit alleen.
Hij wil een Vader voor je zijn. Nen Vaat

DE ZIN VAN HET LEVEN/DAT WIL IK OOK
580ff DE ZIN VAN HET LEVEN☻ 19 augustus☻ Soms kan men zich afvragen Wat is de zin van het leven Dat door God is gegeven Als je veel lasten moet dragen. Wat kan het leven moeilijk zijn Door ernstige ziekte en tegenslag Zodat je niet veel meer vermag Wegens ongemak, verdriet en pijn. Ondanks alle leed dat er bestaat Kan men zinvol in het leven staan En in alle vertrouwen verdergaan Wanneer men zich op God verlaat. De zin van het leven geeft de Heer Hij heeft ons een toekomst bereid Een volmaakt leven in eeuwigheid Zorg en leed bestaan dan niet meer. Fedde Nicolai b711 DAT WIL IK OOK☻ 19 augustus☻ Voorheen, als mensen spraken over de Heer, dan dacht ik: "Nee hè, niet weer." Het is mooi voor jullie, maar ik zit er niet op te wachten. Allemaal onzin, die hemelse krachten. Maar hoe, had ik het toen dan kunnen weten? Ik had immers, mijn hele leven al zonder God versleten. Dat ging prima, ik was gewend om goed voor mezelf te zorgen. En lukte het niet vandaag, dan lukte het mij wel morgen. Sprak men over de Hemel, dan werd ik altijd een beetje fel. Dan zei ik: "Als die er is, dan kom ik er ook wel!" Ik was ook geen kwaad mens, nu leef ik eigenlijk net als toen. Maar nee, toch ook weer niet, God verandert je hart, je denken en je doen. Het blijft voor mij een raadsel, begrijpen doe ik het echt, echt niet. Ik weet nu helemaal zeker, dat Hij mij ziet. Ik weet het nog goed, na jaren afwijzing kwam er toch ineens een verlangen. Als God bestaat…dan wil ik Hem ook ontvangen. Ja als dat allemaal waar is, dan wil ik het ook, die kans laat ik niet staan. Wat ben ik blij, dat ik toen aan het zoeken ben gegaan. Uit de bundel: Leer mij leven A.Huis
BEN JE DOOR JEZUS AANGERAAKT/ALS CHRISTEN

brood

BEN JE DOOR JEZUS AANGERAAKT☻

19 augustus☻

Ben je door Jezus aangeraakt
dan voel je diep Zijn liefd’ doorstromen
Hij is het die gelukkig maakt
en met Zijn vrede is gekomen.
Wanneer je oor naar Zijn stem hoort
en zult verstaan Zijn woorden.
Weet dat dan er een toekomst gloort
omringt met gouden boorden.
Als jij je hart aan Jezus geeft
dan ben je in Zijn liefd’ geborgen.
Verzekerd dat je eeuwig leeft
bij Zijn komst op de Grote Morgen.
J.A v Tricht

f8cf575d74

ALS CHRISTEN☻

19 augustus☻

Als christen mag je steeds weer leren,
tijd nemen om de Bijbel te bestuderen,
luisteren naar wat anderen uitleggen,
horen wat de Heere tegen jou wil zeggen.
Steeds verder de diepte ingaan,
en meer van de Bijbel leren verstaan,
dagelijks in Gods Woord blijven lezen,
zo mag je je hele leven leerling wezen. J.Troost

BIJBEL RECEPTEN

geitekaaskikkerwten

GRANEN MET GEITEKAAS EN KIKKER ERWTEN☻ 26 juli☻ 150 ml olijfolie 1 tl scherpe mosterd 70 ml vers citroensap of azijn zout en peper naar smaak 675 gr gare bulghur of gekookte gerst, gierst of tarwekorrels 125 gr gehakte peterselie 125 gr verse muntblaadjes 1 bosje fijngesneden groen van lenteuitjes 500 gr kikkererwten uit blik 125 gr in blokjes gesneden feta kaas 2 eetlepels gehakte zwarte olijven Klop van de olijfolie, mosterd en azijn of citr oensap een dressing. Schep in een slakom graan, peterselie, munt, uitjes, kikkererwten, kaas en olijven door elkaar. Voeg de dressing toe. Breng het geheel op smaak met zout en peper. Zet het gerecht zo mogelijk een nacht weg in de koelkast. Serveer met druiven.

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

SCHUILPLAATS

Blah Blah Blah

JEZELF ZIJN☺ 19 augustus☻ Een ander gevaar van social media is dat het vaak erg belangrijk lijkt wat anderen van je vinden. Als je een berichtje of een foto plaatst, wil je graag zoveel mogelijk likes en reacties. Het lijkt soms net alsof internet tegen je zegt: zonder likes ben je niet leuk of belangrijk genoeg. Als je Facebook, Twitter en Instagram gebruikt, denk hier dan eens over na. Zet ik iets op internet omdat ik het zelf leuk vind of omdat ik hoop dat anderen het leuk vinden? Het belangrijkste is dat je blij en tevreden bent met jezelf. De Heere God heeft je niet voor niets zo gemaakt zoals je bent. Dat mag je ook op internet laten merken. Dat hoeft niet perse met een Bijbeltekst. Je kunt ook laten merken dat je tevreden bent door geen uitdagende foto’s te plaatsen, niet negatief te reageren op foto’s van anderen en geen dingen te liken die tegen de Bijbel ingaan. Ook als je dan anders bent dan de rest. Onthoud dus goed: het is niet hoe meer likes, hoe beter. Maar: hoe meer je jezelf durft te zijn, hoe beter! www.stichtingdeschuilplaats.nl

TIMON

Kiss My Tuchas

MAATJES☻ 19 augustus☻ Heb jij hart voor thuisloze jongeren? Wil je graag echt iets betekenen voor anderen? Trek jij je het lot aan van jongeren, die hulp nodig hebben? Weet jij relaties aan te gaan met jongeren, voor wie goede en gezonde relaties niet vanzelfsprekend zijn? Bij Timon Begeleid Wonen vinden jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder een hecht sociaal netwerk een plek om te wonen. Deze jongeren kennen vaak een opeenstapeling van problemen, waardoor hun leven is ontspoord. Dankzij professionele begeleiding van Timon krijgen zij de kans om daar verandering in aan te brengen. Soms gaat het om tienermoeders en hun kind(eren). Jij kunt deze jongeren helpen door een maatje voor hen te zijn. Door samen leuke dingen te doen en/of samen te werken aan een concreet doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behalen van een opleiding of het vinden van een stage- of werkplek. www.timon.nl in God.

ELEOS

Thumbs Up 1

ZE LAG HET LIEFST IN BED MAAR KON NIET OP POSITIEVE GEDACHTEN KOMEN☻ 19 augustus☻ Ik dacht: ik kom er vast nooit overheen. Maar gelukkig helpen de gesprekken bij Eleos echt. Ik zou het iedere jongere met depressieve klachten willen aanraden: ga praten met iemand die er verstand van heeft, en jou kan helpen.Ik was vanaf de derde klas erg verdrietig. Ik voelde me depressief. Ik lag het liefste maar in bed en kon niet op positieve gedachten komen. Ik kon mezelf niet meer oppeppen zeg maar. Somber was ik regelmatig. En ik zat eindeloos aan mijn huiswerk als ik uit school kwam. Nadat ik met mijn ouders praatte over hoe verdrietig en somber ik me voelde, ben ik gesprekken gaan voeren met een hulpverlener. Dat wilde ik eerst echt niet. Ik had namelijk niet het idee dat praten me zou helpen. Ik wilde vooral in bed liggen en niks doen. Uiteindelijk ben ik toch gesprekken gaan voeren met een hulpverlener van Eleos. De gesprekken zijn soms best pittig, bijvoorbeeld als het over m’n donkerste gedachten gaat. En ik ben ook niet altijd in de stemming om over mezelf te praten. Maar tot nu toe helpt het me echt. Het volgende wat we gaan aanpakken is hoe ik over mezelf denk, mijn zelfbeeld. Ik moet nu

iedere dag twee positieve dingen opschrijven.

https://www.eleos.nl/

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

VERLIEFD OP GOD☻11 augustus☻

Tom: “Als ik erover nadenk zie ik het nog voor me, het was tijdens het weekend. Er werd voorgesteld om een gebed na te zeggen en tijdens het gebed, op het moment dat het over Jezus ging, kreeg ik ineens een heel helder beeld. Er kwam een brandende vuist uit mijn hart en ik kreeg ineens de overtuiging: dit is de waarheid en dit is waar je, je hele leven voor zult strijden. De zware last verdween direct op dat moment. In de zes maanden daarna voelde ik me superhigh, een soort roes, alsof ik superverliefd was op God! Eigenlijk op een God die ik nog niet eens zo goed kende, maar het voelde alsof zo het leven bedoeld was: heel zorgeloos!”

Tom vervolgt: “In eerste instantie zou je verwachten dat dat gevoel blijft, maar dat is niet zo. Soms voel ik me weer even heel onrustig. Ook in die zes maanden ging niet alles direct perfect maar ik heb ik wel ontdekt dat bijvoorbeeld de Bijbel lezen me een soort zelfde gevoel geeft en bidden ook. Nu moet ik het stap voor stap samen met God op pad gaan. Met deze zoektocht help ik anderen ook graag, ik ben al een paar keer groepsleider bij Alpha geweest. Het heeft veel voor mij en mijn vragen betekend. Ik wil graag dat jongeren in mijn groepje ook eerlijk en open hun vragen kunnen stellen.”

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻

IK BEN VIJF KEER UITGENODIGD VOOR DE ALPHA☻ 4 augustus☻ Pas bij de zesde uitnodiging gaat Carolien eropin. Ze doet een mooie ontdekking op Alpha.   Carolien (44) groeit op in een christelijk gezin. Niet iets waar ze nou zo trots op is. Ze neemt een besluit: als ze op haar achttiende op kamers gaat wonen, gaat ze doen waar ze zelf zin in heeft! En dat doet ze. Niet veel later ontmoet ze Robin: “We hebben elkaar ontmoet in de foutste kroeg van Utrecht. Het was liefde op het eerste gezicht. Twee weken later trok ik bij Robin in. We waren smoorverliefd.” Niet lang nadat ze gaan samenwonen, ontstaan de eerste conflicten. Carolien vertelt: “Ik kreeg veel stress van het kopen van ons eerste huis en ik wilde Robin veranderen; hij moest net zo denken als ik. Ook stapelde mijn boosheid zich op en dan kon ik ineens exploderen.” Hun relatie verslechtert. Ieder jaar geeft Caroliens vriendin haar een uitnodiging voor een Alpha. Carolien: “Ik heb er wel vijf gekregen maar pas toen ik in verwachting was, stond ik ervoor open. Ik wilde mijn kind iets van het christelijk geloof meegeven en ging naar een Alpha. Ik voelde me er heel welkom. Wat een leuke groep!” Tijdens Alpha leert ze God kennen, een bijzondere ontdekking. Ze vertelt er enthousiast over aan haar man. Die kan er op dat moment niet zoveel mee, maar ziet haar veranderen. Carolien: “Mijn boosheid verdween. Inmiddels heeft Robin ook een Alpha gevolgd en God leren kennen. Dat maakt voor ons leven en huwelijk een groot verschil!” terwille

TERWILLE☻ HIJ ROOKTE AL OP ZIJN ZEVENDE☻ 4 augustus☻ Sander groeit op in een gezin met zeven kinderen, waar het heel normaal is om te roken en te blowen. “Ik kreeg mijn eerste sigaret op mijn zevende. Van mijn moeder. Iedereen vond het grappig, behalve mijn vader. Ik heb een paar maanden ongestoord kunnen roken, totdat hij erachter kwam en me de sigaretten afpakte.” Maar Sander is er dan al zo afhankelijk van dat hij zelf stiekem weer begint. Het blijft niet bij roken. Zijn moeder en oudere broer en zus blowen thuis regelmatig. Zo doet Sander op zijn zestiende ‘gewoon’ eens een keertje mee. “Het was wel lachen eigenlijk. Wel gezellig om samen stoned te zijn. Ik kreeg de eerste keer meteen een enorme lachkick.” In het dagelijks leven valt er niet zoveel te lachen voor Sander: zijn ouders gaan scheiden en op school wordt hij erg gepest. Het gezin bouwt steeds meer schulden op door het gebruik van cannabis en zijn moeder gaat de prostitutie in om het financieel te blijven volhouden. Zo moddert het gezin een aantal jaren door. Sander blowt in die jaren stevig: “Het was een vlucht uit de realiteit.”

SHOUTBOX
OPVOEDEN

Family 3

EEN BIJZONDER KIND IN HET GEZIN☻ 19 augustus☻ Ouders willen er voor ieder kind zijn. Maar wat als er een bijzonder kind is dat veel tijd en aandacht vraagt door een handicap, psychiatrische stoornis of ziekte? Hoe kun je er als ouders voor zorgen dat de broers en zussen (brussen) niet ondersneeuwen? Een eerste vereiste voor brusjes is dat ze van hun ouders erkenning krijgen voor de plek die ze in het gezin innemen. Zoals in ieder gezin zijn ook in deze situaties veiligheid, geborgenheid en positieve aandacht onmisbaar. Plan bijvoorbeeld één keer per maand een dagdeel om iets samen met één kind te doen.„Ik hoor van andere brussen dat zij thuis veel helpen zorgen voor hun broer of zus. Ik deed dat niet. Ik bemoeide me er niet zoveel mee. Er ging zoveel aandacht van mijn ouders naar mijn broer, dat ik min of meer naar de achtergrond verdween. Nu heb ik nog steeds vaak het gevoel dat anderen belangrijker zijn dan ik.”

Kiss On The Hand

SEXUELE OPVOEDING☻ 19 augustus☻ Kinderen en tieners groeien op in een maatschappij die bol staat van seksuele beelden en toespelingen; een uitdaging voor de ouders! Alhoewel de seksuele revolutie vrijheid beloofde, zijn grenzeloosheid en losbandigheid het resultaat. Voortdurend klinkt om ons heen: ‘Doe waar jij je goed bij voelt’. Dat is nou juist een advies waar kinderen, tieners en jongeren niets mee kunnen, zeker niet als het gaat om liefde en seksualiteit. Verliefdheid en opspelende hormonen kunnen immers allerlei ‘goede’ gevoelens opwekken, maar zorgen er ook voor dat je niet zo helder nadenkt en keuzes kunt maken waar je achteraf erg veel spijt van hebt. Het is aan ons om kinderen en tieners te leren wat gezonde seksualiteit is, hoe ze een goede relatie op kunnen bouwen en hoe om te gaan met al die seksuele toespelingen om hen heen. Zodat ze up to date zijn als het zover is: toegerust om een goede relatie aan te gaan.

HUISVANBELLE

EERST PROBEREN DAN GELOVEN☻ 11 augustus☻ Heb je wel eens bergschoenen of sportschoenen gekocht? Je loopt in de winkel wat heen en weer en ze zitten lekker. Of ze zitten voor geen meter maar ze moeten nog ingelopen worden. Er is maar één manier om erachter te komen of het de goeie schoenen zijn voor jou. Juist; erop lopen. En het liefst een hele tijd. Je lievelingsschoenen zijn vaak dat afgetrapte paar wat je al jaren hebt toch? Zo is het ook met je relatie met God. Eigenlijk begin je met het uitproberen (in de winkel). Je stelt vragen en probeert te ontdekken of het bij je past. Maar op een gegeven moment hak je de knoop door. Je gaat het avontuur met God aan door hem actief te zoeken en te betrekken bij je leven. Twijfel je dan helemaal niet meer? Ja hoor. Bij een hevige regenbui vraag je je ook af of je bergschoenen wel echt waterdicht zijn. En als het tranen regent in jouw leven vraag je je af of God er wel is…. Dan is het een kwestie van doorstappen, vertrouwen, bidden en wachten tot de zon weer doorbreekt. Dan droogt Hij je schoenen en je tranen.

GELOOF EN TWIJFELEN☻ 11 augustus☻ Komt jouw geloof wel eens in ‘zwaar weer’? Of vraag je je af of je eigenlijk wel gelooft? Twijfel je regelmatig? Misschien is het wel reden voor ruzie met je ouders. Ze verwachten van je dat je mee gaat naar de kerk en dat je zonder mopperen naar catechisatie of club gaat. En dat terwijl jij je afvraagt waarom eigenlijk. Voor alle twijfelaars en vragers is er goed nieuws! Je bent niet alleen. De Bijbel staat vol met mensen die zich angstig afvragen waar God nu is. En in deze tijd zijn er genoeg rotsvaste Christenen die regelmatig overvallen worden door twijfel en vragen. Check maar eens bij je voorganger/ dominee of clubleider! Want weet je; we hebben het over GELOOF. Je kunt niet 100% bewijzen dat het waar is. Dan heette het niet GELOVEN maar dan was het gewoon een feit.

www.huisvanbelle.nl

KITS

olifant-bewegende-animatie-0331

CHEF KOK BEREIDT XL OLIFANTEN TAART VOOR VERJAARDAGSFEEST☻ 4 augustus☻ Chef-kok Pierre Wind bereidt een reuzentaart voor de olifanten van DierenPark Amersfoort om de zeventigste verjaardag van het park in stijl te vieren. “Je snapt dat er voor zo’n taart een bijzonder recept nodig is”, vertelt Pierre. “Zeker dertig kilo’s appels, tien kilo wortels en twaalf kilo andijvie. Dat wordt smullen.”Aanstaande zaterdag wordt de olifantenfamilie verrast met de taart. Deze familie eet nogal wat, op een dag gaat er wel vierhonderd kilo aan voedsel doorheen, dan kun je niet aankomen met een standaard taartje. “Deze reuzentaart is natuurlijk een topuitdaging die een chef-kok niet aan zich voorbij laat gaan,” aldus een enthousiaste Pierre. “Daarnaast word ik blij van iedereen die goed kan eten…” Gelukkig krijgt de chef hulp van tien bakgrage kinderen en hoeven de appels niet te worden geschild. Dit jaar bestaat DierenPark Amersfoort zeventig jaar en dat wordt vanaf zaterdag de hele zomervakantie lang gevierd. In het park worden allerlei grootste kinderfeestjes georganiseerd, van schatzoeken tot waterpret tussen de dino’s. De reuzentaart is het startsein van een feestelijke vakantie. “Wanneer je je zeventigste verjaardag viert, hoort daar een taart bij en in dit geval een XL-variant”, vertelt Pierre. “Als kers op de taart maak ik gebruik van meloenen.” De olifantenfamilie kan zaterdagochtend genieten van de taart in DierenPark Amersfoort.

SANNE JURRE LEANDER EN JONNA ZIJN VERSLAAFD AAN DE BERGEN☻ 4 augustus☻ Een Kits over de bergen! Yes!!! Daar weten Sanne (13), Jurre (9), Leander (5) en Jonna (3,5) Francke uit Middelburg heel veel over te vertellen. "Wij zijn 'verslaafd' aan de bergen. Elk jaar gaan we hier naartoe op vakantie en we kijken er altijd erg naar uit! Meestal gaan we naar Oostenrijk. Wat we allemaal doen? Heel veel wandelen! Het liefst boven de boomgrens, want hier heb je de stoerste bergpaadjes en het mooiste uitzicht! Onze tocht is helemaal geslaagd als we gemzen of murmeldieren of bijzondere bergbloemen zien."  "Dit jaar gaan we voor de tweede keer naar Oost-Tirol. We hebben een boekje met hutten in het gebied. Sommige liggen op bijna 3000 meter hoogte! Als je bij een hut komt, mag je een stempel in je boekje zetten en zo kun je sparen voor een medaille. We gaan ook dit jaar weer proberen veel stempels te verzamelen. Verder stoken we graag een vuurtje om worstjes te braden en bouwen we bruggen in bergbeken. Je begrijpt, we vervelen ons nooit! De bergen laten ons zien hoe klein wij zijn en hoe groot onze Schepper." "Het was moeilijk kiezen welke foto we zouden insturen, we hebben zo veel geweldige foto's. Hij is vorig jaar zomer gemaakt. Op de achtergrond zie een gletsjer: de Grossvenediger (3674m hoog). We hadden toen 900 meter geklommen! Ook Leander heeft alles zelf gelopen en Jonna de helft. Knap hè?!" Bron:kits

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

YOUTH FOR CHRIST☻

jongen-bewegende-animatie-0018

MOBIELE MALL VOOR YOUTH FOR CHRIST IN VEENENDAAL☻ 4 augustus☻ Youth for Christ Veenendaal wil jongeren opzoeken, ze helpen groeien en nieuwe hoop bieden. Dit willen we doen door middel van Mobiele Ontmoetingsplek. Hiermee kunnen we jongeren een veilige plek bieden om te ontspannen of een goed gesprek met ze voeren. Het biedt ook de mogelijkheid om meidenwerk op te zetten. De Mobiele Ontmoetingsplek is een ambulant jongerencentrum die makkelijk te verplaatsen is. Youth for Christ teamleider Carlo Steenbergen: “In september 2013 zijn we gestart met de Mobiele Mall in de vorm van een omgebouwde SRV-wagen. Je kunt het zien als een gezellige huiskamer met activiteiten voor de jongeren. We kunnen zo nog beter jongeren bereiken in hun eigen leefwereld. Als je naast de jongeren staat, kun je ze verder laten groeien en stimuleren om hun plek in de maatschappij te vinden. Jongeren in Veenendaal kunnen moeite hebben om hun eigen plek in de samenleving te vinden. Het ontbreekt aan een specifieke plek voor de jongeren om samen te komen. Jongeren hangen op verschillende plekken in de stad, wat vaak lijdt tot overlast voor de bewoners.

DE MALL

Very Angry

IK HEB GELEERD OM TE PRATEN OVER MIJN BOOSHEID☻ 4 augustus☻ Jongeren ondersteunen bij het opgroeien en daarbij de nieuwe kansen geven die nodig zijn is een belangrijk onderdeel van ons jongerenwerk. Zo ook in het verhaal van Daniël, die al sinds de start naar ons jongerencentrum The Mall in de Gildenwijk kwam. Twee jaar geleden pleegde Daniël een geweldsdelict. Hij werd veroordeeld en mocht kiezen tussen de jeugdgevangenis of een taakstraf. Na overleg met de ouders en op aandringen van een van onze jongerenwerkers koos hij voor een taakstraf bij The Mall. We konden Daniël tijdens die taakstraf begeleiden.Een intensief traject volgde. Waar alle vrienden van Daniël op woensdagmiddag gingen voetballen in het Gildenplein, was Daniël degene die met een zak en een knijper om hetzelfde gebouw liep om afval op te ruimen. Het traject pakte goed uit. Daniël leerde ons te vertrouwen en kon zijn verhaal kwijt. Na zijn taakstraf werd Daniël vrijwilliger in The Mall. Daar helpt hij ook nu nog als vrijwilliger mee in de Studio Social Media en organiseert hij met andere jongeren een Johan Cruijff Voetbaltoernooi in de wijk en loopt sinds kort ook stage in één van onze jongerencentra.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG jarige PROFICIAAT☻ 19 augustus☻ JARIGEN IN AUGUSTUS/SEPTEMBER Een feestdag in de tijd, een stipje in de eeuwigheid, dank God voor deze dag, waarop je weten mag, dat het eenmaal zal zijn zoals het hier nooit is geweest, een wonderschoon festijn, een altijd durend feest. Dat geeft dat je op deze dag nog meer genieten mag. Daarom: de handen op elkaar voor een gezegend volgend jaar! J.Mul Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes! HUWELIJK huwelijks SAMEN VOOR ALTIJD☻ 19 augustus☻ Een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen samen tot de dood hen scheidt een huwelijk is eenheid met de Vader voor altijd verbonden tot de laatste adem een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen.L Holman Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.
ZIEKEN/GEBOORTE
ZIEKEN Beterschap NAASTENZORG☻ 19 augustus☻ VOOR ALLE ZIEKEN/BED LEGEREN☻ Het is moeilijk die weg te gaan, de zorg die alsmaar groter wordt, om naast je naaste te staan, daarin schiet je soms te kort, Maar uit liefde tot je naaste, die je alles nog wilt geven, die je steunen wil tot het laatste, om het leven nog te leven. Om samen nog te bidden, voor kracht en genegenheid, omdat je leeft te midden, van zwakte en onzekerheid. Maar Heer, geeft U ons nog de krachten, en geef ons moed om door te gaan, en wil ons leed verzachten. om eens genezen bij U te mogen staan. W.Lubbers Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed GEBOORTE geboorte KOM MAAR LIEVELING☻ 19 augustus☻ Geschenk van God, vanaf het prilst begin dreef jij op de wolken van onze gedachten naar de liefde van ons hart heb jij je genesteld om nooit meer te verdwijnen. I.vd Welle baby-bewegende-animatie-0126 Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn
ZOMER

ZOMER

zon

ZOMERDAG ZON VAN MIJN ZIEL☻ 19 augustus☻ Zon van mijn ziel Zon van God Zon van mijn leven Zon op mijn pad Zon van mijn ziel een stukje van God Zonneschijnsel niet te doven brengt mij terug in de schoot van de Eeuwige zon God.F.Busscher

Melting

Op het strand Kan ik me helemaal uitleven Met blote voeten lopend in het zand Genietend van zomerzon

OVERLEDEN
sterkte OVERLIJDEN DAT IK JE MIS☻ 19 augustus☻ Het is vijf maanden geleden dat je bent overleden Vijf maanden van verdriet want jij bent er niet Vijf maanden alleen waar moet ik heen Vijf maanden huilt mijn hart van deze haast ondraaglijke smart Vijf maanden zonder jou wat moet ik nou Vijf maanden geleden dat ik jou verloor wie geeft mij een luisterend oor Lieve Heer alstublieft ik mis mijn allessie, mijn lief Geeft U mij Uw troost en kracht door U gedragen worden, dag en nacht.L.Cornelisse-Pietersma In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
STRIJDKREET

STRIJDKREET

Happy 1

HET KORPS MAAKT MIJ MEER MENS☻ 19 augustus☻ “Ik ga nu sinds een jaar naar korps Valleistreek. Dat bevalt me heel goed.” Van huis uit hoorde Chris van Dam (24) bij de Nederlands Gereformeerde Kerk. Toen hij een kerk zocht in de buurt van zijn universiteit, maakt hij een lijstje van alle kerken in de omgeving. “Mijn vader werkt bij het Leger des Heils. Die zei tegen me: je zou voor de gein eens bij het korps moeten gaan kijken. Dat heb ik gedaan.” “Ik heb nog wel getwijfeld tussen een jonge Baptistengemeente en het korps. In die gemeenschap van Baptisten zat alleen maar jeugd. Bij mijn korps ben ik de enige student, er zijn vooral veel ouderen. Maar van die oude majoors leer ik heel veel. Zij laten me zien dat hulpverlening echt geen romantisch feestje is, geen makkelijke weg. Maar ze zijn heel erg gericht op het helpen van anderen. Ik ben zelf ook zo praktisch ingesteld. Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe vaak mensen van het Leger langs gaan bij eenzame mensen en hoe de de Bij Bosshardt een huiskamer voor de buurt is.”Het Leger is erg praktijkgericht. Vind jij genoeg inhoudelijke diepgang in het korps? “In Wageningen heb ik ook bij een PKN gekeken, waar veel professoren naar de kerk gaan. Daar hebben ze veel filosofische avonden enzo, dat spreekt mij ook wel aan. Maar ik lees thuis veel boeken. Bij een gemeente vind ik de gemeenschap belangrijker. Er zitten veel mensen in het korps die ik anders niet zou ontmoeten. De praktische instelling die veel heilssoldaten hebben, helpt me om te relativeren. Om te zien wat echt belangrijk is. Het maakt mij meer mens.”

Bow Down Before You

MOOIE WOORDEN GOEDERTIERENDHEID☻ 19 augustus☻ Sommige woorden worden bijna nooit meer gebruikt. Maar ze zijn toch héél mooi. En je kunt ze moeilijk vervangen door een ander woord, want die heeft dan minder lading, of het betekent nét iets anders. Zulke woorden verdienen een ode. Zeker als het woorden zijn die iets te maken hebben met het hogere. Met de dingen die er echt toe doen. Of met God. Het tweede woord waar ik een ode aan geef is: GOEDERTIERENHEID. Wát een prachtig woord. Maar wat betekent het? Die vraag stelde ik aan verschillende mensen. Dit is wat ze zeiden: Goedertierenheid lijkt op goedheid. Maar het is meer dan dat. Iemand zei in het geluidsfragmant dat het haar deed denken aan God. Het is een eigenschap die alleen God heeft, en mensen niet. Mensen kunnen goed zijn, maar goedertieren is alleen God. "Het is een soort stap boven goedheid: God die perfect is wil te maken hebben met mensen die zo imperfect zijn."Iemand anders voegde toe: "Ik denk aan het woord genade, omdat het ook iets van tijd aanduidt; dat de goedheid altijd door blijft gaan. Goedertierenheid is voor mij de eeuwigdurende genade en goedheid van God."Maar... Klopt dat eigenlijk wel? Goedertierenheid is inderdaad een heel oud Nederlands woord, dat vooral voorkomt in de oudste Nederlandse vertaling van de Bijbel: de Statenvertaling. Het betekent oorspronkelijke goeder tiere, van goede groei of van goede aarde. Het heeft een betekenis aangenomen die grenst aan genadig, goed, gunst, getrouwheid, vriendelijkheid en zachtaardigheid.

www.strijdkreet.nl

NIEUWS
politie-en-agent-bewegende-animatie-0049 REFO ZUSSEN BIJ DE POLITIE☻ 11 augustus☻ Ze werken allebei als agente in Almelo en zijn aangesloten bij dezelfde reformatorische kerk. De zussen Christina (41) en Marieke Mauritz (33) voelen zich wel een beetje een uitzondering. ”We kennen in heel het land maar één verwante vrouwelijk collega. Dat is jammer, want refovrouwen zouden bij de politie van zo veel meerwaarde kunnen zijn.” Ze wonen in Rijssen, zijn allebei getrouwd met een onderwijsman en zitten zondags in de tot de Gereformeerde Gemeenten behorende Zuiderkerk. Enige verschil is dat Christina Gerritsen-Mauritz is opgeklommen tot operationeel leidinggevende/wijkteamchef „Maar we hebben het wel zo geregeld dat er geen directe gezagsrelatie is tussen ons. Dat zou niet zuiver zijn. Als we een zogenaamde vlootschouw onder het personeel hebben, ga ik even koffiedrinken als mijn zus besproken wordt.” De liefde voor het politievak is niet verwonderlijk. Christina is geboren in Daarlerveen, een plaatsje achter Hellendoorn, waar vader Mauritz wijkagent was. „Dat was nog echt een politiepost aan huis. Moeder was als het ware zijn secretaresse. Ze typte vergunningen en werkte verslagen uit. Later zijn we verhuisd naar Rijssen, en werd vader wijkagent in Nijverdal. Hij is nu 72 en wordt nog steeds enthousiast als het over zijn beroep gaat.” hemelvaart-bewegende-animatie-0018 GOD GREEP MIJN NEKVEL☻ 11 augustus☻ In de hemel is het feest als iemand tot geloof komt. Deze zomer vertellen acht bekeerlingen over de verandering in hun leven. Vandaag: Leena Antonides (33) uit Olst. Hoe kwam u in aanraking met het geloof?‘Een vriendin van me nam me mee naar de kerk.’Wat trof u daarin? ‘Ik vond veiligheid, liefde en warmte.’Van welke geloofsgemeenschap bent u lid?‘Van de Emmanuel Gemeente.’Welke dingen roepen nog vragen op?‘Ik betrap me er soms op dat ik mensen beoordeel op hun uiterlijk. In de kerk kunnen we elkaar daar ook op beoordelen. Dan zeggen we: “Wat heb jij nu voor schoenen aan?” Laten we iedereen in zijn waarde laten.’‘Toen ik veertien maanden was, ben ik geadopteerd. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Olst. Op mijn vijftiende kwam ik de liefde … Bron:nd water-bewegende-animatie-0003 WANDELEN VOOR WATER☻ 11 augustus☻ Na 5 dagen offline-zijn komen we aan in Kakamega, de hoofdstad van de Keniaanse provincie Maghar. De afgelopen dagen hebben we gebouwd in Mau Naorok, een plekje boven op een berg. We hadden geen internet, geen douche en geen westers toilet. We sliepen in de kerk op een matrasje zo dik als een tuinkussen. Alles was anders. Op het moment dat we aankwamen, zong het hele dorp voor ons. In de kerk krijgen we koffie en thee. Daarna een uitgebreide maaltijd. De volgende dag starten we met de bouw bij de kerk. Al vroeg in de ochtend zijn er kinderen op het terrein. Naarmate de dag vordert, worden dat er alleen maar meer. Ik vond het schokkend om te zien dat die kinderen echt in armoede leven. Ze dragen kapotte kleding, afgelopen schoenen en oudere kinderen dragen een broertje of zusje op hun rug. Spelen mij mij willen ze niet. Ze hebben nog nooit een blanke gezien. Water halen is een hele klus. Ik ben eens meegegaan. Twee kilometer heen lopen, twee kilometer. Het vrouwtje dat het water altijd haalt, heeft drie ezels die ieder vier kannen van 20 liter dragen. Ze neemt dus 240 liter per keer mee. Vanzelfsprekend doen we daarom zuinig met het water. Omdat wij in de kerk sliepen was de kerkdienst op zondag buiten. Er kwamen voor deze gelegenheid ook schoolkinderen. Die hadden 40 minuten had gelopen. Ze zongen een aantal mooie Keniaanse liederen en dansten erbij. Maandag en dinsdag bouwden we verder aan de aanbouw van de kerk en de zes huisjes die later verhuurd kunnen worden.Bron:christelijknieuws
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl