GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Lijst met albums
DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS

Image and video hosting by TinyPic

 ☻☻6 november☻☻

Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN

091b165af86bf14c8352d43a53c38444

GEBED

RUST VOOR MIJN ZIEL☻

29 oktober☻

de zon heeft mijn

ogen aangetast

het leven mijn ziel

angst heeft mij omgeven

vind ik nog rust voor

mijn ziel

dat bloedt en ziek is

van elke dag

Heer hoor mijn klacht

laat Uw genade op mij

rusten

opdat ik voor altijd

bij U mag wonen/E.Brunelli

363fe213c84c57e03749cc224a4a5172

GEBED

ROEP UIT NOOD☻

29 oktober☻

Heer, hoor de mens die roept om vrede,

Steun en redding in zijn eindeloze strijd

Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede

Zie toch zijn ellende wereldwijd

Leer hem waarom U hem hebt geschonken

Zijn rede als enig schepsel hier op aard

Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken

U hem van verderf heeft gespaard

Toon hem steeds Uw liefde en genade

Troost waar hij geen uitkomst meer ziet

Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde

Van het stukje zekerheid dat U hem biedt.E.J vd Scheer

d1321c4e10ab2ce8faa6763bd5618616

GEBED

VERGEVING VOOR IEDEREEN☻

29 oktober☻

Heer leer ons hen die ons bespotten vergeven

Zo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruis

Leer ons met vijand zoals met vrienden leven

Als elk mens die U wilt ontvangen in Uw huis

Leer ons ieder mens aanvaarden en begrijpen

Wees met ons als dat zo moeilijk voor ons schijnt

Wees de steun waaraan wij ons vast kunnen grijpen

Als verder alle houvast voor ons verdwijnt

Elk mens Heer hebt U naar eigen aard geschapen

Een ieder schiep U naar Uw onvolprezen beeld

U leidt hen als een herder zijn kudde schapen

Behoedt hen voor het wild gediert dat hen verdeelt

Heer leer ons bidden voor hen die ons belagen

Leer ons Heer ook voor hen vergeving vragen E.J.vd Scheer

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD

32cb781f3641241a79b2720811e9d89b

GODSWOORD

HET BROOD DAT LEVEN GEEFT☻

10 november☻

Jezus Christus noemt Zichzelf in de Bijbel brood des levens. Hij zegt dit, omdat de mensen om Hem heen om een zichtbaar teken vragen. Ze vragen dit, omdat ze Hem niet vertrouwen en daarom niet in Hem willen geloven.

DIT BROOD IS GENOEG☻

Het enige dat we hoeven te doen, is bij Jezus komen. In vers 35 zegt de Heer dat, als we bij Hem komen, we geen honger meer zullen hebben. Het zal niet meer nodig zijn om verder te zoeken. Bij Hem en door Hem vinden we rust (Matteüs 11:28), eeuwig leven (Johannes 17:3) en vrede (Johannes 14:27). Wie in Hem gelooft heeft geen dorst meer. Hij alleen kan onze honger en dorst voor altijd wegnemen.

Hopelijk heeft ook u dit Brood gevonden, dat leven geeft!

passiespel

GODS WOORD
DE OUDE ZONDIGE MENS VERVANGEN☻

6 november☻

Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden.

In Hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1:14)

Om te voorzien in volledige bevrijding van de overheersing van de zonde, moest God afrekenen met drie dingen. Ten eerste moest Hij afrekenen met de zonden die we allemaal hebben begaan. Omdat Jezus de volle prijs voor onze zonden betaalde aan het kruis, kan God ons vergeven zonder zijn eeuwige rechtvaardigheid geweld aan te doen. De eerste voorziening is dus vergeving.

Daarna moest God ook afrekenen met de verdorven natuur in ons, die ervoor zorgde dat we door bleven gaan met onze zonden. De voorziening die Hij hiervoor trof was executie – onze oude, zondige natuur werd ter dood gebracht. Het goede nieuws is echter dat die executie bijna tweeduizend jaar geleden al werd uitgevoerd, namelijk in Jezus, toen Hij voor ons stierf aan het kruis.

Jezus_leeft__531f126e67581

GODS WOORD

DE WARE IDENTITEIT☻

6 november☻

De reden dat Jezus op aarde kwam was – en is – om ons te verzoenen en verbinden met God de Vader. Als we deze openbaring van God niet zien, missen we volledig het doel van de verlossing. Als we de volheid van deze openbaring binnenstappen en in die rechtstreekse relatie komen met God als onze Vader, dan voorziet dit in een aantal zekerheden die heel veel mensen in onze samenleving moeten missen. De drie dingen die uit onze relatie met God voortkomen zijn: identiteit, eigenwaarde en zekerheid/ veiligheid. www.derekprince.nl

BEMOEDIGENDE TEKST

images

BEMOEDIGENDE TEKST

INDIEN IEMAND DORST HEEFT, HIJ KOME EN DRINKE☻

21 oktober☻   

Op de laatste, belangrijkste dag van het feest was Jezus in de tempel. Hij riep tegen de mensen: Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken! Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in mij geloven: Ze zullen altijd vol levend water zijn.(Johannes 7:37-38)    En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn...

Toen Jezus deze oproep deed werd er heel verschillend op gereageerd.  Men had het erover wie Jezus wel zou zijn en maakte daar ruzie over, maar wie zou er wel naar Hem toegegaan zijn? Hoeveel mensen hadden dorst en geloofden in Hem?

Ook nu klinkt de oproep van Jezus nog. We kunnen tot Jezus komen en drinken van zijn Geest en een overvloedig geestelijk leven krijgen. Wie heeft werkelijk dorst naar het leven van Jezus?

st03

BEMOEDIGENDE TEKST

LEVEN IN VREDE EN GERECHTIGHEID☻

21 oktober☻

Ook als iemand die je liefhebt gestorven is, geeft de Bijbel troost en bemoediging. Het leven van iemand die godvruchtig is geweest, houdt niet op als hij of zij het lichaam verlaat. Die hoop geeft de God van de Bijbel ons.

Niemand vindt het leuk om straf te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, brengt het verdriet. Maar als je leert van je straf, heb je daar veel voordeel van. Dan zul je later in vrede leven, en goed zijn voor anderen. (Hebreeën 12:11)

In alles wat ons overkomt wil God ons wat leren. Hij wil ons een geestelijke opvoeding geven die veel verder gaat dan de opvoeding van onze natuurlijke ouders. Die opvoeding wordt hier tucht genoemd.

Laten we Gods goede hand, die ons wil vormen, ontdekken in dingen die moeilijk zijn. Geloven we dat God het allerbeste met ons voorheeft, dan luisteren we en leren we bijvoorbeeld geduld, zachtmoedigheid en vertrouwen.

Een rechtvaardig leven in vrede wordt het resultaat van de tucht als die zijn werk heeft

SHOUTBOX

DAGBOEK
th_2 DAGBOEK BEKERING☻ 10 november☻ Vroeger stond God het toe dat wij niets van Hem af wisten. Maar nu zegt God dat alle mensen in Hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals Hij het wil.(Handelingen 17:30) Is er wel een bijbelboek te noemen waarin geen oproep tot bekering wordt gedaan? Dat zijn er maar een paar! Telkens en op allerlei manieren roept God de mens weer terug tot Hem. Hoever God met Zijn oproep tot bekering gaat, wordt wel heel duidelijk in de tekst van vandaag. Daar staat dat alle mensen, heden, overal, tot bekering moeten komen! Hierbij wordt dus niemand uitgezonderd! Maar wat is dan eigenlijk bekering? In vers 21 staat dat het inhoudt dat men de zonde loslaat en in vers 23 dat wij onze eigen gekozen wegen moeten verlaten. Maar bekering houdt niet alleen in dat we iets loslaten en verlaten, maar ook dat we iets gaan doen: Gods inzettingen onderhouden en naar recht en gerechtigheid handelen (:21,27), dus gehoorzaam worden! Waarom wil God dat wij ons bekeren? Omdat Hij ons het werkelijke leven wil schenken. Daarom gaat de oproep tot bekering over de gehele aarde; niet alleen tot Gods volk (Ezechiël), maar tot alle volken der aarde (Handelingen), want God heeft geen lust in de dood van wie sterven moet. „Het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus”(Rom. 6:23)! th_3 DE STEM VAN GOD NEGEREN☻ 10 november☻ Wat zijn er veel mensen die het Woord van God horen en het niet verstaan! Er wordt veel zaad gestrooid, maar het valt niet allemaal in goede aarde. Als wij het Woord Gods horen verkondigen, wat doen we er dan mee? Gaan we dan de stilte in om dit woord in ons hart te laten doordringen? Wanneer we na het horen van een preek overgaan tot de orde van de dag, zonder eerst stil te worden voor God om Hem te vragen wat Hij ons hierin te zeggen heeft, dan schiet het zaad geen wortel. Het gepredikte woord moet vlees en bloed worden, het moet dus gestalte krijgen in ons leven. Zo niet, dan zullen we in tijden van beproeving afvallig worden. We hebben dan in de tijd dat God ons zegende, niet geleerd om Hem de eer te geven en zo op Hem te blijven vertrouwen. In de verzoekingen die op ons afkomen, zullen we dan in paniek raken en schreeuwen: ‘Waar is nu mijn God?!’ Dan zullen we merken dat we op onszelf gebouwd hebben en de Stem van God genegeerd hebben.
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

92404a69c599082895d8dba113ce4c5b

SPREUKEN ☺☺

6 november☻ "Verheug u niet bij voorbaat over de dag van morgen, want u weet niet wat een dag zal brengen." Spreuken 27:1 images PSALM 6 november☻ "Het is het beste te leven onder de bescherming van de HERE; dat biedt meer zekerheid dan wanneer men op mensen vertrouwt." Psalm 118:8
BIJBELTEKST/EVANGELIE
db747cb9885e5e4f0db8591d98de3cf3

BIJBELVERS ☺☺

6 november☻ "De Here let op de mensen die doen wat Hij wil en Hij luistert naar hun gebeden; maar Hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen." " 1 petrus 3:12 33f735659063309892da73aed89fb150

EVANGELIE ☺☺

6 november☻ Merk je niet dat God op de deur van je hart klopt? Merk je niet dat Hij je hart aanraakt? De almachtige God, uw Schepper, die geen begin heeft en geen einde, verlangt ernaar om jou te bevrijden van zonde en dood! Hij verlangt ernaar om jou eeuwig leven te geven. (Romeinen 6:20-23) Hij steekt zijn hand uit naar jou.
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
af9db8e7c5d918e823b860c7a9be2fed GEZEGDE☻ 6 november☻ Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!' dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Marcus 11:23 e0ee4a38baabd80ff45f39c4588d41f6 CITAAT 6 november☻ En ineens zag ik het: wij leven, wij leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
57b767f04a42dbe3e13b61d40aad4cc3 KORTE GEDACHTE 6 november☻ Opgestane Jezus, in de doorploegde aarde van ons leven, plant u het vertrouwen van het geloof. Dit geloofsvertrouwen dat in het begin slechts een kleine zaadkiem is, kan voor ons een vanzelfsprekendheid worden vanuit het evangelie en een steun voor de onuitputtelijke goedheid van een mensenhart. 727b48b959ec04b4c0c51210f8ed3dd3 OVERDENKING☻ 6 november☻ Bescheidenheid over de toekomst! Wij hebben geen controle over morgen. In het verleden kunnen we de komst van weer een nieuwe dag als vanzelfsprekend gezien hebben, maar vanaf nu niet meer. Er zou wel eens geen morgen kunnen zijn. Morgen kan er iets vreselijks gebeuren. Morgen zouden wij al onze bezittingen kunnen verliezen.
QUOTE/BEMOEDIGING
497457b2bfdb45809cf679362efbbe46 QUOTE☻ 6 november☻ "We moeten het leven dat we gepland hebben loslaten om het leven te accepteren dat voor ons ligt te wachten." ba8262a86001c22ab78c5f5179baa8d8 BEMOEDIGING 6 november☻ Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in U. Augustinus
WIJSHEDEN

bde28512652d8296e9a060a2682468ec

WIJSHEID

6 november☻

Ga niet naar God met opties ga naar Hem met lege handen. Max Lucado

TIJD MET JEZUS
images_(2)

TIJD MET JEZUS☻

ZOEK RUST MIJN ZIEL☻ 6 november☻ Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.Psalm 62:6) Te midden van alle drukte, onrust en chaos waardoor je leven wordt gestempeld, is het een verademing om te ontdekken dat je je ziel kunt aanspreken. Die ziel is een ruimte ergens in je binnenste waar je geraakt kunt worden, waar je weer contact kunt maken met jezelf en met God. Het is zo belangrijk om regelmatig naar binnen te keren om in die zielsruimte te verblijven en er de rust te zoeken die God wil geven. Daar zul je van opademen en opknappen. Maar je moet het wel steeds weer zeggen, steeds weer je ziel toespreken: 'Toe dan, ziel, zoek rust, kom tot rust, kom tot God, van hem mag je alles verwachten!' Bidden is daarom ook: je ziel tot rust brengen bij God. Alleen bij hem is ware rust te vinden. Gebed: HEER God, laat mijn ziel bij u tot rust mogen komen. Red me van de drukte, de onrust, de chaos. Maak het stil in mij. Amen. gold_cross_with_multi-colored_stars_background_1

TIJD MET JEZUS☺

STAD VAN VREDE☻ 26 oktober☻ Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ Psalm 122:6-7☻☻ Alle mensen verlangen naar vrede. Deze vrede is niet zozeer afwezigheid van oorlog, maar aanwezigheid van heelheid. Want er is zoveel gebrokenheid: gebroken relaties, gebroken dromen, gebroken harten. En dat brengt onrust en wanhoop met zich mee. In de stad van God, de stad van sjaloom, vinden we waar we naar zoeken en waarheen we onderweg zijn: echte vrede. Het is de vrede die we vinden in de verbondenheid met Jezus die onze vrede is. ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’Gebed: Heer, leer me de vrede van Christus kennen en neem onrust en wanhoop bij me weg door me te concentreren op het zien van uw Zoon. Amen.
MEDITATIE
8d374e82174b49610888042cf415a66f MEDITATIE☻ ALS ALLES DUISTER IS ONTSTEEK DAN EEN LICHT☻ 6 november☻ Ik heb deze week zitten werken aan een aflevering van 'De Bijbel Open' over de 1e brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus noemt in die brief gelovigen kinderen van het licht'. Een andere naam die hij gebruikt en die er op lijkt, is: 'kinderen van de dag'. Dat beeld, en die naam spraken me aan. Juist omdat het donker is. Want donker is het. In de wereld om ons heen. In ons land. Nu scheelt het, dat de meesten van ons ooit het licht hebben gekend en ervaren. Maar stel dat je nog nooit het licht hebt gezien, dan weet je niet eens wat je mist. Het is net als de rups. Hij dacht dat heel de wereld groen was, totdat hij een vlinder werd. De weg kwijt Kenmerk van de toenemende duisternis is, vind ik, dat we de weg kwijt zijn. Laat ik in mijn ogen, twee bizarre voorbeelden geven: in ons land zijn tv-programma’s met mensen met het syndroom van Down. Vorige week nog won zo’n programma De Gouden Televizierring. In datzelfde land mag je een abortus laten verrichten als het kindje dat je verwacht juist dát syndroom heeft. st08 MEDITATIE☻ HET WOORD VAN GOD ONDERWIJST☻ 26 oktober☻ 2 Timoteüs 3:16 zegt: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Met andere woorden: God wil ons door zijn Woord dingen leren. Hij onderricht ons daarmee. Het Woord zou de absolute basis moeten zijn van het leven van iedere christen. Alles wat niet klopt met het Woord in ons leven moeten we weerleggen. Moeten we het Woord weerleggen of onze manier van leven? We kunnen zoveel leren uit de Bijbel. Elke geschiedenis, zowel in het Oude als in het nieuwe testament, leert ons wat, vertelt ons iets over het karakter van God en over het karakter van onszelf, en hoe God daarmee omgaat. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven. De Bijbelse figuren zijn een voorbeeld voor ons. De problemen die in de Bijbel beschreven staan, zijn nog net zo actueel als vandaag (denk maar aan ziekte, dood, armoede, zonden) Als we de Bijbel bestuderen, weten we hoe we met deze dingen om moeten gaan. En het doel ervan is uiteindelijk: ”Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Als je wil groeien en je wilt dat God tot zijn doel komt met je leven, laat je dan onderwijzen door het Woord van God.
BEMOEDIGINGSSITE

5f8f41208bcb277d032cd8d454a5264a

BEMOEDIGINGSSITE☻

HET ONS IN DE HEMEL☻

10 november☻

In de hemel geen onderlinge rivaliteit, maar het maximum aan onderlinge gunfactor.

Lieve Mensen,

Soms is een bemoediging al lang van te voren opgenomen en klaar gemaakt. Maar het kan gebeuren dat ik soms een dag van te voren inspiratie ontvang en aan de gang moet om de bemoediging klaar te maken. Ik wil gevoelig zijn voor wat Gods Geest aangeeft.

Deze bemoediging ontstond spontaan op maandagmiddag, terwijl ik bezig was met de voorbereiding van een bijbelstudie over man en vrouw in Gods Koninkrijk. (bijbelstudie.gerryvelema.nl)

Ineens trof het me zo diep dat wij, mannen en vrouwen naar Gods evenbeeld zijn gemaakt, naar dat grote ‘ONS’ in de hemel, het 'Drie in Eén' goddelijk wezen. Je kunt hen niet loskoppelen, we dienen geen drie goden, maar onze God is één. Eenheid is Gods thema in de hemel, en hoe is dat nu bij ons...

Sta met mij er even bij stil en mag het jouw hart raken en sterken, ook in jouw situatie van vandaag!

Met je verbonden in onze Heiland, Jezus,

Gerry

dc434986c1b1f8f757297762afde8a44

BEMOEDIGINGSSITE☻

KOMMA☻

17 november☻

Kom maar, er staat geen punt, maar een komma, ... ☻

Lieve mensen,

Je kunt soms zo lang bezig zijn geweest met een situatie die wringt of veel van je vraagt, dat de verleiding groot wordt om er maar een punt achter te zetten. PUNT - UIT - afgelopen!

Een punt achter een relatie of een vriendschap, achter een bepaalde baan of taak of zelfs achter je eigen leven. Ik leer de kracht van een genade-volle komma kennen, omdat God niet snel een punt zet, maar liever een komma.

Hij schrijft graag Zijn verhaal verder, als wij niet weten hoe het verder moet. Laten we lezen wat Hij schrijft, na de komma...  

Mag God je versterken, in de naam van Jezus, dat bid ik je toe, van harte!

Gerry

christian-cross-paper-cut-wooden-background-chri

BEMOEDIGINGSSITE

MENS, WAAR LEEF JE VOOR☻

6 november☻

Een antwoord op een lastige vraag kan wel eens erg belangrijk voor je zijn!

Lieve mensen,

Ho stop, ga er niet vandoor! Je bent hier toch niet zomaar, je leeft ergens voor! (kinderliedje van Elly en Rikkert)

Waar leef jij voor? Wat de zin van jouw bestaan? Sommigen hebben alles in hun leven, behalve zicht op zingeving. Dan kan het gebeuren dat je alles bezit, alles mee hebt in het leven en toch ongelukkig bent. Anderen hebben zo weinig, zowel fysiek, materieel als in sociaal opzicht. Maar juist het weten waarom ze leven, is voor hen een wapen tegen die nare en depressief makende zinloosheid. Als zij verdrietig zijn om wat ze missen moeten of niet hebben, troosten ze zich met hun doel van hun leven en in hun armoede weten zich tegelijkertijd zo rijk! (2 Kor. 6: 10)

Waar leef jij voor? Laat deze bemoediging je te helpen het antwoord te vinden.

Met liefs, Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

Jesus-washing-feet-12

DE SPIL☻

THEMA RETRAITE☻

OP ZOEK NAAR JE GRONDTOON☻

vr 1 Dec 2017 19:30 t/m zo 3 Dec 2017 14:30/

“Ieder heeft zijn eigen grondtoon. Die moet je ontdekken. En dan pas kun je jezelf zijn, en dan heb je pas de basis van de harmonie die je wilt bereiken. Samen met de mensen om je heen breng je dan een symfonie voort.” Begeleiding: Anita Stigter en Maarten Goossensen

images_5

THEMARETRAITES☻

STILTEWEEK/zo 12 Nov 2017 17:00 t/m vr 17 Nov 2017 17:00☻

Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.

Begeleiding: Marianne Groen, Everlien van Blijderveen & Jan Wolswinkel

www.retraitecentrum.nl

cd2e8819c9b9c5f6a08d7486544e4191

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

STILTE WEEKEND/12 t/m 15 januari 2018/Thema:'Loslaten of vasthouden'  Er zijn allerlei zaken die ons vasthouden. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk het belangrijkste is. Het is goed bezig te zijn met alles wat eeuwigheidswaarde heeft. Eén ding moeten we vasthouden, dat geeft zekerheid: Jezus alleen! Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

images_(5)

ZENDING DIACONESSENHUIS BETHANIE

RETRAITE OASE DAGEN☻

Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in. Thema: Jezus, dé Weg/Donderdag 23 november/Max. aantal deelnemers 12/€ 40,- incl. koffie/thee/lunch

Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-/Tijd: 9.30-17.00 uur/Leiding:zr. Greet Verhoeven en

Frans Hoogendijk

bdb7253e4ae59c47aa69d67636ae41b3

DE SPIL

MEDITEREN MET HENK NOUWE☻

vr 8 Dec 2017 19:30 t/m zo 10 Dec 2017 14:30/THUISKOMEN: Thuiskomen bij jezelf is thuiskomen bij God☻☻

Henri Nouwen was katholiek priester. Eerst was hij hoogleraar in de Verenigde Staten, later werd hij pastor in L’ Arche, een woongroep voor opvang en verzorging van mensen met een ernstige handicap in Canada. Zijn boeken zijn een vrucht van meditatie. We willen van hem leren meer met aandacht te leven. Zijn weg heeft een menselijk gezicht, is mild en vruchtbaar.

Begeleiding: Erik Smit & Welmoed Dijkstra

POEZIE

POEZIE

3fc235efdf59182b5003d2848a250be1

POEZIE GEDICHTEN

VEEL VRIENDEN HIER BENEDEN☻

29 oktober☻

Veel vrienden hier beneden.

Veel vrienden hier op aard.

Maar één vriend zoals Jezus,

is 't meest van alles waard.

0e54c8fd22243107c6087c0a11880e8f

POEZIE

WAT HET LEVEN U MAG SCHENKEN☻

29 oktober☻

Wat het leven U mag schenken

Op Uw verder levensbaan

Wil er altijd toch aan denken

Wat God doet dat is welgedaan

VISJES
Image and video hosting by TinyPic ☻☻13 november☻☻ Image and video hosting by TinyPic
HEALING VOICE
51AMTNZMKRL._SY344_BO1,204,203,200_ HIS HEALING VOICE JONGE GELEERD☻ 29 oktober☻ Daar stond ik dan, als 8 jarige in de moestuin. Ik zag hoe de klimbonen zich slingerend vastgrepen om de lange bamboestokken, de aardbeien planten die zich voorbereiden om hun rode vrucht te dragen, en hoe het grappige loof van de winterpeen uit de grond stak. Ik was onder de indruk van Gods grootheid, in mijn kinderhart kwam een intens geluksgevoel. Dat geluk voelde iets minder bij de volgende stap, omdat ik al een tijdje lang pijn had in mijn rechterknie. In dat kleine kinderkoppie kwam plotseling de gedachte, maar als God dit alles kan laten groeien dan kan Hij ook mijn knie genezen. Zonder mijn handen te vouwen, zonder mijn ogen te sluiten keek ik naar omhoog, keek ik naar de blauwe lucht met haar witte wolken, en sprak onbevangen uit:’ knie wees genezen in Jezus naam’. Weg was de pijn. GEBED: Trouwe goede God, Uw woord zegt dat u onze geneesheer bent. Ik wil bij U komen om U te vragen om mijn geloof te versterken en van U genezing te verwachten, juist omdat U onze geneesheer bent. En leer me ook genezing uit te spreken in Uw naam over elke ziekte en kwaal, in Jezus naam. Amen.
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING Image and video hosting by TinyPic IS ZIJN WERK BELANGRIJKER DAN ZIJN RELATIE? 6 november☻ Al zijn hele leven werkt mijn man hard. Elke avond is hij bezig; voor de kerk, voor zijn bedrijf, met klusjes in ons huis. Soms lijkt het alsof hij liever werkt dan bij hij bij mij is. Ik zou graag willen dat hij eens een avondje spontaan bij mij op de bank plofte. Laat met kleine momentjes weten dat je aan elkaar denkt. Een knuffel, samen een glas wijn, een appje tussendoor. RELATIE EN OPVOEDING☻ Image and video hosting by TinyPic GAAN WE MET ONS GEZIN NAAR EEN ANDERE KERK, OF NIET? 10 november☻ Ons gezin met vier kinderen is zo ongeveer de hofleverancier van de jeugd in de kerk. Het gevolg? Ik ben de tienerleider, mijn dochter van 16 en mijn zoon van 12 zijn de jeugdgroep. We denken erover een andere gemeente te zoeken. Maar, als wij vertrekken is er niet meer. Wat te doen? Ga eens na welke mensen het geloof van je tiener positief beïnvloeden. Waarom je tiener niet uitdagen het ook eens op papier te zetten en dan met elkaar te vergelijken? Zorg dat er frequent contact is en waardeer deze relaties. Ik ken een dominee die ervoor gekozen heeft om-in overleg met de ouders en de jongeren zelf-te kijken welke jeugdgroep uit een andere kerk in zijn stad een thuisbasis zou kunnen zijn. De drie jongeren gaan nu elk naar een jeugdgroep van een andere kerk. op deze manier werd er gezocht naar een aanbod op maat. Bron:eo
WEET-MAGAZINE

WEET-MAGAZINE GELOOFDEN ALLE VOLKEN IN EEN GOD☻

Image and video hosting by TinyPic

6 november☻ Alle religies zijn langzaam ontstaan uit de aanbidding van natuurfenomenen; dit is de dominante veronderstelling onder godsdienstsociologen. Vanuit het aanbidden van natuurkrachten (animisme) zou langzaam het polytheïsme en vervolgens het monotheïsme zijn ontstaan. Deze opvatting strookt niet met de Bijbel: de eerste mensen op aarde stonden in contact met één God. Weet Magazine publiceert in zijn oktobernummer onderzoek waaruit blijkt dat religies wél ontstonden vanuit het monotheïsme.

WEET MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

DE BIJBELSE VISIE☻ 6 november☻ Deze theorie staat haaks op de Bijbelse visie. Want als het waar is wat het Bijbelboek Genesis zegt, namelijk dat alle mensen van Adam afstammen, dan zou het geloof in één God het oudste op aarde moeten zijn. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe zuiverder het monotheïsme zou moeten worden. De aanbidding van vele goden is dan pas later ontstaan. Welke visie past het beste bij de feiten? Anders gezegd: Wat zijn de vroegste en ‘primitiefste’ vormen van godsdienst die gedocumenteerd zijn? Uit onderzoek van Tjarko Evenboer, dat is gepubliceerd in de nieuwste editie van Weet Magazine, blijkt dat de vroegste religies een geloof in één god waren. In de loop van eeuwen verviel dat tot polytheïsme en animisme. Evenboer gebruik hiervoor voorbeelden van Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische en Oceanische beschavingen. www.weet-magazine.nl

DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT
images_2 DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT☻ 13 november☻ Door Jezus handen aangeraakt wordt ieder gebrek heel gemaakt. De kracht waarmee de Heer geneest die zorgt dat 't gebrek is geweest. Met wondere daadkracht toont de Heiland hoe Hij ons verschoont, van zorg en moeite, leed, verdriet doordat Hij hem de uit uitkomst biedt. Zo toont Hij heerlijkheid en macht die ons voor 't voetlicht wordt gebracht Hij is het die op 't smeekgebed de mens van ziekte en kwalen redt. J.A v Tricht
U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN/HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR
bdc54c60fefb432ec28d6cf7c3f2d410 U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN☻ 13 november☻ U hebt mijn twijfel weggenomen liet door Uw woord de waarheid zien. Daarvan hebt g’in mijn slaap met dromen bevestigd zonder ‘t woord misschien. U hebt mij zekerheid gegeven bij U de hemel in te gaan. Om daar voor eeuwig voort te leven in een verheerlijkt nieuw bestaan. Hier mag ik mij opnieuw ontplooien en zal mijn leven verder gaan. U zult in ‘t wit met kroon mij tooien en ‘t feestkleed om mijn schouders slaan. J.A v Tricht 19d68a13b0f34acf07ee9f4c90add37c HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR☻ 13 november☻ Hij klopt op elke hartendeur is goed bekend met de teneur om Hem buiten te laten staan in de hoop dat Hij heen zal gaan. Maar Jezus heeft standvastigheid die Hem eens de toegang bereidt. Als Hij Zijn liefdewoorden spreekt die mensenharten openbreekt. Dan gaat Hij volgens plan te werk ontdoet de mens van zijn beperk. De lege plaats met liefd' gevuld daarmee wordt zijn bestaan omhuld. De vrede die dan binnenstroomt en als mens stil van heeft gedroomd. Die wordt van nu af werkelijkheid met 't heil door Jezus ingewijd. Waar voorheen de vrede ontbrak voelt men zich nu op zijn gemak. Want Jezus brengt graag ommekeer door liefde en Zijn vredesfeer! J.A v Tricht
VRAGEN/IK GEEF UITKOMST
9a8a6b6c138d5bfd43cfbb4dd5db39e9 VRAGEN☻ 13 november☻ Er zijn veel vragen in dit leven veel onbegrip veel moeite in dit leven het blijft spoken je wilt er graag vanaf en toch blijven die vragen waarom God je het leven gaf Waarom die oorlog waarom zoveel pijn waarom is de mens zo eenzaam zit hij vol venijn vol afgunst vol haat zodat hij zijn naaste naar het leven staat Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt zalig zijn de armen van geest zij hebben niets dan alleen Christus die hun zonden droeg zij hebben geen vragen het gaat hun zielen goed ook al loopt alles tegen zij brengen het bij Hem Hij is degene die altijd luistert naar hun stem/E.Brunelli 28758d7981489550dbd2cea9b7db9cc9 IK GEEF UITKOMST☻ 13 november☻ Laat mij niet alleen, oh Vader in tijden van moeiten en verdriet, ik probeer mijn tranen te verbergen, zodat niemand ze maar ziet. In wanhoop roep ik tot U, U als Vader, hoor mijn klacht, help mij rustig los te laten terwijl ik op Uw antwoord wacht. U kent mijn nood en vele vragen, ik leg ze tóch maar in Uw hand, het is té zwaar voor mij te dragen, leid mij door 't onbekende land. "Mijn kind, Ik geef je uitkomst, in jouw specifieke pijn, vertrouw Mij, Ik geef leiding, Ik zal er altijd voor jou zijn!" E.Hengstman-Olst
WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN

 

e523a0c3dd9cfc21e539ecabc2718321

WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN♥

13 november♥

Jongen, waarom heb jij Mij verlaten,

verliet jij je ouderlijke huis,

heb jij Mijn liefde niet ervaren,

voelde jij je niet meer thuis?

Je wilde jouw erfenis, jouw bezit

en met tranen liet Ik je gaan,

je keek niet om, had maar één doel

op eigen benen te gaan staan!

Je vergokte je geld, vergokte alles

en kwam van honger bijna om,

bij de varkens was je woning,

je voelde je ellendig, leeg en stom!

En Ik stond elke dag te kijken,

elke dag te hopen, uit te zien,

elke dag te wachten en te bidden,

of jij thuis zou komen misschien?

Toen zag Ik je van verre komen,

gebogen onder een enorme last,

Ik holde in Mijn liefde voorwaarts

en hield je innig stevig vast.

Mijn zoon, Mijn zoon, daar ben je,

Mijn tranen stroomden neer en neer,

Ik heb zó verlangd je te omarmen,

Ik ben zó blij, je bent er weer!

E.Hengstman-Olst

IK HEB JE GELUK VOOR OGEN/VREES VOOR MENSEN
d330a07759c042061cdca23ce4d14e09 IK HEB JE GELUK VOOR OGEN☻ 13 november☻ Ik heb je geluk voor ogen en niet jouw ongeluk, Ik sterk je en Ik maak heel, wat gebroken is en stuk. Daarom kwam Ik naar deze aarde, die gebukt gaat onder last, Ik verlos je van de zonden, klamp je daarom aan Mij vast! Ik koester gedachten van vrede en niet van onheil of van kwaad, Ik geef hoop en geef je toekomst zodat het beter met je gaat! Dan zul je tot Mij bidden en Ik zal zeker luisteren, al roep je in jouw nood of zelfs in zachtjes fluisteren. Ja, Ik heb jouw geluk voor ogen en Ik koester die gedachten, gedachten van vrede en van heil en liefde, die álle pijn zal verzachten! Jeremia 29:11-14 /E.Hengstman-v Olst cff983c4db788d7bead4ad26738d846a VREES VOOR MENSEN☻ 13 november☻ Op dit aardse levenspad kan onverwacht verlies zijn geest of lichaam haken af en jij staat aan de zijlijn Al wat eerst belangrijk was dat heeft opeens geen waarde 't blijkt dat het gezondheid is wat 't meeste telt op aarde Als je ziekte zichtbaar is dan is er medeleven maar soms is er niets te zien dan moet je uitleg geven Angst voor oordeel legt je lam er is een strik gespannen tot je leest in 't woord van God: laat Mij jouw vrees uitbannen Jezus zegt: Ik heb je lief in Mijn oog heb je waarde vind kracht in Mijn vergeving laat los wat je bezwaarde M.Klok-Stam
GOED GEWETEN/LET OP WAT JE KIEST

cd50a3b74525673aa09eefc7550370fe

GOED GEWETEN☻

LET OP WAT JE KIEST☻

8 november☻

Je kan geen licht en

duisternis zijn

het licht is licht

duisternis hoort

daar niet bij

je kan geen twee heren

dienen

de satan en God

let op wat je doet

en kiest

God is licht

Hij duld geen duisternis

E.Brunelli

d9fca55ee37acd10d1eb0637b272247b

LET OP WAT JE KIEST☻

13 november☻

Je kan geen licht en

duisternis zijn

het licht is licht

duisternis hoort

daar niet bij

je kan geen twee heren

dienen

de satan en God

let op wat je doet

en kiest

God is licht

Hij duld geen duisternis

E.Brunelli

BIJBEL RECEPTEN

Image and video hosting by TinyPic

TONIJN SALADE UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL☻

6 november☻

200 gram tonijn uit blik of 1 kilo verse tonijn grote slabladen 1 grote in blokjes gesneden venkelknol 125 gram rozijnen 2 gesnipperde augurken 2 stevige in stukjes gesneden appel plakjes radijs slabladeren voor het aankleden van de schotel VOOR DE DRESSING: 150 milliliter olijfolie 1 eetlepel mosterd 1 theelepel honing snufje selderijzaad zout naar smaak 70 milliliter azijn

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

TE GESLOTEN VOOR GEMEENSCHAP☻

10 november☻

Steven en Wilma leerden elkaar kennen toen ze begin twintig waren. Wilma vertelt: “Steven is een open, spontane man, duidelijk aanwezig en soms overweldigend. Voordat wij verkering kregen, zag Stevens leven er heel anders uit. Hij was heel vrij in contacten met andere meisjes. Dat bleef niet bij flirten, er was ook seksuele gemeenschap. In het begin van onze verkeringstijd was hij daar heel open over.” Wilma waardeerde die openheid. “Ik heb thuis geleerd respect voor elkaar te hebben, ook op lichamelijk gebied. Mijn ouders waren niet heel intiem, maar áls zij elkaar een kus gaven, zag je dat het uit liefde was. Onder meer door mijn opvoeding wist ik hoe ik zelf tegenover intimiteit en seks voor het huwelijk stond. Bij Steven thuis werd er geen aandacht besteed aan seksuele opvoeding. Hij kreeg alles mee ‘van de straat’, van zijn vrienden en van internet. Hij had op dit gebied hele andere waarden en normen dan mij.” Steven en Wilma hebben nog geen jaar verkering als zij met elkaar vrijen. De geboorte van het eerste kindje van Steven en Wilma verliep traumatisch. Ik voelde dat wij en ons huwelijk op deze manier stuk zouden gaan. We zijn op zoek gegaan naar hulp voor ons samen. We vonden het belangrijk dat het iemand zou zijn die wat betreft geloofsbeleving met ons op één lijn zit. Het werd De Vluchtheuvel.”“Eerst heb ik alleen een aantal gesprekken gehad. Ik leerde om bij mezelf en bij mijn gevoel te komen, bij wat het met mij gedaan heeft. Daarna zijn we samen gegaan.” Steven deed in die tijd ook mee aan de mannengroep, om te leren breken met zijn seksverslaving. Tijdens de gesprekken samen hebben Steven en Wilma veel moeten leren. We zitten in een herstelperiode, maar het genieten van intimiteit en seksualiteit komt steeds meer terug.”

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

1372510788_logo-stichting-schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS

Marieke (21) leerde omgaan met de schade uit haar gezin van herkomst.

10 november☻

“Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende

God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.”

www.stichtingdeschuilplaats.nl

STICHTING CHRIS

Image and video hosting by TinyPic

GAMEN☻

10 november☻

Iedereen speelt weleens een spelletje op de tablet, computer of playstation. Het spelen van digitale spelletjes wordt ook wel gamen genoemd. De meeste kinderen vinden dat spannender dan een bordspelletje zoals monopoly. Hoe komt dat toch, dat spelletjes op een tablet of computer veel vaker gespeeld worden dan een bordspelletje

Digitale spelletjes zijn heel slim bedacht. In alle digitale spelletjes kun je na het behalen van een score een level verder of je kunt dingen verdienen die het spel leuker maken. Een level hoger of het verdienen van dingen, zorgt ervoor dat er een geluksstofje in je hersenen wordt aangemaakt. Dat stofje heet dopamine, het geeft je een fijn gevoel. Je hersenen willen van dat stofje eigenlijk wel meer. Daardoor vind je die spelletjes leuker en speel je ze vaker.

Verslaafd?

Er zit ook een andere kant aan dat geluk stofje, dat stofje kan je ook verslaafd maken aan een game. Want je hersenen willen steeds meer van dat stofje waardoor je het steeds vaker en langer gaat spelen. Tot dat je niet meer zonder kan en je er aan verslaafd bent. Hoe zit dat bij jou?

 www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

Image and video hosting by TinyPic

WAT IS ALPHA☻ 10 november☻ Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Je bent niet de enige; wereldwijd volgden ruim 29 miljoen mensen een Alpha. Voor wie? Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! Waarom? Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. En het is helemaal gratis! Hoe werkt het? De meeste Alpha’s beginnen met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Wat kost het? Er zijn geen directe kosten verbonden aan de cursus. In sommige gevallen kan het zijn dat er een bijdrage voor het eten gevraagd wordt. Hoe dit kan? De cursus wordt gegeven door vrijwilligers die zo enthousiast zijn over Alpha dat zij dit graag delen met anderen!

download_(8)

TERWILLE BUURVROUW EN HULPVERLENER☻ 10 november☻ Vanuit de prostitutie stap je niet zomaar weer het gewone leven in”, vertelt Wendy. Wendy is hulpverlener bij Terwille en woont met haar gezin naast een beschermde woonplek voor vrouwen die de prostitutie achter zich hebben gelaten. “Ik ben in de eerste plaats een buurvrouw”, zegt Wendy. “Maar wel een buurvrouw met wat extra kennis.” Wendy’s eigen woning zit aan een ‘leerhuis’ van Terwille vast. Het leerhuis bestaat uit vier zelfstandige woon-units. Aan de overkant van de straat is een soortgelijk pand met zes woonplekken. Deze woonplekken in Drenthe vormen een laatste schakel in het uitstaptraject dat Terwille heeft voor vrouwen die hun werk in de seksbranche willen loslaten. Wendy vertelt: “De huizen zijn gericht op zelfstandig wonen, maar ook op nabijheid. Ik wil de vrouwen niet betuttelen en ze heel gewoon benaderen, zoals ik ook met andere buren zou doen. Maar vanwege mijn beroep als hulpverlener ben ik natuurlijk wel een buurvrouw met extra kennis.” In het huis fungeert Wendy als zorgcoördinator en ondersteunt ze de vrouwen waar dat nodig is.

OPVOEDEN

OPVOEDEN

Image and video hosting by TinyPic

EEN LIJSTJE OM KINDEREN TE LEREN ZICHZELF KLAAR TE MAKEN☻ 10 november☻ Ken je dat? Achter je kinderen aan zitten van ontbijt tot je op de fiets naar school zit en vanaf het avondeten tot ze naar bed gaan. Je zou toch dénken dat ze onderhand wel moeten weten wat ze moeten doen (wassen, tanden poetsen, dat soort dingen) maar als je hen geen opdracht geeft dan doen ze niks. Ik was daar licht gefrustreerd over tot ik me realiseerde dat ik dat gedrag eigenlijk zelf veroorzaakt had. Zo lang ik hen stap voor stap blijf vertellen wat ze moeten doen hoeven ze ook niet zelf na te denken. Geen enkele noodzaak toe. Tijd om de twee jongedames wat meer eigen verantwoordelijkheid te geven dus. Om ze te helpen “on track” te blijven maakte ik lijstjes voor ze die ze kunnen volgen. Voor onze 4-jarige kwamen er plaatjes bij, zodat ook zij weet wat ze moet doen. De lijstjes werden gelamineerd zodat de vakjes met een whiteboardstift afgevinkt kunnen worden. Na gebruik schoon vegen en zo kan je de lijstjes elke dag opnieuw gebruiken. Hoe leer jij je kinderen om zelfstandig te doen wat ze moeten doen om de deur uit te komen of naar bed te gaan?

WAAR IS MAMA☻ 2 november☻ Een veel gehoorde uitroep hier thuis is: ‘Maaaamaaaa, waar bént u?’ ‘Hier!’ roep ik dan. ‘Waar is hier?’ En na concrete instructies komt er een kind aanstappen dat iets héél belangrijks heeft te vertellen tegen mama. Of iets wil laten zien. Nu! Maar waar is mama? Soms ben ik was aan het opruimen op de slaapkamers. Of ik zit op de wc (dan komen ze dus niet binnen). Soms hang ik even uitgeteld op de bank (en heb ik dus eigenlijk écht geen zin om naar hun stoepkrijt te komen kijken). Soms echter ben ik wel in het zicht maar merk ik dat ik een hele poos niet in beeld ben. Dan krijg je dit soort conversaties: ‘Mag ik een ijsje?’ ‘Ja hoor, als je het even zelf pakt.’ ‘Echt, mag ik een ijsje?’ (stralend bekkie) ‘O wacht, je hebt er net ook al een op. Nee, dan mag het natuurlijk niet.’ ‘Maar u zei dat het mocht!’ Of ik op dat moment in een boek verdiept ben, in gedachten verzonken of in een Whats’app gesprek verwikkeld ben maakt niet zoveel uit. Ik ben er even niet! Er zijn van die dagen dat ik er heel veel niet echt ben. Als ik moe ben, of druk. Ik race door het huis om alles nog een beetje ordelijk te houden, iedereen krijgt te eten en komt op tijd op school (of net niet), maar in elk geval gaat het voor mijn gevoel allemaal nog best wel goed. Maar keer op keer valt het me op dat de kinderen aan me merken dat ik er niet echt bij ben. Dat ik er niet echt voor hén ben. Ze mopperen een beetje. Trekken mijn aandacht op allerlei manieren.

YOUTH FOR CHRIST/HUISVANBELLE

download_(4)

YOUTH FOR CHRIST☻ JONGEREN OP HUN VOETEN ZETTEN☻ 21 oktober☻ Veel jongeren maken hun opleiding niet af. Bijvoorbeeld door problemen thuis, gebrek aan sturing, een vader die hard werkt en nooit thuis is. Ik ken jongeren die al drie echtscheidingen hebben meegemaakt. Het is de wereld waarin we leven, maar het doet pijn om dat te zien. Die jongeren wil ik helpen opstaan, een duwtje in de rug geven. Een jongere werker vertelt hoe hij jongeren op hun voeten zet door een stukje vaderschap te tonen. We kopen bijvoorbeeld een stuk bos, hakken bomen om, kloven het hout en slaan het op om te verkopen. Je brengt ze discipline bij, want de klus moet wel af en die boom moet wel om. Vaak ontstaan er gesprekken waarbij een zin soms heel veel zegt over de thuissituatie van een jongeren.

postimage

YOUTH FOR CHRIST

JONGEREN OP HUN VOETEN ZETTEN (VERVOLG)☻

21 oktober☻

Kees heeft zelf twee vaders, vertelt hij. Mijn echte vader en een goede vriend. Ze geven me allerlei levenslessen mee. Vorig jaar heb ik met m’n vader in Schotland door de bergen getrokken. Heel cool als je dat met je vader kan beleven. Ik besef dan ook dat veel jongeren dat niet met hun vader kunnen doen. Sommige jongeren zien mij als een soort grote broer, een vaderfiguur of een mentor. Ik ben dankbaar dat ik die rol mag vervullen. Met Pasen heeft een jongere uit Ede zich laten dopen. Hij heeft veel met ons gepraat en wilde ons er graag bij hebben. Het was heel tof om te zien hoe hij echt een nieuwe start maakte.

 

artikel-annesara-huisvanbelle

HUISVANBELLE

OVER 10 JAAR DAN…

12 oktober☻

Fantaseer jij ook wel eens over de toekomst? Hoe zou de wereld eruit zien over 1000 jaar? Ik kan me er wel wat bij voorstellen: we vliegen in zo’n rood vliegtuigje waarmee Willie Wortel heel Duckstad doorkruist, ons huis wordt schoongemaakt door robots en we kunnen onszelf teleporteren naar elke plek in de wereld (als dat eenpersoons vliegtuig begint te vervelen). Wist je dat je hier al veel dichterbij bent dan je denkt? Oké, teleportatie is misschien wat vergezocht, maar de onderstaande dingen zullen je nog verrassen. En het is mega-interessant! Je ziet het steeds vaker op het nieuws: de zelfrijdende auto’s komen eraan! Zouden die zo slim zijn dat het woord ‘file’ uit ons woordenboek verdwijnt? In één rechte lijn naar je vakantiebestemming, hoezee! Verveel je je toch een beetje, dan ga je gewoon televisie kijken. Of je doet een dutje. Relaxed, joh. En de rijlessen worden er vast een stuk makkelijker door! Alles wat je moet weten is hoe de knopjes voor de radio en de ramen werken (want dat zijn wel essentiële functies van een auto, natuurlijk). De robotstofzuiger ken je vast wel: zo’n rond dingetje dat over de grond zoeft en jou heel wat tijd bespaart.Door de ‘robotisering’ van de samenleving zullen veel banen ophouden te bestaan – die worden immers overgenomen door robots.JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG d3b178c674a0ac3a6e346e4b46b8d2a5 JARIGEN IN OKTOBER/NOVEMBER☻ JARIG ZIJN☻ 21 oktober☻ Vandaag is het feest, gezellig bij elkaar zijn, samen dit te mogen vieren met groot en klein. Dankbaar en blij dat Hij mij dit heeft gegeven, Hij is de Schepper van mijn leven. J.Troost Klik hier voor meer gratis plaatjes Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK 74a1cc7cd167a564d2857b863e8f61de ER IS ALTIJD EEN WEG☻ 21 oktober☻ Er is altijd een weg… Welke keuzes je ook maakt… Er is altijd een weg… Naar liefde en geluk… Kies de juiste weg… En je zult vinden wat je zoekt/Janet Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP 4ba18906f3e5524764f5de7eab053589 STEUN☻ 21 oktober☻ Soms komt uit onverwachte hoek, de steun die je net nodig hebt, op het moeilijkste moment in je leven, waar de moed allang is weg geëbt. Die steun die kan zoveel betekenen, dus grijp het met beide handen aan en schaam je niet om om hulp te vragen, het alternatief is, alleen komen te staan. J.v Schot Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ dd9d8175475402c42afd0670399ef0f6 WAT EEN SCHAT☻ 21 oktober☻ "Een baby, een meisje!" riep mama van uit de keuken met de telefoon in haar hand. "en ik ben de meter!" riep ze weer, ze maakte een buiging, heel galant. "het is vast een schat" riep ze voor de derde keer, van plezier draaide ze rondjes, heen en weer. "Deze geboorte is een wonder! deze geboorte is bijzonder!" En mijn mama had gelijk, jouw geboorte is bijzonder.Want mama, ik en heel de familie kunnen niet meer zonder. Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
VISIE NIEUWS

VISIE NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

4,5 MILJOEN KINDEREN IN NEDERLAND KENNEN GOD NIET☻ 10 november☻ Marian Timmermans en Corjan Matsinger zijn twee jongerenwerkers die zich inzetten om het christelijk geloof door te geven aan jongeren en kinderen. Dit doen zij via het online platform Young & Holy waar ze dagelijks religietrends posten. “We willen bij kinderen en jongeren het verlangen aanwakkeren om God te leren kennen.” “We willen bij kinderen en jongeren het verlangen aanwakkeren om God te leren kennen. Er zijn in totaal ongeveer 5 miljoen kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. Hiervan komt 10% regelmatig naar de kerk. De rest van de jongeren en kinderen weet nauwelijks iets van het christelijk geloof af. Terwijl het geloof in onze samenleving op allerlei manieren op ons af komt. Deze religie maken we zichtbaar door dagelijks religietrends te posten op www.youngholy.nl.” “We genieten van kinderen omdat ze heel puur zijn en jongeren kunnen zorgen voor veranderingen in de samenleving. Aan die veranderingen kunnen wij op deze manier bijdragen.”

VISIE NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

IK VERLANG NAAR MEER DIEPGANG IN MIJN GELOOFSLEVEN☻ 10 november☻ Over Henoch werd gezegd dat hij wandelde met God. Hij leefde in nauwe verbondenheid met Hem (Genesis 5:22). Dat klinkt inspirerend, vind je niet? Misschien heb je weleens een christen ontmoet, waarvan je dacht: ‘Hij of zij heeft zo’n diepgaande, persoonlijke relatie met God, wat hij heeft, wil ik ook!’ Als het aan God ligt, leven we allemaal in nauwe verbondenheid met Hem. Dus wat let je om (meer) met Hem te gaan wandelen? 1. Geef je over aan God Leven in overgave aan God, is een doorlopend proces. Natuurlijk heb je een moment in je leven gehad, waarop je je echt heel bewust hebt bekeerd; anders was je nu geen christen. Maar dat ene moment is niet voldoende, als je een diepgaande relatie wilt hebben met God.

CHRISTELIJKE NIEUWS
NIEUWS Image and video hosting by TinyPic BINNENKORT DOCUMENTAIRE OVER DE ERFENIS VAN LUTHER☻ 17 oktober☻ Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met de publicatie van zijn 95 stellingen de protestante Reformatie inluidde. Het is de aanleiding voor regisseur Peter Greenaway om aan de hand van 16e en 17e-eeuwse tekeningen en schilderijen een persoonlijk en visueel rijk filmessay te maken over Luthers erfenis. Hij betrekt daarbij zijn tijdgenoten als Erasmus en onderzoekt de invloed van verschillende communicatierevoluties. Eerst die van de boekdrukkunst, die grootschalige propaganda mogelijk maakte, daarna die van de computer. Zo ontvouwt zich naast een historische schets van Luthers leven en gedachten goed, een uitgesproken, kritische en actuele visie op de macht van het beeld en de invloed van religie. Door de opkomst van de boekdrukkunst en zijn vertaling van de Bijbel kon Luthers protest zich razendsnel verspreiden, met de grootste breuk in de geschiedenis van het katholieke geloof, ingrijpende veranderingen en grote spanningen tot gevolg. Greenaway baseert zich vooral op visuele bronnen omdat juist die de meeste invloed hadden op de grotendeels ongeletterde bevolking. Hij ontwaart in het samenspel van verbeelding, macht, geweld en geld parallellen met het heden. NIEUWS Image and video hosting by TinyPic WAAR WAS JE JAN VAN BEMMEL SCHRIJFT BOEK OVER SCHEPPING EN EVOLUTIE☻ 17 oktober☻ Wij leven ruim honderdvijftig jaar na Charles Darwin en bijna honderd jaar na Edwin Hubble. Zij veranderden onze visie op levende organismen en de wording van het universum. De wetenschap heeft, naar het lijkt, onbegrensde mogelijkheden, maar gaat zij alle vragen beantwoorden, of zijn er grenzen aan haar wijsheid? In het boek Waar was je? zoekt natuurkundige dr. Jan van Bemmel een weg te vinden te midden van de vele mogelijkheden en gegeven grenzen. Hij maakt daarbij gebruik enerzijds van wat wetenschappelijk bekend is en anderzijds van wat is bedacht door vele denkers voor ons en wat is doorgegeven door de Bijbelschrijvers. Gegeven wat wij tot op heden weten over het oerbegin en de wording van het leven, is een van de conclusies van dit boek dat de grootste wetenschappers steeds bescheidener zijn geworden en zich ervan bewust zijn dat er principiële grenzen zijn aan ons kennen. Dat geldt zowel de natuurwetenschappen als de mens- en godsdienstwetenschappen; vandaar de titel van dit boek. Voor Jan van Bemmel geldt dat hij dankbaar is dat er vanuit de Bijbel, complementair aan de wonderlijke natuur die wij mogen bestuderen, antwoorden worden aangereikt die het leven zin en richting geven.
NIEUWS

NIEUWS

salvator-mundi

PORTRET VAN JEZUS DUURSTE KUNSTWERK OOIT☻ 17 november☻ Salvator Mundi, een schilderij van Leonardo da Vinci, heeft op een veiling in New York 400 miljoen dollar (339 miljoen euro) opgeleverd. Het is daarmee het duurste kunstwerk ooit, meldt de NOS. Het schilderij, in het Nederlands Verlosser van de wereld, is een portret van Jezus. Het werd rond het jaar 1500 geschilderd. In 1958 leverde het schilderij bij een veiling maar 50 euro op. Toen waren het gezicht en het haar van Christus nog overgeschilderd. "De zaligheid is niet te koop, maar de Verlosser van de wereld kun je kopen voor 400 miljoen euro," reageert ds. Alfred Post via Twitter. Collega-predikant ds. J. Holtslag voegt toe: "De Verlosser Zelf betaalde een hoger bedrag. Hij betaalde met Zijn leven."

NIEUWS

adventskalender-zij-lacht

NIEUWE ADVENTSKALENDER ZIJ LACHT VOOR 2017; GOD KEERT ALLES OM☻ 17 november☻ Na het publiceren van (gratis) Bijbeloverdenkingen en het uitgeven van inspirerende leesplannen voor jonge vrouwen, neemt Zij Lacht een volgende stap: een online shop. Met als kers op de taart: de adventskalender voor 2017. De kalender bestaat uit 26 losse kaartjes waarop voor iedere dag tussen 1 en 26 december een Bijbelleestip en stof tot nadenken staat. Thema: God keert alles om Het thema van de kalender luidt ‘God keert alles om’. Met de geboorte van Jezus keerde God letterlijk alles om: Hijzelf werd het offer en voorzag ons van genade – voor altijd. Maar dit is niet de enige manier waarop dit ‘omkeren’ zichtbaar werd in Jezus’ leven. In de kalender ontdek je iedere dag één manier waarop Jezus de wereld op zijn kop zette (en nog steeds zet!). 26 losse kaartjes De kalender bestaat uit een set van 26 losse kaartjes, vormgegeven door van Huis van Mijn. Op de voorkant staat een cijfer (1 t/m 26 december) en op de achterkant vind je een leestip en de kerngedachte van die dag. Het leesplan is samengesteld door Mandy Wittekoek – den Dekker en Liza de Jonge. Liza: “Omdat het 26 losse kaartjes zijn, kan de kalender op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kun je er zelf een touwtje doorheen halen om de kalender op te hangen, of je kunt de kaartjes naast elkaar met een knijpertje ophangen. Maar je kunt de kaartjes natuurlijk ook los in je Bijbel stoppen, of versturen naar een vriendin.” Bestellen De 26 kaartjes zijn via een pre-order voor €9,95 te bestellen via zijlacht.nl/shop. De pre-order loopt op 20 november ten einde.

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

BESTEL EEN GRATIS BIJBEL IN DE GEWONE TAAL☻ 10 november☻ Ga de uitdaging aan om in één jaar de complete Bijbel te lezen. Dit kun je in je eentje doen, maar het kan ook heel inspirerend en motiverend zijn om met een groep vrienden of bekenden Bible in One Year te gaan doen. Bible in One Year trekt wereldwijd een enthousiast lezerspubliek en is nu vertaald in het Nederlands. http://www.alphanederland.org/bioy-bijbel Wij zijn gedreven om mensen in contact te brengen met Jezus. Het gaat niet om een religie of regels van een geloof. Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” En dat is Hij voor mensen die de weg proberen te vinden in een wereld die verdwaald is. Voor hen die realiteitszin zoeken in de chaos. En Hij geeft inhoud aan de leegte in het leven. Die hoop mogen we doorgeven. Nicky is de schrijver van een aantal bestsellers. Waaronder: Een kwestie van Leven, De uitdaging van een christelijke levensstijl, Een leven dat zin heeft, Het hart van de opwekking en Waarom Jezus?. Nicky is getrouwd met Pippa. Ze wonen in het centrum van Londen en hebben drie uitwonende kinderen. Je leest iedere dag drie Bijbelgedeelten met daarbij een praktische uitleg die de Bijbelgedeelten onder één thema samenbrengt. Deze praktische uitleg is geschreven door Nicky Gumbel, de oprichter van Alpha, en wordt aangevuld met een kort inzicht van zijn vrouw Pippa Gumbel. Je ontvangt dagelijks een e-mail met de drie Bijbelteksten en de praktische uitleg van die dag. Instappen kan op ieder moment. Na een jaar heb je de hele bijbel gelezen. Kijk hier om te weten hoe de dagelijkse e-mail eruit ziet. De meest gestelde vragen hebben we ook op een rij gezet.

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

FAMILY & GEKOZEN TOT DE BESTE DIGITALE ZENDER 2017☻ 10 november☻ De tv-zender Family7 is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste digitale zender van Nederland. De lezers van tv-gids Totaal TV en de bezoekers van totaaltv.nl mochten de afgelopen weken stemmen op de meest gewaardeerde digitale tv-zender. Net als de vorige jaren kreeg Family7 de meeste stemmen. De zender werd twaalf jaar geleden opgericht door Dolf en Ans van de Vegte. “Afgelopen jaar hebben we met hulp van onze kijkers een nieuw pand gekocht, waar we drie studio’s in gaan bouwen”, vertelt het echtpaar trots. “Family7 groeit steeds verder; we zijn enorm blij dat de kijkers ons een warm hart toedragen.”Bron:cip

Image and video hosting by TinyPic

NIEUWE CHARISMATISCHE BIJBELSCHOOL OPKOMST☻ 10 november☻ Er komt een nieuwe evangelisch-charismatische bijbelschool: Kingdom Lifestyle. De school start in januari 2018 in Nijkerk. De oprichters hopen te starten met vijftig studenten. Nijkerk De nieuwe school biedt een jaar lang één dag in de week onderwijs, waarin de nadruk ligt op karaktervorming. De insteek is praktisch: studenten moeten het geleerde toepassen in alle facetten van hun leven, van kerkelijke gemeente tot gezin en beroep. De oprichters zijn Wouter van Twillert en Daniël Renger. Van Twillert was tot 2013 onder meer directeur zorg bij de christelijke hulpverleningsorganisatie De Hoop in Dordrecht. Renger is voorganger en was een van de oprichters van Kingdom Life College, een andere bijbelschool. De nieuwe opleiding is volledig gemodelleerd … Bron:nd

 

 

TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl