DeBronenLeven
Lijst met albums
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

moed

☻☻8 oktober☻☻

detijd

ALGEMENE GEBEDEN

rust

TRAGISCHE ONGEVAL IN OSS☻ 28 september☻ Woensdag 20 september heeft in de gemeente Oss een tragische ongeval plaats gevonden. Er zijn vier kinderen omgekomen. Een kind en de kinderleidster liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Ik bid voor troost en heel veel kracht en sterkte voor de ouders en overige familie leden in deze zeer moeilijke tijd. Voor de twee gewonden die in het ziekenhuis liggen hopende voor een goede herstel. Ik leg ze in handen van de Schepper. Overige (school) vrienden, kennissen en bekende alsook sterkte toegewenst. Amen.

biddenj

GEBED VOOR VOLWASSENEN☻

28 september☻

Dri-enig God en van liefde. U bent de oorsprong en het doel van alle dingen. Ook van alle levende schepselen. Ik bid voor mensen die de zin van het leven kwijtgeraakt zijn. Dat ze ontmoeting mogen gaan ervaren met de levende God die een ommekeer kan brengen in hun leven. U alleen kunt hun oren, ogen en harten openen om het bovennatuurlijke licht te kunnen ontvangen. Amen

biddendehanden

DE AFGELOPEN ZOMERDAG☻

28 september☻

De afgelopen zomer is het een paar weken heel erg droog geweest. De natuur, planten en gewassen hebben hieronder geleden. Doordat de bossen droog waren zijn er hierdoor bosbranden ontstaan. Vader in de hemel die de hemel en de aarde gemaakt heeft bid ik dat vele mensen hun ogen mogen opengaan voor U die de Schepper en Onderhouder bent van al wat leeft. Amen.

 

 

GEBEDEN

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

ZORGEN VOOR DE ZIEKEN☻

28 september☻

Wij weten dat U, Heer, voor ons wilt zorgen,
een steun wilt zijn als ‘t leven moeilijk is.
In dit vertrouwen is ’t geloof geborgen
want Uw nabijheid is ons zeker en gewis.

Wij bidden dat U hen ten leidsman bent
die in hun zorgen tot U komen,
dat zij geborgen zijn, niet schromen
U te zoeken omdat U hen bij name kent.

Leer ons dan ook met trouw en mededogen
te werken voor de zieken. In 't verdriet
teken van heil te zijn, de helper die hen niet verliet.

Wij bidden U wanneer ons onvermogen
ons afhoudt van Uw opdracht voor de aarde
dat U er bent die sinds de schepping ons bewaarde.

Bij Lucas 14: 4/F.den Harder

Abraham

BEDE OM VERGEVING☻ 28 september☻ Wij bidden om vergeving, wij hebben veel te veel verpest, wij bidden om het laatste , om de rest met iedereen in vree te leven. Wij bidden voor wie lijden onder onbegrip en ongeduld dat eens de tijden rijk zijn en vervuld, de eigen hartstocht te vermijden. Wij bidden U, laat voorgaan die achter komen door de harde stem die roept: ‘belachelijk, kijk naar hem,’ wilt U toch voor hen instaan. Richt, Heer, Uw hoofd tot hen, Uw oog En breng hen in Uw liefd’ omhoog.F. den Harder

joseph

DOE MIJ RECHT☻ 28 september☻ Zien wij rondom, dan lijkt het al verloren, dan is de hemel ver van ons vandaan, dan zullen wij slechts in het duister gaan, zullen wij niet Uw lieve roepstem horen. Legt U Uw hand op ons, wij zullen leven. Wij gaan een dor, verlaten doodsdal uit wanneer Uw hand zich om ons sluit om aan Uw kracht en waarheid stem te geven. Uw Woord is sterker dan ons wachten, verwonderd horen wij U aan, U leert ons dankbaar verder gaan. U wilt in ons de pijn verzachten van dood, van onrecht en van schuld; wij leven in Uw eindeloos geduld. Bij Ezechiël 37:3 / F. den Harder

ZIJNWOORD

water

ZIJN WOORD

OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻

3 oktober☻

Bij overtreding van een regel of wet ontstaat schuld. God roept dan op tot berouw en schenkt vergeving. Schaamte ontstaat wanneer je tekortgeschoten bent. God nodigt uit te komen schuilen bij Hem. Hij aanvaardt ons zoals we zijn.En hij ging naar zijn vader terug.

Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. 21 De zoon zei: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.' 22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: 'Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring  aan zijn vinger en trek hem schoenen aan.

Lucas 15:20-22 (NBG) Dit is het verhaal van de vader en de twee zonen, Lucas 15:11-32. De zoon, die het zo enorm verprutst had, kwam terug, beleed zijn schuld en zijn schaamte. De reactie van de vader is verbazingwekkend.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

ZIJN WOORD

BOOS ZIJN MAG☻

3 oktober☻

Bij boze mensen denken we misschien aan lelijke woorden, aan verbittering of soms nog erger. Daarom wordt vaak gezegd dat we niet boos mogen zijn. De Bijbel spreekt daar anders over.Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je vóór het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent.Efeziër 4±26

In dit vers staat niet dat je niet boos mag worden. Het is wel belangrijk om te zorgen dat die boosheid weer weg is voordat de dag voorbij gaat. Zo wordt boosheid geen bitterheid.

Boosheid gaat weg door er met anderen over te praten. Niet met mensen die er niets mee te maken hebben - dan zou het roddelen zijn - maar met de mensen op wie je boos bent. Laat de boosheid geen bezit van je nemen maar zorg dat je wat kunt doen met de boosheid. Breng het onder woorden. Vraag aan God naar de oorzaak, naar ruimte voor vergeving en naar openheid in gesprekken.

BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE EEN BEGAANBARE WEG☻ 3 oktober☻ Volgens je eigen idee. Dan doe je je eigen zin - zoals zoveel mensen doen. Maar misschien weet God veel beter hoe je het beste zou kunnen leven. Hij is immers het brein achter jouw leven. Ooit bedacht hoe je Zijn leefregels kunt opvolgen? Iemand zou het voorbeeld moeten geven hoe dat moet. Die is er. Jezus leefde zoals God het bedoeld had. De enige manier om te leren leven zoals de Here God het graag wil, is Zijn voorbeeld volgen. Maar wie kan dat? Niemand, lijkt het. Toch zegt Jezus: "Volg Mij na!" Jezus wil je helpen. Hij zei: "Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht" (Johannes hoofdstuk 8 vers 12). Jezus wil je leren leven zoals God wil dat mensen leven. Zodat je Hem zult eren en meer zult gaan betekenen voor andere mensen. Hij geeft je zijn Geest. Die woont in je en werkt Gods gedachten in je uit. Het gaat er niet om dat je heel hard je best doet om het God naar de zin te maken. Hij houdt toch wel van je. Het gaat er juist om dat je in alle rust ontspant in het geloof dat je zijn kind bent omdat hij van je houdt. En dat het niets uit maakt wat je daar zelf aan doet. Maar dat je graag doet wat hij wil - omdat je van hem houdt. Martha BIJBELSTUDIE☻ WEES ANDERS☻ 3 oktober☻ Goed - je wil Jezus volgen. Je wil naar Hem luisteren. Doen wat Hij zegt. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je dat vol? Zeker: je bent al op weg gegaan als christen. Je hebt je van je doodlopende weg afgekeerd (bekering heet dat). Je mocht van Jezus nieuw leven ontvangen; God heeft je geadopteerd als Zijn kind; de Heilige Geest leeft nu in jou (samen heet dat wedergeboorte). Daar ben je blij mee en dankbaar voor. Maar hoe ga je je weg met Jezus in de praktijk van het dagelijks leven? Hoe leef je als Zijn volgeling?
VRIJHEID

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

VRIJHEID☻ EEN WEG NAAR VRIJHEID☻ 14 oktober☻ Het is een belangrijke waarheid dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is zelfs niet slechts een persoon, maar Hij is ook de Heer zelf, net zozeer als God de Vader en Jezus de Zoon dat zijn. De Heilige Geest staat gelijk aan de andere twee leden van de Goddelijke Drie-eenheid. Dit betekent dat we dezelfde mate van ontzag moeten hebben voor de Heilige Geest als voor de Vader en de Zoon. In 2 Korinthe 3:17 stelt Paulus: De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

VRIJHEID☻ 14 oktober☻ Vrijheid is niet het hebben van een bepaald programma in de Kerk of het eerbiedigen van bepaalde Bijbelse, godsdienstige vormen, zoals bijvoorbeeld het opheffen van handen. Dat kan vrijheid inhouden, maar het kan net zo goed gebondenheid zijn. Het hangt ervan af of de Heilige Geest je ertoe aanzet of dat je het doet vanwege een godsdienstige traditie, of nog erger, omdat je buurman naast je zit en naar je kijkt. Religieuze tradities veroorzaken gebondenheid; de Heilige Geest brengt vrijheid.

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK ZONDE☻ 3 oktober☻ Als jullie dat lezen, kunnen jullie iets begrijpen van wat ik weet van de verborgen plannen van Christus. Efeziër 3:4☻☻Er is een verschil tussen het begaan van zonde en moedwillig in zonde blijven leven. Iemand die in de zonde blijft , daarentegen heeft geen spijt van wat hij doet. Daarom belijdt hij het niet en ontvangt dus ook geen vergeving. Zo iemand keert zich tegen God, ongeacht hoe Godsdienstig hij zegt te zijn. GEBED: Dank U voor U Zoon Jezus Christus die alle zonden van ieder mens op zich heeft genomen. Dat de mensen persoonlijk gaan inzien dat ze nog in zonde leven. Een leven zonder God. 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ HET EEUWIGE LEVEN☻ 3 oktober Dus als je de Zoon hebt, heb je het eeuwige leven. Maar als je de Zoon van God níet hebt, heb je ook geen eeuwig leven. 1 Johannes 5:12☻☻Als u in de Zoon van God gelooft, hebt u het eeuwige leven. Hij is alles wat u nodig hebt. U hoeft er niet voor te werken, want is het al van u. U hoeft u geen zorgen te maken, omdat het eeuwige leven u wordt gegeven door God Zelf en dat is de beste garantie. GEBED☺☺Dank u Heere Jezus voor het eeuwige leven dat ieder mens wordt geschonken als ze zich met u hebben verzoent.
TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

WOORDEN DIE OPENGAAN☻ 14 oktober☻ Als Mijn woorden opengaan, is er licht in je leven. Psalm 119:130♥ Er klinken heel veel woorden in jouw leven. Woorden die jezelf denkt. Woorden van mensen om je heen. Woorden vanuit de wereld waarin je leeft. Al die woorden hebben effect op je leven. Wees je ervan bewust dat alleen Mijn woorden licht en inzicht brengen. Dat vraagt wel van je dat je bescheiden en nederig bent, dat je ervoor open staat dat Ik echt spreek in je leven. Luister daarom naar Mijn woorden. Laat ze in je leven open gaan zoals bloemen open bloeien. Mijn woorden geven licht. Mijn woorden wijzen de weg. Mijn woorden brengen je de wijsheid die je nodig hebt. Luister. Luister met heel je hart. Als Mijn woorden opengaan, is er licht in je leven. bijdu

TIJD MET JEZUS☺

BIDDEN☻ 28 september☻ 1 Tessalonisenzen 5:17☻ Bidden is de manier waarop je in verbondenheid met Mij leeft. Bidden is de weg waarlang je contact maakt met Mij. Het is de weg waarlangs Ik naar je toe kom. Bid daarom. Zoek mij. Richt de aandacht van je hart op mijn aanwezigheid in jouw leven.Doe dat als het goed gaat en als het moeilijk is in je leven. Als je verdriet hebt en als je blij bent. Als je dankbaar bent of boos. Altijd ben Ik er. En Ik ben altijd te vinden voor jou. Bid daarom onophoudelijk. Dat hoeft niet altijd met woorden. Het verlangen in jouw hart naar Mij is al gebed. Laat dat verlangen niet uitdoven. Bid onophoudelijk. Ik ben er altijd voor je.
OVERDENKING
e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 11 oktober☻ Als we bergen zien voelen we ons klein, we weten niet alleen hoe veel groter ze zijn dan wij, maar ook hoe veel langer ze bestaan dan wij hier zijn geweest. Maar de Heer was er lang voordat er een berg was en zal er lang zijn nadat het gesmolten is tot niets. Hij is de enige rots van veiligheid en stabiliteit. Alle eeuwigheden die we hebben, zijn te vinden in hem.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻

JA EN NEE☻

14 oktober☻

Als God Heer mag zijn over je 'Ja en Nee', dan maak je nog eens wat mee!

LIEVE BROERS EN ZUSSEN,

Paulus durft de vraag aan: “Ben ik lichtvaardig, ben ik wispelturig, zeg ik het ene moment ‘ja’ en het andere moment ‘nee. Het wonderlijke in dit schrijven is dat Paulus zegt: “Ik wil met mijn ‘ja’ ook ‘ja’ bedoelen. Ik zie op Jezus en hij is helemaal ‘het uitgesproken JA van God’. De Heer is onze sterkte, ook als we zwak zijn in onze ‘ja’s’ en ‘nee’s’, of als we de indruk wekken lichtvaardig, makkelijk, wispelturig te zijn. In zulke situaties toont Paulus hoe hij zijn weg met Jezus gaat: “Heer, U bent mijn sterkte in mijn ‘ja’ en ‘nee’!” Je hoeft niet weg te lopen voor dit soort pijnlijke vragen, maar je mag ze brengen in het licht van God en zijn hulp inroepen om je sterk te maken. ‘Ja’ en ‘nee’ zeggen, het is iets dat kinderen al vroeg moeten leren, zonder schroom, zonder wispelturigheid of lichtvaardigheid. ‘Ja’ en ‘nee’ leren zeggen zonder angst voor mensen, zonder angst voor conflicten of voor boosheid van anderen.

Soms ben ik zo zeker van mijn zaak. En soms ben ik onderweg met die zekerheid en verandert er iets. Zeker wordt minder zeker. Het Ja klinkt wat minder vastberaden. Tijd om eens stil te staan bij ons Ja, ons Nee en onze twijfel over 'Ja en Nee'.  Opdat God over regeert, en Hij ons Ja en Nee kan en mag ombuigen in iets anders, dan wel bevestigen! Met liefs, Gerry 

  schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻

EUNICH☻

28 september☻

LIEVE MENSEN,

Als God bij je langszij komt, let dan extra goed op wat Hij gaat zeggen!

Ze noemden hem naar de aard van zijn seksualiteit: een eunuch.  Een ontmande, geschonden man, een mens beschadigd in de kern van zijn wezen. God zag zijn hart, en God liet hem niet zomaar vertrekken uit Jeruzalem! 

Philippus wordt door God naar een eunuch gestuurd en deze eunuch was een hoge ambtenaar. Het woord eunuch zegt bijna alles al over zijn identiteit... zo kennen de mensen hem. e eunuch komt net uit Jeruzalem waar hij God wilde aanbidden. Maar daar in de tempel zal de eunuch niet dicht tot God hebben mogen naderen. Zijn verminking wordt in de wet genoemd, hij hoort tot de buitengeslotenen. Leviticus 21: 18-20.

Maar in Handelingen lijkt God achter de eunuch aan te gaan. God laat hem zo niet naar huis gaan... Philippus moet hem namens God gaan spreken en hem eerst nog vertellen over zijn Heiland, Jezus. Dit is een schoolvoorbeeld hoe Gods genade en barmhartigheid soms lijnrecht tegenover Gods wet komt te

staan. Jacobus 2: 13 verwoort wat er hier gebeurt:Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En débarmhartigheid triomfeert over het oordeel. Zijn

leven krijgt opnieuw een enorme wending en weer een stempel. Gods stempel: ‘Gekocht, betaald, vrij en van mij.

(HSV)Een bijzondere bemoediging! Gods rijke zegen! 

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

GOD GEEFT JE RUIMTE☻

8 oktober☻

De Ene, de Liefhebber van mensen, geeft ons ruimte, waar anderen ons benauwen!

LIEVE MENSEN,

Wat werkt het goed bij onze kinderen als er na onenigheid of ruzie een ‘time-out’ of ‘afkoelplekje’ is. Een ruimte of plekje om af te koelen, stoom af te blazen en even tot jezelf te komen. Maar zo’n afkoelplekje is er ook even om “beschermd afgezonderd” te worden van het kwaad, van de ruziezoekers of van hen die je pijn of verdriet willen doen. Tot jezelf komen is iets anders dan jezelf wegdrukken of voorbijrennen. David kiest voor een schuilen bij God.

Soms moet je even alleen zijn! Dan gebeurt er teveel om je heen. Misschien moet je even tot 10 tellen om je zelf niet te verliezen in woede. Of ligt er een stevige huilbui op de loer. Misschien zoek je schuilplaats omdat woorden van mensen je zo kunnen raken. Een prachtige bemoediging van Hanna Swart om de schuilplaats van de Allerhoogste te vinden.  Gods rijke zegen, Gerry Velema 


OVERDENKING
jezus OVERDENKING DOOD BRENGT LEVEN VOORT☻ 28 september☻ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. (Johannes 12:24-25) Wat een duidelijk beeld is dit! Zie je het voor je? Je houdt een tarwekorrel in je hand. Er zit een hard schilletje omheen, de korrel zit helemaal alleen in jouw hand. Hij is van jou, het is jouw leven, jij bestuurt het, jij neemt de beslissingen. Jij mag – nee, moet – uitmaken wat je ermee doet. Je kunt de korrel vasthouden en hem bewaren. Maar als je het korreltje vasthoudt, zegt Jezus, dan blijft hij op zichzelf. Er zal verder nooit iets mee gebeuren. Wat zijn er vandaag de dag veel eenzame mensen om ons heen! En dit is waarom ze zo eenzaam zijn: ze houden de korrel stevig vast. Ze willen hem niet loslaten. En dus is hij van hen. Hij is helemaal van hen… Maar wat een eenzaam bestaan is dat! Wat is het alternatief? Laat de korrel los, laat hem vallen. Geef hem (terug) aan God. Laat God de graankorrel van je leven besturen. Wees bereid hem op de grond te laten vallen, verlies hem uit het oog – laat hem zelfs begraven worden. Misschien lopen de mensen er overheen, maar God belooft dat er nieuw leven uit tevoorschijn zal komen: leven dat de moeite waard is om te leven, leven dat vrucht draagt. Niet alleen voor deze tijd, maar ook voor de eeuwigheid. water OVERDENKING☻ WAAROM ZOU IK GELOVEN☻ 14 oktober☻ Evangelie betekent blijde/goede boodschap en wordt gekend uit de bijbel, in het oude zowel als in het nieuwe Testament. Die boodschap is voor ongelovigen een waarschuwing en aansporing om te gaan geloven, voor mensen die nog niet (niet meer) geloven een uitnodiging om (weer) te gaan geloven en voor gelovigen een bron van liefde en toekomst. Als u zich afvraagt wat dat geloof inhoudt of als de bijbel moeilijk begrijpbaar voor u is dan kunt u zich wellicht vinden in het onderstaande.  accepteer dat u (wij allen) zondaren zijn Daarvoor wil ik u graag wijzen op Romeinen 3:10 “niemand is rechtvaardig, ook niet één”. Wij allen hebben dingen op onze kerfstok die God niet kan accepteren. God is 100% rechtvaardig en kan geen zonden dulden, ook niet de kleinste, en Hij maakt ook geen uitzonderingen omdat Hij de een “aardiger” zou vinden dan de ander.
SHOUTBOX/SPREUKEN
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 11 oktober☻ "Geen menselijke wijsheid, verstand of overleg is te vergelijken met de HERE." Spreuken 21;30
BIJBELTEKST
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

11 oktober☻ "Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is." Johannes 3:20-21
WIJSHEID
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d WIJSHEID 11 oktober☻ Kennis vind je in de boeken. Kracht in gebed.
KORTE GEDACHTE
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 11 oktober☻ Vertrouwen in Christus wordt niet van de een op de ander overgebracht met dwingende argumenten die tot elke prijs willen overtuigen en vaak alleen maar onrust veroorzaken.
QUOTE
schapen QUOTE☻ 11 oktober☻ Een vast geloof in de universele voorziening van God is de oplossing voor alle aardse problemen."
TEKST

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

TEKST☻

11 oktober☻

Als je een ander moest zijn, dan was je anders gemaakt.

PSALM

Jezus67

PSALM 11 oktober☻ "De HERE is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig." Psalm 103:8

EVANGELIE

ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

11 oktober☻ "Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft." Kolossenzen 1;28

CITAAT

ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc

CITAAT 11 oktober☻ Wie in mijn stilte niet kan begrijpen. Heeft het nooit gevonden. Om naar mijn woorden te luisteren.

LEVENSMOTTO
schaap LEVENSMOTTO☻ 11 oktober☻ Geloof is op God vertrouwen, ook als je Zijn handelen niet begrijpt.
RETREAITES

evangelisatie

ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

kidsbloem

BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting. www.zoeklicht.nl

4bea

DE SPIL☻

Thema: 3e AVOND OMGAAN MET VERLIES/wo 14 Nov 2018 18:00 t/m wo 14 Nov 2018 22:00

We reizen met elkaar door het land van verlies.
We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.

We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop.Begeleiding: Marianne Groen 

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

INDIVIDUELE RETRAITE☻ Week 41: 9 t/m 12 oktober Week 43: 23 t/m 26 oktober ☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

86353d

DE SPIL☻☻☻

STILTE 5 DAAGSE: STIL WORDEN EN LUISTEREN NAAR GOD☻

zo 25 Nov 2018 17:00 t/m vr 30 Nov 2018 17:00

Het geeft handvaten om rustmomenten te vinden in het dagelijks leven en brengt je terug naar de essentie (de liefde van God) in een jachtig bestaan.”Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God.Begeleiding: Marianne Groen en Everlien van Blijderveen

kids

DE SPIL☻

INDIVIDUELE RETRAITES/Week 45: 6 t/m 9 november/
Week 47: 20 t/m 23 november /De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
Marianne Molenaar

Tussen herberg en klooster…
Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.

Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.

kinderen

DE SPIL

2e AVOND:OMGAAN MET VERLIES☻wo 17 Okt 2018 18:00 t/m wo 17 Okt 2018 22:00

We reizen met elkaar door het land van verlies.
We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop. Volgende avond: 14 november.

Begeleiding: Marianne Groen 

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

IN HET EIGEN HART☻

3 oktober☻

t Is goed in ‘t eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb pijn gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op ‘n wezen lei,
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

ruth1

POEZIE GEDICHTEN

WEES ZACHTMOEDIG☻

3 oktober☻

Wees zachtmoedig en hulpvaardig,
Geef aan elk een vriend’lijk woord.
Door zelf goed en sterk te wezen, 
Help je licht een ander voort. Bron:senioraplaza

VISJES
De_Bijbel ☻☻11 oktober☻☻ Godschijnt
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING pray LEREN BIDDEN☻ 28 september☻ Van wie heeft u bidden geleerd? Van uw vader of moeder? Dan bent u een gezegend mens, want dat zijn de mensen die het dichtst bij u staan/stonden. Er zijn er ook die moeten antwoorden: Van niemand. Dat ouders met hun kind(eren) bidden is van levensbelang. Maar hoe doe je dat dan, als je dat zelf niet hebt geleerd? BID HARDOP:Voor een kind is het goed om te horen hoe zijn vader of moeder (die in zijn ogen werkelijk alles kan) zich onderwerpt aan de hemelse Vader. Voor kleine kinderen is bidden een wonderlijke gebeurtenis. Iedereen doet zijn ogen dicht en is tijdelijk onbereikbaar. Door het horen van de woorden krijgt het kind steeds meer besef van wat bidden is: praten met de Heere God. Er kan schroom zijn om hardop te bidden. Bespreek dat met elkaar en maak een plan om het stapje voor stapje toch te gaan doen. Begin bijvoorbeeld met gezamenlijk het Onze Vader of een formuliergebed te bidden. Als iedereen hardop durft mee te bidden, is het tijd om het een keer alleen te doen. Spreek af dat er iemand helpt, als degene die bidt de woorden niet meer weet. Reading Stories BIJBELLEZEN OP VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN☻ 28 september☻ 0-4;Geloofsopvoeding begint met het liefdevol verzorgen van de baby die je hebt gekregen. Door je kind eten te geven, te verschonen en te knuffelen, leert een kind vertrouwen. Het ervaart: ik word niet aan mijn lot overgelaten als ik hulp nodig heb! Begin gelijk met bidden en zingen voor je kind. Een tweejarige kun je kennis laten maken met een eenvoudige Bijbel. Tien keer dezelfde geschiedenis is voor het kind geen enkel probleem. Leer hem dat God hem heeft gemaakt. En ook de boom, de paardenbloem en het lieveheersbeestje. Een driejarige hoort over God, maar ziet hem niet en vraagt zich af: Waar is God? Als je merkt dat je kind dat moeilijk vindt, probeer het dan uit te leggen en concreet te maken. Neem hem serieus, maar verwacht niet dat hij al kan vatten hoe het zit. Bron:geloofinhetgezin.nl
WEET-MAGAZINE

Godsbeeld

GODSBEELD BELANGRIJK VOOR PSYCHIATRISCHE BEHANDELING☻ 8 oktober☻ Het godsbeeld van psychiatrische patiënten verschilt sterk. Mensen met autisme rapporteren meer angst in relatie tot God. Ze hebben vaker beelden van een straffende of heersende God dan mensen met een andere psychiatrische diagnose. Het verschil in religieuze beleving bij psychiatrische patiënten moet binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer aandacht krijgen.  Hierin stelt ze de vraag hoe de religieuze beleving van mensen samenhangt met psychische problematiek en religieuze achtergrond, en in hoeverre de godsbeelden van psychiatrische patiënten wezenlijk anders zijn dan die van mensen zonder psychiatrische diagnose. Schaap: “Religie is een belangrijke bron voor zingeving, maar het wordt nog te vaak buiten beschouwing gelaten in de huidige GGZ. Meer inzicht in de rol van religie in het algemeen en godsbeelden in het bijzonder vindt Schaap daarom voor de GGZ van groot belang. ”Vooral omdat wat je niet bespreekt en wat onder tafel blijft, het therapieresultaat negatief kan beïnvloeden. Ten tweede omdat het jammer is een belangrijke bron van zin, steun en troost buiten beschouwing te laten. Het therapeutisch potentieel [van religie] blijft dan onbenut.”

erasmus

WESTERSE VRIJHEIDSWORTELS HEBBEN CHRISTELIJKE WORTELS☻ 8 oktober☻ Solidariteit, vrijheid, gelijkheid en menswaardigheid worden vaak niet meer in verband met het christendom gebracht, maar als algemeen menselijk beschouwd. Een hernieuwde blik op de ontwikkeling van het christendom in Europa helpt om de oudere lagen van de huidige westerse waarden te herontdekken. In de westerse seculiere samenleving ervaren velen religie als vreemd. Het leeglopen van kerken, de misstanden, hebben bijgedragen aan de stelling dat secularisatie een onontkoombaar proces is. Maar het christendom ‘bleek een spons te zijn die in de laat-antieke wereld het Romeinse denken langzaam maar zeker opzoog, zodat tegen de vijfde eeuw van onze tijdrekening ‘Romeins’ en ‘christelijk’ niet meer los van elkaar te verkrijgen waren.’ Vervolgens werd die erfenis van het christendom uitgewist en op conto van de Verlichting geschreven. Volgens hen is het zinvoller om voorbij de christelijke institutionalisering te kijken en terug te gaan naar de grote figuren uit de christelijke traditie. Hun denkbeelden staan aan de basis van de huidige. In dit verband is een denker uit de Lage Landen als Erasmus boeiend, die vaak wordt gezien als voorloper van de Verlichting, maar verkondigde dat een intellectueel niet alleen geleerd maar ook gelovig moest zijn. www.weet-magazine.nl

AFGEZANT
a52f0 AFGEZANT☻ 16 september☻ Vader . . . U heeft mij geroepen vertegenwoordiger bewindvoerder te zijn in uw Koninkrijk mag ik weten diep geworteld verankerd te zijn in Jezus uw Zoon gezeten is Hij aan uw rechterhand een positie die U ook mij gegeven heeft door het volbrachte werk van uw geliefde Zoon U heeft mij met eigen hand geënt gesnoeid waar nodig tot een vruchtbaar leven als rank aan Hem tot eer van U U heeft mij mede opgenomen in de plannen van uw Koninkrijk om deel te nemen aan uw heerschappij niet pas in de hemel maar te beginnen reeds op deze aarde door met heel mijn wezen woord en daad te groeien in vertrouwelijke omgang met U/N. Siebel
DE LACHENDE SPECHT
Jezus1 DE LACHENDE SPECHT☻ 16 september☻ Hij was aan 't lachen in de bomen, de mooie grote bonte specht, 't klonk zo vrolijk tussen de blaadjes, z'n lachje leek zo echt! Hij roffelde voordurend op de stammen, 'k zag hem in zijn verenpracht, rood met wit en zwarte kleuren, misschien dat hij daarom zo vrolijk lacht! Nee, ik weet wel waarom hij roffelt op de stammen in het bos, vele verscholen beestjes komen op het tikken plotseling los! Daarom was hij zo aan 't lachen, zijn tactiek was uitgedacht, lekker kon hij ervan smullen en dát is de reden waarom hij lacht! E.Hengstman-v. Olst
HET SMALLE PAD
leren HET SMALLE PAD☻ 16 september☻ Het pad dat ik moet gaan is smal, het leidt mij naar de Koning, het is een eenzaam, steile weg, maar het brengt mij naar Zijn woning! Het is niet makkelijk om te gaan, maar ik krijg hulp van Boven, ik word beschermd en word omringd tegen hen die mij beroven! Toch zijn er beren op mijn pad en wolven in schaapskleren, ik ben soms bang en ook bezorgd, oh, hoe moet ik mij toch weren? En dan die steile kloven, de afgrond diep en groot, dan is daar Gods belofte: "Ik bescherm je voor de dood!" "Ik bescherm je op je paden, op al jouw wegen ben Ik nabij, Mijn engelen behoeden en bewaren, zij wijken nooit meer van jouw zij!"  Dus ga ik vol van goede moed mijn steile pad omhoog en als bemoediging van God is daar Zijn regenboog! E.Hengstman-v Olst
JE BENT EEN WONDER

geloof

IK HEB GEDROOMD☻ 16 september☻ Ik heb gedroomd van een wereld, zonder oorlog, haat en nijd, van een wereld vol van vrede, waar geen geweld is en geen strijd! Waar mensen elkaar waarderen, alle mensen, klein en groot, een wereld zonder ziekte, zonder angst en zonder dood! En in mijn droom zag ik Hem lopen, zag Hem langs de zieken gaan, langs de doven en de blinden, weet Hij trekt zich hun lot aan. En de mensen willen weten, wie is Hij toch die hen geneest? Nooit, nee nooit is er op aarde zo een Man van God geweest! Toen ontwaakte ik uit mijn dromen en ik wist de wereld dorst, is verlangend naar een Leider, verlangend naar de Vredevorst! E. Hengstman-v Olst

WIJ ZIJN ONDERWEG

f8cf575d74

WIJ ZIJN ONDERWEG☻ 14 oktober☻ Wij zijn onderweg en zijn aan het reizen, we volgen de weg die God ons zal wijzen. Nog heel even mogen wij op deze aarde wezen, en mogen iets proeven van het echte Leven. Het kan soms zo zwaar zijn in dit aardse leven, maar steeds zal Hij ons genoeg kracht geven. Eenmaal kom ik aan op het eindstation, de dag dat ik bij mijn Vader in de hemel kom. J.Troost

VERLOPIG TIJDVAK
580ff VOORLOPIG TIJDVAK☻ 16 september☻ de jaren gaan zo vlug voorbij ons leven is een ademtocht een korte tijd dat snel verdwijnt al weg is voor je hebt gezocht de dagen vervliegen als een rook we zijn een damp voor een moment om ergens te verdwijnen in een toekomst onbekend beroem je niet op de dag van morgen want je weet niet wat dat kan geven maar wees wijs en je bewust van sterven zodat je voluit in Gods genade kunt leven alle dagen, ze zijn vastgesteld en het getal van maanden is bepaald omdat God zelf er grenzen aan geeft, Hij weet wanneer de mens het einde haalt ze zijn in Zijn boek opgeschreven de geformeerde dagen die komen, want -zelfs toen er nog geen een van bestond- mijn tijden zijn in Uw Hand in Gods soevereine tijdsplan bestaat geen tragisch ongeluk ons verdriet wordt zo getemperd en vindt troost in eindeloos geluk (teksten uit Job en de Psalmen) I.Klumper
IN DE AVOND ZON

brood

IN DE AVOND ZON☻ 16 september☻ De zon gaat onder, je zit op een terras, en zit te overdenken hoe het vandaag was. Vanmorgen mocht je gezond opstaan, en mocht naar het werk gaan. Je bent gelukkig met je gezin, alles gaat tot nu toe voor de wind. Je voelt je dankbaar en voelt je gezegend, met al het goede dat je van Hem hebt gekregen. Je weet dat het ook eens anders kan gaan, maar daar denk je nu liever niet aan. Je moet je niet druk maken over morgen, want de Heere zal dan voor je zorgen. J.Troost

EEN NIEUWE MORGEN
avondmaal EEN NIEUWE MORGEN☻ 14 oktober☻ Heer, erbarm U over de wereld, de mensen zijn in grote nood, rampen treffen onze aarde, jagen mensen in de dood! Dagelijks zijn er vele drama's en we zien de felle branden, alles verzengende vuren in de omliggende landen! De wereld is in diepe pijn en miljoenen mensen vluchten, opgejaagd en vervolgd, ze kermen en ze zuchten. Maar toch hebt U aan ons beloofd, Ik zal voor uitkomst zorgen, hoe erg het ook mag wezen er komt een nieuwe morgen! Een nieuwe morgen zonder rampen, zonder oorlog, zonder pijn, waarin U zal regeren, dan zal er eeuwig blijdschap zijn! E.Hengstman-v. Olst
PRINS VAN VREDE
b711 PRINS VAN VREDE☻ 14 oktober☻ Hij verliet Zijn eer en glorie, verliet Zijn Koninklijk paleis, verliet Zijn plaats bij God de Vader en verliet uiteindelijk het Paradijs! Hij kwam op aarde bij ons wonen, vertelde ons van Zijn Huis, over het verlangen van de Vader: "Breng Mijn kinderen veilig Thuis!" Hij is zo heilig en rechtvaardig, vol van liefde en geduld, als Hij je aankijkt met ontferming wordt je hart met Hem vervuld! Hij is óók de Prins van Vrede, gaf Zijn leven aan een kruis, om een ieder terug te brengen naar de Vader, veilig Thuis. E.Hengstman-v Olst
BIJBEL RECEPTEN

ISRAELISCH RECEPT

linzensoep

EZAU’S LINZEN SOEP UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL♥ 8 oktober☻ 1 gesnipperde ui /1 eetlepel olijfolie /0,5 theelepel komijnpoeder /0,5 theelepel korianderpoeder /2 teentjes fijngehakte knoflook /1 liter runder- of groentebouillon /250 gram rode of oranje linzen /250 gram spinazie, of postelein /zout naar smaak Fruit de ui met de komijn en de de koriander in de olijfolie. Laat op het laatst de knoflook even meebakken. Voeg de linzen en de bouillon toe. Breng de soep al roerende aan de kook en laat het zo'n 30 minuten koken tot de linzen zacht zijn. Voeg 5 tot 10 minuten voor het opdienden de spinazie toe. Maak op smaak met zout en peper. Gebruik je dit recept als hoofgerecht dan alles ingredienten verdubbelen. Ezau's linzensoep is een van de meest beroemste gerechten uit de geschiedenis en tot op de dag van vandaag zijn er in de landen van de Bijbel verscheidene recepten van in de omloop. Net als zijn vader Izaak was Ezau gevoelig voor de verleiding van een goed klaar gemaakte maaltijdsoep. De onbesuisde Ezau wordt het slachtoffer van de manipulatie van zijn broer Jacob en moeder in Genesis 25-27

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

SCHUILPLAATS

Pouting face

STICHTING DE SCHUILPLAATS☻ HIJ WERD GEPEST☻ 11 oktober☻ Niels (29) heeft moeite met relaties. Hij heeft weinig vrienden en de paar keer dat hij verkering krijgt, is het steeds snel weer uit. Hij werkt heel hard, maar ook op zijn werk geeft zijn leidinggevende aan dat het moeilijk is met hem te communiceren. Volgens zijn leidinggevende heeft Niels te weinig inlevingsvermogen en kan hij slecht tegen kritiek. Dat leidt tot conflicten met collega’s. Het is voor Niels reden om hulp te zoeken bij Stichting Schuilplaats.Niels: “Ik wist niet goed wat ik me bij EMDR moest voorstellen. Aangezien de therapie slechts zo’n twee uur duurt, wilde ik het wel proberen. De hulpverlener vroeg mij naar een moment dat voor mij het meest schrijnend was. Ik herinnerde mij een moment in groep zeven. Mijn oma was net overleden. Ik ben dol op haar geweest. De leerkracht riep mij naar voren en ik mocht vertellen hoe mijn oma was overleden. Ik vond het moeilijk en begon te huilen. Later op de dag riepen jongens uit de klas op het schoolplein tegen mij: ‘Jouw oma is lekker dood’. Dat heb ik echt vreselijk gevonden. Ze wilden dat ik weer ging huilen en dat lukte ze nog ook.” Wat zou mijn oma zeggen als ik het haar vertelde? Ze zou zeggen ‘laat ze toch kletsen’ en ‘ik hou van jou’. Ook gedachten die ik heb bij God: Hij heeft mij gemaakt, ik ben de moeite waard, ik draag zorg voor mensen die Hij aan mij toevertrouwt, bij Hem mag ik boos worden over onrecht, Hij ziet wie ik ben en niet alleen wat ik doe.” www.stichtingdeschuilplaats.nl

TIMON

Microphone

SAMEN ZINGEN VOOR TIMON☻ 11 oktober☻ Amy (16) heeft een groot hart voor pleegzorg. Haar moeder werd op haar elfde uit huis geplaatst en kwam via verschillende omzwervingen terecht in een pleeggezin. De ouders van Amy vangen sinds drie jaar een pleegkind op. Amy organiseerde samen met haar Jeugdvereniging een Sing-Inn. De hele avond stond in het teken van pleegzorg en de vraag naar nieuwe pleegouders. Want zegt Amy: 'Het is belangrijk dat kinderen in een gezin opgroeien.' Er werden ervaringsverhalen gedeeld en er werd natuurlijk samen gezongen.De collecte heeft het mooie bedrag van € 446,50 opgeleverd! Amy en Nick zijn de opbrengst komen brengen en hebben deze formeel overhandigd. Amy, hartelijk dank voor je mooie initiatief! Wat fijn om te weten dat we zo gesteund worden. www.timon.nl

ELEOS

Gloomy

HIJ VOELDE ZO VERKEERD OM ZICHZELF TE SNIJDEN MAAR HIJ KON ER NIET MEE STOPPEN☻11 oktober☻“Praten over zelfbeschadiging vond ik erg beschamend. Na de reactie van mijn vrouw was ik bang voor nog meer veroordeling. Toch luchtte het uiteindelijk op om het te bespreken met iemand die begreep dat ik dit ook niet wilde. Toen de veroordeling ervan af kon, kwam er ruimte voor verandering en heling. Ik was jonggetrouwd. Na anderhalf jaar begon onze relatie barstjes te vertonen.   Ondertussen had ik veel stress van mijn werk en zat ik steeds vaker zonder haar thuis.  Ik voelde me depressief en kwam steeds minder buitenshuis. Ik was ook boos op mezelf door mijn onvermogen om gelukkig te zijn. Hierdoor begon ik mezelf te snijden. Het werd een manier om zowel mezelf te straffen voor mijn ‘ondankbaarheid’ als een vlucht om iets anders te voelen dan de pijn van afwijzing en de angst die ik voelde als ik naar ons huwelijk keek.  Ik voelde me gevangen in mijn huwelijk en ook slecht tegenover God. Omdat de zelfbeschadiging ook van invloed was op mijn relatie met God, had ik behoefte aan pastoraat. Eleos staat daar open voor, en zo werden twee mannen uit mijn gemeente betrokken bij mijn proces. Niet alleen aan de zelfbeschadiging die ons uit elkaar dreef, maar ook aan de kracht van God Die wonden kan helen en ons weer dichter bij elkaar gebracht heeft door mensen die ons in dit proces wilden steunen. https://www.eleos.nl/

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

ALPHA YOUTH STEENWIJK HET IS NIET UIT TE LEGGEN HOE TOF DAT IS☻

8 oktober☻

Wij zijn Alpha Youth Steenwijk (en omgeving). De groep bestaat uit 17 jongeren en 9 leiding en wij kwamen om de zondag bij elkaar. Nu, na het weekend, komen we elke week bij elkaar. Wij komen altijd bij elkaar in De Koning in Steenwijk: dit is het christelijke jongerencafé van de stad. Daar worden veel evenementen georganiseerd worden, van koffie drinken tot aan worship avonden. En dus ook Alpha-Youth!Het is een leuke en gezellige groep, we hebben veel plezier maar kunnen even later weer een heel serieus gesprek hebben. Er wordt onwijs veel gelachen en kwetsbaar opstellen naar de anderen is ook geen probleem voor ons. Open stellen gebeurd steeds meer. Het mooiste aan de groep is dat het interkerkelijk is met leiding vanuit verschillende kerken. Het gaat namelijk niet om uit welke kerk je komt, we geloven allemaal in Jezus en hebben allemaal dezelfde Papa. Het weekend wat een moment waar we met z’n allen heel positief op terug kijken. We zeiden met z’n allen dat we daar zo een week of langer hadden kunnen blijven. We hebben onwijs veel lekker eten gehad door zoveel lieve kokers, dus kiezen is daarom te moeilijk. We hebben zelfs bij de snackbar naast ons al eens patat gehaald.

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻

ALPHA IS TOCH VOOR MENSEN DIE NOG NOOIT OVER GOD HEBBEN GEHOORD☻

3 oktober☻

Heb je ooit wel eens van een Alpha gehoord? Als je een beetje bekend bent in het christelijke wereldje vast wel. In de meeste kerken hoor je de term regelmatig vallen. Mocht je geen idee hebben wat het is; let me explain you…

Een Alpha is gemaakt om mensen die nog niet heel veel weten van het geloof een bredere kijk te geven in de christelijke wereld. Wie is Jezus precies en waarom kwam hij naar de aarde voor jou? Dat soort onderwerpen worden besproken. Ik had altijd echt het idee dat Alpha alleen voor mensen was die nog nooit van God hebben gehoord. En omdat ik wel gewoon christelijk ben opgevoed dacht ik dat het dus niet voor mij was! Maar het tegendeel bleek waar te zijn…Een aantal vrienden van mij wisten dat er weer een nieuwe Alpha – Youth zou starten (Alpha is voor volwassenen, de Alpha – Youth is voor jongeren). Ze vroegen of ik meeging, maar na even denken sloeg ik het aanbod toch af. Ik had het immers druk zat, en gelukkig wist ik toch al genoeg over het geloof.Een tijdje later waren er al twee zondagen geweest en iedereen om mij heen was enthousiast. Ik weet niet of het aan mij ligt of dat iedereen dat heeft…maar als iets leuk is wil ik er graag bij zijn. Van het een kwam het ander en zo ging ook ik afgelopen zondag voor het eerst naar Alpha – Youth. En wat was het leuk!

 terwille

TERWILLE☻

MEDICIJNEN GEBRUIK☻

3 oktober☻

Soms heb je een tijdje medicijnen nodig op doktersvoorschrift. Maar het kan ook zo zijn, dat je deze medicijnen te lang blijft gebruiken en niet meer zonder deze medicijnen kan functioneren, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.

Kalmerende middelen kunnen goed zijn om je tijdelijke rust te geven bij stress op je werk, slaapproblemen of spanningen thuis. Maar als je ze te lang gebruikt, kun je er afhankelijk van worden. Je kunt last krijgen van stemmingswisselingen of een slecht geheugen. Je eetlust en vermoeidheid nemen toe. Stoppen met onnodig medicijngebruik levert je dan een betere gezondheid op: je bent weer helderder, minder slaperig en je geheugen wordt beter. Vind jij het moeilijk om te stoppen? We helpen je graag. Je gebruikt de medicijnen niet (meer) op doktersvoorschrift-Je wilt zonder medicatie rust leren vinden en beter leren slapen.-Door het medicijngebruik word je suf en lusteloos-Als je geen medicijnen gebruikt voel je je angstig, depressief of snel geïrriteerd-Je maakt je zorgen over iemand in je omgeving. Bron:terwille.nl

SHOUTBOX
OPVOEDEN

voetbal-bewegende-animatie-0004

IN DE KRUISING-OVER JEZUS EN VOETBAL VOLGEN☻ 16 september☻ De wereldkampioenschappen voetbal zijn volop bezig, dus wat is er mooier dan op dit moment een recensie te mogen schrijven over het nieuwe boek van Joyce de Jongh. Met haar uitgave 'In de kruising - over voetbal en Jezus volgen', heeft zij een prachtig boek afgeleverd. Al verschillende keren had ik via de sociale media gelezen dat Joyce met dit boek bezig was en ik heb deze uitgave nauwlettend in de gaten gehouden. Net als Joyce houd ik ook van voetbal én van Jezus, dus het leek mij erg leuk om dit boek te recenseren. En om maar meteen met de deur in huis te vallen... wat een leuk, leerzaam en inspirerend boek is dit! Hoewel het geschreven is voor jongens en meiden tussen de 10 en de 14 jaar, heb ik er als moeder van 48 ook erg van genoten! Joyce had eigenlijk niks met voetbal, zo schrijft zij op haar website. Maar haar zoontjes des te meer! En dus stond ze langs de lijn, drie keer per week, tijdens de trainingen en wedstrijden. Als voetbalmoeder heeft ze inmiddels heel wat geleerd over ‘het mooiste spel dat bestaat’! Maar, Joyce had ik wél iets met geloven in Jezus. Wat wilde ze haar jongens daar graag enthousiast over maken. Uiteindelijk werd het een kruisbestuiving. Zoals haar zonen haar enthousiast maakten over voetbal door hun verhalen, het plezier binnen hun team, de wedstrijden, tegenslagen en overwinningen, maakte zij voor hen de koppeling met het christelijk geloof. school-bewegende-animatie-0089

BEGELEIDING OP SCHOOL☻ 16 september☻ Sinds het in werking treden van ‘passend onderwijs’ in augustus 2014 is de zorg binnen scholen behoorlijk onder druk komen te staan. Doordat zorgleerlingen vaker binnen het regulier onderwijs blijven en andere ondersteuning krijgen, wordt er bij het lesgeven veel wisselende inzet van de leerkrachten en docenten gevraagd. Soms komt er een moment dat een leerling het even lastig heeft op school of dat de leerkracht behoefte heeft aan iemand die meekijkt in de klas. Daniella kan dan meekijken of begeleiding geven, zodat het allemaal weer wat makkelijker gaat. Er wordt gekeken naar wat de behoeftes van het kind en de leerkracht zijn en samen kijken we naar geschikte aanpassingen, zodat de situatie in de klas zo optimaal mogelijk wordt voor alle partijen. Bron:danishand.nl

HUISVANBELLE

Heart Balloon

GOD IS ER/GEHEIM☻ 8 oktober☻ Ik ken een man die erg ziek is en dat is niet de eerste keer. Hij is al vaker ziek geweest in zijn leven en nu gebeurt het weer. Inmiddels is hij gehandicapt en moet een tijd revalideren. De mensen die om hem heen staan bidden met hem mee want het is heel zwaar. Pas liet hij weten dat hij zo sterk merkt dat God bij hem is! Veel sterker dan in andere periodes in zijn leven. Hij heeft een soort blijdschap gekregen. ☻☻Dat is het geheim. Het is iets dat je absoluut niet kunt begrijpen maar toch doet God dat voor mensen. God geeft niet altijd de genezing die wij bedenken maar hij geeft iets anders. Hij raakt het hart aan van iemand die het nodig heeft. God weet vaak nog beter wat we nodig hebben omdat hij in ons hart kan kijken. En dat is dat tweede deel van de tekst.

Hands make heart

KRIJG JE ALLE WAARVOOR JE BIDT/JOUW WENSEN EN DE WENSEN VAN JE HART☻ 8 oktober☻ ‘Zoek je geluk bij de Heer, want Hij zal je alles geven wat je vraagt.’ (Psalm 37:4) Een heel aantal teksten uit de Bijbel roepen nogal wat vragen op en dit is er één van. Dat heb je vast al gemerkt; niet alles waar je voor bidt krijg je ook. Soms is dat gewoon balen maar vaker heel pijnlijk.In de Herziene Statenvertaling klinkt de tekst net een beetje anders.‘Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’Of je blij bent is niet afhankelijk van je omstandigheden. Je bent gewoon blij dat God er voor je is. Dat is een soort ‘geheim’ dat je alleen kunt ontdekken door heel goed op te letten.☻☻ Je wilt op vakantie naar de zon! Je bent zo moe. Maar jullie blijven dit jaar thuis. Eigenlijk ben je moe van het voldoen aan verwachtingen die je denkt dat vriendinnen van je hebben. Dus God geeft je een periode van rust waarin je meer alleen kunt ontspannen. Je weet zeker dat je mooier bent als je 10 kg afvalt. Ondertussen genieten mensen als jij in de band in de kerk zingt en ze zien hoe mooi je bent. Dat geeft God!

www.huisvanbelle.nl

KITS

BETER REKENEN DAN MEER BEWEGEN OP SCHOOL☻ 8 oktober☻ Goed nieuws: kinderen moeten op school meer beweging krijgen. Ze gaan er beter van rekenen.  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving hebben maandag dit advies uitgebracht. "Kinderen staren in de pauze alleen nog maar op hun mobiel, ze leren doordat ze niet meer spelen niet de juiste motorische vaardigheden."Bewegen tijdens de les zou een positieve invloed op de hersenactiviteit hebben. Ook de pauzes lenen zich goed voor extra beweging. Scholieren die veel bewegen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Cockroach

KAKKERLAKKENINVASIE IN DUITSE SCHOOL:KINDEREN VRIJ☻ 8 oktober☻ Honderden leerlingen in het Duitse Espenau, in de provincie Hessen, kunnen door een grote kakkerlakkeninvasie voorlopig niet naar school. De autoriteiten zijn bang dat de insecten ziektes overdragen. Experts zijn druk bezig om het gebouw weer kakkerlakkenvrij te maken. Enorme aantallen insecten hebben zich in de school genesteld. Het is niet duidelijk waarom de dieren in de basisschool getrokken zijn.

Bron:kits

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

YOUTH FOR CHRIST☻

Jesus Fish

HIER IS HOOP☻

3 oktober☻

Youth for Christ wil jongeren hoop bieden. Dit staat centraal in onze missie. Onze jongerencentra zijn plekken waar we hoop concreet zien worden. Waar levens van jongeren veranderen en ze nieuw perspectief krijgen. Hoop krijgt letterlijk een gezicht. Voor die verhalen kom ze haar bed uit. En ze kan niet wachten om ze dit jaar weer met u te delen. Laat 2018 een jaar zijn waarin hoop handen en voeten krijgt. En waarin ze allerlei plekken kunnen aanwijzen en zeggen+ HIER IS HOOP! Want Ik weet welke planne Ik voor u hebt, zegt de Here God. Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Jeremia 29:11

Student

HIER IS HOOP VOOR DE TOEKOMST☻

3 oktober☻

Een jonge tiener meisje van 12 jaar bezoekt graag de huiskamer van de jongerencentrum in Utrecht. De huiswerkklas is goed, want dan kan ze haar huiswerk maken en het is ook heel gezellig. De gezelligheid maakt dat deze jongere tiener meisjes mee wilde doen met de huiswerkklas voordat ze tien jaar oud geworden was. Inmiddels bezoekt de al twee jaar trouw de club.Bron:youth for Christ.Bron:ifc.nl

JARIGEN
VERJAARDAG jarige VERJAARDAG VAN HARTE☻ 19 september☻ ieder jaar weer dan wappert de vlag en vieren we feest met een vrolijke lach we juichen en zingen we dansen en springen Hij heeft geschonken op jou wordt geklonken: we herdenken de dag dat je licht zag op aard want dat is toch minstens een knalfeestje waard! J.Ettina Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes!
HUWELIJK

huwelijk

HUWELIJK SAMEN EEN☻ 19 september☻ door Gods ogen in liefde gezien vormt Hij ons tot mens...... als man én vrouw niet alleen samen - één opdat onze liefde voor elkaar in geloof en hoop dwars door alles heen steeds meer gestalte zal krijgen..... als man en vrouw niet alleen samen - één. Cobie Verheij - de Peuter

Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.

GEBOORTE

geboorte

GEBOORTE EEN KIND GEKREGEN☻ 19 september☻ Jullie hebben dit kind van Mij gekregen, er werd door jullie naar uitgekeken. Hij is nu een onderdeel van jullie gezinsleven, mogen het opvoeden en veel liefde geven. Jullie mogen Mij steeds weer om raad vragen, Ik ben met  jullie alle dagen. J.Troost

baby-bewegende-animatie-0126

Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn

ZIEKEN
ZIEKEN beterschap ZIEKE☻ IK GELOOF DAT GOD JE KAN GENEZEN☻ 19 september☻ Ik geloof dat God je kan genezen waar andere hulp en wijsheid faalt. Dat heeft de Heer al vaak bewezen door uitkomst en redding bepaald. Een enkel woord heeft God maar nodig voor de genezing die je vroeg. Zijn zegen heb je ook broodnodig is met Zijn liefd' voor jou genoeg. God Hij verandert graag jouw leven  daarin is Hij een specialist. Want jouw genezing is Zijn streven  als je op Hem vertrouwt, als mens niet mist. J.A v Tricht Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed
ZOMER

NAZOMER

nazomer

DE ZON KOMT OP☻ 19 september☻ De zon komt op en ik zie het wonder,  een nieuwe dag vol dankbaarheid, natuur zo mooi en zo bijzonder, voorbode van de eeuwigheid   C.Verheij-de Peuter Melting

Op het strand Kan ik me helemaal uitleven Met blote voeten lopend in het zand Genietend van zomerzon

OVERLEDEN
deelneming OVERLIJDEN 19 september☻ Overleden op de leeftijd van.. Vaak lezen wij of horen hiervan En soms komt het heel dichtbij, is het niet.. Reden dat we dan soms opgaan in het gemis en verdriet.. Leven en sterven zijn in Gods hand vanaf het begin. In dit leven mogen wij ons troosten hierin.. Ja dat mag ook tot rust geven voor hen die sterven gaan Dat zij nooit alleen komen te staan.. En dan mogen zij gaan tot Hem alleen… Nu dan, wat een troost, zij zijn dan over het lijden heen!! B.Willems In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl