DeBronenLeven
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

weesniet

☻☻11 juni☻☻

geven

GEBEDEN

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

NIET ZOMAAR EVEN☻ 28 mei☻ U geeft mij moed niet zomaar even maar met een lach en een traan Heer het gaat nu stormen van binnen wilt U op het voorste dek gaan staan E.Brunelli f56f9d9c27da57eb4bd9f755ccc88ba9

EEN STROOM VAN LIEFDE☻ 28 mei☻ We hopen op die morgen iedere dag we geven U al onze zorgen de pijn het verdriet het leven is soms zo donker maar U geeft nieuwe kracht door dit alles heen een stroom van Uw liefde gaat door onze harten heen E.Brunelli

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

DIE LEEFT EN LEVEN GEEFT☻ 28 mei☻ Jezus Christus, u die leeft en leven geeft, want u bent God, wil mijn hart openen voor de gedachte dat ik in u alles kan wat u van mij vraagt. Bewaar me ervoor om, misschien wel met heel vrome redenen, te blijven in de zonde. Want u zegt het zelf in uw Woord, dat we niet bij de zonde mogen blijven om de genade te laten toenemen. Leer mij open te staan voor uw genadekracht en leer mij om daarin een sterke christen te worden, niet in eigen kracht. Amen. J.Douma

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

cf2ab7567649752e149653c18be50f11

ZIJNWOORD☻ BLIJVEN HOPEN OP GOD☻ 8 juni☻ Hoe is het mogelijk dat iemand, die door het leven zo is beroofd, niet gaat twijfelen aan God? Als God liefde is, waarom gebeuren er dan van die vreselijke dingen? We kunnen goede hoop blijven houden als we vasthouden aan het feit dat de Here God genadig is (ons goede dingen geeft die we niet verdienen) en dat Hij zich grenzeloos over ons ontfermt.  Hoe weten we dit? Is God echt genadig? Ontfermt Hij Zich echt over ons? Is dat inderdaad grenzeloos? Houdt dat nooit op? In Klaagliederen 3:23) blijkt waarom de schrijver zo zeker is van zijn zaak. Hij heeft ervaring met God! Tot nu toe ontdekt hij in zijn leven iedere dag nieuwe weldaden, hoe moeilijk zijn leven ook is. Steeds weer blijkt dat God trouw is, hoe zwaar ook de omstandigheden."Wij zijn nog in leven!", staat er. Wie niet meer wil blijven leven kan misschien moed putten uit de wetenschap dat God iedere dag, die Hij geeft, benut om Zijn nieuwe weldaden en trouw te laten zien.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

ZIJNWOORD☻ GOD KIJKT MET BELANGSTELLING☻ 8 juni☻ God ziet de mensen niet alleen, Hij slaat ze gade, staat er in deze Psalm. Gadeslaan betekent: Geruime tijd bekijken. Wie bekijkt God geruime tijd? Al die mensen die Hij Zelf heeft gemaakt. Hij heeft belangstelling voor Zijn schepping. Op de dagen dat Hij alles schiep zien we steeds dat Hij ernaar keek, en het goed vond. Waarom? Omdat Hij kijkt wie er terugkijken. Mensen die niet altijd met zichzelf bezig zijn, maar die rekening willen houden met God (Hem vrezen, noemt de Bijbel dat). En iedereen die Zijn Naam aanroept, zal door Hem worden gered. Dat staat ook verderop in deze zelfde Psalm 33:13-15/ De Heer ziet vanuit de hemel alle mensen.  Vanuit zijn huis kijkt Hij naar de bewoners van de aarde. Hij heeft hen allemaal gemaakt. Hij weet alles wat ze doen.

BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE DE BIJBEL IS GODS OPENBARING☻ 8 juni☻ Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven. “Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen”. (Rom. 15:4) “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust”. (2 Tim 3:16-17) “Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest”. (2 Petrus 1:20-21) Martha BIJBELSTUDIE☻ LEVEN IN HET LICHT EN DE KRACHT VAN GODS LIEFDE☻ 8 juni☻ Als we leven in het licht en de kracht van Gods liefde ons in Christus Jezus opgegaan en overkomen, dan worden daarmee niet alle kwellende vragen en duistere raadsels beantwoord en opgelost, maar misschien verliezen ze wel hun kwellend karakter, hun duistere dreiging, hun martelende onzekerheid. Want in de liefde is licht en leven, ook al gaan we (zegt Psalm 23) 'door een dal van diepe duisternis' en ook al krijgen we zware lasten te dragen en moeilijke dagen en tijden te verduren. Net als bij Jezus in de evangeliën breken er op die weg tekenen van Gods Koninkrijk uit, lichtflitsen van zijn heilrijke toekomst. Dat mogen we geloven én dat zullen we ook ervaren. Daarin houden we het vol en verliezen we de moed niet. Zelfs niet als ons levenseinde nabij is, als onze dagen geteld zijn. Want het is Gód die onze dagen telt en zo mogen ook wij ze tellen om een wijs en vreedzaam hart te bekomen.
BEMOEDIGENDE TEKST

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

JEZUS IS VOOR IEDEREEN GESTORVEN☻ 21 mei☻ En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. 2 Korintiërs 5:15 Het is een fantastische boodschap dat Jezus voor alle mensen gestorven is, waardoor het voor iedereen mogelijk is om  verzoend te worden met God. “Laat u met God verzoenen” schrijft Paulus in het zelfde hoofdstuk. Het is ook een bijzondere rustgevende ervaring om te weten dat je zonden vergeven zijn. Maar verzoening en vergeving zijn geen doel op zich. Jezus is gestorven, maar ook weer opgestaan. Hij leeft, en wij zullen met hem leven en voor hem leven. Dat is een totaal nieuw leven. Als we voor Jezus leven, dan wordt de liefde waarmee Hij ons liefheeft de drijfveer in ons leven. Dat is een leven waar het egoïsme, en alle andere zonden overwonnen worden. Een blij leven tot eer van God en tot zegen voor onze omgeving. 0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

BEMOEDIGENDE TEKST

WELKE WAARDE HEEFT EEN MENS KOM TOT BEZINNING EN WORDT JE BEWUST VAN JE VERHEVEN STAAT☻ 21 mei☻ De mensen zijn als gras en hun heerlijkheid als een bloem in het gras. En toch zijn de mensen zo waardevol, dat God hen zal stellen over het werk van zijn handen. Ze zijn zo waardevol, dat de engelen uitgezonden worden om hen te dienen die de verlossing zullen beërven. Over de engelen ontfermt God zich niet; Hij heeft voor hen geen verlossingsplan. Toen zij zondigden, bedacht Hij niet hoe Hij hen zou kunnen redden. Hij wierp ze eenvoudig in de afgrond en gaf ze over aan ketenen van de duisternis om ze tot het oordeel te bewaren. (2 Petrus 2:4)

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK BEKEERT U!☻ 8 juni☻ Vanaf dat moment begon Jezus aan de mensen te vertellen: "Ga leven zoals God het wil, want het Koninkrijk van God komt bijna." (Mattëus 4:17) Wij hebben vaak het gevoel dat God er niet is, maar we vragen dan niet hoe dat eigenlijk komt. We doen of er niets aan de hand is en na enige tijd zeggen we rustig: ‘Er bestaat wel een Opperwezen, maar die bemoeit zich niet met ons’ of: ‘God is dood’. We zoeken de fout niet bij onszelf, hoewel we ons soms nog wel de dagen kunnen herinneren dat wij wel iets van Zijn aanwezigheid ervoeren en we ons daarin heel gelukkig voelden. Als we deze herinnering serieus durven nemen en niet verdringen, dan ontstaat een indringende vraag: ‘Wat veroorzaakte die scheiding tussen ons en Hem? Waarom kon Hij niet bij ons blijven?’ Was het soms een zonde, die heel bepaalde zonde, die we niet wilden belijden, die we liever bleven koesteren, waardoor we Zijn nabijheid moesten gaan missen?! Laat toch wie desondanks nog naar Gods nabijheid verlangt vooral beseffen dat het dus niet te laat is om die zonde alsnog te belijden voor Gods Aangezicht! Nu kunnen we nog terugkeren naar Zijn wegen! 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ HEEL ANDERS☻ 8 juni☻ Ruk mij niet weg uit het leven. Dood mij niet samen met de mensen die slechte dingen doen en die onschuldige mensen vermoorden. Zij zijn misdadigers en laten zich gemakkelijk omkopen. Maar ik leef zoals U het wil. Heb medelijden met mij en red mij! De Heer redt mij uit alle moeilijkheden. Wanneer we bij elkaar komen,zal ik de Heer prijzen. (Psalm 26:9-12)Sommige mensen willen graag anders zijn zodat ze opvallen. Alternatieve kleding, een alternatieve levenshouding en ga zo maar door. We kennen allemaal wel dat soort mensen, ze doen net alsof het normaal is, maar in werkelijkheid weten ze donders goed dat ze anders zijn. En natuurlijk is daar op zich niets slechts aan, als zij anders willen zijn moeten ze dat zelf weten. Het wordt een heel ander verhaal als we als christenen met dezelfde motivatie anders willen zijn. Want in het koninkrijk van God werkt dat niet zo, terwijl we wel anders moeten zijn moet dat niet omdat we zo graag in het oog willen springen bij andere mensen. Ons leven moet er heel anders uit zien dan het leven dat ons door de wereld voorgehouden is. Helaas zijn er veel christenen die om de eerste reden anders zijn. Zij gaan dus ook heel ver mee in alle ideeën van de wereld en zijn vrij extreem in hun geloof. Maar op de verkeerde manier. We moeten als christen anders zijn zoals David dat hier beschrijft. Een leven waarin we verlangen naar Gods heiligheid en niet onderdeel willen zijn van schandelijk gedrag.
MEDITATIE
ketting DE SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻ 1 juni☻ Adam en Eva wandelden in de hof en in de wind die er waaide, hoorde zij de stem van God. Er was harmonie en vrede. De dieren speelden met elkaar en Adam gaf de dieren een naam. Al snel is er een einde gekomen aan deze heerlijke tijd. Van alle bomen in de hof mochten zij eten behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat wisten zij heel goed, God zelf had het hun gezegd. Maar je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven." (Genesis 2:17)Maar, Eva en Adam hebben geluisterd naar de verleiding van de duivel, die hen wijs maakte dat God een leugenaar was. ‘Toen wilde de vrouw erg graag van de vruchten in de boom eten. Ze zagen er zó aantrekkelijk uit! Ze wilde er zo graag van eten omdat ze dan wijs zou worden. Ze plukte een vrucht van de boom en at hem op. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar stond. Hij at de vrucht op. (Genesis 3:6) jezus MEDITATIE☻ GEEN JUK MAAR VRIJHEID IN CHRISTUS☻ 21 mei☻ De boodschap van de Bijbel leert ons kort samengevat dat alle mensen gezondigd hebben en daarom van Gods heerlijkheid verstoten zijn (Rom. 3:23). Het loon op de zonde is de dood (Rom. 6:23) en nu klinkt de blijde boodschap van het Evangelie dat Christus Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was (Luk. 19:10). Hij is gekomen en heeft Zijn leven gegeven tot een rantsoen (betaling) voor de zonden (1 Tim. 2:6). Zonde is ongerechtigheid of wetteloosheid (1 Joh. 3:4) en het doen van de zonde brengt de mens onder de vloek van Gods wet (Deut. 11:28, Gal. 3:10). Nu Is de Heere Jezus Christus gekomen onder de wet en een vloek geworden om ons te verlossen van de vloek die op ons rustte door het overtreden van de wet (Gal. 3:13). Hij stierf aan het kruis in de plaats van de zondaar, allen die in het geloof mogen rusten in dat offer, zullen behouden worden (Joh. 3:14-18). water MEDITATIE☻ SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻ 19 juni☻ Wild u van zonde en schuld worden verlost? Dan is de Weg u aangewezen. Bedenk dat er net zoals in de eerste wereld maar één Ark was waardoor men behouden kon worden. Er maar één Christus is in wie alle zondaren die tot Hem komen hun behoud vinden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziels verderf. Niemand anders dan Hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden." (Handelingen 4:12) Veel mensen reageren negatief wanneer zij horen dat er niemand anders is dan Jezus Christus door wie u gered kunt worden. Geen andere godsdienstleraar kwam naar de aarde als Gods enige Zoon. God heeft Hem/Jezus aangeboden als de enige weg om voor eeuwig een relatie met Hemzelf te hebben.
TIJD MET JEZUS
Bij ELKE DAG☻ 1 juni☻ Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last Matteüs 6:34 Merk je ook wel eens hoeveel je bezig bent met de dag van morgen? Wat gaat er morgen gebeuren? Hoe zal het er morgen voorstaan? Wat ga ik morgen doen? En zo ben je bezig met morgen zonder echt vandaag te leven. In het hier en nu. En daar is al genoeg wat je aandacht nodig heeft. Het is wijsheid van Jezus als hij dus zegt dat we ons maar beter alleen met vandaag kunnen bezig houden. Bij de dag leven. En op die ene dag, die nu bezig is, merken dat hij erbij is. Dat de Vader voor je zorgt. En dat de heilige Geest je leidt. Vraag: Wat houdt jou vandaag bezig? fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

DE NAUWE POORT☻ 21 mei☻ Jezus spreekt hier heel zwart-wit. Er is een smalle weg met een nauwe poort en een brede weg met een brede poort. Zijn woorden doen denken aan de allereerste Psalm die Jezus zelf ook goed gekend zal hebben: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan ​tafel​ zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.' De smalle weg is moeilijk als we die willen gaan zonder Jezus en zonder zijn Geest en Woord. Maar met hem blijkt het een mooie weg te zijn. De weg van het geluk. Kies die weg! Gebed: Heer Jezus, u laat mij duidelijk kiezen. Leer me om te kiezen voor de nauwe poort en de smalle weg. In de kracht van uw Geest. Amen. duif

TIJD MET JEZUS☺

GEWOND☻ 19 juni☻ Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5) Ons lijden, onze pijn, ons verdriet, onze wonden: het zijn even zovele uitnodigingen om Jezus te leren kennen als onze gewonde genezer. Zeker, Jezus’ wonden droeg hij als straf voor onze zonden. Onze wonden horen bij het lijden waaraan de wereld onderworpen is. Ze zijn geen straf van God, want God heeft Jezus al gestraft. Maar die wonden van Jezus leren ons heel veel over hem: hij staat niet op afstand toe te kijken hoe wij lijden. Hij kent dat lijden van binnenuit. En juist dat is zo genezend. Als iemand die zelf kerngezond is zegt dat het allemaal goed komt, dan klinkt dat heel anders dan wanneer een medegewonde dat zegt. Jezus is onze gewonde genezer.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻☻

HET IS ZOALS HET IS☻ 25 mei☻ Het is zoals het is, zegt de Liefde en ze overwint. Lieve broers en zussen☻ Het is zoals het is!  Aanvaarding van situaties, het is zoals het is, is een enorme uitdaging waar we soms voor komen te staan. Omstandigheden kunnen soms niet veranderen, maar Liefde overwint ons hart, onze angst en onzekerheid. Liefde overwint het wél! Een prachtige bemoediging van Wieger Sikkema. Ontvang bemoediging in de naam van Jezus die ons liefheeft.  Met liefs, Gerry

 schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻ WAT ZEGT JOUW SPIEGELBEELD? Spiegeltje, spiegeltje... wat vertel je me nou? 19 juni☻ Lieve mensen, Ze durfde niet meer in de spiegel te kijken! Ze zag niet zichzelf, maar een sterk vertekend beeld van zichzelf. Ze leek iets verschrikkelijks. Wat zegt jouw spiegelbeeld over jou? Hoe anders word alles als de liefde van Hem die jou het eerst heeft lief gehad, weerkaatst in de glans van de ogen van je spiegelbeeld.   Ontvang bemoediging in de naam van Jezus die jou liefheeft!  Gerry

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

BEMOEDIGINGSSITE HANNA OLIEKRUIKJE☻ 8 juni☻ WAT HEB JE NOG IN HUIS☻ Lieve geloofsgenoten, Wat heb je nog in huis? Wat een vraag! Zeker als je juist diep in de schulden zit of geen liefde meer in huis hebt voor je partner of dat veeleisende kind van je. Als gezondheid je huis en lichaam heeft verlaten en je niet weet hoe je de dag door moet komen. Wat moet je dan antwoorden op zo'n vraag? Hanna Swart neemt je mee naar dat prachtige verhaal uit de Bijbel, waar de profeet Elia deze vraag stelt aan een arme weduwe die bijna niets meer in huis had...  Mag de Heer je rijkelijk bemoedigen en zegenen met dit kostbare verhaal en Hanna's getuigenis!  Liefs, Gerry  

SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 11 juni☻ "Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een taktloze uitspraak roept de woede juist op." Spreuken 15:1 66dfa1536a1ea9da3858981b508cea35 PSALM 11 juni☻ "U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan." Psalm 139:13-14
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

11 juni☻ "Wees blij als anderen blij zijn en wees verdrietig als zij verdrietig zijn." Romeinen 12:15 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

11 juni☻ "God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden." Johannes 17:13
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d GEZEGDE EEN BERG VERZETTEN☻ 11 juni☻ Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!' dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Markus 11:23 ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 11 juni☻ Het is ware liefde, wanneer het Evangelie en Gods dienaren tot liefde oproepen.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 11 juni☻ Situaties van ongeluk noch de door niets gerechtvaardigde situaties van armoede zijn niet afkomstig van God. Hij kan alleen maar zijn liefde schenken. Met verbazing ontdekken wij dat God ieder mens beziet met een oneindige goedheid en diep mededogen. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 11 juni☻ Liefde die kennis overtreft. Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar als jij jouw partner voor tientallen jaren hebt liefgehad en hij of zij zo dicht bij jou is als een lichamelijk orgaan, ervaar je wat dit betekent. Als je een kind liefhebt en doet voor een ander mens wat je nooit gedroomd had te kunnen doen, begrijp je deze zin.  
QUOTE/GELUK
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c QUOTE☻ 11 juni☻ "Je moet je vertrouwen in God niet verliezen omdat je het vertrouwen hebt verloren in je pastoor. Als ons vertrouwen in God zou moeten afhangen van ons vertrouwen in een mens, dan zouden we op drijfzand staan." f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac GELUK 11 juni Ware liefde is... Wanneer je van iemand houdt tot aan de laatste ademhalen.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

11 juni☻

Soms voelt het eng om verder te gaan omdat we niet kunnen zien wat voor ons ligt, net als lopen in de mist. Maar God is niet blind Hij zal ons begeleiden bij elke stap op de weg.

 

RETREAITES

4bea

DE SPIL☻

THEMA WEEKEND☻

TIME MANAGMENT EN BENEDICTUS☻vr 31 Aug 2018 19:30 t/m zo 2 Sep 2018 14:30/

Die oude monnik uit de 6e eeuw na Christus had een paar geheimen die ook voor ons in deze tijd nog waardevol kunnen zijn. Samen verkennen we een aantal van zijn regels die ons helpen om – ondanks alle prikkels vanuit werk en sociale media – rust en orde in onze dag te houden en te kunnen blijven genieten, ook als we het druk hebben. We onderzoeken hoe die regels in ons eigen bestaan vruchtbaar kunnen zijn. We beoefenen zijn regels en je gaat naar huis met een concrete aanpak die werkt!

Begeleiding: Marianne Groen & Marleen Hol

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

DE SPIL

INDIVIDUELE RETRAITE/
Week 25: 19 t/m 22 juni☻
Week 27: 3 t/m 6 juli☻
Tussen herberg en klooster…
Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten.Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST
De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
Marianne Molenaar

86353d

DE SPIL☻☻☻

OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

aardbol

DE SPIL☻

CHRISTELIJKE KELTISCHE SPIRITUALITEIT☻ vr 6 Jul 2018 19:30 t/m zo 8 Jul 2018 14:30 ☻☻ De christelijk Keltisch traditie omvat een periode van vroeg in de 5e eeuw tot ca. het begin van de 11e eeuw. We putten uit oude bronnen, waarin we fris en helder water ontdekken. De Kelten zagen het leven als een pelgrimsreis naar God. Kenmerkend is hun groot besef van Gods Tegenwoordigheid in het leven van alledag. De christen Kelten laten zich kennen door door hun gebeden en zegeningen die bewaard zijn gebleven. Ontroerend mooi zijn de gebeden waarin Gods ‘handschrift’ gelezen wordt in de Schepping. We gebruiken al onze zintuigen als we in de omgeving van de Spil een mooie natuur wandeling maken. De christen Kelten noemen onze zintuigen de vijf-snarige harp! Begeleiding: Emma Kraaijeveld & Maarten Goossensen

cf0e

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

 

MIDWEEK 55+

 

Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+
28 augustus t/m 1 september 2017
/ MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/

 

Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar.

☻☻www.zdh.nl

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

WEES REIN (1)☻

8 juni☻

Wees rein als de bloemen der lente,
want schoon is het beeld uwer jeugd.
Het mooiste wat een meisje doet sieren,
is eenvoud, reinheid, en deugd.

ruth1

POEZIE

LEED VERDRIET EN ZORGEN☻

8 juni☻

Als leed, verdriet en zorgen
Je vrezen doen voor morgen,
Verlies de moed dan niet te gauw:
Eens wordt de hemel toch weer blauw.

VISJES
wat_God ☻☻11 juni☻☻ levenspad
RELATIE EN OPVOEDING
zwanger-bewegende-animatie-0034 MIJN DOCHTER RAAKTE ZWANGER OP HAAR 14E☻ 19 juni☻ De dochter van Corrie (52) raakte op haar 14e zwanger en beviel op haar 15e van haar zoontje Levi. “Wij schaamden ons als ouders; het voelde alsof we gefaald hadden.”“Toen Wendy vertelde dat ze zwanger was, was ik ontzettend boos en heel verdrietig tegelijk," vertelt Corrie. Samen met Wendy (nu 17) vertelt ze haar verhaal aan Beam. "Ik heb tien minuten stil zitten huilen, totdat mijn eerste boosheid weg was. Ik dacht: als ik nu mijn mond opendoe, gaat het niet goed. Dan ga ik haar alleen maar verwijten maken: hoe kun je zo stom zijn? We hadden immers vaak genoeg gezegd dat ze geen seks mochten hebben. Wij schaamden ons als ouders en het voelde alsof we gefaald hadden."Al kregen we geen negatieve reacties. Iedereen in onze omgeving begreep dat het veel zorgen en vragen met zich meebracht, en de meesten vonden het heel vervelend voor ons. Zowel binnen als buiten de kerk, van vrienden en vage kennissen ervaarden we steun. Dat heeft ons enorm verrast. Niemand leek ons hier verantwoordelijk voor te houden.” “Het is maar goed dat een zwangerschap negen maanden duurt, dan kun je ernaartoe groeien. Want ik ben vanbinnen heel lang boos geweest op Wendy. Ik was net weer aan mijn eigen carrière begonnen, maar die kon ik meteen in de ijskast zetten. Wendy gooide zo niet alleen haar eigen toekomst om, maar ook die van mij. Pas toen we in de zesde maand van haar zwangerschap samen een babykamer gingen maken, ben ik het leuk gaan vinden. Levi is met alle blijdschap ontvangen.” Bron:eo huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0012 IK VIND MIJN RELATIE ZO SAAI EN GEZAPIG? IS DIT HET NOU? 19 juni☻ Ik wil niet ondankbaar zijn, want ik heb een lieve vrouw, gezonde kinderen, een warm huis en een fijne baan. Maar het is de laatste tijd zo gezapig in mijn relatie, zo saai. Ik denk steeds vaker: is dit het nou? Als je net hartstochtelijk verliefd bent, kun je je vast niet voorstellen dat er ooit een moment komt in je relatie waarop je je afvraagt of het wel zo’n goed idee was, dat huisje-boompje-beestje-gedoe. Sommige stellen kunnen daar wel mee omgaan en accepteren geduldig dat het huwelijk nu eenmaal gepaard gaat met een zekere voorspelbaarheid. Maar steeds vaker kom ik mannen en vrouwen tegen die daar géén genoegen mee nemen. Niet dat ze echt ongelukkig zijn in hun relatie, maar echt gelukkig zijn ze ook niet. En dat kan natuurlijk zorgen voor verwijdering. Je zou kunnen zeggen dat het iets van deze tijd is, die onverzadigbare hang naar geluk. Ergens zit daar wel wat in: mensen zijn meer dan ooit op zoek naar kicks, gebeurtenissen of activiteiten waarbij endorfine vrijkomt, het zogenaamde natuurlijke feel good-hormoon. Het liefst ervaren ze die kick (die je ook voelt als je verliefd bent) voortdurend in hun relatie. Dan kan het beangstigend zijn als dat geluksgevoel er niet meer in alle hevigheid is. Dan kun je denken dat je tóch niet voor elkaar bestemd bent, dat je met een ander misschien gelukkiger zou zijn geweest of dat jullie relatie niet leuk genoeg is. Maar laat ik je geruststellen: elke relatie komt op een gegeven moment op het ‘is dit het nou?’-punt. Dat betekent helemaal niet dat je relatie slecht is. Het hoort bij het leven en het hoort bij de liefde. Je hoeft jezelf ook niet te verbieden die vraag te stellen, maar het is wel goed je bewust te zijn van de vragen áchter die vraag. Bron:eo
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

WAPENEN TEGEN SLANGENGIF☻

11 juni☻

Christenen hebben de focus op het kruis. Dat kruis is geworteld in Genesis, en juist die wortel ligt heel erg onder vuur.” Christenen denken verschillend over de ouderdom van de aarde. De een houdt het bij zes- tot tienduizend jaar, wat je uit de Bijbel kunt afleiden, de ander denkt aan vierenhalf miljard, wat evolutionisten beweren. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat meer dan de helft van de christenen op Opwekking niet uitgaat van een Bijbelse ouderdom van de aarde, of het niet weet. Zo’n veertig procent gaat uit van een jonge aarde.” Er is verwarring. Vooral onder jongeren leeft de vraag: wat is nu waarheid? Gaandeweg kwam ik er steeds meer achter dat de Bijbel betrouwbaar is. Nu we weten dat Adam en Eva nooit echt bestaan hebben, is de kernmythe van het christendom vernietigd. Als er nooit een Adam en Eva zijn geweest, was er nooit een zondeval. Als er geen zondeval is geweest, is er geen noodzaak voor redding. Als er geen noodzaak voor redding is, is er geen noodzaak voor een Redder. „In Genesis 3:1-5 doet de slang drie dingen: hij trekt Gods Woord in twijfel, ontkent dat God gelijk heeft en houdt een valse belofte voor. Dat zie je vandaag de dag ook gebeuren. Dat er een zondvloed is geweest? Dat Jezus is opgestaan? Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Om christenen – en vooral jongeren – tegen dit slangengif te wapenen, schreef Van Heugten zijn boek. De reeks is bedoeld voor een breed publiek, om christenen weerbaar te maken voor alles wat er op hen afkomt. Uitermate geschikt om te gebruiken op scholen.”

Image and video hosting by TinyPic

 

EVOLUTIE EN HISTORISCHE ADAM HEEL LASTIG TE COMBINEREN☻

 

11 juni☻

 

Waarom geloven mensen in de evolutietheorie? In evolutie is de mens het product van miljoenen jaren evolutie terwijl Jezus Adam en Eva in het ‘begin van de schepping’ plaatst (Markus 10:6). Heeft Jezus dan per ongeluk een paar miljoen jaar ingeslikt? In de evolutie is de mens geëvolueerd; en niet – zoals de Bijbel zegt – geformeerd uit stof en uit de rib van een man. (…) In evolutie is de dood er altijd al geweest. Terwijl het volgens orthodoxe christenen pas haar intrede deed na de zondeval van Adam en Eva.”zowel Jezus als Paulus de eerste hoofdstukken van Genesis heel letterlijk namen. Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed. Maar als je evolutionisten mag geloven, hadden zij (Jezus en Paulus, -red.) het fout. Wat laat dat over van de rest van de Bijbel? Want als Jezus en Paulus het niet bij het rechte eind hadden rondom Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed… waarom zou je de rest van wat er in de Bijbel staat dan nog langer lezen zonder daar een hele grote dikke korrel zout aan toe te voegen? Dat is waar het hier ten diepste om gaat.”

 

 

www.weet-magazine.nl

SPOREN
a52f0 SPOREN☻ 19 juni☻ Alles laat zijn sporen na sporen die je ziet sporen van verdriet sporen in de sneeuw sporen van een leeuw sporen van een trein sporen van het leven in een oud gezicht verweerd en gerimpeld door het weer getekend de jaren maken sporen op ieder mens hij wordt oud en onherkenbaar soms ten goede de andere verdwijnen in het niets sporen die je nooit meer ziet E. Brunelli
DE WERELD OF GOD/HET ADEMT EN GROEIT
abraham DE WERELD OF GOD☻ 19 juni☻ Soms heeft je leven geen waarde soms moet je het geven aan God Hij is het die je zal bewaren als de tijd komt van tegenspoed je alles zal verliezen je niets meer overhoudt dan zal je moeten kiezen van wie je het meeste houdt E. Brunelli avondmaal HET ADEMT EN GROEIT☻ 19 juni☻ Laat het leven neem het niet weg waarom moet het sterven is het niet echt laat het leven het ademt en groeit waarom beslis jij je mag dat niet doen E.Brunelli
KOM BID EN KNIEL
leren KOM BID EN KNIEL☻ 19 juni☻ In de dwalingen van het leven is een lichtpunt dichtbij Het fluistert in je hart kom bij Mij Ik heb voor jou geleden dat hoeft niet meer kom wees blijde geef je over aan Mij Ik ben het licht der wereld de levende bron wie tot Mij komt zal nimmer dorsten Ik laaf je ziel Ik ben Jezus van Nazareth kom bid en kniel E.Brunelli
OOK ZIJ MOETEN BUIGEN

geloof

OOK ZIJ MOETEN BUIGEN☻ 19 juni☻ Trek het je niet aan als de mensen lachen je bespotten trek het je niet aan het zijn mensen van een ademtocht nu kwellen zij je ziel maar straks zijn zij niet meer en waar zullen ze zijn Gods oordeel is rechtvaardig ook zij moeten buigen net als iedereen zij krijgen het loon voor hun zondig bestaan maar die van Hem zijn zullen lachen en de hemel binnen gaan E.Brunelli

ER ZIJN VEEL MENSEN MET VERDRIET/GOD IS IN STAAT ELK MENS TE HELEN
580ff ER ZIJN VEEL MENSEN MET VERDRIET☻ 19 juni☻ Er zijn veel mensen met verdriet, dat enkel God de Vader ziet. Vaak draagt men dan met stil geween zijn last maar God laat niet alleen. Hij treedt Zijn kinderen tegemoet, met Zijn troostwoord dat wonderen doet. Veegt met Zijn hand hun tranen droog, vergezeld van Zijn liefd' betoog. De Heer zorgt dat elk weer opleeft, door alle liefde die Hij geeft. Want de streling die God hen geeft, zorgt dat men daarna vreugd beleeft. Dat is de doelstelling van God, een kering brengen in ons lot. Als wij als mens verdrietig zijn, dan komt God met Zijn medicijn. J.v Tricht- b711 GOD IS IN STAAT ELK MENS TE HELEN☻ 19 juni☻ God is instaat elk mens te helen  als hij zijn last met Hem wil delen. Want door dit biddend God te vragen helpt Hij de mens zijn last te dragen. Gods troostwoord zal de wonden sluiten waardoor de mens zich vrij kan uiten. Verdriet en zorg die zijn hart raken die kan Hij weer genezen, maken. God zegt ons toe om ons te steunen en op Zijn sterke arm te leunen. Zo wil de Heer aan ons bewijzen ons uit de nood steeds laten oprijzen. Elk wie zich tot de Heer zal wenden bevrijdt Hij geheel van ellenden. Kan opgelucht weer ademhalen als God Zijn hulp laat nederdalen. J.v Tricht
JE HEBT ALS MENS EEN HELPER NODIG/ZOU JE HET JEZUS NIET EENS VRAGEN

brood

JE HEBT ALS MENS EEN HELPER NODIG☻ 19 juni☻ Je hebt als mens een Helper nodig een Trooster die je tranen droogt. Die blijkt voor niemand overbodig God is 't die 't beste steeds beoogt. Want Hij weet wat je hebt van node en weet met je verdriet wel raad. Door Hem wordt hulp en troost geboden betrokken bij Zijn liefdedaad. J. v Tricht

f8cf575d74

ZOU JE HET JEZUS NIET EENS VRAGEN☻ 19 juni☻ Zou je 't Jezus niet eens vragen steun om 's levenslast te dragen. Die je haast niet meer kunt tillen en de hulp van Jezus willen. Waarom toch zolang die twijfel en het doorlopend gewijfel. Waarom je doorlopend kwellen ga je hoop op Jezus stellen. Je mag steeds tot Jezus vluchten met je lasten en je zuchten. Want je mag Hem altijd vragen om Zijn hulp, je last meedragen. Daarmee zal Hij je verlichten zodat je er niet onder zult zwichten. Leer met rechte rug weer lopen en op Jezus steun te hopen. J. v Tricht

BIJBEL RECEPTEN

kippesoep

KIPPESOEP☻ 25 mei☻ 1 grote soepkip of 600gr poulet 150 gr gehaktballetjes 125 gr f ijne vermicelli beetje foelie zout naar smaak 2 à 3 liter water 2 kippebouillonblokjes De kip of het poulet met zout en foelie aan de kook brengen en ruim 2 uur zachtjes laten trekken. Even laten afkoelen en het vet van de bouillon afscheppen. Een deel van de kip kleinsnijden en met de vermicelli balletjes en bouillonblokjes nog een half uur zachtjes laten koken. De rest van de kip of het poulet kan bv gebruikt worden voor een kip salade of voor ragout

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

DE OPVOEDING☻

11 juni☻

De Vluchtheuvel ondersteunt ouders op verschillende manieren in de opvoeding:Therapeutische gesprekken bij verschillende hulpvragen. Denk aan ruzie in het gezin, psychische klachten van een kind, onmacht in de opvoeding, een verstoorde relatie tussen ouders en kinderen, huiselijk geweld of het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Soms is het goed dat ook het kind of de kinderen bij de gesprekken betrokken worden. We spreken dan over gezinsbegeleiding.Opvoeden met hart en hoofd' (4 - 12 jaar) en 'Tijd voor puberteit' (12 - 18 jaar). De cursussen zijn (samen met SGJ) ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Ze worden gegeven in een school of kerkelijke gemeente.Soms is het goed dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. De Vluchtheuvel heeft een bestand met gastgezinnen die een kind of jongere tijdelijk een veilige plek kan bieden.Het is mogelijk voor ouders, leerkrachten, ambtsdragers, familieleden of andere betrokkenen om De Vluchtheuvel te vragen om advies. Een hulpverlener denkt mee over de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind, jongere of gezin.

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS ☻

CURSUS ZELFVERTROUWEN☻

11 juni☻

Grenzen stellen, boos zijn, wensen uiten, kritiek geven en ontvangen, spreken in een groep, nee zeggen, jezelf accepteren. De één doet het met gemak, voor de ander is het een hele opgave. Vaak komen moeilijkheden met deze vaardigheden voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid over zichzelf.Herkenbaar voor u? Dan is het een bevrijding als u leert om op een realistische manier naar uzelf te kijken. In de cursus Zelfvertrouwen kunt u een realistisch zelfbeeld ontwikkelen, ontdekt u waar u goed in bent en waar u aan kunt werken. Als u uzelf op een Bijbelse manier accepteert, en een Bijbels zelfbeeld ontwikkelt, doet u recht aan uzelf, aan anderen en aan uw Schepper. Wilt u zich niet langer laten leiden door wat anderen van u vinden, maar wilt u vrede sluiten met uzelf en anderen, tevens uw eigen leven durven leiden? Dan is de cursus Zelfvertrouwen iets voor u. Observeren en interpreteren Aandacht voor uw gevoel-Spreken in een groep-Zelfacceptatie-Omgaan met kritiek-Nee zeggen-Boosheid uiten-Wensen uiten. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven belemmerd worden door een gebrek aan zelfvertrouwen. Bij voldoende aanmeldingen gaat er in het voorjaar 2018 weer een nieuwe cursus van start.

www.stichtingdeschuilplaats.nl

Image and video hosting by TinyPic

CHRIS☻

 

JEUGDPASTORAAT☺

 

11 juni☻Er speelt nogal wat in het leven van kinderen en jongeren, ze maken in korte tijd een enorme ontwikkeling door. De een komt daar wel doorheen, en de ander heeft misschien wat extra zorg nodig. Enkelen zoeken hulp. Maar alle kinderen en jongeren zijn gebaat bij iemand die hen kent, ziet en naar hen luistert. Hoe zorg je ervoor dat de persoonlijke aandacht voor de kinderen en jongeren binnen de gemeente hoog in het vaandel blijft staan? In het najaar van 2018 start Stichting Chris en Voorkom! met de Implementatietraining Jeugdpastoraat. Tijdens deze training ga je aan de slag met relatiegericht jeugdpastoraat en krijg je concrete handvatten om het jeugdpastoraat in je eigen gemeente gestalte te geven. Laat je voeden en spiegelen met visie, advies, concrete aanpak en ervaringen uit andere gemeenten! De implementatietraining jeugdpastoraat is geschikt voor alle gemeenten/gemeenteleden die willen ontdekken wat jeugdpastoraat is, en hoe je dit kunt toepassen. Aan elke training kunnen vijf kerkelijke gemeenten deelnemen, met ieder twee tot drie participerende gemeenteleden.

www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

EX-GEDITINEERDE ZOEKT KERK☻

11 juni☻

Hendrine is onze makelaar”, grapt Jan Eerbeek op de landelijke Kerken met Stip ontmoetingsdag (16 april jl.) wanneer hij de nieuwe coördinator voorstelt. “Zij koppelt ex-gedetineerden aan een geschikte kerk.”Hendrine Verkade (54) licht vervolgens zelf toe wat dat makelaarschap inhoudt: “Mannen en vrouwen achter de tralies bezoeken de kerkdiensten en andere christelijke activiteiten zoals een Alpha - Prisons, maar waar moeten ze heen als ze vrijkomen? Velen weten de weg naar een passende kerk niet te vinden. Dan kom ik in beeld.”De nieuwe coördinator van Kerken met Stip is zowel via de mail als telefonisch bereikbaar om een wegwijzer te zijn. Zij maakt de spreekwoordelijke drempel van de kerk een stukje lager.Een man komt vrij uit de gevangenis van Arnhem en gaat terug naar zijn woonplaats in Breda. Hijzelf of een christelijke werker zoekt contact met mij en legt de situatie uit. Ik ga vervolgens op zoek naar een lokale Kerk met Stip of een andere kerk die goed bij deze persoon zou passen en leg contact met die kerk. Als ik een man uit een evangelische achtergrond op weg help, zal ik die niet snel doorverwijzen naar een traditionele rooms-katholieke parochie met Stip. Het bijzondere is dat je soms een kerk treft die zichzelf geen plek vindt voor die persoon, maar wel graag doorverwijst naar een collega in de buurt. Zo komen we er samen uit.”

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻

IK ZAT IN DE KERK OMDAT HET ZO HOORDE☻

8 juni☻

Op een gegeven moment kreeg Nine Ngoumout veel twijfels over het geloof: ‘Ik ben wel gelovig opgevoed, maar ik zat in de kerk omdat dat zo hoorde. Ondertussen kreeg ik steeds meer vragen als: wat houdt geloven in? Hoe moet ik geloven? Is er meer?’ 

Tijdens een concert van Hanne de Vries hoort Nine voor het eerst over Alpha – Youth: ‘Ik werd nieuwsgierig en ben de website gaan bekijken. Daar kun je de dichtstbijzijnde Alpha – Youth in de buurt opzoeken en ik kwam in Middelburg terecht.’Ondertussen is de Alpha – Youth waar Nine aan meedeed afgelopen. Nine: ‘Het was gezellig, intensief maar ook ontspannend. Alpha – Youth is in het begin best spannend omdat je elkaar nog niet kent maar omdat je samen toffe dingen beleeft en deelt ontstaan er hechte banden en vriendschappen. Met een paar lijkt het wel alsof we al jarenlang vrienden zijn. Wat ook tof is, is dat ik met die vriendin waarmee ik naar het concert ging nu ook heel goed over het geloof kan praten. Dat deden we daarvoor helemaal niet.’Nine: ‘Ik zou echt iedereen aanraden om op zoek te gaan naar God! Het is de moeite waard. Ook juist als je twijfels over het geloof hebt, dat had ik ook. God gaat laten weten dat Hij er is en dat je niet de enige bent. Dat mag je samen delen daar. Hij gaat je op plekken brengen die je van tevoren niet kent. Ik had het zelf ook niet allemaal zo kunnen bedenken, maar deze gebeurtenissen samen hebben ervoor gezorgd dat ik nu voor God heb mogen kiezen!’

terwille

TERWILLE☻ 

MIEN STEE: MEER DAN EEN HUIS ☻ 8 juni☻ In Midden-Groningen zijn we het bijzondere woonproject Mien Stee gestart. Mien Stee is een variant op het goedlopende project Mien Aigen Hoes en werkt vanuit hetzelfde principe: voormalig dak- en thuislozen krijgen volgens het Housing First-principe een woning toegewezen zonder voorwaarden vooraf, zodat ze een nieuwe start kunnen maken. Het doel van project Mien Stee is om weer zelfstandig te wonen, waarbij bijzondere aandacht is voor werk en samen leven. Zo krijgt een kwetsbare groep mensen de mogelijkheid om weer deel te nemen aan de maatschappij. Project Mien Stee bestaat uit in totaal twaalf woningen, waarvan de tuinen aan elkaar grenzen rondom een groene binnenplaats. De woningen zijn geschikt voor een eenpersoons huishouden. De bewoners van Mien Stee hebben dus elk een eigen woning, maar ook de mogelijkheid om samen op te trekken en elkaar te helpen, zodat de overgang van de straat naar een huis minder groot is. Een van de woningen is voor een conciërge die samen met de bewoners zorg draagt voor een gezond samenleefklimaat onderling en ook aanspreekpunt is voor de mensen in de buurt. Hij staat in nauw contact met de hulpverleners van Terwille en een ervaringsdeskundige die als adviseur bij het project betrokken is.

SHOUTBOX
OPVOEDEN

ZAAIEN EN MAAIEN☻ 28 mei☻ In het boek Elke dag nieuw lees je dat moederschap net tuinieren is. We zaaien en zorgen voor wat God ons geeft. We werken met de talenten en de ervaringen die Hij ons heeft gegeven. Maar we zijn elke dag afhankelijk van Zijn zegen. Zonder Hem kunnen we geen moeder zijn. Het laatste hoofdstuk gaat over zaaien en maaien. Soms zien we weinig vrucht op ons harde werken. Dan zijn de kinderen zo ondankbaar (of dwalen ze van ons weg).  Dan loopt een huwelijk op de klippen, al heb je zo veel gebeden en zó hard gewerkt. Wat een verdriet! Maar wat kan het dan ook moed geven dat de hof van Eden en de hof van Arimathea achter ons liggen en dat het hemels paradijs aan de horizon gloort. We leven en werken niet in de eerste plaats voor het hier en nu, maar voor het eeuwige leven. En onderweg mogen we doen wat God ons te doen geeft.

DANKBAAR ZIJN☻ 28 mei☻ Het bewaren, of ‘inmaken’ van onze goede herinneringen, de vruchten die God ons geeft in het moederschap, heeft alles te maken met dankbaarheid. Ik heb vaak zó weinig oog voor al het goede dat we krijgen. Ik ben zó vaak geneigd te kijken naar wat moeilijk is en zwaar, of te bedenken wat anders moet, dat ik veel te weinig geniet van alles wat goed is en daar dankbaar voor ben. En dat is nu juist wat ik onze kinderen zo graag zou willen leren: Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt (Ps. 34:9). En dus gaan we vaker jam maken. Potten jam van fijne herinneringen, die we binnenkort of veel later kunnen opendraaien en kunnen genieten van de smaak van wat de Heere gaf. Zijn trouw is elke dag nieuw! Bron:elkedagnieuw

HUISVANBELLE

HOE VER MAG JE GAAN☻ 11 juni☻ De vraag der vragen van veel Belle-meiden over seks: hoe ver mag je gaan? Die vraag is ontstaan uit het feit dat veel christenen geloven dat het goed is om seks te bewaren voor het huwelijk. Dat is in de praktijk best lastig wanneer je heel erg verliefd bent of lang verkering hebt. Daarom vragen veel christenen: als ik geen seks (lees: geslachtsgemeenschap) mag hebben, wat mag ik dan wel? Want er zit nog best veel tussen een kus en seks hebben in… Misschien ben jij wel iemand die het fijn vindt wanneer iemand voor je bepaalt hoe ver je mag gaan. Als iemand namelijk duidelijkheid geeft, is het ook makkelijker om die grenzen te bewaken. Dan zeg ik hier in deze blog bijvoorbeeld: je mag niet verder gaan dan tongzoenen. Misschien denk je: ik ben weleens te ver gegaan. Of dat nu echt geslachtsgemeenschap was of een andere grens die je liever niet over was gegaan… En juist dan vind ik het moedig dat je opnieuw de vraag ‘hoe ver mag of zal ik gaan?’ stelt. Het is nooit te laat voor een nieuwe start en bij God is er steeds weer een nieuw begin mogelijk. Echt, steeds weer. Blik eerlijk terug hoe je het liever had gewild en kijk daarna alleen maar weer vooruit. Dat is namelijk de kant die je op leeft. schooljaar

MAAK JIJ JE ZORGEN OVER HET VOLGEND SCHOOLJAAR☻ 11 juni☻ De laatste weken voor de zomervakantie zijn aangebroken. Nog even bikkelen en dan heb je eindelijk rust! Hoewel, rust? Misschien ben jij alleen maar bezig met zorgen maken. “Hoe zal volgend jaar gaan? Ga ik wel over of blijf ik zitten? Maak ik dan wel vrienden?” Zomaar een paar gedachten die in je hoofd blijven spoken. Zou het niet ideaal zijn als jij je hier geen zorgen meer over hoefde te maken. Nee, ik heb geen toverdrankje waardoor al je zorgen verdwijnen. Ik heb iets veel beters! Je bent namelijk niet de enige die zich zorgen maakt. Al duizenden jaren maken mensen zich zorgen, zelfs al in de tijd van de Bijbel. Maar Jezus wil hier een einde aan maken! In de Bergrede (een toespraak van Jezus) vertelt hij de mensen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Het prachtige beeld dat hij hierbij gebruikt, zijn de vogels. ‘Kijk naar hen’, zegt Jezus. ‘Zij maken zich geen zorgen, want God zorgt voor hen!’ Zouden wij niet een voorbeeld nemen aan de vogels? Wat is het toch fijn om te weten dat we een hemelse Vader hebben, die altijd (maar dan ook echt altijd) voor ons wil zorgen. Is dat niet een geruststelling? “Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?”, zegt Jezus. Oftewel: wat levert zorgen maken nou op? Door je zorgen te maken los je geen problemen op. Zal je, door je zorgen te maken, een hoger cijfer halen? Absoluut niet! Maar wat moet je dan doen? Vertrouw op God! ‘Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft’. God weet wat je nodig hebt en zal je dit ook geven. HEB JE GOD REEDS PERSOONLIJK UITGENODIGD OM IN JE LEVEN TE KOMEN.

www.huisvanbelle.nl

KITS

plastic-tasjes

PLASTIC TE OVER WAT DOEN WE ERAAN☻ 8 juni☻ Dinsdag was het Wereldmilieudag: het stond in het teken van vervuiling door plastic afval. Op deze foto roeien een Indiase vrouw en kind door een zwaarvervuilde rivier. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft India de 14 meest met plastic vervuilde steden ter wereld. India wil binnen vier jaar wegwerpplastic uitbannen. Dit maakte de Indiase milieuminister bekend tijdens zijn toespraak op de Wereldmilieudag, een jaarlijks VN-initiatief waarvan India dit jaar het gastland is. In 2022 moet er geen wegwerpplastic meer te vinden zijn in het land. Bron:Kits

EMMA (11) PLEIT VOOR VREDE EN LIEFDE:WEES BLIJ DAT WE ELKAAR HEBBEN☻ 8 juni☻ Emma Cornelisse (11) vind het belangrijk dat mensen vrede hebben en elkaar helpen. Daarom schrijft ze het volgende briefje.  “Hallo! Ik ben Emma en wil later psycholoog worden. Met mensen praten over dingen die niet fijn lopen of wat ze moeilijk vinden. Dat vind ik leuk om te doen. Niet om het geld, maar om mensen te helpen. Eigenlijk moet iedereen elkaar helpen, anders komen wij als mensen ook niet veel vooruit. Kijk naar de mensen in Afrika of India, die hebben het lang niet zo makkelijk als wij. Die zijn al onwijs blij met afgetrapte schoenen en wij vinden een Nokia al niet goed genoeg. Maak het makkelijker voor anderen en wees aardig tegen elkaar. Wees blij met dat we elkaar hebben. Kom, sta op voor anderen en help ook! Laten we elkaar steunen door dik en dun!”Bron:kits

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

download_4

YOUTH FOR CHRIST☻

EVEN TUSSENDOOR☻ 1 juni☻ Het is maandagmiddag en er wordt op de deur geklopt. Wij hebben namelijk zo’n bel voor de sier. Een jongenshoofd verschijnt voor het raam als ik onderweg naar de deur ben.‘Is je man ook thuis,’ is zijn vraag. ‘Nee’ zeg ik. Ondertussen gebaart hij naar een tweede jongen die achter de heg staat. ‘Kom maar!’ ‘Kan ik iets doorgeven,’ vraag ik. Schoorvoetend komt het tweede jongetje tevoorschijn, zeg het maar, moedigt de eerste hem aan. ‘Nou vrijdag, bij de pannakooi, toen had jouw man gezegd, dat ik echt moest stoppen. Dat deed ik niet, ik wilde eigenlijk sorry zeggen, ik had wel moeten stoppen.’ Die had ik niet aan zien komen. ‘Dat geef ik door.’ En binnen twee zinnen hadden we het ook even over Minecraft, na een natuurlijk mag je vrijdag weer komen voetballen in de pannakooi stoven ze er vandoor. Hoe vaak hebben we het liever niet over de dingen die fout zijn gegaan. Zand erover en weer door. God doet er geen zand over, wat we bij hem brengen mogen we daar laten. Lef van een kind, om te gaan staan voor een fout en na het sorry, binnen twee zinnen een gezellig gesprek. Lekker bevrijdend!

images123il

YOUTH FOR CHRIST☻ 

LUISTEREN NAAR JONGEREN☻

8 juni☻

Youth for Christ (YfC) Zaandam kent u misschien van the Lighthouse. De werkgroep van YfC Zaandam blijft bewust bezig met hoe zij jongeren kunnen bereiken. Martijn Ouwerkerk vertelt hierover. Zoals de meesten misschien zullen weten, besteed ik een aanzienlijk gedeelte van mijn tijd als missionair jongerenwerker aan YfC Zaandam. Samen met Sjoerd Bronsema en Annemieke Holsappel, zit ik in de werkgroep van YfC en proberen we de koers te bepalen. Verder ben ik al een aantal jaren op de woensdagavond betrokken, waarbij we koken en eten met hangjongeren en met ze in gesprek gaan. Echter merken we al een tijdje dat het minder gaat met het werk van YfC. YfC heeft door de week heen verschillende doelgroepen, waar ze verschillende activiteiten mee doen, bijna alle doelgroepen lopen terug, op sommige middagen ziet YfC soms helemaal geen jongeren.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG hiephoera ALWEER EEN JAARTJE OUDER☻ 19 mei☻ iedereen riep, zo gefeliciteerd meid, ben je alweer een jaartje ouder!!, wat vliegt die tijd. maar zelf zi eik dit een beetje anders, wat als ik jarig ben,ben ik geen jaar, maar gewoon een dag ouder dan ervoor, lees maar eens over wat hier staat, het is echt waar! Sorajah Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes! HUWELIJK huwelijk TWEE JONGE MENSEN☻ 19 mei☻ Twee jonge mensen bouwen aan liefde en geluk, want daar waar zoveel liefde is, kan het geluk niet stuk. En strakjes in de xxxxx maand, is ook hun nestje klaar, dan vieren zij hun bruiloft en trouwen met elkaar. Dat er op deze wereld nog zoveel vreugde kan zijn, je hoort zoveel ellende en van verdriet en pijn. Maar ze hebben afgesproken in ons huis geen gezeur, en wil de ruzie komen dan sluiten wij de deur. Ze hebben beiden fouten, dat is toch heel gewoon, maar dat wordt 's avonds afgezoend en dan is de lucht weer schoon. Daar in hun mooie huis woont liefde en geluk, en zelfs de grootste vijand krijgt dat bij hen niet stuk A Sharon Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP beterschapskaart-word-snel-beter STEUN☻ 19 mei☻ Soms komt uit onverwachte hoek, de steun die je net nodig hebt, op het moeilijkste moment in je leven, waar de moed allang is weggeëbt. Die steun die kan zoveel betekenen, dus grijp het met beide handen aan en schaam je niet om om hulp te vragen, het alternatief is, alleen komen te staan. J. vd Schot Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed GEBOORTE baby ZO KLEIN ZO KLEIN ZO ZACHT☻ 19 mei☻ Er zijn soms van die wondertjes Die niemand had verwacht Zoals jullie kleine dondertje Zo lief, zo klein, zo zacht Een wonder zoals een ster in de nacht, Een wonder wie had dat ooit verwacht. Ik wens jou samen met je ouders Heel veel geluk voor iedere dag Ook een engeltje op jouw schouders Die al jouw wensen vervullen mag! Vicky baby-bewegende-animatie-0126 Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn
OVERLEDEN
OVERLIJDEN☻ condelance ONVERWACHT☻ 19 mei☻ Je was altijd zo een vrolijke en levendige meid, als vriendin wou niemand je dan ook kwijt.. Maar op een dag gebeurde er iets wat niemand ooit had verwacht, er zat iets diep in je wat wij nooit hadden gedacht. alle hoop was ineens uit je vervlogen en je ging onder een groot aantal problemen gebogen.. Toch , nooit heb je iemand hier iets van laten merken, had ons toch iets verteld, dan konden wij misschien de schade nog inperken ! Niemand wist dat het zo ernstig was, maar helaas kwam deze gedachte niet eerder, maar nu pas .. Je bent nu ergens waar niemand van ons jou kan bereiken, maar eens we er zijn, zullen we je meteen een hand toereiken ! Lies In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
STRIJDKREET

hartsleutel

WAT IS ER ZO SLECHT AAN PROSTITUTIE☻ 11 juni☻ In Nederland is de wetgeving rond prostitutie zo geregeld dat iedereen seks kan kopen en verkopen. Het is legaal. Ook om iemand anders aan het werk te zetten in de prostitutie en daar geld voor te krijgen. Het is big business, er wordt enorm veel geld mee verdiend. En dat terwijl prostitutie ontzettend schadelijk is. Dat is mijn grootste probleem met prostitutie: de vrouwen die in de prostitutie zitten wordt hun vrijheid, gelijkwaardigheid en lichamelijke intregriteit ontnomen. Het zijn bijna allemaal kwetsbare vrouwen. Het grootste deel van hen komt uit Oost-Europa en ontvlucht hiermee de armoede. De meeste vrouwen hebben een verleden van seksueel misbruik. En dan heb ik het nog niet eens over al die vrouwen die door mannen worden gedwongen om dit te doen. De schadelijke gevolgen van het verkopen van seks zijn voor de vrouw groot, zowel lichamelijk als geestelijk - of ze er nu zelf voor koos of niet. In ons land is het kopen van seks sinds 2000 legaal. In Zweden is het kopen van seks juist strafbaar. Ik vind dat de beste aanpak van prostitutie."

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0154

WAT KUN JE MET GOD ALS JE AAN DE GROND ZIT☻

12 mei☻

Als het slecht met je gaat, wat maakt het dan voor verschil of je gelooft? En wat kun je dan met God? Met die vraag ging Strijdkreet naar Jannica (29), die na de geboorte van haar eerste dochter in een burn-out stortte en niets meer kon. “Een jaar geleden was het allemaal heel anders. Ik ben nu weer beter. Ik kan weer de uren werken die ik voorheen werkte - zonder dat ik daar stress van krijg, er depressief van raak en overmand word door vermoeidheid. Het begon ermee dat ik snel moest huilen. Ik was al heel lang bezig met mezelf aanmoedigen om door te gaan. Ik merkte dat ik vaak uitsprak dat ik 'klaar was' met mijn werk en het vreselijk vond om mijn mail te beantwoorden. Eerst dacht ik altijd: iedereen heeft dat, even een tandje erbij, iets eerder naar bed en doorgaan. Maar toen ik na de bevalling van mijn dochter weer wilde ging werken, lukte me dat gewoon niet. “Ik bleef met lege handen zitten, op de bank. Daar leerde ik dat God de enige is die mij mijn eigenwaarde kan geven, zonder dat ik er moe van word. God is volmaakt, hij kent mij volmaakt en zijn liefde is onveranderlijk. Dat klinkt misschien wel heel makkelijk, maar het was voor mij niet gemakkelijk om dat in te zien. Een jaar terug geloofde ik wel in God, maar ik twijfelde veel. Is God eigenlijk wel betrokken bij een individu, is God wel dichtbij? Ik schreef al die twijfels op. Ik irriteerde me eraan dat ik zoveel vragen had opeens en God niet voelde. Maar ik dacht ook: hoe strenger de winter, hoe beter de oogst. Het voelde stil vanaf Gods kant, maar nu is er zoiets goeds uit voortgekomen.

www.strijdkreet.nl

NIEUWS
Gevaren_op_internet KLIKSAFE NEEM FILTERNET OVER☻ 8 juni☻ Vandaag (vrijdag 1 juni, red.) is het contract getekend: Kliksafe neemt de FilterNet-activiteiten over. De EO heeft besloten FilterNet aan Kliksafe over te doen, om zich zo meer te kunnen richten op haar kernactiviteiten als omroep. Kliksafe, als grootste filteraar van Nederland, is blij met de aankoop. De huidige 12.000 FilterNet-klanten zullen per 1 januari 2019 overgaan naar Kliksafe. Voor de klanten verandert er niet zo veel. De FilterNet-klanten blijven gebruik maken van hun FilterNetsoftware, en de Kliksafe-klanten van de gefilterde verbinding van Kliksafe. Zowel FilterNet als Kliksafe werken al jaren aan filtering op grond van Bijbelse waarden en normen, en de producten vullen elkaar mooi aan. Een beetje weemoed hebben we wel na 17 jaar natuurlijk, maar we zijn als EO trots op deze stap voor FilterNet. We dragen FilterNet over omdat het niet meer bij de taken als omroepvereniging past. De EO is gericht is op het vertellen en doorgeven van geloofsverhalen. FilterNet vraagt specialistische kennis op het gebied van ICT en Telecom. De EO kan FilterNet de komende jaren niet meer de juiste aandacht geven. We zijn daarom erg blij dat Kliksafe, de filterspecialist in Nederland de ambitie heeft om FilterNet door te ontwikkelen. Bert Jan Peters, algemeen directeur Kliksafe: “Kliksafe is gespecialiseerd in het aanbieden van gefilterd internet. Bron:cip Cijferkaart NEDERLAND MEEST ONCHRISTELIJKELAND☻ 8 juni☻ Nederland is het meest onchristelijke land van West-Europa. Ook telt West-Europa heel veel mensen die zich christen noemen maar niet geloven in de God van de Bijbel. Het onderzoek toont op een pijnlijke wijze aan dat in het gebied waar het protestantse christendom is ontstaan en het katholocisme voor het grootste deel is gesticht één van de meest seculiere delen van de wereld is geworden. Desondanks beschouwt de meerderheid zichzelf nog steeds als christen, hoewel men zelden naar de kerk gaat. In bijna ieder West-Europees land zijn er meer niet-praktiserende christenen (christenen die een paar keer per jaar naar de kerk gaan) dan praktiserende christenen (christenen die wekelijks naar de kerk gaan). In de 15 onderzochte landen gaat 18 % wekelijks naar de kerk. Verder omschrijft 46 % zichzelf als christenen die niet per se in de God van de Bijbel geloven. In totaal heeft 24 % van West-Europa zich volledig van het christelijk geloof afgekeerd. De meeste niet-gelovigen bevinden zich in Nederland (48 % van de Nederlandse bevolking), Noorwegen (43 %) en Zweden (42 %). De meerderheid van de West-Europese landen geeft tegelijkertijd aan dat kerken en andere religieuze instanties een belangrijke rol spelen op het gebied van armoedebestrijding en maatschappelijk werk. Op ethisch gebied is er een groot gat niet niet-praktiserende christenen en praktiserende christenen. Zo is 52 % van de praktiserende christenen voorstander van legale abortus. Bij niet-praktiserende christenen gaat het om 85 %. Bron:cip jezusbeeld EVANGELISCHE CHRISTENEN VERWIJDEREN TE KATHOLIEK JEZUSBEELD☻ 8 juni☻ Leden van een Amerikaanse baptistengemeente hebben voor opschudding gezorgd door het verwijderen van een standbeeld van Jezus uit hun kerkgebouw. Het beeld zou "te katholiek van aard" zijn, meldt The Christian Post. Een overgrote meerderheid van de kerkleden stemde in met de verwijdering. Het beeld is gemaakt door een voormalig kerklid van de Red Bank Baptist Church in South Carolina. Meer dan tien jaar was het beeld te zien aan de voorkant van het kerkgebouw. Senior pastor Jeff Wright en Mike Dennis - voorzitter van de raad van diakenen - schreven een brief aan maker en kunstenaar Bert Baker. In de brief schrijven ze: "God heeft je een enorm artistiek talent gegeven en daar zijn we je dankbaar voor. Dit talent heb je ook tot eer en glorie van God gebruikt in onze geloofsgemeenschap. Onlangs werd duidelijk dat het beeld voor verwarring zorgt onder onze mensen. Mensen beschouwden dit kunstwerk als katholiek. We begrijpen dat het beeld geen katholiek werk is, maar dat wordt wel zo opgevat." In een reactie laat Baker weten dat hij het vreemd vindt dat het beeld pas na elf jaar voor verwarring zorgt. Hij vindt het vooral betreurenswaardig dat deze actie suggereert dat katholieke christenen niet worden erkend als medechristenen. De kunstenaar drong er bij de kerk op aan om het beeld niet te vernietigen. Hij adviseert het beeld cadeau te doen aan een andere kerk of te verkopen en de opbrengst vervolgens besteden aan zendingswerk. Bron:cip asielzoekers-foto-dagblad SGP EELT ZORGEN STICHTING GAVE OVER IND TOETSING BEKEERLINGEN☻ 8 juni Vandaag uit Stichting Gave forse kritiek op de manier waarop de IND de asielzaken van bekeerlingen beoordeelt. Volgens de stichting gaat de IND ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ te werk. In een open brief aan staatssecretaris Harbers zet Gave haar zorgen uiteen. De SGP deelt deze zorgen. De politieke partij heeft de staatssecretaris al verschillende keren gewezen op de moeilijke positie van christenen in het asielproces. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft de staatssecretaris nadrukkelijk gevraagd om de adviezen van kerken, Stichting Gave en de commissie Plaisier serieus te nemen als het gaat om de beoordeling van de geloofwaardigheid van een bekeringsverhaal van een asielzoeker. Bisschop: “Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om asielzaken van onder meer christenen zorgvuldiger te beoordelen. Kortgeleden uitte de commissie-Plaisier kritiek op de IND-toetsing van bekeringen en nu komt Stichting Gave met dezelfde alarmerende berichten. Blijkbaar heeft de aangenomen motie geen effect gehad. Dat is onbestaanbaar, het gaat hier soms letterlijk over een zaak van leven of dood.” Bron:cip
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl