DeBronenLeven
Lijst met albums
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

bekering12

☻☻10 juli☻☻

woord

GEBEDEN

GEBEDEN VOOR JONGEREN

biddendehanden VOORBEDE☻ 28 juni☻ Ik heb vanmorgen gebeden, voor hen in nood, verdriet, in moeiten en in zorgen, maar ik ken hen echter niet. Voor hen in vervolgde landen, in marteling en pijn, ik wou dichtbij hen wezen, wilde even bij hen zijn! Daarom ben ik aan het bidden, om hen te laten weten, hou vol, heb goede moed, God is jou niet vergeten! Ik heb vanmorgen gebeden en leg hen in Gods hand, het zijn mijn broers en zussen en het schept een liefdesband! E.Hengstman- v Olst

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

GEZONDEN GEBEDEN☻ 28 juni☻ Het "Onze Vader die in d'hemel zijt", zo leerde Hij ons mensen een gebed. Hij die door 't leven schreed met Woord en Wet, gaf zich in Zijn bestaan hier toegewijd aan deze waardevolle bezigheid. Ons bidden telt, elk woord, zo werkt Zijn wet, de Vader hoort gewis zeer nauwgezet de beden Hem gestuurd op uur en tijd. Een ganse schare helpers van het Licht staat klaar, zij werken onder Zijn blazoen. Verzoeken, klachten, dank aan Hem gericht, neemt Hij voor waar om daaraan te voldoen. Wannéér men zal ontvangen Zijn bericht, dat is aan Hem, met wel of geen klaroen. P.Laneuze

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

NACHT VAN GEBED☻ 28 juni☻ Omdat het zo nodig is: Sluiten ogen, vouwen handen samen. Denken mensen aan de vervolgden in onze veilige westerse nacht. Deuren gaan open. Harten reiken naar mensen die altijd deuren moeten sluiten. Gewoon omdat ze anders zijn. Trouw willen zijn. Maar wij sluiten onze ogen niet. Duizenden woorden stijgen als vredesrook omhoog. A. vd Klaauw

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

water

ZIJNWOORD☻ OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻ 7 juli☻ Voordat de zoon maar een enkel woord heeft kunnen zeggen, ziet de vader hem aankomen en wordt hij met ontferming bewogen. De vader heeft medelijden, is barmhartig, wordt vervuld met enorme blijdschap en gaat direct naar zijn zoon toe. Hij omarmt hem en kust hem teder (zo staat het in de oorspronkelijke tekst). De vergeving lijkt al gegeven te zijn voordat de zoon erom vraagt. Toch, na de omhelzing en de kus, zegt de zoon wat hij te zeggen heeft (vers 21). Hij belijdt zijn zonde daar waar het hoort: zowel bij zijn vader als bij God. Bij schuld wijst Gods Woord één weg, namelijk bekering (de zoon besloot naar de vader terug te gaan) en schuld belijden. Dan ontvang je vergeving (zie 1 Johannes 1:9). De vader blijkt de schuld al te vergeven in zijn omhelzing en gaat direct door naar de beleden schaamte.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

GELOVEN ZONDER ZIEN☻ 7 juli☻ Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34).Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God. Geloven betekent niet: Ik geloof het wel. Het betekent geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God Die door God de Vader naar deze wereld is gestuurd. Geloven betekent dat we vertrouwen op Jezus Christus voor onze verlossing. Alleen Hij geeft ons eeuwig leven.Tomas geloofde en zei: "Mijn Heer en mijn God" (vers 28). Wij mogen Gods Woord lezen en ook tot de ontdekking komen dat Hij onze Heer en onze God is.

BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE WAT IS BIDDEN EIGENLIJK☻ 7 juli☻ Dat is nogal wat. Geen wonder dat er veel mensen zijn die zeggen, dat bidden onzin is. Bidden is ook onzin als je niet gelooft, dat God bestaat. Bidden is ook onzin als je wel ge- looft, dat er een wezen bestaat dat God genoemd wordt, maar niet wilt aannemen, dat Hij zich nog met ons bemoeit. Geloven in God en geloven, dat Hij naar je luistert is niet vanzelf- sprekend. Het is alleen al moeilijk te begrijpen, als je bedenkt dat er, op hetzelfde ogenblik, talloze mensenbidden. In vele talen. En ieder met zijn eigen problemen, moeiten en vragen. Als je aanvaardt dat God al die gebeden kan horen, moet je geloven in een God die dat allemaal kan en die alles weet. Je moet dus geloven dat Hij 'almachtig' en 'alwetend' is. En als je wilt aannemen, dat Hij naar je wil luisteren, moet je geloven, dat Hij van je houdt, je liefheeft. Nogmaals: dat is nogal wat. Bidden is: erkennen dat je hulp nodig hebt. Je kunt het zelf niet meer . Je kunt niet meer op eigen benen staan, je eigen boontjes doppen. Je bent niet meer eigen baas. Bidden is jezelf afhankelijk erkennen. Veel mensen bidden niet meer. Wie niet gelooft, dat God wil horen, wil helpen, kan helpen, kan ook niet bidden. Martha BIJBELSTUDIE☻ OVER GOD EN MENS/CONTACT☻ 7 juli☻ De bijbel laat zien hoe God in de geschiedenis van het volk Israël met mensen bezig is en ernaar verlangt om weer hartencontact te hebben. Het is echter vanaf het begin van de bijbel duidelijk dat dat niet meer zomaar kan. Wantrouwen is niet zomaar overwonnen. Daarvoor gaat het te diep. Er is een kloof tussen mensen en God gekomen die mensen zelf niet meer kunnen overwinnen. Hoe ze ook hun best doen. Uit zichzelf kunnen mensen God niet meer vinden. Vergeet nooit over wie we het hier hebben: misschien denken wij vaak heel groot over onszelf, maar we zijn met de woorden van Genesis maar 'aardmannetjes' (de eerste mens heette Adam, wat in het Hebreeuws 'aarde' betekent), gemaakt uit aarde. God is niet zomaar je 'buddy' of cosmische knuffelmuur, maar onze Schepper, de oorsprong van alles, de bron van al het leven (volgens Genesis vormde hij Adam uit aarde en blies hem de levensadem in). De bijbel vertelt nu over deze grote Schepper-God die als een minnaar het hart van zijn ontrouwe geliefde terug wil winnen (lees het boek Hosea hier eens over!).
VRIJHEID

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

VRIJHEID☻ ONZE HANDTEKENING☻ 25 juni☻ Een handtekening zegt best veel over iemand. Zo heeft mijn eigen handtekening iets haagstigs, iets slordigs, iets grensoverschrijdens misschien wel. Ze is snel en niet erg netjes geschreven en sommige lijnen steken ver uit. Mensen die ons een beetje kennen die zien wel wat van ons terug in die handtekening. Dat is ook logisch, die handtekening is ons werk, ons creatie. ♠♠Andersom is het veel moeilijker. Wanneer je iemand niet kent en je niet zijn of haar handtekening, dan is het lastig om in te schatten wat voor persoon erachter schuilgaat. De kans is groot dat vooroordelen die je op grond van die handtekening hebt, niet kloppen met hoe iemand werkelijk is. Wanneer je de persoon achter die handtekening beter leert kennen, dan moet je je vooroordelen misschien wel bijstellen

. 0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

VRIJHEID☻ MAAK JE GEEN ZORGEN? 25 juni☻ Het druist zo in tegen onze manier van denken en tegen de actuele problemen waar wij en de mensen om ons heen tegenaan lopen. We weten hoe moeilijk het is om de zorgen van je af te zetten, te genieten van het goede dat God geeft en erop te vertrouwen dat Hij wel voor ons en wil zorgen. Maar als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat er achter al die dagelijkse zorgen nog iets diepers schuilt. Ten diepste zijn we bang voor het leven zelf, voor de toekomst, voor mensen, voor het sterven. Misschien wel zijn we gewoon bang voor onszelf, bang dat we de grip op het leven verliezen.

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK WETTICHSCHE☻ 7 juli☻ Vanaf het eerste begin van de Christengemeente zijn er mensen geweest die, vanuit hun wettische instelling, geprobeerd hebben systemen te ontwerpen om een hoge trap van heiligheid te bereiken. Voor een mens die niet echt buigen wil voor het Koningschap van Jezus, is de verleiding nu eenmaal groot om te proberen God ‘onder de knie’ te krijgen. Er zijn er die beweren dat je eerst de diepte van je ellende moet kennen, voordat... Het zijn verschrikkelijk gevaarlijke mensen, want ze hebben al zovelen misleid met deze en andere theorieën. Immers, door al deze stellingen wordt de aandacht afgeleid van de Here Zelf! En hoe dwaas het ook klinkt, het is ergens nog aantrekkelijk ook om te zwelgen in de ellende, als dat tot gevolg kan hebben dat je bij God in de gratie komt. De waarheid is gelukkig anders! God ontfermt Zich over wie Hìj wil en op een wijze die Hèm behaagt. Zijn ontferming kent geen grenzen, want Hij zegt tegen de mensen „dat zij allen overal tot bekering moeten komen” (Hand.17:30). Alleen, een mens laat zich niet zo gauw overtuigen dat bekering noodzakelijk is! 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ VERLOREN IN ZONDE☻ 7 juli☻ God is het begin en het einde, ook voor de mens die, verloren in zonde, verlossing nodig heeft. Wie buigt in geloof voor het Woord van God, ook zoals het vandaag door de profeet Ezechiël tot ons komt, gaat de oneindige grootheid en trouw van God zien en richt zijn blik naar omhoog. Dan ziet hij het geweldige licht dat alleen van de God der lichten kan afstralen! „Ik zal... Ik zal”, spreekt de Here. Heel wonderlijk dat gejuich en geween dan werkelijk bij elkaar passen. Allereerst gejuich om Gods ontferming en om het werk dat Hij in ons werkt en van daaruit geween en schaamte om onszelf.
OVERDENKING
jezus OVERDENKING LICHT DAT WERD GEZONDEN☻ 28 juni☻ Licht is niet alleen gewoon en maar ook heel bijzonder. Het leven bestaat dankzij het licht. Dat geldt voor het fysieke leven dat het uiterlijke licht nodig heeft. Het geestelijke leven heeft symbolisch gesproken het innerlijke licht nodig. In de Bijbel wordt het woord licht zowel in letterlijke als in symbolische betekenis gebruikt. In het begin van de Bijbel lezen we: ‘En God zei; Er zij licht; en er was licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’ Meestal lezen we in de Bijbel de symbolische betekenis van licht. Licht staat altijd voor iets positiefs. Licht geeft ons kracht, hoop, toekomst, steun en levensvreugde. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt het licht dan ook in die zin gebruikt. In het begin van het evangelie van Johannes staan veel mooie, poëtische bewoordingen over licht, onder meer: A.Heide water MEDITATIE☻ OVERDENKINGEN ALGEMEEN LIJDEN☻ 17 juli☻ In Romeinen 8:18 staat dat ons lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden en dat mag een geweldige troost zijn als wij met lijden te maken krijgen. Het lijden heeft vele gezichten, in ons land komt dat al meer dan 70 jaar niet door oorlog of politieke/religieuze onderdrukking, Wij hoeven niet te leven in angst en kunnen vrijelijk onze mening uiten en voor ons geloof uitkomen. Maar als ik kinderen tegenwoordig hoor zeggen dat de mens afstamt van een aap en dus een soort primaat is, stemt mij dat niet vrolijk. En niet alleen kinderen maar veel volwassenen beweren hetzelfde, ook in televisie programma's zeker als die gaan over dieren/natuur, wordt dit zonder schroom en als waarheid gebracht. Geen wonder dat (ook hier) steeds meer onheil wordt gesticht en oprechte liefde verkilt want dat gebeurt met mensen (en landen) die van God los zijn. Een volk dat God buiten de deur zet wordt op een gegeven moment door God verlaten. Dan is Hij zeker middels Zijn Heilige Geest die in de gelovige woont nog aanwezig maar niet meer als de “specie” die het geheel bijeen houdt.J.Consumulder
TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

BEWEZEN LIEFDE☻ 28 juni☻ De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook bewezen! Want toen wij nog zondaars waren had hij ons al lief. Er was niets moois of aantrekkelijks te zien. En toch had God lief. Want God is liefde: het is zijn wezen om lief te hebben, helemaal van binnenuit. Het bewijs daarvoor is Christus: zijn dood laat zien hoeveel God van ons houdt! Laat deze liefde diep binnenkomen in je leven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8 duif

TIJD MET JEZUS☺

GOED VOOR IEDEREEN☻ 17 juli☻ Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.Galaten 6:10 Paulus doet hier een krachtige oproep. Even hiervoor heeft hij gezegd: 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.' Wil jij op de akker van de Geest zaaien? Oefen je dan in goedheid als vrucht van de Geest. En wees niet kieskeurig als het gaat om de vraag voor wie je het doet: iedereen mag delen in het goede! iemands huidskleur of leeftijd, geaardheid of de nationaliteit doet er dan niet toe. En dat je het vooral voor je geloofsgenoten moet doen betekent, denk ik dit: laat de kerk, de geloofsgemeenschap rondom Jezus, de primaire plek zijn waar je je oefent in het goede doen.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻☻ ALS JE LEVEN DOOR ELKAAR SCHUDT☻ 17 juli☻ Kan al dat schudden ook iets goeds opleveren? Lieve broer en zus☻ Je leven kan soms zo heen en weer geschud worden, niets lijkt meer op zijn plaats te blijven staan. Esther Vorsterman weet ze over spreekt, als ze juist het schudden op een heel andere manier in de videoboodschap wil benaderen. Want er lijkt ook winst in te zitten.  Dat het je mag bemoedigen en sterken, vooral er momenteel veel 'geschud' wordt in je leven.

  schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻ WEET GOD WEL WAT IK NODIG HEB☻ Ken jij jouw levensbehoeften en kent de Heer ze ook, van jou? ☻ 7 juli☻ LIEVE BROERS EN ZUSSEN☻ Vriendschap, relatie, een vriendelijk woord, lachende ogen die mijn blijdschap weerspiegelen, meeleven als ik verdrietig ben... Het zijn basisbehoeften van mensen. Plato en Aristoteles hebben er veel over gepiekerd. Nu zou ik er even met je over willen nadenken, om je te sterken in het denken van Jezus, onze Heer. God weet wat je nodig hebt, maar weet jij het ook? Met liefs, Gerry

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

SPREEK TOT MOEDELOZEN☻

Weet wat je 'eet', lief mensenkind, vooral als woorden je ziek maken.

3 juli☻

LIEVE MENSEN,

Soms is er maar één woord nodig en je bent terug bij 'AF!'  Terug bij beneden, bij ondergeschoven, bij weggedrukt, niet gezien, niet gehoord of niet erkend. Woorden als pijlen met dodelijk vergif op hun scherpe punt.

Maar Jezus woorden kunnen je weer tot leven wekken, genezen, je recht te doen, je diep te bemoedigen. Jezus is voedzaam brood des levens, vol van goede geneeskrachtige woorden voor je ziel!

Mag de Heer je hart versterken,

Liefs Gerry


SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 10 juli☻ "Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier; wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn."Spreuken 23:24 PSALM 10 juli☻ "De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt."Psalm 18:30
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

10 juli☻ "Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben."Efeziër 6:4 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

10 juli☻ "Want wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen."Mattheus 16:25
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d GEZEGDE 10 juli☻ Bij de pakken neerzitten Betekenis: Het niet meer zien zitten Gebaseerd op Genesis 49:14 ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 10 juli☻ Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was. Maarten Luther (1483 - 1546)
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 10 juli☻ God van allesomvattende liefde, wat kunnen we onze dorst lessen bij deze oproep van u: “Sta op, breng jouw ziel tot leven!” Als wij zo’n oproep volgen, dan zouden we nooit toegeven aan duisternis of ontmoediging, maar ons hart zou openbloeien voor een loflied op u. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 10 juli☻ God is een schild wiens woord kan worden vertrouwd. Zijn weg is niet alleen juist, maar het is ook leven-gevend. Echter, we moeten toevlucht in hem nemen wanneer zijn feilloos woord en zijn perfecte manier zegeningen zullen worden en zijn aanwezigheid ons gaat zegenen als ons schild. Onze loyaliteit, vertrouwen en afhankelijkheid moeten vrijwillig in hem geplaatst worden en levens moeten gegeven worden door te leven volgens feilloos woord.
QUOTE/GELUK
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c QUOTE☻ 10 juli☻ "Trots is wat wij hebben. IJdelheid is wat anderen hebben." f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac GELUK 10 juli☻ Lieve zussen, Gelukkig de mens die op de goede weg wandelt, zegt Psalm 1. Wat is er veiliger dan samen met God door het leven te gaan. Wat geeft meer hoop dan te weten dat je op weg bent naar het geluk! Maar de verkeerde weg is vaak dichterbij dan we vermoeden. Het is soms zo gemakkelijk en verleidelijk om een stapje op de andere weg te doen. Eén klein stapje… zonder God.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

10 juli☻ Als je innerlijk verandert lijkt het of de wereld om je heen verandert. Dat is natuurlijk ook zo, want de hele wereld reageert op wat jij uitzendt. Anne Linden

RETREAITES

4bea

DE SPIL☻

THEMA WEEKEND☻

TIME MANAGMENT EN BENEDICTUS☻vr 31 Aug 2018 19:30 t/m zo 2 Sep 2018 14:30/

Die oude monnik uit de 6e eeuw na Christus had een paar geheimen die ook voor ons in deze tijd nog waardevol kunnen zijn. Samen verkennen we een aantal van zijn regels die ons helpen om – ondanks alle prikkels vanuit werk en sociale media – rust en orde in onze dag te houden en te kunnen blijven genieten, ook als we het druk hebben. We onderzoeken hoe die regels in ons eigen bestaan vruchtbaar kunnen zijn. We beoefenen zijn regels en je gaat naar huis met een concrete aanpak die werkt!

Begeleiding: Marianne Groen & Marleen Hol

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

INDIVIDUELE RETRAITE☻ Week 41: 9 t/m 12 oktober Week 43: 23 t/m 26 oktober ☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

86353d

DE SPIL☻☻☻

OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

aardbol

DE SPIL☻

THEMA:OMGAAN MET VERLIES☻ ma 3 Sep 2018 10:30 t/m wo 5 Sep 2018 15:00☻ We reizen met elkaar door het land van verlies. We sjouwen ongemerkt met een zware koffer. In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken. Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt. Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer. Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden. Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

cf0e

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

>MIDWEEK 55+

Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+
28 augustus t/m 1 september 2017
/ MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/

xx-small;">Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar.

☻☻www.zdh.nl

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

IN HET EIGEN HART☻ 7 juli☻ ‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken Nog even voor het slapen gaan, Of ik van dageraad tot avond Geen enkel hart heb pijn gedaan; Of ik geen ogen heb doen schreien Geen weemoed op ‘n wezen lei, Of ik aan liefdeloze mensen Een woordeke van liefde zei.

ruth1

POEZIE

HET AARDSE DAL☻ 7 juli☻ ‘t Aardse dal door ons betreden Heeft twee wegen zegt de Heer Orpa koos zich voor de brede Ruth de smalle tot God’s eer Dat men jou ook moge vinden Op ‘t door Ruth betreedde pad Reizende met Godsgezinden Naar de zaal’ge Hemelstad

VISJES
angst ☻☻10 juli☻☻ online
RELATIE EN OPVOEDING
biddend HIER PRAAT JE LIEVER NIET OVER☻ 17 juli☻ Er is iets met die oom... Je zoon kent ‘m nauwelijks. Dat heeft te maken met een misbruikzaak van vroeger. Je weet dat je het niet altijd stil kunt blijven houden, want straks hoort 'ie het van een ander. Wanneer doorbreek je dat stilzwijgen? En hoe pak je zo’n gesprek met je tiener aan? Het gezegde is er niets voor niets: ieder huisje heeft zijn kruisje. Het kan er aan de buitenkant nog zo mooi uitzien, in veel families komen wel dingen voor die liever verzwegen worden. Of het nu je eigen anorexia therapie is, een verslaving, de echtscheiding die je als kind meemaakte, een ruzie in de familie, een gevangenisstraf, makkelijke onderwerpen zijn het niet. Vaak gaat zo’n geheim gepaard met gevoelens van schaamte en schuld. Pijnlijke herinneringen of teleurstelling in anderen maken het moeilijk om erover te praten. Hoe ingewikkeld een geheim ook is, je kunt het niet altijd stil blijven houden voor je kinderen. Op een gegeven moment komen ze erachter. En dan kunnen ze het maar beter van jou horen, dan van een buitenstaander. Je weet dat je het moet delen, maar je ziet er als een berg tegenop. Bedenk eerst waarom je dit geheim wilt delen. Is het omdat je bang bent dat een ander er misschien eerder mee komt en niet de juiste informatie geeft? Voelt het als opbiechten, omdat je spijt hebt van je eigen gedrag? Of wil je een waarschuwing meegeven, om te voorkomen dat je tiener hetzelfde overkomt? Daarnaast is het goed om te bedenken wat het geheim met jou doet. Als het voorval lang geleden is gebeurd, is het wellicht een afgesloten periode. Wanneer het korter geleden is, kan het onderwerp beladen zijn. Daarmee hangt samen wie er eventueel nog meer bij het geheim betrokken zijn (geweest). In welke situatie je ook zit, je mag je geheimen in vertrouwen bij God neerleggen. Bid ook om raad over hoe je het beste in gesprek kunt gaan met je tiener. bijbellezen BUITEN DE BOOT☻ 17 juli☻ “Maar schrijf je dan nergens hoe het moet: Bijbellezen in het gezin?” Die vraag kreeg ik toen ik een magazine voor Geloof in het gezin voorbereidde. De vragensteller was op zoek naar een voorschrift: Hoe vaak en hoe lang moet ik met mijn gezin Bijbellezen? Zo’n artikel zou een duidelijke richtlijn zijn. Dat is makkelijk, daar kun je je aan houden en je kunt de onderdelen afvinken. Ja, ’s morgens de tijd gehaald. Mooi, ’s middags weer. En jawel hoor, ’s avonds ook gelukt. Een schouderklopje voor jezelf.Maar wat als het in mijn gezin niet werkt? Als mijn kind een verstandelijke beperking heeft en niets begrijpt van de Bijbel? Als mijn kind ADHD heeft en zich niet langer dan één minuut kan concentreren? Als mijn angstige kind niets wil horen van een voor hem onbekende Persoon, zoals de Heere Jezus? Dan vallen we volgens zo’n artikel buiten de boot. Want het kan bij ons niet zoals het ‘hoort’.Deze kinderen brengen ons bij de diepere vraag: Wat vraagt God van ons? De Heere vraagt ons Hem lief te hebben met alles wat in ons is. Ook met ons verstand. En met dat verstand mogen we zoeken naar mogelijkheden om Gods Woord bij ons kind te brengen en ons kind bij Zijn Woord. Bij het kind dat zijn hele leven geen letter kan lezen, bij het kind dat nooit een hele preek kan volgen en bij het kind dat de Heere Jezus niet kan zien als Iemand die te vertrouwen is.Dan mag je als ouder hoopvol de vinger leggen bij Jezus Woorden: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

ZIT JE HAAR GOED☻ 10 juli☻ eén ding is zeker, god heeft niets simpels gemaakt in je lichaam. z elfs een haar zit zo complex in elkaar dat wetenschappers dit nooit kunnen verklaren aan de hand van een stapsgewijze ontwikkeling over mil- joenen jaren. de haar is ontworpen. alles grijpt precies in elkaar.naar schatting telt een mensenhoofd zo’n 100.000 haren. Het precieze aantal varieert natuurlijk van persoon tot per- soon. Sommige mensen – denk aan de wat oudere man – hebben helemaal geen haren meer, zul je zeggen.Haren groeien met name op je hoofd. tenminste, zo lijkt het. als je goed kijkt, zul je merken dat je overal op je lichaam haren hebt, met uitzondering van je handpalmen en voetzolen; die zijn echt haarloos. op het totale oppervlak van je lichaam groeien ongeveer vijf miljoen haren, maar vele daarvan zijn moeilijk te zien.

Image and video hosting by TinyPic

VEEL TRAINEN☻ 10 juli☻ het lichaam heeft een groot aanpassings- vermogen; denk maar eens aan de enorme spieren van gewichtheffers en het uithou- dingsvermogen van marathonlopers. deze atletische eigenschappen zijn het resul- taat van langdurige, intensieve training. zou dat misschien het geheim zijn om ou- der te worden? gewoon veel trainen? het is bekend dat de dagelijkse fysieke ac- tiviteit afneemt naarmate je ouder wordt. regelmatige fysieke activiteit noemt men wel een ‘wonderpil’ die de kans op talloze ziekten vermindert. Maar helaas wijst de praktijk uit dat zelfs mensen die tot op hoge leeftijd aan atletiekcompetities mee- doen sterven. de afname van spierkracht en duurvermogen lijkt, naarmate men ouder wordt, zodanig te zijn dat zowel at- leten als niet-atleten absoluut geen spier- kracht en duurvermogen meer hebben wanneer de leeftijd van 120 jaar is bereikt. een feit dat wel heel opmerkelijk wordt als je bedenkt dat in genesis 6 vers 3 staat: ‘t oen zeide de heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.’

www.weet-magazine.nl

HET LEVEN
a52f0 HET LEVEN☻ 17 juli☻ Het leven is kwetsbaar het glijdt zo weg je krijgt een kind en de dood neemt het weg ouder worden is een geschenk omdat God je nog de tijd geeft maar de dood komt voor ieder mens/E.Brunelli
EEN NIEUW MENS/IJDEL IS DE MENS
abraham EEN NIEUW MENS☻ 17 juli☻ Opnieuw geboren een nieuw mens maar wel in deze wereld met verleiding en geweld totdat wij sterven en Hem zullen zien het Koninkrijk mee erven dat is Jezus genade voor iedereen / E.Brunelli avondmaal IJDEL IS DE MENS☻ 17 juli☻ Doe geen kwaad begeert geen zilver of goud het vergaat voor uw ogen ijdel is de mens blind zijn zijn ogen. E.Brunelli
DE STILTE OPZOEKEN
leren DE STILTE OPZOEKEN☻ 17 juli☻ Even terugtrekken de rust opzoeken, wandelen, bezinnen en lezen in boeken. Hier zit ik dan helemaal alleen, de wereld ontvluchten, geen mens om mij heen. Bijbellezen, overdenken, contact zoeken met Hem, bidden en luisteren naar Zijn stem. J.Troost
MIJN STEUN EN TOEVERLAAT

geloof

MIJN STEUN EN TOEVERLAAT☻ 17 juli☻ Ik mag in mijn leven met vertrouwen, op Jezus, mijn Redder, mijn Rots bouwen. Hij is mijn steun en toeverlaat, een Vriend die met mij meegaat. Ook al gaat het over bergen en door dalen, samen zullen we de eindstreep halen. J.Troost

IN HET BOS/ZON ZONDER WOLKEN
580ff IN HET BOS☻ 17 juli☻ Al wandelend in het bos, genieten van alles om mij heen, dit is zo wonderlijk gemaakt, dit kan God de Schepper alleen. J.Troost- b711 ZON ZONDER WOLKEN☻ 17 juli☻ Zon zonder wolken, helder in 't heelal. Licht voor de volken, troost bij ongeval. Bloemen die stralen, en dorsten naar water, blijven verhalen van nu en van later. Vogels die zingen hun lied in de morgen, ze doen me verdringen de pijn en de zorgen. Licht van het leven, zang als gebed willen krachten ons geven; Gods liefde die redt. Handen gevouwen: 'Heer wees nabij Geef ons vertrouwen, zon en bloemen voor mij.' D. Beijersbergen-Groot
GEVALLEN VROUW/DE LANGSTE DAG

brood

GEVALLEN VROUW☻ 17 juli☻ Gevallen vrouw, de wereld andersom, het lichaam stuk, het leven krom. Opstaan, verder gaan, pijn, onzekerheid. Leven in verleden tijd. Mensen die helpen de wonden te helen. En 't blijkt; er zijn velen die Gods licht verspreiden, en helpen op weg naar betere tijden. Dank Heer voor de handen waarin Uw licht voor mij mag branden. D.Beijersbergen-Groot

f8cf575d74

DE LANGSTE DAG☻ 17 juli☻ Zomer zonder wolken, bloemen die vreugde vertolken. Bomen vol lover en groen. Bijen ze geven de bloemen een zoen. Stralende hemel vol lach. Lachende zon, de langste dag. Vol van gloed en vol kleuren. Gaat er vandaag iets gebeuren? Misschien, of moeten we nog wachten en komen weer langere nachten. Maar eens zal de dag weer blinken als Gods trompetten klinken. Dan komt daar het grote wonder. De zon gaat nooit meer onder. Alles zal stralen en groeien, Gods liefde blijft eeuwig bloeien. Als God met Zijn zonlicht strooit wordt de dag langer dan ooiit. De zon gaat nooit meer onder. We kijken uit naar dat wonder. D.Beijersbergen-Groot

BIJBEL RECEPTEN

-appel-en-honing-voor

ZOETE APPELEN (ROSH HASJANA) 25 juni☻ 3 pond harde zoete appelen 50 gr suiker 25 gr boter of plantenmargarine sap van 1 citroen + gesneden schil snufje zout kaneel Schil de appelen en snijd ze in 4 partjes, verwijder de klokhuizen en was ze in koud water. Zet ze op met warm water en daarin gesmolten boter. De appeltjes moeten er voor ¾ gedeelte onderstaan. Laat ze in een half uur bijna gaar koken. Voeg er dan de overige ingrediënten bij en laat het geheel op een laag vuur gaar stoven, af en toe zachtjes omschuddend

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

SCHUILPLAATS

meisje-en-meid-bewegende-animatie-0165

ZE HADDEN PROBLEMEN IN DE OMGANG MET HUN PUBERDOCHTER☻ 17 juli☻ “Wat zo fijn is aan Stichting Schuilplaats is dat de hulpverleners geen oordeel hebben over onze visie op geloof en leven. Ze zeggen niet je moet je keuzes maar eens aanpakken. Ze hebben respect voor hoe wij in het leven staan en ze delen onze normen en waarden.” CLIENTEN QUOTES☻“Het is zo fijn als iemand naar je luistert, de tijd neemt om je te begrijpen en ook nog op dezelfde christelijke golflengte zit. Door de vragen die de hulpverlener stelde, ging ik nadenken en kreeg ik het probleem zelf ook steeds meer helder" www.stichtingdeschuilplaats.nl

meisje-en-meid-bewegende-animatie-0235

TIMON☻

TIENERMOEDERS GEKOPPELD AAN BUREN☻ 17 juli☻ Beter een goede buur dan een verre vriend. Deze oude tegeltjeswijsheid gaat in Houten in ieder geval op, want tieners met problemen worden daar in een bijzondere woonvorm gekoppeld aan volwassen buren. Zo springen de senioren Beppie en Adrie van der Kuil bij als tienermoeder Jubelle even een oppas nodig heeft. Het geeft de jongeren een veilig gevoel op hun weg naar zelfstandigheid. www.timon.nl brandweer-bewegende-animatie-0112

ELEOS☻

ZE RAAKTE IN PANIEK BIJ HET ZIEN OF RUIKEN VAN BRAND, MAAR ZE HAD NIET GEDACHT DAT HET EEN TRAUMA ZOU ZIJN☻ 17 juli☻ Ik raakte in paniek bij het zien of ruiken van brand. De oorzaak hiervan kon ik wel bedenken: de brand in ons huis vroeger. Toen ik elf jaar was, is op oudejaarsavond de bovenverdieping van ons huis in brand gevlogen. Ik was op dat moment samen met mijn ouders en zusje bij mijn oom en tante. Maar toen mijn vader gebeld werd, hoorde ik aan zijn stem dat er wat ernstigs was gebeurd. Op het moment van de brand was ik niet thuis, dus ik heb het vuur zelf niet gezien. Daarom dacht ik dat deze angst hier niet vandaan kon komen. Tijdens de EMDR-sessie bleek dat de brand wel degelijk impact heeft gehad op mijn leven. Na de brand was ons huis onbewoonbaar. Daarom hebben we op verschillende plekken in ons dorp gewoond. In appartementen, maar ook in hotels. We zaten hele dagen met elkaar in een kleine ruimte. Moet je je voorstellen, samen op de kamer met een moeder met een burn-out en een vader die ook psychische problemen heeft. Dat was erg heftig. Door de behandeling heb ik ontdekt dat hier mijn angst voor alles wat met vuur te maken heeft, is begonnen. Hoe de toekomst er verder uitziet weet ik natuurlijk niet, ik ga waar de Heer me wil hebben. Ik heb vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in God.”

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

VOOR WIE☻ 10 juli☻ Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.OVER DE ZIN VAN HET LEVEN DACHT IK NIET NA☻Dat verandert als Lotte haar vriend ontmoet en op een Alpha terechtkomt. Lotte (22) vertelt: “Ik was altijd een bezig bijtje. Druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’ en deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.”Dat verandert als ze op haar zestiende tijdens haar bijbaantje in de supermarkt Jefta ontmoet. Voor Jefta is zijn geloof heel belangrijk. Wat haar in hem aantrekt, is zijn manier van omgaan met de mensen om hem heen: “Datzelfde zag ik ook bij zijn ouders. Het maakte me jaloers en ook nieuwsgierig naar hun geloof. Ik ging met hen mee naar de kerk. Daar snapte ik niet veel van, al spraken de onderwerpen me wel aan.”

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻

VOOR WIE☻ 7 juli☻ Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.OVER DE ZIN VAN HET LEVEN DACHT IK NIET NA☻Dat verandert als Lotte haar vriend ontmoet en op een Alpha terechtkomt. Lotte (22) vertelt: “Ik was altijd een bezig bijtje. Druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’ en deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.”Dat verandert als ze op haar zestiende tijdens haar bijbaantje in de supermarkt Jefta ontmoet. Voor Jefta is zijn geloof heel belangrijk. Wat haar in hem aantrekt, is zijn manier van omgaan met de mensen om hem heen: “Datzelfde zag ik ook bij zijn ouders. Het maakte me jaloers en ook nieuwsgierig naar hun geloof. Ik ging met hen mee naar de kerk. Daar snapte ik niet veel van, al spraken de onderwerpen me wel aan.”

terwille

TERWILLE☻ EEN DOEL IN MIJN LEVEN☻ 7 juli☻ Hopeloze gevallen bestaan niet, is onze overtuiging. Maar iemands situatie kan wel lastig zijn. Zoals het verhaal van Peter, die naast een verslaving ook de diagnose autisme heeft. Met hulp lukt het hem om clean te blijven, maar het leven blijft soms een worsteling.“Ik zie niet zoveel mensen. Ik ben vooral veel met mijn hobby’s bezig en ben bijna elke dag weg. Dan stap ik bijvoorbeeld op de fiets, met mijn camera, en ga ik op weg om boten en vliegtuigen te spotten. Daar houd ik ook een administratie van bij.” Peter is jarenlang verslaafd geweest aan alcohol. Door zijn autisme vindt hij het lastig om contact met mensen te maken, maar zijn dagvullende hobby’s helpen hem om clean te blijven. “Ik ben van mening dat dat moet. Het is een doel in mijn leven.”“Bij mijn verslaving heb ik gemerkt: als je geen doelen hebt, stapelt de ledigheid zich op. Na een behandeling of een opname in een kliniek ben je misschien lichamelijk van je verslaving af, maar dat betekent niet dat je daarna gewoon je leven op kunt pakken. Dan begint het pas. Reken er maar jaren voor voordat je alles weer ‘redelijk’ op orde hebt”, is Peter zijn ervaring. Hij heeft een zware jeugd gehad, waar hij niet teveel over wil zeggen. Maar er is in die tijd veel beschadigd. “Ik ben gaan drinken omdat ik compleet met mezelf in de knoop zat.”

SHOUTBOX
OPVOEDEN

OUDERS ZIJN BEMIDDELAARS☻ 25 juni☻ De Bijbel is duidelijk op dit punt. Kinderen moeten gehoorzamen, ouders ook. Ouders mogen niet zomaar naar eigen inzichten handelen met de kinderen, alsof zij hun privé-bezit zijn. Paulus zegt in Ef.6:4 dat de vaders hun kinderen moeten opvoeden in de tucht en de terechtwijzing des Heren. 'Tucht' mag ook vertaald worden met 'onderwijs' (zie Staten­vertaling). Je krijgt dan te lezen: vaders voedt uw kinderen op vanuit het onderwijs en de vermaningen van Chris­tus! Wij zijn zo vrij om dat niet alleen op de vaders te betrekken, maar ook op de moeders.Ouders moeten zich dus bij de opvoeding afvragen wat het onderwijs en de vermaningen van Christus zijn. Dat zijn de geboden en beloften van God in de hele Schrift. Aan de geboden hebben zij te gehoorzamen. Op de beloften mogen ze bouwen in de opvoeding. Op een liefdevolle en duidelijke manier mogen ouders Gods geboden en beloften doorgeven. Zonodig wijzen zij hun kinderen terecht. Als zij maar in de Geest van Christus opvoe­den. Alleen dan zijn ze goed bezig. Dan is de echte opvoeder in de gezinnen niet een vader of moeder, maar via hen God Zelf.

kind-bewegende-animatie-0227

HET KAN OOK ANDERS☻ 25 juni☻  Er zijn ook ouders die de geboden en beloften van God in de opvoeding aan hun laars lappen. De Geest van Christus waait niet door hun huis. Ze zijn ongedul­dig. Ze zijn driftig en gauw boos. Ze zijn hard voor de kinderen. Ze zijn bitter als kinderen fouten maken en weinig vergevings­ge­zind. Ze maken ruzie met de kinderen. (Lees Ef.4: 29,31 er eens bij.) Ze hebben ten diepste geen belangstelling voor de kinderen. Ze vragen ook niet naar Gods raad voor de opvoeding maar trachten alleen zichzelf te bevestigen. Ze leven zelf niet in afhankelijkheid van de Here en leven die ook niet voor aan de kinderen. Niet God staat, maar zijzelf staan centraal in de opvoeding. Wat gebeurt er dan? Precies datgene waarvoor Paulus waarschuwt. Kinderen worden verbitterd (Ef.6:4). Hun boosheid en afkeer worden opgeroepen. Zij komen in opstand. Zij worden door de verkeerde opvoeding zo bescha­digd dat in het ergste geval geloof, hoop en liefde geen voedings­bodem in hun hart vinden. In plaats daarvan groeien er ongeloof, vertwijfe­ling en afkeer. Niet alleen afkeer van de ouders, maar ook van God. Dit is mis­schien wel het sterkst in die gezinnen waar de opvoeding in naam christelijk is maar in werkelijkheid hard­vochtig.

HUISVANBELLE

hart-bewegende-animatie-0106

GOD KLOPTE AAN MIJN HART☻ 10 juli☻ Na het volgen van dit seminar, wist ik dat het onrustige gevoel God was geweest, die aan mijn hart klopte. Ik wist dat dit was wat Hij mij wilde vertellen; ik had mijn hart niet bewaakt voor onkruid. God gaf mij de keuze om hier iets mee te gaan doen, om dit onkruid in mijn hart op te ruimen. En nu niet alleen, zoals in het begin van het jaar, maar sàmen met God. Na afloop heb ik nog even met Remco staan te praten. Hij vertelde me dat ik van Spreuken 4:23 mijn levensmotto mocht maken, in plaats van deze te gebruiken als een jaartekst! Jou raad ik hetzelfde aan. Het is belangrijk om je hart te bewaken, want alles wat je zegt, denkt of doet, komt hieruit voort. Wanneer je je hart wilt bewaken, is het handig om onderzoek te doen naar de dingen waartegen je je hart moet bewaken (onkruid).Bewaak je hart niet alleen, maar doe dit met God. Je hoeft dit namelijk niet alleen te doen. Vertrouw erop dat God in je leven aan het werk is en dat hij dè Beschermer van ons allemaal is. Dus ook van jou. Hij houdt van je en Hij wil je beschermen tegen de invloeden van de duivel.

hart-bewegende-animatie-0829

TUINTJE IN MIJN HART☻ 10 juli☻ Er ging een halfjaar voorbij en gaandeweg deze periode was de tekst uit Spreuken weer op de achtergrond geraakt. Totdat ik tijdens Opwekking, een groot evenement rond Pinksteren, Remco de Zwart hoorde spreken over het bewaken van ons hart. Dit seminar was een keerpunt voor mij. Remco haalde dè tekst vanuit Spreuken aan: de tekst die zes maanden geleden zo’n belangrijke plaats in mijn leven had ingenomen. Hij benoemde dat de Bijbel ons hart ziet als een bron, een schatkamer, een tuin (akker) en een huis. Als je hier meer over wilt weten, raad ik je aan om zijn boekje te lezen (‘Hartbewaking’). Ik haal zelf even het voorbeeld van je hart als tuin aan. God zaait in jouw tuin verschillende prachtige bloemen en planten, maar de duivel probeert hier onkruid tussen te zaaien. Wanneer je jouw tuin niet goed bijhoudt en het onkruid z’n gang laat gaan, dan kan dit wortel gaan schieten en je tuin overwoekeren. Remco noemt verschillende soorten onkruid: trots, boosheid en bitterheid, aanstoot, verleiding, teleurstelling en ontmoediging, angst, twijfel en ongeloof. In deel twee zal ik meer ingaan op de verschillende soorten onkruid en geef ik je praktische tips om je hart te bewaken (wel zo handig!).

www.huisvanbelle.nl

KITS

olifant-bewegende-animatie-0456

CHEF KOK BEREIDT XL OLIFANTENTAART VOOR VERJAARDAGSFEEST☻ 7 juli☻ Chef-kok Pierre Wind bereidt een reuzentaart voor de olifanten van DierenPark Amersfoort om de zeventigste verjaardag van het park in stijl te vieren. “Je snapt dat er voor zo’n taart een bijzonder recept nodig is”, vertelt Pierre. “Zeker dertig kilo’s appels, tien kilo wortels en twaalf kilo andijvie. Dat wordt smullen.” Aanstaande zaterdag wordt de olifantenfamilie verrast met de taart. Deze familie eet nogal wat, op een dag gaat er wel vierhonderd kilo aan voedsel doorheen, dan kun je niet aankomen met een standaard taartje. “Deze reuzentaart is natuurlijk een topuitdaging die een chef-kok niet aan zich voorbij laat gaan,” aldus een enthousiaste Pierre. “Daarnaast word ik blij van iedereen die goed kan eten…” Gelukkig krijgt de chef hulp van tien bakgrage kinderen en hoeven de appels niet te worden geschild. Dit jaar bestaat DierenPark Amersfoort zeventig jaar en dat wordt vanaf zaterdag de hele zomervakantie lang gevierd. In het park worden allerlei grootste kinderfeestjes georganiseerd, van schatzoeken tot waterpret tussen de dino’s. De reuzentaart is het startsein van een feestelijke vakantie. “Wanneer je je zeventigste verjaardag viert, hoort daar een taart bij en in dit geval een XL-variant”, vertelt Pierre. “Als kers op de taart maak ik gebruik van meloenen.” De olifantenfamilie kan zaterdagochtend genieten van de taart in DierenPark Amersfoort.

Fietspad_Bord-1

KORTSTE FIETSPAD IN NEDERLAND BESTAAT NIET LANGER☻ 7 juli☻ Een fietspad van enkele meters. De Overijsselse gemeente Haaksbergen had er een. Had. De fietspadborden zorgden voor te veel verwarring. En als je goed naar de foto kijkt, snap je dat wel. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat de borden er stonden om te voorkomen dat automobilisten van de weg gebruik zouden maken. Inmiddels zijn de twee borden door de gemeente verwijderd. Ze hebben er in totaal een kleine week gestaan. Bron:kits

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

gebouw-bewegende-animatie-0059

YOUTH FOR CHRIST☻

YOUTH FOR CHRIST GAAT LANDGOED DE LINDENHORST VERKOPEN☻

3 juli☻

Directeur Bram Rebergen: ‘Lokaal missionair jongerenwerk is onze toekomst’. Jongerenorganisatie Youth for Christ gaat haar gebouw De Lindenhorst in Driebergen te koop zetten. Die beslissing is het gevolg van de strategische keuze om in te zetten op lokaal missionair jongerenwerk. Bij deze strategie past geen grote en kostbare centrale locatie.

Bram Rebergen, directeur: “Youth for Christ is een lokale missionaire beweging die aanwezig is in de haarvaten van de samenleving. Met de strategie hebben wij besloten om juist deze beweging te versterken. Dat betekent een focus op lokale jongerencentra en een investering in hun activiteiten en missie. Daarbij constateren we dat het onderhouden en exploiteren van De Lindenhorst een grote kostenpost is. Dat geld steken we liever in het uitvoeren van onze missie. Vanuit Gods liefde jongeren opzoeken waar ze zijn, hen helpen groeien en hoop bieden.”Youth for Christ is vorig jaar begonnen met het uitvoeren van haar nieuwe strategie. Dat leidde tot groei van het lokale jongerenwerk. Contact met meer jongeren, meer geslaagde projecten en beter contact met gemeenten, kerken en lokale initiatieven. Diverse plaatsen zijn gegroeid. In Emmeloord startte een nieuw jongerencentrum. Youth for Christ verwacht op termijn haar achttiende jongerencentrum te openen.

YOUTH FOR CHRIST☻ REFOJONGERE MINDER MEDIAWIJS DAN SECULIERE LEEFTIJDSGENOTEN☻ 7 juli☻ Reformatorische jongeren zijn minder mediawijs dan hun seculiere leeftijdsgenoten. Zo doen ze vaker aan sexting en vinden porno, gewelddadige beelden en discriminatie minder vervelend. Ook blijkt dat hun ouders minder regels en afspraken met hen maken. Dit blijkt uit het onderzoek van internetprovider Kliksafe dat vandaag gepresenteerd wordt. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 800 reformatorische jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Het identieke onderzoek is vorig jaar door de Universiteit van Amsterdam en bureau Jeugd en Media gedaan onder seculiere jongeren. Doel van het onderzoek was om risicovol mediagebruik en de rol van ouders bij de groep reformatorische jongeren te bestuderen en een vergelijking te maken tussen het mediagebruik van deze beiden groepen jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat onder reformatorische jongeren WhatsApp met bijna 89% veruit de meest gebruikte toepassing is, Instagram (63%) fors populairder dan Facebook (28%) is, en Snapchat met 44% ook een veelgebruikte applicatie is.Meer dan de helft (54%) van de jongeren praat soms met hun ouders over schokkende beelden die ze online tegenkwamen. De andere groep (46%) doet dit nooit of bijna nooit. Door een grote groep (40%) wordt nooit of bijna nooit gepraat over afspraken en regels. De meest gemaakte afspraken gaan overigens over het telefoongebruik aan tafel en het gebruik van de mobiel in bed. Bijna alle jongeren zeggen de regels te begrijpen en vinden ze ook oké.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG jarige1 ALWEER EEN JAAR☻ 25 juni☻ JARIGEN IN JUNI/JULI☻ Alweer ’n jaar  door God gegeven Toegevoegd aan je  waardevolle leven Alweer ’n jaar  dat je achter je liet Er wacht nog veel moois  voor jou, in ‘t verschiet..M.Pintus Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes! HUWELIJK huwelijk NIET IEDER MENS IS HET ZELFDE☻ 25 juni☻ Niet ieder mens is hetzelfde want er is altijd verschil tussen inzicht, gevoel denken en wat soms de ander wil. ’t Gaat om compromissen sluiten zonder dat kan niets bestaan. Om tot ’t resultaat te komen dat partijen aan zal staan. Het is samen de mix maken waarmee ieder leven kan. Want daarmee gaan de problemen duidelijk voorgoed in de ban. Getrouwd zijn is samen delen lief en leed in het bestaan. God liet ons de liefd’ bevelen waardoor wij elkaar verstaan. J.A. v Tricht Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP beterschap IK BEN MET JE♥ 25 juni♥ Hij is bij me als ik fiets of in de auto rij, ook in de wachtkamer  is Hij bij mij, in de behandelkamer  voel ‘k Hem rondom mij, Hij hoort mijn bidden, Hij geeft rust in mij, de moeilijke momenten merkt Hij het eerste op, Hij neemt het bidden over, ondergaat hetgeen ik onderga, stuurt tegelijk de handen van de artsen. Ook hen is Hij nabij.  Waar ik ook ben,  ik weet me steeds geborgen want Vader is er, Vader is bij mij. M.Poelman-Duisterwinkel Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed GEBOORTE baby LIEF KINDJE♣ 25 juni Lief kindje, waar je ook bent geboren.  Waar je bedje ook mag staan.  Je bent geboren om er bij te horen. Om je eigen weg op aarde te gaan.  Is niet elk kindje, of het nu blank is of zwart. Dat op aarde het levenslicht aanschouwde Niet gesloten in Gods grote hart? Een kind om heel veel van te houden. Je bent nu aan Hem opgedragen. En met jou ook elk ander kindje.  Dat niet om deze rijkdom kan vragen. Niet wordt gekoesterd en bemind. Want ieder kindje mag bij Hem komen. Hij weet van zijn of haar bestaan. Heeft het met veel liefde aangenomen. En mag aan Zijn hand verdergaan. M. v Tintelen baby-bewegende-animatie-0126 Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn
OVERLEDEN
OVERLIJDEN☻ sterkte GODS TROOST IN DROEVE DAGEN☻ 25 juni☻ Gods armen om ons heen geslagen. Zijn troost in elke zware slag. Zijn handen die ons willen dragen. Een nieuwe morgen als Gods lach. Troost bij tranen vol verdriet. In elke zonnestraal Gods licht. Zijn wakend oog die ons ook ziet. In elke glimlach Gods gezicht. Troost in dagen zonder zon, als 't licht voor even wordt gedoofd. Ons laven aan Gods milde bron. Een troost voor ieder die gelooft. Zo gedragen door erbarmen, in de slagen van het harde leven. Om ons heen Gods vaderarmen, die ons liefde de sterkte geven. Bij het verlies van een kind. D.Beijersbergen-Groot In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
STRIJDKREET

kind-bewegende-animatie-0146

MOOIE WOORDEN/ONTFERMING☻ 17 juli☻ Sommige woorden worden bijna nooit meer gebruikt. Maar ze zijn toch héél mooi. En je kunt ze moeilijk vervangen door een ander woord, want die heeft dan minder lading, of het betekent nét iets anders. Zulke woorden verdienen een ode. Zeker als het woorden zijn die iets te maken hebben met het hogere. Met de dingen die er echt toe doen. Of met God. Het eerste woord waar ik een ode aan geef is: ONTFERMING. Wát een prachtig woord. Maar wat betekent het? Die vraag stelde ik aan verschillende mensen. Dit is wat ze zeiden:Dat is duidelijk iets waar mensen aan denken bij 'ontferming': je bent kwetsbaar en een ander ontfermt zich over je, zorgt voor je, geeft je een veilige plek, beschut je. Het is iets prachtigs tussen mensen. We hebben allemaal af en toe iemand nodig die zich over ons ontfermt. Zoals ouders dat van nature over hun kinderen doen; beschermend zorgen. Hieronder zie je een woordwolk van de website synoniemen.net. Woorden die bij ontferming horen zijn: medelijden en barmhartigheid. Prachtige eigenschappen. Eén van de mensen die ik vroeg te reageren op het woord 'ontferming', benoemde het perspectief van het woord: de nadruk ligt op degene die helpt, en niet degene die de hulp nodig heeft. Eigenlijk is ontfermen iets ontzettend moois dat je kunt doen. Je neerbuigen naar iets dat kleiner of kwetsbaarder is dan jij en hulp en ontferming nodig heeft. Ont-fermen. Je ferme borst niet meer fier vooruit, maar als een veilige plek om iemand tegenaan te drukken - daar, tussen je armen, vlakbij je hart.

NAAR DE KERK VAN TALITHA☻ 10 juli☻ Op zondag zit Talitha niet in de kerkbanken, maar begeleidt ze met haar bariton de dienst. Ze speelt in de band en zingt mee in het koor. "Ik beleef mijn geloof erg door de liederen die we spelen. Bekende woorden die ik zing of speel geven mij een connectie met God. Ik kan wel zeggen dat muziek mij dichter bij God brengt, meer dan een preek dat kan. In de auto zet ik graag worshipmuziek op en neem ik de tijd om met God te praten."Rond haar zevende werd ze jongsoldaat en een paar jaar later korpskadet. Op haar zeventiende maakte Talitha de keuze heilssoldaat te worden. "Een logische vervolgstap als je in het Leger zit en daar sta ik nog altijd achter." De keuze om heilssoldaat te worden, gaat samen met de belofte om geen alcohol of andere verdovende middelen meer te gebruiken. Vanaf dat moment mag je binnen het Leger des Heils ook een uniform dragen: een manier om herkenbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen. De uniformen van bijvoorbeeld het Leger in Afrika verschillen enorm van die in India, maar de traditie is overal dezelfde

www.strijdkreet.nl

NIEUWS
religie-en-geloof-bewegende-animatie-0005 HELFT AMERIKANEN GEBRUIK BIJBEL☻ 17 juli☻ Slechts 14 procent van de volwassen Amerikanen gebruikt de Bijbel dagelijks, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse onderzoeksgroep Barna en de American Bible Society. Het christelijke onderzoeksplatform Barna Group doet sinds 2011 elk jaar onderzoek naar het gebruik en de impact van de Bijbel onder de Amerikaanse bevolking. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan „dat de Bijbel –ondanks de veranderende culturele trends– nog steeds een veelgebruikt boek is, met een levensveranderende kracht.”Twee derde van de Amerikanen geeft aan nieuwsgierig te zijn naar de boodschap van de Bijbel. Eén op de drie spreekt zelfs van een sterk verlangen naar het Evangelie; 63 procent van de volwassenen zou graag meer te weten komen over wie Jezus Christus is, waarvan ruim 30 procent aangaf het sterk met deze stelling eens te zijn. Nieuwsgierigheid komt het meest voor bij mensen die wekelijks naar de kerk gaan, volwassenen zonder universitaire opleiding en volwassenen met minderjarige kinderen. De Bijbel heeft het meeste impact op het leven van mensen die bekend zijn met en openstaan voor het gebruik van Gods Woord, en de mensen die regelmatig een kerkdienst bezoeken, zo geeft het onderzoek aan. afrika AFRIKA ALS HART VAN DE WERELD KERK☻ 17 juli☻ Een derde van de wereldbevolking is christen. Dat was een eeuw geleden zo, en dat is nu nog steeds het geval. Er vond in die honderd jaar wel een grote verschuiving plaats. De gemiddelde christen is tegenwoordig een Afrikaan. Dat lag rond 1910 anders. In de Schotse hoofdstad Edinburgh kwamen in 1910 meer dan 1200 zendelingen uit Europa en Noord-Amerika bijeen om plannen te maken voor het bereiken van de niet-westerse wereld met het Evangelie. Eén Afrikaan nam er deel aan deze wereldzendingsconferentie; meer waren er niet welkom. De verwachtingen waren hooggespannen: binnen een generatie zou iedereen het goede nieuws hebben kunnen horen. En daar was haast bij, want Afrika dreigde een „mohammedaans” continent te worden. Veel protestantse kerken in het gebied ten zuiden van de Sahara ontstonden uit missionaire activiteiten, met name vanuit Europa. Maar ook Afrikanen brachten de Bijbelse boodschap. „De kerk heeft zich hoofdzakelijk verspreid door de activiteiten van leken”, schrijft de Ghanese hoogleraar J. Kwabena Asamoah-Gyadu in het vorig jaar verschenen boek ”Christianity in Sub-Saharan Africa” (uitg. Edinburgh University Press). „Ambtenaren, boeren, reizende handelaars –velen zonder formele opleiding– stichtten preekplaatsen en gemeenschappen. Wanneer hun boodschap weerklank vond, vroegen ze vaak ondersteuning van zendelingen of van zendingsposten in de steden.” Bron:refdag ijsberg ENORME IJSBERG BEREIKT DORPJE GROENLAND☻ 17 juli☻ Een enorme ijsberg is naar een klein kustdorp gedreven in Groenland. De autoriteiten vrezen dat een tsunami het plaatsje Innaarsuit kan treffen als het gevaarte in elkaar stort. Op beelden is te zien dat de ijsberg boven het dorp uit torent. Het gevaarte heeft de afgelopen nacht niet bewogen, bericht omroep KNR. De autoriteiten hebben een gevarenzone dichtbij de kust geëvacueerd, zegt een woordvoerder van de politie.Vorig jaar vielen vier doden toen golven een afgelegen kustdorp overspoelden in Groenland. Dat gebeurde toen puin in zee belandde door een aardverschuiving. Bron:refdag energiedrankjes GEZONDHEID JONGEREN IN GEVAAR DOOR ENERGIEDRANKJES☻ 17 juli☻ De gezondheid van zo'n 19.000 kinderen tussen de 13 en 18 jaar loopt gevaar omdat ze te veel energiedrankjes drinken. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek, meldt het AD. De pubers maken meer kans op hartritmestoornissen en aantasting van het centraal zenuwstelsel. De risicogroep consumeert regelmatig drie blikjes energiedrank per dag of meer. Deze veeldrinkers hebben volgens het RIVM ook andere problemen: ze hebben vaker dan leeftijdsgenoten te maken met scheidende ouders of mishandeling, roken meer en gebruiken regelmatig alcohol en harddrugs. „Het is belangrijk om te voorkomen dat deze jongeren slaapproblemen krijgen, hartkloppingen of erger”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. „Sowieso passen energiedrankjes niet binnen een gezond voedingspatroon.” Blokhuis gaat in gesprek met het Voedingscentrum om te kijken hoe het bestaande advies beter onder de aandacht van jongeren gebracht kan worden.Bron:puntuit gesteente STEENZOUT IN AARDLAGEN VULKANISCHE GESTEENTE☺ 17 juli☻ De immense zoutlagen, zoals die onder meer in Noord- en Oost-Nederland in de ondergrond zitten, hoeven in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht niet te zijn gevormd door een lange periode van indamping. Natuurkundig ingenieur Stef Heerema en chemicus Gert-Jan van Heugten (M.Sc.) maken zichtbaar dat een vulkanische oorsprong van de miljoenen kubieke kilometers steenzout waarschijnlijker is. De zoutformaties worden gekenmerkt door kilometershoge pijlers die vanaf de basislaag opwaarts in de sedimenten zijn gevloeid. Sommige vloeien zelfs boven het maaiveld uit. In het oude verklaringsmodel werd dan ook terecht geconcludeerd dat het zout heeft gevloeid “als ware het een vloeistof”. Maar in dat model zijn de verplaatsingen over tientallen kilometers ten onrechte toegeschreven aan een kruipproces in vast steenzout. Ook is de ondergrondse beweging synchroon geweest met bovenliggende gesteenten die plaats maakten. Alsof ook deze gesteenten konden vloeien. Het nieuwe model vergelijkt het vormingsproces van de zoutpijlers daarom met wat plaatsvindt in een lavalamp. Daarin vloeien twee niet-mengbare vloeistoffen langs elkaar heen onder invloed van dichtheidsverschillen. Dit nieuwe vulkanische verklaringsmodel heeft sinds 2009 al geleid tot diverse nationale en internationale publicaties. Bron: Christelijknieuwsgifje-vissers-575943 VISSERIJ ONTWIKKELINGEN IN EUROPA☻ 7 juli☻ Update voor lokale en regionale visserij-bestuurders over spannende tijden voor Nederlandse visserij: “Bestuurders uit een reeks Nederlandse visserij-gemeenten en -provincies zijn bijgepraat over de Europese visserij-actualiteiten zoals de Brexit, de aanlandplicht, de Technische Maatregelen en de pulskor. Dat is van belang want het zijn voor de visserij in ons land zeer spannende tijden. En het is belangrijk dat betrokken nieuwe raadsleden en wethouders en andere bestuurders op de hoogte zijn van de vele visserij-ontwikkelingen in Europa. Het Europese visserijbeleid gaat juist ook hen aan”, aldus Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), die de bijeenkomst organiseerde. Van Dalen: “Wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere bestuurders uit de verschillende vissersplaatsen en -regio’s in Nederland (onder andere uit Den Helder, Katwijk, Stellendam; Urk, Flevoland, Friesland en Zeeland) zijn weer helemaal up-to-date. Zij moeten vooruit blijven denken op wat ook voor hun gemeenten en provincies kan gaan spelen. Vanuit Brussel zal ik hen up-to-date houden. Er speelt immers veel! En hoewel in onze totale economie de visserij een beperkt aandeel heeft, is de visserij juist in allerlei kustplaatsen en regio’s van levensbelang. Niet alleen voor de directe visserijbedrijven, maar ook voor tal van aanverwante ondernemingen. Daarom was deze bijeenkomst zeer nuttig en nodig en bleven na afloop nog velen napraten, vooral ook met mw. Delplace-Wattez.”Bron:Christelijknieuws jongen-bewegende-animatie-0031 DOCENT MOET MEER PRATEN MET JONGEREN OVER MEDIAGEBRUIK☻ 7 juli☻ Reformatorische docenten praten te weinig met leerlingen over onlineactiviteiten. Dat moet beter, vindt het practoraat onderwijs online van het Hoornbeeck College. Hoewel, „ik had negatievere uitkomsten verwacht”, zegt practor K. van der Laan. Hij beklemtoont dat praten over moderne media behoort bij het voorbereiden van jongeren op de maatschappij. „En dan maakt het niet uit welk vak je geeft. We zijn allemaal medeopvoeders.”Ruim de helft van alle docenten geeft echter aan dat ze met hun leerlingen niet het gesprek aangaan over het omgaan met sociale media. „Ik vermoed dat vooral de ‘mediawijzere’ docenten de vragenlijst hebben ingevuld, dus waarschijnlijk geven de cijfers nog een te rooskleurig beeld.”Driekwart van de leraren geeft aan dat ze hun leerlingen helpen bij het vinden en beoordelen van online-informatie. De helft van de docenten laat de leerlingen met enige regelmaat werken met digitale toepassingen die ze later nodig hebben in hun beroep.Er komen minder vermaningen van leidinggevenden: 17 procent van de docenten geeft aan dat het onlinegedrag ter sprake komt.Bron:refdag
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl